常用新成语精编

常用新成语精编124条

 • 1.
 • ài
 • hèn
 • qíng
 • chóu
 •  
 • chōng
 • mǎn
 • ēn
 • ài
 • chóu
 • hèn
 • de
 • gǎn
 • qíng
 • jiū
 • 1. 爱恨情仇。充满恩爱与仇恨的复杂感情纠
 •  
 • duō
 • yòng
 • yǐng
 • shì
 • děng
 • wén
 • zuò
 • pǐn
 • de
 • qíng
 • jiē
 • jiè
 • shào
 •  
 •  
 • 葛。多用于影视等文艺作品的情节介绍。“一
 • liú
 • de
 • zhì
 • zuò
 •  
 • háo
 • huá
 • de
 • zhèn
 • róng
 •  
 • jiā
 • shàng
 • diē
 • dàng
 • de
 • jīng
 • cǎi
 • 流的制作,豪华的阵容,加上跌荡起伏的精彩
 • qíng
 •  
 • kòu
 • rén
 • xīn
 • xián
 • de
 • ài
 • hèn
 • qíng
 • chóu
 • shì
 •  
 • ràng
 • duō
 • shǎo
 • diàn
 • shì
 • 剧情,扣人心弦的爱恨情仇故事,让多少电视
 • guān
 • zhòng
 • bǎo
 • yǎn
 •  
 •  
 •  
 • xīn
 • làng
 • 2001/
 • 观众大饱眼福。”(新浪娱乐2001/