巨石之谜

巨石之谜

  •  
  •  
  • zài
  • nán
  • bàn
  • qiú
  • de
  • ào
  •  
  • guǎng
  • kuò
  • de
  • wéi
  • duō
  •   在南半球的澳大利亚,广阔的维多利亚大
  • shā
  • zhōng
  •  
  • yǒu
  • kuài
  • shuò
  • de
  • yán
  • shí
  •  
  • zhè
  • kuài
  • yán
  • shí
  • zhōu
  • wéi
  • zhǎng
  • 沙漠中,有一块硕大的岩石。这块岩石周围长
  • 9
  • gōng
  •  
  • gāo
  • 330
  •  
  • kuài
  • shí
  • tóu
  • jiù
  • gòu
  • chéng
  • le
  • zuò
  • shān
  • 9公里、高330米,一块石头就构成了一座大山
  •  
  • kān
  • chēng
  • wéi
  • shì
  • jiè
  • shàng
  • zuì
  • de
  • yán
  • shí
  •  
  • wèi
  • wéi
  • guān
  •  
  • rén
  • men
  • ,堪称为世界上最大的岩石,蔚为奇观。人们
  • yuǎn
  • wàn
  •  
  • yuǎn
  • zhòng
  • yáng
  •  
  • lái
  • dào
  • zhè
  • hào
  • hàn
  • 不远万里,远渡重洋,来到这浩瀚