太阳黑子活动之谜

太阳黑子活动之谜

 •  
 •  
 • luè
 • xiàn
 • tài
 • yáng
 • hēi
 • shì
 • shí
 • fèn
 • xìng
 • yùn
 • de
 •  
 • yīn
 • wéi
 •  伽利略发现太阳黑子是十分幸运的,因为
 • 1610
 • nián
 • qián
 • hòu
 • qià
 • féng
 • tài
 • yáng
 • huó
 • dòng
 • de
 • gāo
 • fēng
 •  
 • zhè
 • shí
 • tài
 • yáng
 • 1610年前后恰逢太阳活动的高峰期,这时太阳
 • chǎn
 • shēng
 • de
 • hēi
 • hěn
 • duō
 •  
 • rán
 • ér
 •  
 • yóu
 • xuān
 • chuán
 • xīn
 • shuō
 •  
 • 产生的黑子很多。然而,由于他宣传日心说,
 • jiāo
 • huì
 • shēng
 • chōng
 •  
 • de
 • tiān
 • wén
 • yán
 • jiū
 • bèi
 • zhōng
 • duàn
 •  
 • dào
 • 与教会发生冲突,他的天文研究被迫中断,到
 • wǎn
 • nián
 •  
 • shuāi
 • tuì
 • shǐ
 • nán
 • guān
 •  
 • 晚年,目力衰退也使他难以观测。