夜游中

夜游中的奇遇

 •  
 •  
 • shì
 • mài
 • méng
 • de
 • qīn
 • xìn
 • ,
 • shì
 • gōng
 • zhōng
 •  伊斯哈格是哈里发迈蒙的亲信,也是宫中
 • zhe
 • míng
 • de
 • shǒu
 • .
 • jiǎng
 • shù
 • le
 • duàn
 • shí
 • fèn
 • de
 • shì
 • .
 • 著名的歌手.他讲述了一段十分离奇的故事.
 •  
 •  
 • tiān
 • xié
 • zhù
 • mài
 • méng
 • chù
 • xiē
 • guó
 • jiā
 •  一天我协助哈里发迈蒙处理一些国家
 • shì
 • hòu
 • ,
 • biàn
 • gào
 • huí
 • jiā
 • .
 • zǒu
 • zài
 • zhōng
 • ,
 • xiǎng
 • xiǎo
 • biàn
 • ,
 • kàn
 • kàn
 • 大事后,便告辞回家.走在途中,我想小便,看看
 • zhōu
 • méi
 • shí
 • me
 • háng
 • rén
 • ,
 • biàn
 • guǎi
 • jìn
 • tiáo
 • xiǎo
 • xiàng
 • 四周没什么行人,便拐进一条小巷里