夏娃

夏娃的孩子们

 •  
 •  
 • dāng
 • xià
 • bèi
 • gǎn
 • chū
 • yuán
 • hòu
 • ,
 • bèi
 • zài
 • pín
 • de
 •  亚当和夏娃被赶出乐园后,被迫在贫瘠的
 • shàng
 • zào
 • de
 • jiā
 • yuán
 • ,
 • gōng
 • gēng
 • láo
 • zuò
 • ,
 • yǎng
 • jiā
 • kǒu
 • ,
 • 土地上建造自己的家园,躬耕劳作,养家糊口,
 • dāng
 • zhǒng
 • ,
 • xià
 • fǎng
 • zhī
 • .
 • men
 • měi
 • nián
 • dōu
 • huì
 • yǒu
 • hái
 • jiàng
 • 当种地,夏娃纺织.他们每年都会有一个孩子降
 • lín
 • rén
 • shì
 • ,
 • dàn
 • zhè
 • xiē
 • hái
 • dōu
 • xiàng
 • tóng
 • ,
 • yǒu
 • de
 • piāo
 • liàng
 • ,
 • yǒu
 • 临人世,但这些孩子都各不相同,有的漂亮,
 • de
 • nán
 • kàn
 • .
 • guò
 • le
 • xiàng
 • dāng
 • zhǎng
 • de
 • duàn
 • shí
 • 的难看.过了相当长的一段时

  亚当和夏娃

 •  
 •  
 • yīng
 • guó
 • bǎn
 • huà
 • jiā
 •  
 • shī
 • rén
 • wēi
 • lián
 •  
 • lái
 • shēng
 • zhōng
 •  英国大版画家、诗人威廉·布莱克一生中
 • dàn
 • zhì
 • zuò
 • le
 • liàng
 • tóng
 • bǎn
 • chā
 •  
 • hái
 • chuàng
 • zuò
 • guò
 • shǎo
 • gāo
 • shuǐ
 • 不但制作了大量铜板插图,还创作过不少高水
 • píng
 • de
 • shī
 •  
 • jìn
 • guǎn
 • shēng
 • qián
 • wèi
 • bèi
 • zhòng
 • shì
 •  
 • dàn
 • jià
 • zhí
 • shì
 • 平的诗歌。尽管生前未被重视,但其价值是不
 • de
 •  
 • xiàng
 • duō
 • shù
 • jiā
 • yàng
 •  
 • duì
 • shù
 • shì
 • jiè
 • 可低估的。像许多艺术家一样,他对艺术世界
 • liàn
 • jìn
 • chī
 •  
 • cháng
 • cháng
 • chén
 • miǎn
 • zhōng
 • ér
 • wàng
 • le
 • xiàn
 • 迷恋得近乎痴迷,常常沉湎其中而忘记了现