哈里发

哈里发和苍蝇

 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • yǒu
 • míng
 • de
 •  
 • de
 • wēi
 •  从前,有一位赫赫有名的哈里发,他的威
 • quán
 • shì
 • měi
 • háo
 • huá
 • de
 • gōng
 • diàn
 •  
 • rén
 • rén
 • chēng
 • zàn
 •  
 • 力和权势以及美丽豪华的宫殿,人人称赞,举
 • shì
 • wén
 • míng
 •  
 • tiān
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • xué
 • zhě
 • qiú
 • jiàn
 •  
 • rén
 • xué
 • duō
 • cái
 • 世闻名。一天,有位学者求见。此人博学多才
 •  
 • suǒ
 • zhī
 •  
 • yóu
 • jīng
 • tōng
 • shén
 • xué
 •  
 • bèi
 • dài
 • lái
 • jiàn
 • ,无所不知,尤其精通神学。他被带来见哈里
 •  
 • men
 • zuò
 • zài
 • huì
 • tīng
 •  
 • dāng
 • shí
 •  
 • zhèng
 • zhí
 • shèng
 • xià
 •  
 • 发。他们坐在会客厅里。当时,正值盛夏,

  招贤纳士的哈里发

 •  
 •  
 • zài
 • ā
 • wáng
 • cháo
 • tǒng
 • zhì
 • ā
 • rén
 • shí
 • ,
 •  在阿巴斯王朝统治阿拉伯人时期,哈里发
 • mài
 • méng
 • xián
 • xià
 • shì
 • ,
 • zūn
 • zhòng
 • zhī
 • shí
 • fèn
 • ,
 • chàng
 • xué
 • shù
 • jiāo
 • 迈蒙礼贤下士,尊重知识分子,大力提倡学术交
 • liú
 • ,
 • shèn
 • zhì
 • gōng
 • shēn
 • chū
 • zhǒng
 • yán
 • tǎo
 • huì
 • .
 • běn
 • rén
 • shì
 • ā
 • ,甚至躬身出席各种研讨会.他本人也是阿巴
 • wáng
 • cháo
 • shí
 • dài
 • zhōng
 • xué
 • shù
 • zào
 • zuì
 • shēn
 • .
 • xué
 • wèn
 • zuì
 • 斯王朝时期历代哈里发中学术造诣最深.学问最
 • yuān
 • de
 • xué
 • zhě
 • ,
 • suī
 • rán
 • guó
 • shì
 • chán
 • shēn
 • .
 • 渊博的学者,他虽然国事缠身.日理