后羿

后羿与嫦娥

 •  
 •  
 • chuán
 • shuō
 • zhōng
 • hòu
 • cháng
 • é
 • dōu
 • shì
 • yáo
 • shí
 • hòu
 • de
 • rén
 •  
 •  传说中后羿和嫦娥都是尧时候的人,
 • shén
 • huà
 • shuō
 •  
 • yáo
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • tiān
 • shàng
 • yǒu
 • shí
 • tài
 • yáng
 • tóng
 • shí
 • chū
 • xiàn
 • 神话说,尧的时候,天上有十个太阳同时出现
 • zài
 • tiān
 • kōng
 •  
 • kǎo
 • jiāo
 • le
 •  
 • zhuāng
 • jià
 • dōu
 • gàn
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • 在天空,把土地烤焦了,庄稼都枯干了,人们
 • chuǎn
 • guò
 • lái
 •  
 • dǎo
 • zài
 • shàng
 • hūn
 • xǐng
 •  
 • 热得喘不过气来,倒在地上昏迷不醒。
 •  
 •  
 • yīn
 • wéi
 • tiān
 • de
 • yuán
 •  
 • xiē
 • guài
 • qín
 • měng
 • shòu
 •  因为天气酷热的缘故,一些怪禽猛兽

  我成了后羿

 •  
 •  
 • zài
 • èr
 • shí
 • èr
 • shì
 •  
 • xīng
 • chéng
 • le
 • èr
 • tài
 • yáng
 •  
 •  在二十二世纪,木星成了第二个太阳,
 • shù
 • shàng
 • de
 • zhī
 • le
 • tíng
 • jiào
 • zhe
 •  
 •  
 • le
 •  
 • le
 •  
 • 树上的知了不停地叫着:“热死了!热死了…
 •  
 •  
 • qiú
 • shàng
 • de
 • qiē
 • dōu
 • kuài
 • kǎo
 • jiāo
 • le
 •  
 • yǒu
 • de
 • rén
 • gàn
 • cuì
 • dài
 • …”地球上的一切都快烤焦了,有的人干脆待
 • zài
 • diàn
 • bīng
 • xiāng
 • le
 •  
 • rén
 • men
 • dào
 • chù
 • qǐng
 • shè
 • jiàn
 • gāo
 • shǒu
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • 在电冰箱里了。人们到处请射箭高手,但是,
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • gǎn
 • shè
 • tài
 • yáng
 •  
 • kàn
 • dào
 • zhè
 • qíng
 • jǐng
 •  
 • 没有人敢射太阳。看到这个情景,