升降机

最高的升降机

 • 1988
 • nián
 •  
 • qián
 • lián
 • bāng
 • guó
 • shēng
 • chǎn
 • chū
 • jià
 • bèi
 • rèn
 • wéi
 • shì
 • 1988年,前联邦德国生产出一架被认为是
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • zuì
 • gāo
 • de
 • shēng
 • jiàng
 •  
 • zhè
 • jià
 • shēng
 • jiàng
 • de
 • dǐng
 • duān
 • yǒu
 • 世界上最高的升降机。这架升降机的顶端有个
 • gōng
 • zuò
 • tái
 •  
 • zuì
 • gāo
 • shēng
 • dào
 • 75
 •  
 • néng
 • róng
 • sān
 • rén
 • hěn
 • fāng
 • 工作台,最高可升到75米,能容三四个人很方
 • biàn
 • shī
 • gōng
 • zuò
 •  
 • 便地施工作业。
 •  
 •  
 • zhè
 • jià
 • xíng
 • shēng
 • jiàng
 • shì
 • wéi
 • le
 • xiū
 • shàn
 • fēi
 • cháng
 • gāo
 • de
 •  这架大型升降机是为了修缮非常高的建
 • zhù
 • shǐ
 • 筑物和历史

  升降机

 •  
 •  
 • shēng
 • jiàng
 •  升降机
 •  
 •  
 • shēng
 • jiàng
 • de
 • qián
 • shēn
 • shì
 •  
 • shǒu
 • yáo
 • jiǎo
 • chē
 •  升降机的前身是辘轳、手摇绞车及马拉
 • jiǎo
 • pán
 •  
 • dài
 • zhì
 • 19
 • shì
 • zhí
 • zài
 • kuàng
 • shān
 • zhōng
 • zuò
 • shū
 • sòng
 • kuàng
 • 绞盘,自古代至19世纪一直在矿山中作输送矿
 • gōng
 • kuàng
 • zhī
 • yòng
 •  
 • cóng
 • 1800
 • nián
 •  
 • gǎi
 • yòng
 • zhēng
 • lái
 • 工及矿物之用。从1800年起,改用蒸汽机来提
 • shēng
 • shēng
 • jiàng
 • píng
 • tái
 •  
 • ruò
 • shéng
 • suǒ
 • duàn
 • le
 •  
 • píng
 • tái
 • biàn
 • huì
 • zhí
 • zhuì
 • kuàng
 • jǐng
 • 升升降平台,若绳索断了,平台便会直坠矿井
 • zhōng
 •  
 • 中。