倒鞋脱身

倒鞋脱身

 •  
 •  
 • hàn
 • nián
 •  
 • wáng
 • láng
 • pài
 • bīng
 • bāo
 • wéi
 • le
 • shǒu
 • wèi
 • xiàn
 • wáng
 • láng
 •  西汉末年,王郎派兵包围了守卫蓟县王郎
 • bìng
 • fàng
 • guò
 •  
 • zài
 • hòu
 • miàn
 • jǐn
 • zhuī
 • shě
 •  
 • liú
 • xiù
 • táo
 • pǎo
 • 并不放过、在后面紧追不舍。刘秀怕骑马逃跑
 • biāo
 • tài
 •  
 • biàn
 • mìng
 • lìng
 • shì
 • bīng
 • zhàn
 • gǎn
 • dào
 • shù
 • lín
 • yǐn
 • cáng
 • 目标太大,便命令士兵把战马赶到树林里隐藏
 • lái
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • yòu
 • ràng
 • shì
 • bīng
 • men
 • xié
 • tuō
 • xià
 • lái
 •  
 • xié
 • hòu
 • gēn
 • 起来,然后,又让士兵们把鞋脱下来,鞋后跟
 • cháo
 • qián
 •  
 • xié
 • jiān
 • cháo
 • hòu
 • bǎng
 • zài
 • jiǎo
 • shàng
 •  
 • rán
 • hòu
 • xiàng
 • 朝前,鞋尖朝后绑在脚上,然后继续向

  倒鞋脱身

 •  
 •  
 • hàn
 • nián
 •  
 • wáng
 • láng
 • pài
 • bīng
 • bāo
 • wéi
 • le
 • shǒu
 • wèi
 • xiàn
 • de
 • liú
 •  西汉末年,王郎派兵包围了守卫蓟县的刘
 • xiù
 •  
 • liú
 • xiù
 • dǎng
 • zhù
 • wáng
 • láng
 • de
 • gōng
 • shì
 •  
 • bīng
 • wéi
 • xiàng
 • nán
 • 秀。刘秀抵挡不住王郎的攻势,率兵突围向南
 • táo
 • pǎo
 •  
 • wáng
 • láng
 • bìng
 • fàng
 • guò
 •  
 • zài
 • hòu
 • miàn
 • jǐn
 • zhuī
 • fàng
 •  
 • liú
 • xiù
 • 逃跑,王郎并不放过,在后面紧追不放。刘秀
 • táo
 • pǎo
 • biāo
 • tài
 •  
 • biàn
 • mìng
 • lìng
 • shì
 • bīng
 • zhàn
 • gǎn
 • dào
 • 怕骑马逃跑目标太大,便命令士兵把战马赶到
 • shù
 • lín
 • yǐn
 • cáng
 • lái
 •  
 • rán
 • hòu
 •  
 • yòu
 • ràng
 • shì
 • bīng
 • men
 • 树林里隐藏起来,然后,又让士兵们把