佛教名山话五台

佛教名山话五台

 •  
 •  
 • tái
 • shān
 • wèi
 • shān
 • shěng
 • tái
 • xiàn
 • dōng
 • běi
 •  
 • chéng
 • dōng
 • běi
 •  五台山位于山西省五台县东北隅,呈东北
 • ?
 • nán
 • zǒu
 • xiàng
 •  
 • zhǎng
 • yuē
 • bǎi
 • gōng
 •  
 • yóu
 • 5
 • zuò
 • shān
 • fēng
 • chéng
 •  
 • ?西南走向,长约百余公里,由5座山峰组成,
 • fēng
 • dǐng
 • chéng
 • píng
 • tái
 • zhuàng
 •  
 • chēng
 • tái
 • shān
 •  
 • tái
 • shān
 • de
 • běi
 • tái
 • 峰顶呈平台状,故称五台山。五台山的北台叶
 • dòu
 • fēng
 • zuì
 • wéi
 • gāo
 • jun
 •  
 • hǎi
 • 3058
 •  
 • shì
 • huá
 • běi
 • zuì
 • gāo
 • 斗峰最为高峻,海拔3058米,是华北地区最高
 • de
 • shān
 • fēng
 •  
 • yǒu
 •  
 • huá
 • běi
 •  
 • zhī
 • chēng
 • 的山峰,素有“华北屋脊”之称