人类首次登月记

人类首次登月记

 • 1960
 • nián
 •  
 • měi
 • guó
 • zuò
 • chū
 • jué
 •  
 • yào
 • zài
 • 1970
 • nián
 • 1960年,美国作出一个大胆决定,要在1970
 • qián
 •  
 • rén
 • sòng
 • shàng
 • yuè
 • qiú
 •  
 • 以前,把人送上月球。
 • shì
 •  
 • xué
 • jiā
 • tóu
 • le
 • zhè
 • xiàng
 • rén
 • lèi
 • wěi
 • 于是,一大批科学家投入了这项人类伟大
 • de
 • tàn
 • xiǎn
 • huá
 •  
 • háng
 • yuán
 • men
 • kāi
 • shǐ
 • le
 • yòu
 • shì
 • 的探险计划。宇航员们开始了一次又一次地试
 • fēi
 •  
 • wéi
 •  
 • míng
 • háng
 • yuán
 • zài
 • shì
 • fēi
 • zhōng
 • zhuàng
 • liè
 • shēng
 •  
 • jìn
 • 1
 • 飞。为此,几名宇航员在试飞中壮烈牺牲。近1
 • 0
 • nián
 • guò
 • 0年过