人类生活将有什么变化

人类生活将有什么变化

 •  
 •  
 • gōng
 • zuò
 • gǎng
 • wèi
 • bǎo
 • zhàng
 • jiǎn
 • shǎo
 •  
 • jiù
 • xuǎn
 • huì
 • zēng
 •  
 •  工作岗位保障减少,就业选择机会增大。
 • yóu
 • guó
 • jīng
 • zhǎn
 • xiàng
 • duō
 • yàng
 • huà
 • zhuān
 • huà
 •  
 • zhuān
 • mén
 • 由于各国经济发展趋向多样化和专业化,专门
 • rén
 • yuán
 • jiāng
 • chū
 • xiàn
 • duǎn
 • quē
 •  
 • láo
 • gōng
 • shì
 • chǎng
 • jiāng
 • biàn
 • wéi
 • mài
 • fāng
 • shì
 • 人力资源将出现短缺,劳工市场将变为卖方市
 • chǎng
 •  
 • 场。
 •  
 •  
 • wèi
 • lái
 •  
 • gōng
 • zuò
 • gǎng
 • wèi
 • bǎo
 • zhàng
 • shí
 • fèn
 • de
 • gōng
 • zuò
 •  未来,工作岗位保障和十分固定的工作
 •  
 •  
 • tiě
 • fàn
 • wǎn
 •  
 •  
 • jiǎn
 • shǎo
 •  
 • dàn
 • jiù
 • (“铁饭碗”)减少,但就业