五花八门

五花八门的游动方式

 •  
 •  
 • duō
 • shù
 • yóu
 • dòng
 • shí
 •  
 • shì
 • bèi
 • cháo
 • shàng
 •  
 • cháo
 • xià
 •  
 • dàn
 •  大多数鱼游动时,是背朝上,腹朝下。但
 • yǒu
 • xiē
 • piān
 • yào
 • biāo
 • xīn
 •  
 • cǎi
 • de
 • yóu
 • dòng
 • fāng
 • shì
 • 也有些鱼偏要标新立异,采取奇特的游动方式
 •  
 •  
 •  
 • guó
 • hǎi
 • yǒu
 • zhǒng
 • jiǎ
 •  
 • huān
 • qún
 •  
 •  我国海域里有一种玻甲鱼,喜欢群居。
 • men
 • cháng
 • cháng
 • zhǎng
 • de
 • guǎn
 • zhuàng
 • zuǐ
 • cháo
 • shàng
 •  
 • wěi
 • cháo
 • xià
 •  
 • 它们常常把细长的管状嘴巴朝上,尾巴朝下,
 • pái
 • pái
 • zhí
 • shēn
 • zài
 • shuǐ
 • zhōng
 • yóu
 • dòng
 •  
 • 一排排地立直身子在水中游动,

  五花八门的判决

 •  
 •  
 • shì
 • jiè
 • jiù
 • xiàng
 • wàn
 • g
 • tǒng
 •  
 • biàn
 • shì
 • yán
 • zhuāng
 • zhòng
 • de
 •  世界就像一个万花筒,即便是严肃庄重的
 • tíng
 • pàn
 • jué
 •  
 • tóng
 • yàng
 • shì
 • g
 • mén
 •  
 • guāng
 • guài
 •  
 • yīng
 • 法庭判决,也同样是五花八门,光怪陆离,应
 • yǒu
 • jìn
 • yǒu
 •  
 • 有尽有。
 •  
 •  
 • shí
 • sāi
 • ěr
 • shì
 • yín
 • háng
 • jiā
 • luó
 • ?
 • bāng
 • zhān
 •  比利时布鲁塞尔市银行家罗伯特?邦詹与
 • huàn
 • yán
 • zhòng
 • shèn
 • bìng
 • de
 • bǎi
 • yīn
 • gǎn
 • qíng
 • liè
 • ér
 • duì
 • gōng
 • 其患严重肾病的妻子柏蒂因感情破裂而对簿公
 • táng
 •  
 • pàn
 • jué
 • chū
 • rén
 • liào
 •  
 • 堂,判决出人意料,他