一串珍珠

一串珍珠

 •  
 •  
 •  一
 •  
 •  
 • zài
 • dān
 • mài
 •  
 • cóng
 • běn
 • gēn
 • tōng
 • wǎng
 • ěr
 •  
 •  
 •  在丹麦,从哥本哈根通往科绪尔①,
 • xiàn
 • zài
 • hái
 • zhī
 • yǒu
 • tiáo
 • tiě
 •  
 •  
 • zhè
 • tiáo
 • tiě
 • shì
 • chuàn
 • zhēn
 • zhū
 • 现在还只有一条铁路②。这条铁路是一串珍珠
 •  
 • zhè
 • yàng
 • de
 • zhēn
 • zhū
 •  
 • ōu
 • zhōu
 • jīng
 • yǒu
 • hǎo
 • duō
 • chuàn
 • le
 •  
 • jià
 • zhí
 • zuì
 • ,这样的珍珠,欧洲已经有好多串了。价值最
 • áng
 • guì
 • de
 • zhēn
 • zhū
 • yǒu
 •  
 •  
 • lún
 • dūn
 •  
 • wéi
 •  
 • 昂贵的珍珠有:巴黎、伦敦、维也纳、那不勒
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • duō
 • rén
 • bìng
 • zhè
 • xiē
 • 斯——!可是许多人并不把这些大