说唐全传

 • 作文字数6150字
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 •  
 •  
 • quán
 • chēng
 •  
 • shuō
 • táng
 • yǎn
 • quán
 • chuán
 •  
 •  
 •  《说唐全传》,全称《说唐演义全传》,
 • gòng
 • yǒu
 • sān
 • fèn
 •  
 •  
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 •  
 •  
 • 共有三部分:《说唐前传》、《说唐后传》、
 •  
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 •  
 •  
 • quán
 • shū
 • shì
 • rén
 • suǒ
 • zuò
 •  
 • 《说唐三传》,全书不是一人所作。
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 01
 • huí
 • -
 • zhàn
 • nán
 • qín
 • tuō
 • 说唐全传_说唐前传-01-战济南秦彝托
 • -
 • chén
 • guó
 • yuān
 • shā
 • měi
 • -破陈国李渊杀美
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 02
 • huí
 • -
 • móu
 • dōng
 • gōng
 • jìn
 • wáng
 • 说唐全传_说唐前传-02-谋东宫晋王纳
 • huì
 • -
 • fǎn
 • yàn
 • shān
 • luó
 • xìng
 • bīng
 • 贿-反燕山罗艺兴兵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 03
 • huí
 • -
 • zào
 • liú
 • yán
 • yuān
 • 说唐全传_说唐前传-03-造流言李渊避
 • huò
 • -
 • dāng
 • kuài
 • shū
 • bǎo
 • tīng
 • chà
 • -当马快叔宝听差
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 04
 • huí
 • -
 • lín
 • tóng
 • shān
 • qín
 • qióng
 • jiù
 • 说唐全传_说唐前传-04-临潼山秦琼救
 • jià
 • -
 • chéng
 • táng
 • gōng
 • shēng
 • ér
 • -承福寺唐公生儿
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 05
 • huí
 • -
 • qín
 • shū
 • bǎo
 • qióng
 • mài
 • 说唐全传_说唐前传-05-秦叔宝穷途卖
 • jun
 • -
 • dān
 • xióng
 • xìn
 • jiāo
 • shī
 • zhī
 • yīn
 • 骏马-单雄信交臂失知音
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 06
 • huí
 • -
 • fán
 • wēi
 • mào
 • xuě
 • fǎng
 • 说唐全传_说唐前传-06-樊建威冒雪访
 • liáng
 • péng
 • -
 • dān
 • xióng
 • xìn
 • huī
 • jīn
 • quán
 • yǒu
 • 良朋-单雄信挥金全义友
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 07
 • huí
 • -
 • lèi
 • tái
 • yīng
 • xióng
 • 说唐全传_说唐前传-07-打擂台英雄聚
 • huì
 • -
 • jiě
 • yōu
 • zhōu
 • zhí
 • xiàng
 • féng
 • -解幽州姑侄相逢
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 08
 • huí
 • -
 • shū
 • bǎo
 • shén
 • jiàn
 • shè
 • shuāng
 • 说唐全传_说唐前传-08-叔宝神箭射双
 • diāo
 • -
 • kuí
 • xián
 • chéng
 • -伍魁妒贤成大隙
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 09
 • huí
 • -
 • duó
 • xiān
 • fēng
 • jiāo
 • chǎng
 • 说唐全传_说唐前传-09-夺先锋教场比
 • -
 • xiāng
 • shū
 • bǎo
 • shī
 • -思乡里叔宝题诗
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 10
 • huí
 • -
 • shěng
 • lǎo
 • shū
 • bǎo
 • huí
 • 说唐全传_说唐前传-10-省老母叔宝回
 • xiāng
 • -
 • sòng
 • táng
 • shòu
 • -送礼物唐璧贺寿
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 11
 • huí
 • -
 • yīng
 • xióng
 • hún
 • zhàn
 • shǎo
 • huá
 • 说唐全传_说唐前传-11-英雄混战少华
 • shān
 • -
 • shū
 • bǎo
 • quán
 • chéng
 • -叔宝权栖承福寺
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 12
 • huí
 • -
 • yào
 • shī
 • yán
 • huò
 • 说唐全传_说唐前传-12-李药师预言祸
 • biàn
 • -
 • chái
 • jun
 • shuǎ
 • háng
 • tóu
 • -柴郡马大耍行头
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 13
 • huí
 • -
 • zhǎng
 • ān
 • shì
 • guān
 • dēng
 • 说唐全传_说唐前传-13-长安士女观灯
 • háng
 • -
 • wén
 • gōng
 • qiáng
 • bào
 • xuān
 • yín
 • 行乐-宇文公子强暴宣淫
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 14
 • huí
 • -
 • cān
 • shè
 • huǒ
 • gōng
 • sàng
 • 说唐全传_说唐前传-14-参社火公子丧
 • shēn
 • -
 • háng
 • shì
 • yáng
 • guǎng
 • cuàn
 • wèi
 • -行弑逆杨广篡位
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 15
 • huí
 • -
 • xióng
 • kuò
 • hǎi
 • xiǎn
 • 说唐全传_说唐前传-15-雄阔海打虎显
 • yīng
 • xióng
 • -
 • yún
 • zhào
 • chóu
 • zhòng
 • jiāng
 • 英雄-伍云召报仇集众将
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 16
 • huí
 • -
 • lín
 • guān
 • mǎng
 • jiāng
 • juān
 • 说唐全传_说唐前传-16-麒麟关莽将捐
 • -
 • nán
 • yáng
 • chéng
 • yīng
 • xióng
 • què
 • -南阳城英雄却敌
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 17
 • huí
 • -
 • hán
 • qín
 • diào
 • bīng
 • èr
 • 说唐全传_说唐前传-17-韩擒虎调兵二
 • -
 • yún
 • zhào
 • bèi
 • kùn
 • wēi
 • chéng
 • -伍云召被困危城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 18
 • huí
 • -
 • jiāo
 • fāng
 • jiè
 • bīng
 • tuó
 • luó
 • 说唐全传_说唐前传-18-焦芳借兵沱罗
 • zhài
 • -
 • tiān
 • jiù
 • xiōng
 • nán
 • yáng
 • chéng
 • -天锡救兄南阳城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 19
 • huí
 • -
 • tài
 • háng
 • shān
 • tiān
 • 说唐全传_说唐前传-19-太行山伍天锡
 • áo
 • bīng
 • -
 • guān
 • wáng
 • miào
 • yún
 • zhào
 • 鏖兵-关王庙伍云召寄子
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 20
 • huí
 • -
 • hán
 • qín
 • shōu
 • bīng
 • 说唐全传_说唐前传-20-韩擒虎收兵复
 • zhǐ
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • féng
 • shè
 • huí
 • jiā
 • -程咬金逢赦回家
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 21
 • huí
 • -
 • jun
 • yǒu
 • xīn
 • jié
 • hǎo
 • 说唐全传_说唐前传-21-俊达有心结好
 • hàn
 • -
 • yǎo
 • jīn
 • xué
 • nào
 • zhōng
 • xiāo
 • -咬金学斧闹中宵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 22
 • huí
 • -
 • zhòng
 • kuài
 • jiàn
 • shū
 • 说唐全传_说唐前传-22-众马快荐举叔
 • bǎo
 • -
 • xiǎo
 • mèng
 • cháng
 • dēng
 • zhōu
 • -小孟尝私入登州
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 23
 • huí
 • -
 • yáng
 • lín
 • qiáng
 • qín
 • shū
 • 说唐全传_说唐前传-23-杨林强嗣秦叔
 • bǎo
 • -
 • xióng
 • xìn
 • àn
 • chuán
 • lín
 • jiàn
 • -雄信暗传绿林箭
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 24
 • huí
 • -
 • qín
 • shū
 • bǎo
 • bǎn
 • shāo
 • 说唐全传_说唐前传-24-秦叔宝劈板烧
 • -
 • jiǎ
 • liǔ
 • diàn
 • bài
 • méng
 • xuè
 • -贾柳店拜盟刺血
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 25
 • huí
 • -
 • qìng
 • shòu
 • chén
 • luó
 • dān
 • xiàng
 • 说唐全传_说唐前传-25-庆寿辰罗单相
 • zhēng
 • -
 • jié
 • wáng
 • gàng
 • yǎo
 • jīn
 • bèi
 • zhuō
 • -劫王杠咬金被捉
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 26
 • huí
 • -
 • jié
 • qiú
 • láo
 • hǎo
 • hàn
 • fǎn
 • 说唐全传_说唐前传-26-劫囚牢好汉反
 • shān
 • dōng
 • -
 • chū
 • tóng
 • guān
 • qín
 • qióng
 • zuàn
 • lìng
 • jiàn
 • 山东-出潼关秦琼赚令箭
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 27
 • huí
 • -
 • qín
 • shū
 • bǎo
 • zǒu
 • 说唐全传_说唐前传-27-秦叔宝走马取
 • jīn
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • dān
 • shēn
 • tàn
 • xué
 • -程咬金单身探地穴
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 28
 • huí
 • -
 • mào
 • gōng
 • zhì
 • tuì
 • liǎng
 • 说唐全传_说唐前传-28-茂公智退两路
 • bīng
 • -
 • yáng
 • lín
 • bǎi
 • zhǎng
 • shé
 • zhèn
 • -杨林怒摆长蛇阵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 29
 • huí
 • -
 • jiǎ
 • háng
 • xiāng
 • luó
 • chéng
 • quán
 • 说唐全传_说唐前传-29-假行香罗成全
 • -
 • zhèn
 • yáng
 • lín
 • sàng
 • shī
 • -破阵图杨林丧师
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 30
 • huí
 • -
 • jiàng
 • gǎng
 • qiū
 • ruì
 • zhōng
 • 说唐全传_说唐前传-30-降瓦岗邱瑞中
 • -
 • jīn
 • yuán
 • qìng
 • yáng
 • wēi
 • -取金元庆扬威
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 31
 • huí
 • -
 • péi
 • yuán
 • qìng
 • tóu
 • 说唐全传_说唐前传-31-裴元庆怒投瓦
 • gǎng
 • zhài
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • péi
 • cuì
 • yún
 • 岗寨-程咬金喜纳裴翠云
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 32
 • huí
 • -
 • wáng
 • shì
 • chōng
 • huò
 • huà
 • 说唐全传_说唐前传-32-王世充避祸画
 • qióng
 • g
 • -
 • shū
 • móu
 • kāi
 • rǎo
 • bǎi
 • xìng
 • 琼花-麻叔谋开河扰百姓
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 33
 • huí
 • -
 • zào
 • gōng
 • yuán
 • chóu
 • 说唐全传_说唐前传-33-造离宫袁李筹
 • móu
 • -
 • bǎo
 • jià
 • yīng
 • xióng
 • -保御驾英雄比武
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 34
 • huí
 • -
 • zhòng
 • wáng
 • méng
 • huì
 • míng
 • 说唐全传_说唐前传-34-众王盟会四明
 • shān
 • -
 • sān
 • jié
 • wéi
 • gōng
 • jiāng
 • -三杰围攻无敌将
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 35
 • huí
 • -
 • bīng
 • qióng
 • g
 • hūn
 • jun
 • 说唐全传_说唐前传-35-冰打琼花昏君
 • sǎo
 • xìng
 • -
 • jiàn
 • zhū
 • guǐ
 • yáng
 • sàng
 • shēn
 • 扫兴-剑诛异鬼杨素丧身
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 36
 • huí
 • -
 • zhòng
 • jiāng
 • gōng
 • lín
 • yáng
 • 说唐全传_说唐前传-36-众将攻打临阳
 • guān
 • -
 • dāng
 • tōu
 • dào
 • léi
 • bào
 • -伯当偷盗呼雷豹
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 37
 • huí
 • -
 • shū
 • bǎo
 • zhàn
 • shàng
 • shī
 • 说唐全传_说唐前传-37-叔宝戏战尚师
 • -
 • yuán
 • qìng
 • sàng
 • shēn
 • huǒ
 • léi
 • zhèn
 • -元庆丧身火雷阵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 38
 • huí
 • -
 • tóng
 • qín
 • qióng
 • 说唐全传_说唐前传-38-打铜旗秦琼破
 • zhèn
 • -
 • tiāo
 • shì
 • xióng
 • luó
 • chéng
 • gōng
 • -挑世雄罗成立功
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 39
 • huí
 • -
 • chuàng
 • yuān
 • 说唐全传_说唐前传-39-创帝业李渊举
 • bīng
 • -
 • chú
 • fǎn
 • wáng
 • yáng
 • lín
 • huá
 • -锄反王杨林划策
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 40
 • huí
 • -
 • luó
 • chéng
 • qiǎng
 • zhuàng
 • yuán
 • 说唐全传_说唐前传-40-罗成力抢状元
 • kuí
 • -
 • kuò
 • hǎi
 • qiān
 • jīn
 • zhá
 • -阔海压死千金闸
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 41
 • huí
 • -
 • gān
 • quán
 • guān
 • zhòng
 • wáng
 • 说唐全传_说唐前传-41-甘泉关众王聚
 • huì
 • -
 • yuán
 • shōu
 • -李元霸玉玺独收
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 42
 • huí
 • -
 • zāo
 • léi
 • yuán
 • guī
 • 说唐全传_说唐前传-42-遭雷击元霸归
 • tiān
 • -
 • yīn
 • shè
 • qín
 • wáng
 • luò
 • nán
 • -因射鹿秦王落难
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 43
 • huí
 • -
 • gǎi
 • shè
 • shū
 • shì
 • mín
 • bèi
 • 说唐全传_说唐前传-43-改赦书世民被
 • shì
 • -
 • pāo
 • cǎi
 • qiú
 • xióng
 • xìn
 • chéng
 • hūn
 • -抛彩球雄信成婚
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 44
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • qiǎng
 • guān
 • jié
 • 说唐全传_说唐前传-44-尉迟恭抢关劫
 • zhài
 • -
 • mào
 • gōng
 • fǎng
 • yǒu
 • xún
 • péng
 • -徐茂公访友寻朋
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 45
 • huí
 • -
 • qín
 • wáng
 • tàn
 • bái
 • 说唐全传_说唐前传-45-秦王夜探白璧
 • guān
 • -
 • shū
 • bǎo
 • jiù
 • jià
 • hóng
 • jiàn
 • -叔宝救驾红泥涧
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 46
 • huí
 • -
 • xiàn
 • jun
 • liáng
 • yǎo
 • jīn
 • luò
 • 说唐全传_说唐前传-46-献军粮咬金落
 • cǎo
 • -
 • sān
 • guān
 • shū
 • bǎo
 • yáng
 • wēi
 • -复三关叔宝扬威
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 47
 • huí
 • -
 • qiáo
 • gōng
 • shān
 • fèng
 • mìng
 • zhāo
 • 说唐全传_说唐前传-47-乔公山奉命招
 • jiàng
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • xīn
 • bèi
 • zhǔ
 • -尉迟恭无心背主
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 48
 • huí
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • bào
 • bìng
 • zhàn
 • 说唐全传_说唐前传-48-程咬金抱病战
 • wáng
 • lóng
 • -
 • liú
 • wén
 • jìng
 • gān
 • xīn
 • shì
 • jiù
 • zhǔ
 • 王龙-刘文静甘心弑旧主
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 49
 • huí
 • -
 • liú
 • wén
 • jìng
 • jīng
 • xīn
 • è
 • 说唐全传_说唐前传-49-刘文静惊心噩
 • mèng
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • zhàn
 • luó
 • chéng
 • -程咬金戏战罗成
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 50
 • huí
 • -
 • duì
 • yǎo
 • jīn
 • shuō
 • 说唐全传_说唐前传-50-对虎峪咬金说
 • luó
 • chéng
 • -
 • guǒ
 • yuán
 • qín
 • wáng
 • xióng
 • xìn
 • 罗成-御果园秦王遇雄信
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 51
 • huí
 • -
 • wáng
 • shì
 • chōng
 • shū
 • qǐng
 • 说唐全传_说唐前传-51-王世充发书请
 • jiù
 • -
 • dòu
 • shé
 • jiāng
 • sàng
 • shī
 • -窦建德折将丧师
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 52
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • shuāng
 • èr
 • 说唐全传_说唐前传-52-尉迟恭双纳二
 • -
 • sài
 • fēi
 • qín
 • yǎo
 • jīn
 • -马赛飞独擒咬金
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 53
 • huí
 • -
 • xiǎo
 • luó
 • chéng
 • qín
 • 说唐全传_说唐前传-53-小罗成力擒女
 • jiāng
 • -
 • sài
 • fēi
 • kān
 • -马赛飞勘破迷途
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 54
 • huí
 • -
 • yào
 • shī
 • bài
 • 说唐全传_说唐前传-54-李药师计败五
 • wáng
 • -
 • gāo
 • táng
 • cǎo
 • shè
 • fēi
 • -高唐草射破飞钹
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 55
 • huí
 • -
 • zhǎn
 • áo
 • shū
 • bǎo
 • 说唐全传_说唐前传-55-斩鳌鱼叔宝建
 • gōng
 • -
 • chuài
 • táng
 • yíng
 • xióng
 • xìn
 • pīn
 • mìng
 • -踹唐营雄信拚命
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 56
 • huí
 • -
 • qín
 • qióng
 • xióng
 • 说唐全传_说唐前传-56-秦琼建祠报雄
 • xìn
 • -
 • luó
 • chéng
 • fèn
 • yǒng
 • qín
 • wáng
 • -罗成奋勇擒五王
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 57
 • huí
 • -
 • zhòng
 • jiàng
 • jiāng
 • jīn
 • diàn
 • fēng
 • 说唐全传_说唐前传-57-众降将金殿封
 • guān
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • yuán
 • zhǔ
 • -尉迟恭御园护主
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 58
 • huí
 • -
 • guà
 • dài
 • qín
 • wáng
 • 说唐全传_说唐前传-58-挂玉带秦王惹
 • huò
 • -
 • tiān
 • láo
 • jìng
 • shī
 • wēi
 • -入天牢敬德施威
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 59
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • tuō
 • huò
 • guī
 • 说唐全传_说唐前传-59-尉迟恭脱祸归
 • nóng
 • -
 • liú
 • hēi
 • xìng
 • bīng
 • fàn
 • què
 • -刘黑闼兴兵犯阙
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 60
 • huí
 • -
 • jīn
 • guān
 • èr
 • wáng
 • shè
 • 说唐全传_说唐前传-60-紫金关二王设
 • -
 • luó
 • chéng
 • juān
 • -淤泥河罗成捐躯
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 61
 • huí
 • -
 • luó
 • chéng
 • tuō
 • mèng
 • shì
 • jiāo
 • 说唐全传_说唐前传-61-罗成托梦示娇
 • -
 • qín
 • wáng
 • shè
 • fǎng
 • jiāng
 • shì
 • -秦王遇赦访将士
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 62
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • zhà
 • chēng
 • fēng
 • 说唐全传_说唐前传-62-尉迟恭诈称疯
 • -
 • táng
 • gāo
 • chì
 • biān
 • jiǎn
 • -唐高祖敕赐鞭锏
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 63
 • huí
 • -
 • táng
 • shū
 • bǎo
 • ràng
 • 说唐全传_说唐前传-63-报唐璧叔宝让
 • dāo
 • -
 • zhàn
 • zhū
 • dēng
 • yǎo
 • jīn
 • chěng
 • -战朱登咬金逞斧
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 64
 • huí
 • -
 • wáng
 • xuè
 • jīn
 • 说唐全传_说唐前传-64-四王洒血紫金
 • guān
 • -
 • gāo
 • qìng
 • gōng
 • lín
 • -高祖庆功麒麟阁
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 65
 • huí
 • -
 • shēng
 • xiān
 • jiān
 • wáng
 • chěng
 • 说唐全传_说唐前传-65-升仙阁奸王逞
 • háo
 • -
 • tài
 • yuàn
 • lěng
 • yǐn
 • yīn
 • 豪富-太医院冷饮伏阴私
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 66
 • huí
 • -
 • tiān
 • zhòng
 • jiāng
 • qiāo
 • 说唐全传_说唐前传-66-天策府众将敲
 • mén
 • -
 • xiǎn
 • diàn
 • tài
 • zōng
 • -显德殿太宗御极
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 01
 • huí
 • -
 • dào
 • zōng
 • shè
 • hài
 • 说唐全传_说唐三传-01-李道宗设计害
 • rén
 • guì
 • -
 • chuán
 • jiǎ
 • zhǐ
 • xīng
 • zhào
 • huí
 • jīng
 • 仁贵-传假旨星夜召回京
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 02
 • huí
 • -
 • jun
 • zhǔ
 • zhuàng
 • cuì
 • yún
 • 说唐全传_说唐三传-02-郡主撞死翠云
 • gōng
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • bǎo
 • jiù
 • xuē
 • -程咬金保救薛礼
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 03
 • huí
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • shòu
 • luò
 • 说唐全传_说唐三传-03-薛仁贵受屈落
 • tiān
 • láo
 • -
 • zhòng
 • xiǎo
 • ér
 • tòng
 • dào
 • zōng
 • 天牢-众小儿痛打李道宗
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 04
 • huí
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • tiān
 • láo
 • shòu
 • 说唐全传_说唐三传-04-薛仁贵天牢受
 • -
 • wáng
 • mào
 • shēng
 • zhòng
 • shān
 • -王茂生义重如山
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 05
 • huí
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • bǎng
 • 说唐全传_说唐三传-05-薛仁贵绑赴法
 • chǎng
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • biān
 • duàn
 • guī
 • tiān
 • -尉迟恭鞭断归天
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 06
 • huí
 • -
 • mào
 • gōng
 • huí
 • cháo
 • jiù
 • 说唐全传_说唐三传-06-徐茂公回朝救
 • rén
 • guì
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • qiǎn
 • shǐ
 • xià
 • fān
 • shū
 • 仁贵-苏宝同遣使下番书
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 07
 • huí
 • -
 • táng
 • tiān
 • jià
 • zhēng
 • 说唐全传_说唐三传-07-唐天子御驾征
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • zhòng
 • xīn
 • bài
 • shuài
 • 西-薛仁贵重新拜帅
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 08
 • huí
 • -
 • shàng
 • kāi
 • 说唐全传_说唐三传-08-一路上旗开得
 • shèng
 • -
 • qín
 • huái
 • qiāng
 • tiāo
 • lián
 • -秦怀玉枪挑连度
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 09
 • huí
 • -
 • jiè
 • pái
 • guān
 • 说唐全传_说唐三传-09-界牌关驸马立
 • gōng
 • -
 • jīn
 • xiá
 • guān
 • wèi
 • chí
 • chěng
 • néng
 • -金霞关尉迟逞能
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 10
 • huí
 • -
 • kōng
 • chéng
 • jun
 • chén
 • shòu
 • 说唐全传_说唐三传-10-空城计君臣受
 • kùn
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • kùn
 • suǒ
 • yáng
 • chéng
 • -宝同一困锁阳城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 11
 • huí
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • zhàn
 • táng
 • 说唐全传_说唐三传-11-苏宝同大战唐
 • jiāng
 • -
 • qín
 • huái
 • hái
 • jiǎn
 • shēn
 • wáng
 • -秦怀玉还锏身亡
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 12
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • xiōng
 • fēi
 • 说唐全传_说唐三传-12-尉迟弟兄遇飞
 • dāo
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • zhàn
 • xuē
 • rén
 • guì
 • -宝同大战薛仁贵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 13
 • huí
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • jiǔ
 • kǒu
 • fēi
 • 说唐全传_说唐三传-13-苏宝同九口飞
 • dāo
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • shā
 • chǎng
 • shòu
 • -薛仁贵沙场受苦
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 14
 • huí
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • hún
 • yóu
 • 说唐全传_说唐三传-14-薛仁贵魂游地
 • -
 • niè
 • jìng
 • tái
 • zhào
 • chū
 • zhēn
 • xíng
 • -孽镜台照出真形
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 15
 • huí
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • hái
 • 说唐全传_说唐三传-15-薛仁贵死去还
 • hún
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • èr
 • kùn
 • suǒ
 • yáng
 • chéng
 • -宝同二困锁阳城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 16
 • huí
 • -
 • mào
 • gōng
 • jiāng
 • qiú
 • 说唐全传_说唐三传-16-徐茂公激将求
 • jiù
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • piàn
 • chū
 • fān
 • yíng
 • -程咬金骗出番营
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 17
 • huí
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • shòu
 • bǎo
 • xià
 • 说唐全传_说唐三传-17-薛丁山受宝下
 • shān
 • -
 • liǔ
 • rén
 • zhòng
 • féng
 • -柳夫人母子重逢
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 18
 • huí
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • lǐng
 • bīng
 • jiù
 • 说唐全传_说唐三传-18-薛丁山领兵救
 • -
 • dòu
 • xiān
 • tóng
 • qín
 • zhuō
 • dīng
 • shān
 • -窦仙童擒捉丁山
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 19
 • huí
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • shān
 • zhài
 • chéng
 • 说唐全传_说唐三传-19-薛丁山山寨成
 • qīn
 • -
 • dòu
 • guī
 • táng
 • píng
 • -窦一虎归唐平西
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 20
 • huí
 • -
 • yǒng
 • luó
 • tōng
 • pán
 • cháng
 • 说唐全传_说唐三传-20-勇罗通盘肠大
 • zhàn
 • -
 • suǒ
 • yáng
 • chéng
 • tiān
 • jīng
 • huāng
 • -锁阳城天子惊慌
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 21
 • huí
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • fān
 • 说唐全传_说唐三传-21-薛丁山大破番
 • yíng
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • huà
 • hóng
 • táo
 • zǒu
 • -苏宝同化虹逃走
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 22
 • huí
 • -
 • táng
 • tiān
 • jun
 • chén
 • cháo
 • 说唐全传_说唐三传-22-唐天子君臣朝
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • zhòng
 • féng
 • -薛仁贵父子重逢
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 23
 • huí
 • -
 • táng
 • tài
 • zōng
 • jià
 • huí
 • zhǎng
 • 说唐全传_说唐三传-23-唐太宗驾回长
 • ān
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • sān
 • kùn
 • suǒ
 • yáng
 • chéng
 • 安府-苏宝同三困锁阳城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 24
 • huí
 • -
 • fēi
 • sēng
 • lián
 • shāng
 • èr
 • 说唐全传_说唐三传-24-飞钹僧连伤二
 • jiāng
 • -
 • dòu
 • jiē
 • bǎng
 • qiú
 • hūn
 • -窦一虎揭榜求婚
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 25
 • huí
 • -
 • dòu
 • dào
 • shòu
 • 说唐全传_说唐三传-25-窦一虎盗钹受
 • -
 • qín
 • hàn
 • fèng
 • mìng
 • jiù
 • shī
 • xiōng
 • -秦汉奉命救师兄
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 26
 • huí
 • -
 • jiān
 • zhōng
 • fàng
 • chū
 • xiǎo
 • yīng
 • 说唐全传_说唐三传-26-监中放出小英
 • xióng
 • -
 • dīng
 • shān
 • tiě
 • bǎn
 • dào
 • -丁山大破铁板道
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 27
 • huí
 • -
 • fān
 • hòu
 • huǒ
 • què
 • shāo
 • 说唐全传_说唐三传-27-番后火鹊烧八
 • jiāng
 • -
 • xuē
 • yuán
 • shuài
 • tuán
 • yuán
 • -薛元帅子媳团圆
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 28
 • huí
 • -
 • hán
 • jiāng
 • guān
 • fán
 • hóng
 • shuǐ
 • 说唐全传_说唐三传-28-寒江关樊洪水
 • zhàn
 • -
 • fán
 • g
 • xiān
 • dān
 • jiù
 • xiōng
 • -樊梨花仙丹救兄
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 29
 • huí
 • -
 • shén
 • biān
 • zǒu
 • chén
 • jīn
 • 说唐全传_说唐三传-29-神鞭打走陈金
 • -
 • g
 • yòng
 • zhuō
 • dīng
 • shān
 • -梨花用法捉丁山
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 30
 • huí
 • -
 • fán
 • g
 • shān
 • dǎo
 • 说唐全传_说唐三传-30-樊梨花移山倒
 • hǎi
 • -
 • sān
 • qín
 • sān
 • fàng
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • -三擒三放薛丁山
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 31
 • huí
 • -
 • fán
 • g
 • xīn
 • shì
 • 说唐全传_说唐三传-31-樊梨花无心弑
 • -
 • mèi
 • yǒu
 • zhū
 • xiōng
 • -妹子有意诛兄
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 32
 • huí
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • bīng
 • qīng
 • 说唐全传_说唐三传-32-薛仁贵兵打青
 • lóng
 • guān
 • -
 • liè
 • yàn
 • zhèn
 • huǒ
 • shāo
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • 龙关-烈焰阵火烧薛丁山
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 33
 • huí
 • -
 • fán
 • g
 • dēng
 • tán
 • diǎn
 • 说唐全传_说唐三传-33-樊梨花登坛点
 • jiāng
 • -
 • xiè
 • yīng
 • dēng
 • liè
 • yàn
 • zhèn
 • -谢应登破烈焰阵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 34
 • huí
 • -
 • chuān
 • yún
 • jiàn
 • shè
 • shāng
 • líng
 • 说唐全传_说唐三传-34-穿云箭射伤灵
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • xiū
 • g
 • -薛丁山休弃梨花
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 35
 • huí
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • shēn
 • xiàn
 • hóng
 • 说唐全传_说唐三传-35-薛丁山身陷洪
 • shuǐ
 • zhèn
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • sān
 • qǐng
 • fán
 • g
 • 水阵-程咬金三请樊梨花
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 36
 • huí
 • -
 • xuē
 • jīn
 • lián
 • quàn
 • xiōng
 • rèn
 • 说唐全传_说唐三传-36-薛金莲劝兄认
 • sǎo
 • -
 • nào
 • g
 • zhú
 • dīng
 • shān
 • -闹花烛丁山大怒
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 37
 • huí
 • -
 • fán
 • g
 • yuàn
 • mìng
 • xiū
 • 说唐全传_说唐三传-37-樊梨花怨命修
 • háng
 • -
 • xuán
 • guān
 • diāo
 • chū
 • zhàn
 • -玄武关刁爷出战
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 38
 • huí
 • -
 • diāo
 • yuè
 • é
 • líng
 • táng
 • 说唐全传_说唐三传-38-刁月娥铃拿唐
 • jiāng
 • -
 • shī
 • xiōng
 • tōu
 • xiāng
 • fáng
 • -师兄弟偷入香房
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 39
 • huí
 • -
 • xiān
 • wēng
 • chá
 • kàn
 • yīn
 • yuán
 • 说唐全传_说唐三传-39-仙翁查看姻缘
 • -
 • hún
 • shā
 • luàn
 • diāo
 • yuè
 • é
 • 簿-迷魂沙乱刁月娥
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 40
 • huí
 • -
 • diāo
 • yuè
 • é
 • shī
 • shēn
 • qín
 • 说唐全传_说唐三传-40-刁月娥失身秦
 • hàn
 • -
 • dòu
 • biàn
 • qiào
 • wán
 • yīn
 • -窦一虎变俏完姻
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 41
 • huí
 • -
 • bái
 • guān
 • yáng
 • fān
 • yāo
 • 说唐全传_说唐三传-41-白虎关杨藩妖
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • zhōng
 • jiàn
 • guī
 • tiān
 • -薛仁贵中箭归天
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 42
 • huí
 • -
 • táng
 • tài
 • zōng
 • shì
 • mín
 • guī
 • 说唐全传_说唐三传-42-唐太宗世民归
 • tiān
 • -
 • táng
 • gāo
 • zōng
 • jià
 • zhēng
 • -唐高宗御驾征西
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 43
 • huí
 • -
 • fán
 • g
 • gào
 • fēng
 • 说唐全传_说唐三传-43-樊梨花诰封极
 • pǐn
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • bài
 • shàng
 • hán
 • jiāng
 • -薛丁山拜上寒江
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 44
 • huí
 • -
 • nán
 • dīng
 • shān
 • g
 • yáng
 • 说唐全传_说唐三传-44-难丁山梨花佯
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • bài
 • huó
 • g
 • -薛丁山拜活梨花
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 45
 • huí
 • -
 • fán
 • g
 • dēng
 • tái
 • bài
 • 说唐全传_说唐三传-45-樊梨花登台拜
 • shuài
 • -
 • xuē
 • dīng
 • shān
 • fèng
 • zhǐ
 • wán
 • yīn
 • -薛丁山奉旨完姻
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 46
 • huí
 • -
 • g
 • bái
 • 说唐全传_说唐三传-46-梨花大破白虎
 • guān
 • -
 • yīng
 • lóng
 • fēi
 • zhǎn
 • yáng
 • fān
 • -应龙飞马斩杨藩
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 47
 • huí
 • -
 • g
 • guān
 • chú
 • èr
 • 说唐全传_说唐三传-47-梨花破关除二
 • guài
 • -
 • qín
 • hàn
 • jiè
 • shōu
 • shuāng
 • -秦汉借旗收双徒
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 48
 • huí
 • -
 • fèng
 • huáng
 • shān
 • fān
 • jiāng
 • dǎng
 • 说唐全传_说唐三传-48-凤凰山番将挡
 • -
 • xuē
 • yīng
 • lóng
 • shén
 • chéng
 • qīn
 • -薛应龙神女成亲
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 49
 • huí
 • -
 • yuè
 • é
 • yáo
 • dòng
 • shè
 • hún
 • 说唐全传_说唐三传-49-月娥摇动摄魂
 • líng
 • -
 • g
 • líng
 • bǎo
 • sǎn
 • -梨花灵符破宝伞
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 50
 • huí
 • -
 • kǔn
 • xiān
 • shéng
 • zhèn
 • qián
 • shōu
 • 说唐全传_说唐三传-50-捆仙绳阵前收
 • -
 • jiù
 • guī
 • shé
 • èr
 • jiāng
 • téng
 • kōng
 • -救龟蛇二将腾空
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 51
 • huí
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • jīn
 • guāng
 • 说唐全传_说唐三传-51-苏宝同布金光
 • zhèn
 • -
 • fán
 • yuán
 • shuài
 • lián
 • qiǎng
 • guān
 • zhài
 • -樊元帅连抢关寨
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 52
 • huí
 • -
 • xuē
 • yīng
 • lóng
 • jié
 • zhèn
 • sàng
 • 说唐全传_说唐三传-52-薛应龙劫阵丧
 • mìng
 • -
 • èr
 • liú
 • jiāng
 • gōng
 • zhǔ
 • zhāo
 • qīn
 • -二刘将公主招亲
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 53
 • huí
 • -
 • g
 • jīn
 • guāng
 • 说唐全传_说唐三传-53-梨花大破金光
 • zhèn
 • -
 • chǎn
 • lín
 • chōng
 • sàn
 • fēi
 • dāo
 • -产麒麟冲散飞刀
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 54
 • huí
 • -
 • dīng
 • shān
 • shén
 • jiàn
 • shè
 • yāo
 • 说唐全传_说唐三传-54-丁山神箭射妖
 • lóng
 • -
 • yīng
 • lóng
 • g
 • wéi
 • shuǐ
 • shén
 • -应龙芦花为水神
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 55
 • huí
 • -
 • dòu
 • dào
 • xiān
 • jiàn
 • 说唐全传_说唐三传-55-窦一虎盗仙剑
 • bèi
 • -
 • fán
 • g
 • qín
 • fān
 • jiāng
 • shì
 • shè
 • 被拿-樊梨花擒番将释赦
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 56
 • huí
 • -
 • tiě
 • lóng
 • huǒ
 • shāo
 • dòu
 • 说唐全传_说唐三传-56-铁笼火烧窦一
 • -
 • xióng
 • shè
 • èr
 • duō
 • jiāo
 • -野熊摄去二多娇
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 57
 • huí
 • -
 • èr
 • láng
 • shén
 • zhàn
 • 说唐全传_说唐三传-57-二郎神大战野
 • xióng
 • -
 • shèng
 • shōu
 • èr
 • niú
 • jīng
 • -圣母收服二牛精
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 58
 • huí
 • -
 • róng
 • shè
 • shā
 • zhū
 • 说唐全传_说唐三传-58-芙蓉设计杀朱
 • -
 • g
 • bīng
 • tóng
 • guān
 • -梨花兵打铜马关
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 59
 • huí
 • -
 • dào
 • jīn
 • yīng
 • qín
 • dòu
 • chěng
 • 说唐全传_说唐三传-59-盗金莺秦窦逞
 • néng
 • -
 • shè
 • hún
 • líng
 • qín
 • g
 • lài
 • -摄魂铃擒花伯赖
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 60
 • huí
 • -
 • wáng
 • zuò
 • cháo
 • 说唐全传_说唐三传-60-哈迷王坐朝议
 • -
 • g
 • guān
 • kàn
 • lóng
 • zhèn
 • -梨花观看五龙阵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 61
 • huí
 • -
 • fán
 • g
 • 说唐全传_说唐三传-61-樊梨花一打五
 • lóng
 • zhèn
 • -
 • dòu
 • qiú
 • jiè
 • jiāo
 • shàn
 • 龙阵-窦一虎求借芭蕉扇
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 62
 • huí
 • -
 • shàn
 • cái
 • zhōng
 • zhàn
 • qín
 • 说唐全传_说唐三传-62-善才途中战秦
 • hàn
 • -
 • gōng
 • zhǔ
 • zhèn
 • shàng
 • shōu
 • bǎo
 • -五公主阵上收宝
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 63
 • huí
 • -
 • yuán
 • shuài
 • yíng
 • zhōng
 • chǎn
 • xuē
 • 说唐全传_说唐三传-63-元帅营中产薛
 • qiáng
 • -
 • shàn
 • cái
 • lóng
 • zhèn
 • -善才大破五龙阵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 64
 • huí
 • -
 • huān
 • niáng
 • g
 • shū
 • 说唐全传_说唐三传-64-欢娘刺死花叔
 • lài
 • -
 • g
 • bīng
 • lóng
 • guān
 • -梨花兵打玉龙关
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 65
 • huí
 • -
 • g
 • xiān
 • zhuō
 • bǎo
 • 说唐全传_说唐三传-65-梨花仙法捉宝
 • tóng
 • -
 • shén
 • guāng
 • shàn
 • ruǎn
 • dòu
 • xiān
 • tóng
 • -神光扇软窦仙童
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 66
 • huí
 • -
 • xiān
 • wēng
 • chù
 • dòng
 • jīn
 • jiāo
 • 说唐全传_说唐三传-66-仙翁触动金教
 • zhǔ
 • -
 • yāo
 • xiān
 • zhàn
 • fán
 • g
 • -妖仙大战樊梨花
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 67
 • huí
 • -
 • jiāo
 • zhǔ
 • bǎi
 • liè
 • zhū
 • xiān
 • 说唐全传_说唐三传-67-教主摆列诸仙
 • zhèn
 • -
 • èr
 • jiāo
 • dòu
 • yǒu
 • gāo
 • -二教斗法有高低
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 68
 • huí
 • -
 • lǎo
 • zhū
 • xiān
 • 说唐全传_说唐三传-68-老祖大破诸仙
 • zhèn
 • -
 • jiāo
 • zhǔ
 • qún
 • yāo
 • táo
 • -教主群妖俱已逃
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 69
 • huí
 • -
 • fān
 • wáng
 • kuǎn
 • cháo
 • jīn
 • 说唐全传_说唐三传-69-番王纳款朝金
 • què
 • -
 • shèng
 • zhǔ
 • bān
 • shī
 • shèng
 • huí
 • -圣主班师得胜回
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 70
 • huí
 • -
 • dīng
 • shān
 • fèng
 • zhǐ
 • zàng
 • rén
 • 说唐全传_说唐三传-70-丁山奉旨葬仁
 • guì
 • -
 • yīng
 • tóu
 • qīn
 • liáng
 • -应举投亲遇不良
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 71
 • huí
 • -
 • jié
 • chǎng
 • jīn
 • 说唐全传_说唐三传-71-劫法场御赐金
 • chuí
 • -
 • biān
 • zhāng
 • bǎo
 • shēn
 • jié
 • yuān
 • chóu
 • -鞭张保深结冤仇
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 72
 • huí
 • -
 • zhòng
 • yīng
 • xióng
 • nào
 • g
 • 说唐全传_说唐三传-72-众英雄大闹花
 • dēng
 • -
 • tōng
 • chéng
 • nèi
 • jiān
 • -通城虎打死内监
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 73
 • huí
 • -
 • g
 • yuán
 • zhāng
 • 说唐全传_说唐三传-73-御花园打死张
 • bǎo
 • -
 • jié
 • chǎng
 • jīng
 • gāo
 • zōng
 • -劫法场惊死高宗
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 74
 • huí
 • -
 • hòu
 • xià
 • zhǐ
 • zhuō
 • dīng
 • 说唐全传_说唐三传-74-武后下旨捉丁
 • shān
 • -
 • sān
 • bǎi
 • kǒu
 • jìn
 • zāo
 • zāi
 • -三百余口尽遭灾
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 75
 • huí
 • -
 • xuē
 • gāng
 • sǎo
 • tiě
 • qiū
 • 说唐全传_说唐三传-75-薛刚一扫铁丘
 • fén
 • -
 • tiān
 • jiè
 • chūn
 • tiān
 • shùn
 • -武则天借春天顺
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 76
 • huí
 • -
 • luò
 • bīn
 • wáng
 • 说唐全传_说唐三传-76-骆宾王移檄起
 • -
 • xuē
 • gāng
 • èr
 • sǎo
 • tiě
 • qiū
 • fén
 • -薛刚二扫铁丘坟
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 77
 • huí
 • -
 • xuē
 • gāng
 • sān
 • sǎo
 • tiě
 • qiū
 • 说唐全传_说唐三传-77-薛刚三扫铁丘
 • fén
 • -
 • táng
 • jiè
 • bīng
 • zhāo
 • -西唐借兵招驸马
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 78
 • huí
 • -
 • zhāng
 • jun
 • zuǒ
 • qín
 • chū
 • 说唐全传_说唐三传-78-张君左秦府出
 • chǒu
 • -
 • jiǔ
 • liàn
 • shān
 • xuē
 • gāng
 • tuán
 • yuán
 • -九炼山薛刚团圆
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 79
 • huí
 • -
 • sān
 • jiǔ
 • 说唐全传_说唐三传-79-武三思四打九
 • liàn
 • shān
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • jié
 • zhōu
 • yíng
 • zhài
 • 炼山-程咬金夜劫周营寨
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 80
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • jǐng
 • biān
 • tài
 • 说唐全传_说唐三传-80-尉迟景鞭打太
 • yáng
 • qiāng
 • -
 • jìng
 • dào
 • rén
 • quān
 • zhòng
 • yīng
 • xióng
 • 阳枪-净道人圈打众英雄
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 81
 • huí
 • -
 • róng
 • dān
 • yào
 • jiù
 • zhū
 • 说唐全传_说唐三传-81-俞荣丹药救诸
 • jiāng
 • -
 • sān
 • yuè
 • xià
 • yāo
 • -武三思月下遇妖
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 82
 • huí
 • -
 • lián
 • g
 • dòng
 • qīng
 • xià
 • 说唐全传_说唐三传-82-莲花洞徐青下
 • shān
 • -
 • sān
 • jiǔ
 • liàn
 • shān
 • -三思五打九炼山
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 83
 • huí
 • -
 • sān
 • bài
 • huí
 • 说唐全传_说唐三传-83-武三思大败回
 • jīng
 • -
 • xuē
 • dǒu
 • zǒu
 • hóng
 • -薛蚪走马取红泥
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 84
 • huí
 • -
 • xuē
 • dǒu
 • bīng
 • lín
 • yáng
 • 说唐全传_说唐三传-84-薛蚪兵打临阳
 • guān
 • -
 • xuē
 • xiào
 • zhēng
 • duó
 • tóng
 • guān
 • -薛孝争夺打潼关
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 85
 • huí
 • -
 • shèng
 • lán
 • yīng
 • xiān
 • quān
 • 说唐全传_说唐三传-85-盛兰英仙圈打
 • jiāng
 • -
 • měi
 • xuē
 • xiào
 • shuài
 • chéng
 • qīn
 • -美薛孝帅府成亲
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 86
 • huí
 • -
 • tóu
 • jiē
 • bǎng
 • rèn
 • tài
 • 说唐全传_说唐三传-86-驴头揭榜认太
 • -
 • g
 • xiān
 • zhǎn
 • tóu
 • -梨花仙法斩驴头
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 87
 • huí
 • -
 • rén
 • jié
 • xìng
 • 说唐全传_说唐三传-87-狄仁杰一语兴
 • táng
 • -
 • táng
 • zhōng
 • zōng
 • zuò
 • tiān
 • xià
 • -唐中宗大坐天下
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 88
 • huí
 • -
 • xiào
 • shā
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • 说唐全传_说唐三传-88-笑杀程咬金哭
 • shā
 • tiě
 • niú
 • -
 • kāi
 • tiě
 • qiū
 • fén
 • chóu
 • xuě
 • chǐ
 • 杀铁牛-打开铁丘坟报仇雪耻
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 89
 • huí
 • -
 • shān
 • hòu
 • xuē
 • qiáng
 • jiù
 • 说唐全传_说唐三传-89-山后薛强遇旧
 • yǒu
 • -
 • hàn
 • yáng
 • dàn
 • àn
 • xìng
 • shī
 • -汉阳李旦暗兴师
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 • -
 • 90
 • huí
 • -
 • chóu
 • yuàn
 • xīn
 • jun
 • 说唐全传_说唐三传-90-仇怨报新君御
 • -
 • gōng
 • míng
 • jiù
 • xuē
 • tuán
 • yuán
 • -功名就薛府团圆
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 01
 • huí
 • -
 • qín
 • yuán
 • shuài
 • xìng
 • bīng
 • 说唐全传_说唐后传-01-秦元帅兴兵定
 • běi
 • -
 • táng
 • zhēn
 • guān
 • jià
 • qīn
 • zhēng
 • -唐贞观御驾亲征
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 02
 • huí
 • -
 • bái
 • liáng
 • guān
 • liú
 • bǎo
 • lín
 • 说唐全传_说唐后传-02-白良关刘宝林
 • rèn
 • -
 • shā
 • liú
 • fāng
 • méi
 • rén
 • míng
 • jiē
 • 认父-杀刘方梅夫人明节
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 03
 • huí
 • -
 • qín
 • qióng
 • bīng
 • jìn
 • jīn
 • líng
 • 说唐全传_说唐后传-03-秦琼兵进金灵
 • -
 • bǎo
 • lín
 • qiāng
 • tiāo
 • guó
 • lóng
 • -宝林枪挑伍国龙
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 04
 • huí
 • -
 • tiě
 • bǎn
 • dào
 • shì
 • dùn
 • 说唐全传_说唐后传-04-铁板道士遁野
 • -
 • huáng
 • lóng
 • lǐng
 • 马川-屠炉女夜弃黄龙岭
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 05
 • huí
 • -
 • zhēn
 • guān
 • bèi
 • kùn
 • yáng
 • 说唐全传_说唐后传-05-贞观被困木阳
 • chéng
 • -
 • shū
 • bǎo
 • zhàn
 • chē
 • lún
 • -叔宝大战祖车轮
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 06
 • huí
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • zhǎng
 • ān
 • tǎo
 • 说唐全传_说唐后传-06-程咬金长安讨
 • jiù
 • -
 • xiǎo
 • yīng
 • xióng
 • duó
 • shuài
 • yìn
 • -小英雄比夺帅印
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 07
 • huí
 • -
 • lǎo
 • rén
 • shuō
 • 说唐全传_说唐后传-07-老夫人诉说祖
 • yuān
 • -
 • xiǎo
 • luó
 • tōng
 • tǒng
 • bīng
 • wéi
 • yuán
 • shuài
 • 父冤-小罗通统兵为元帅
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 08
 • huí
 • -
 • luó
 • rén
 • chū
 • zhǎng
 • ān
 • 说唐全传_说唐后传-08-罗仁私出长安
 • chéng
 • -
 • tiě
 • niú
 • bài
 • pán
 • shān
 • -铁牛大败磨盘山
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 09
 • huí
 • -
 • bái
 • liáng
 • guān
 • yín
 • chěng
 • 说唐全传_说唐后传-09-白良关银牙逞
 • wēi
 • -
 • tiě
 • chuài
 • pái
 • shèng
 • táng
 • jiāng
 • -铁踹牌大胜唐将
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 10
 • huí
 • -
 • bǎo
 • tóng
 • rén
 • bài
 • luó
 • 说唐全传_说唐后传-10-八宝铜人败罗
 • tōng
 • -
 • luó
 • rén
 • shuāng
 • chuí
 • jiù
 • xiōng
 • zhǎng
 • -罗仁双锤救兄长
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 11
 • huí
 • -
 • luó
 • rén
 • huò
 • xiàn
 • fēi
 • dāo
 • 说唐全传_说唐后传-11-罗仁祸陷飞刀
 • zhèn
 • -
 • gōng
 • zhǔ
 • dìng
 • sān
 • shēng
 • yuē
 • -公主喜订三生约
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 12
 • huí
 • -
 • fāng
 • hài
 • luó
 • 说唐全传_说唐后传-12-苏定方计害罗
 • tōng
 • -
 • lián
 • cái
 • xiàng
 • jiù
 • -屠炉女怜才相救
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 13
 • huí
 • -
 • fān
 • yíng
 • kāng
 • wáng
 • bēn
 • 说唐全传_说唐后传-13-破番营康王奔
 • táo
 • -
 • shā
 • fāng
 • shēn
 • xuě
 • chóu
 • -杀定方伸雪父仇
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 14
 • huí
 • -
 • lán
 • shān
 • zhī
 • jiē
 • 说唐全传_说唐后传-14-贺兰山知节议
 • qīn
 • -
 • dòng
 • fáng
 • zhōng
 • gōng
 • zhǔ
 • jìn
 • jiē
 • -洞房中公主尽节
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 15
 • huí
 • -
 • lóng
 • mén
 • xiàn
 • jiāng
 • xīng
 • jiàng
 • 说唐全传_说唐后传-15-龙门县将星降
 • shì
 • -
 • táng
 • tiān
 • mèng
 • rǎo
 • qīng
 • lóng
 • -唐天子梦扰青龙
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 16
 • huí
 • -
 • shèng
 • bān
 • shī
 • luó
 • tōng
 • pèi
 • 说唐全传_说唐后传-16-胜班师罗通配
 • chǒu
 • -
 • guó
 • chà
 • shǐ
 • gòng
 • jīn
 • zhū
 • 丑妇-不齐国差使贡金珠
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 17
 • huí
 • -
 • jīn
 • shī
 • shū
 • bǎo
 • shāng
 • 说唐全传_说唐后传-17-举金狮叔宝伤
 • -
 • jiàn
 • bái
 • rén
 • guì
 • qīng
 • jiā
 • -见白虎仁贵倾家
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 18
 • huí
 • -
 • wáng
 • zhuāng
 • xuē
 • rén
 • guì
 • 说唐全传_说唐后传-18-大王庄薛仁贵
 • luò
 • -
 • lián
 • yǒng
 • shì
 • liǔ
 • jīn
 • g
 • zèng
 • 落魄-怜勇士柳金花赠衣
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 19
 • huí
 • -
 • jiā
 • táo
 • nán
 • tuō
 • 说唐全传_说唐后传-19-富家女逃难托
 • -
 • pín
 • qióng
 • hàn
 • yǒu
 • xìng
 • pèi
 • shū
 • 乳母-贫穷汉有幸配淑女
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 20
 • huí
 • -
 • shè
 • hóng
 • yàn
 • xuē
 • féng
 • 说唐全传_说唐后传-20-射鸿雁薛礼逢
 • jiù
 • -
 • zèng
 • pán
 • chán
 • zhōu
 • qīng
 • tóng
 • tóu
 • jun
 • 故旧-赠盘缠周青同投军
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 21
 • huí
 • -
 • fán
 • jiā
 • zhuāng
 • sān
 • kòu
 • bèi
 • 说唐全传_说唐后传-21-樊家庄三寇被
 • huò
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • èr
 • tóu
 • jun
 • -薛仁贵二次投军
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 22
 • huí
 • -
 • fán
 • xiù
 • g
 • yuàn
 • zhāo
 • háo
 • 说唐全传_说唐后传-22-樊绣花愿招豪
 • xiá
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • chū
 • shān
 • 侠婿-薛仁贵怒打出山虎
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 23
 • huí
 • -
 • jīn
 • qián
 • shān
 • lǎo
 • jiāng
 • jiàn
 • 说唐全传_说唐后传-23-金钱山老将荐
 • xián
 • -
 • zèng
 • lìng
 • jiàn
 • sān
 • tóu
 • jun
 • -赠令箭三次投军
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 24
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • zhēng
 • dōng
 • wéi
 • 说唐全传_说唐后传-24-尉迟恭征东为
 • shuài
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • huó
 • qín
 • dǒng
 • kuí
 • -薛仁贵活擒董逵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 25
 • huí
 • -
 • bái
 • páo
 • jiāng
 • qiǎo
 • bǎi
 • lóng
 • 说唐全传_说唐后传-25-白袍将巧摆龙
 • mén
 • zhèn
 • -
 • táng
 • tiān
 • ài
 • yīng
 • xióng
 • shì
 • 门阵-唐天子爱慕英雄士
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 26
 • huí
 • -
 • xiǎo
 • jiāng
 • jun
 • xiàn
 • píng
 • liáo
 • 说唐全传_说唐后传-26-小将军献平辽
 • lùn
 • -
 • mán
 • tiān
 • zhēn
 • guān
 • guò
 • hǎi
 • -瞒天计贞观过海
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 27
 • huí
 • -
 • jīn
 • shā
 • tān
 • biān
 • 说唐全传_说唐后传-27-金沙滩鞭打独
 • jiǎo
 • shòu
 • -
 • xiāng
 • lǐng
 • qìng
 • hóng
 • rèn
 • 角兽-思乡岭李庆红认弟
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 28
 • huí
 • -
 • xuē
 • sān
 • jiàn
 • tiān
 • 说唐全传_说唐后传-28-薛礼三箭定天
 • shān
 • -
 • fān
 • jiāng
 • jīng
 • zǒu
 • fèng
 • huáng
 • chéng
 • -番将惊走凤凰城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 29
 • huí
 • -
 • hàn
 • chéng
 • hēi
 • áo
 • 说唐全传_说唐后传-29-汗马城黑夜鏖
 • bīng
 • -
 • fèng
 • huáng
 • shān
 • lǎo
 • jiāng
 • bèi
 • huò
 • -凤凰山老将被获
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 30
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • qiú
 • jiě
 • 说唐全传_说唐后传-30-尉迟恭囚解建
 • dōu
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • liè
 • shuài
 • -薛仁贵打猎遇帅
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 31
 • huí
 • -
 • táng
 • zhēn
 • guān
 • bèi
 • kùn
 • fèng
 • 说唐全传_说唐后传-31-唐贞观被困凤
 • huáng
 • shān
 • -
 • gài
 • wén
 • fēi
 • dāo
 • zhǎn
 • zhòng
 • jiāng
 • 凰山-盖苏文飞刀斩众将
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 32
 • huí
 • -
 • xuē
 • wàn
 • chè
 • shā
 • chū
 • fān
 • 说唐全传_说唐后传-32-薛万彻杀出番
 • yíng
 • -
 • zhāng
 • shì
 • guì
 • xián
 • shāng
 • hài
 • -张士贵妒贤伤害
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 33
 • huí
 • -
 • méi
 • yuè
 • yīng
 • chěng
 • 说唐全传_说唐后传-33-梅月英法逞蜈
 • gōng
 • shù
 • -
 • yào
 • shī
 • xiān
 • jīn
 • 蚣术-李药师仙赐金鸡旗
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 34
 • huí
 • -
 • gài
 • wén
 • bài
 • guī
 • 说唐全传_说唐后传-34-盖苏文大败归
 • dōu
 • -
 • zōng
 • xiàn
 • páo
 • mào
 • gōng
 • láo
 • 建都-何宗宪袍幅冒功劳
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 35
 • huí
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • kào
 • shǎng
 • chá
 • 说唐全传_说唐后传-35-尉迟恭犒赏查
 • xián
 • shì
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • yuè
 • tàn
 • gōng
 • láo
 • 贤士-薛仁贵月夜叹功劳
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 36
 • huí
 • -
 • fān
 • jiāng
 • qín
 • zhāng
 • zhì
 • 说唐全传_说唐后传-36-番将力擒张志
 • lóng
 • -
 • zhōu
 • qīng
 • suǒ
 • xiān
 • fēng
 • jiāng
 • -周青怒锁先锋将
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 37
 • huí
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • bìng
 • tiāo
 • ān
 • 说唐全传_说唐后传-37-薛仁贵病挑安
 • diàn
 • bǎo
 • -
 • wèi
 • chí
 • gōng
 • zhāng
 • shì
 • guì
 • 殿宝-尉迟恭怒打张士贵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 38
 • huí
 • -
 • huǒ
 • tóu
 • jun
 • xiān
 • jiù
 • cáng
 • 说唐全传_说唐后传-38-火头军仙救藏
 • jun
 • dòng
 • -
 • táng
 • tiān
 • jià
 • kùn
 • yuè
 • chéng
 • 军洞-唐天子驾困越虎城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 39
 • huí
 • -
 • guó
 • gōng
 • hún
 • yóu
 • tiān
 • 说唐全传_说唐后传-39-护国公魂游天
 • -
 • xiǎo
 • jué
 • zhǔ
 • guà
 • bái
 • jiù
 • jià
 • -小爵主挂白救驾
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 40
 • huí
 • -
 • qín
 • huái
 • chōng
 • shā
 • 说唐全传_说唐后传-40-秦怀玉冲杀四
 • mén
 • -
 • lǎo
 • jiāng
 • jun
 • yīn
 • líng
 • xiǎn
 • shèng
 • -老将军阴灵显圣
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 41
 • huí
 • -
 • xiào
 • fēi
 • dāo
 • 说唐全传_说唐后传-41-孝子大破飞刀
 • zhèn
 • -
 • táng
 • wáng
 • jiù
 • chóu
 • xīng
 • -唐王路遇旧仇星
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 42
 • huí
 • -
 • xuě
 • g
 • zōng
 • fēi
 • tiào
 • yǎng
 • 说唐全传_说唐后传-42-雪花鬃飞跳养
 • jun
 • shān
 • -
 • yīng
 • mèng
 • chén
 • jiù
 • zhēn
 • mìng
 • zhǔ
 • 军山-应梦臣得救真命主
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 43
 • huí
 • -
 • yín
 • luán
 • diàn
 • zhāng
 • huán
 • 说唐全传_说唐后传-43-银銮殿张环露
 • jiān
 • liǎn
 • -
 • bái
 • guān
 • xuē
 • lóng
 • 奸脸-白玉关薛礼得龙驹
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 44
 • huí
 • -
 • zhǎng
 • ān
 • chéng
 • huó
 • qín
 • fǎn
 • 说唐全传_说唐后传-44-长安城活擒反
 • zéi
 • -
 • shuō
 • shuài
 • yìn
 • wēi
 • zhòng
 • xián
 • chén
 • -说帅印威重贤臣
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 45
 • huí
 • -
 • mài
 • gōng
 • jiàn
 • rén
 • guì
 • qiǎo
 • 说唐全传_说唐后传-45-卖弓箭仁贵巧
 • -
 • chěng
 • cái
 • néng
 • èr
 • zhōu
 • guī
 • táng
 • -逞才能二周归唐
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 46
 • huí
 • -
 • xīng
 • xīng
 • fēi
 • zhēn
 • shāng
 • 说唐全传_说唐后传-46-猩猩胆飞砧伤
 • táng
 • jiāng
 • -
 • hóng
 • màn
 • màn
 • zhōng
 • shī
 • tiān
 • 唐将-红幔幔中戟失摩天
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 47
 • huí
 • -
 • bǎo
 • shí
 • cǎi
 • jīn
 • jìn
 • 说唐全传_说唐后传-47-宝石基采金进
 • gòng
 • -
 • guó
 • jiè
 • bīng
 • wéi
 • chéng
 • -扶余国借兵围城
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 48
 • huí
 • -
 • chéng
 • yǎo
 • jīn
 • yòu
 • huò
 • gài
 • 说唐全传_说唐后传-48-程咬金诱惑盖
 • wén
 • -
 • tiān
 • lǐng
 • tǎo
 • jiù
 • xuē
 • rén
 • guì
 • 苏文-摩天岭讨救薛仁贵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 49
 • huí
 • -
 • xuē
 • zhāo
 • tǎo
 • wéi
 • 说唐全传_说唐后传-49-薛招讨大破围
 • chéng
 • jiāng
 • -
 • gài
 • wén
 • shī
 • fēi
 • dāo
 • zhèn
 • 城将-盖苏文失计飞刀阵
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 50
 • huí
 • -
 • guó
 • èr
 • jiè
 • 说唐全传_说唐后传-50-扶余国二次借
 • bīng
 • -
 • zhū
 • xiān
 • nòng
 • shén
 • tōng
 • -朱皮仙播弄神通
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 51
 • huí
 • -
 • xiāng
 • shān
 • chú
 • yāo
 • 说唐全传_说唐后传-51-香山弟子除妖
 • -
 • táng
 • guó
 • yuán
 • róng
 • yǎn
 • zhèn
 • -唐国元戎演阵图
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 52
 • huí
 • -
 • gài
 • wén
 • lóng
 • 说唐全传_说唐后传-52-盖苏文误入龙
 • mén
 • zhèn
 • -
 • xuē
 • rén
 • guì
 • zhì
 • miè
 • dōng
 • liáo
 • shuài
 • 门阵-薛仁贵智灭东辽帅
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 53
 • huí
 • -
 • táng
 • tiān
 • bān
 • shī
 • huí
 • 说唐全传_说唐后传-53-唐天子班师回
 • cháo
 • -
 • zhāng
 • shì
 • guì
 • jun
 • zhèng
 • zuì
 • -张士贵欺君正罪
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 54
 • huí
 • -
 • píng
 • liáo
 • wáng
 • zào
 • wáng
 • 说唐全传_说唐后传-54-平辽王建造王
 • -
 • shè
 • guài
 • shòu
 • shāng
 • yīng
 • ér
 • -射怪兽误伤婴儿
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 • -
 • 55
 • huí
 • -
 • wáng
 • áo
 • jiù
 • huó
 • shì
 • 说唐全传_说唐后传-55-王敖祖救活世
 • -
 • píng
 • liáo
 • wáng
 • shuāng
 • měi
 • tuán
 • yuán
 • -平辽王双美团圆
   

  相关内容

  世界人权宣言

 •  
 • shì
 • jiè
 • rén
 • quán
 • xuān
 • yán
 •  
 • shì
 • lián
 • guó
 • huì
 • 1948
 • nián
 • 12
 • yuè
 • 《世界人权宣言》是联合国大会于194812
 • 10
 • tōng
 • guò
 •  
 • lián
 • guó
 • huì
 • 217
 • hào
 • jué
 •  
 • A/RES/2
 • 10日通过(联合国大会第217号决议,A/RES/2
 • 17
 •  
 • de
 • fèn
 • zhǐ
 • zài
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • běn
 • quán
 • de
 • wén
 • xiàn
 •  
 • 17)的一份旨在维护人类基本权利的文献。
 • yóu
 • gāi
 • wén
 • jiàn
 • shì
 • yóu
 • lián
 • guó
 • huì
 • tōng
 • guò
 • de
 •  
 •  
 • shì
 • jiè
 • rén
 • 由于该文件是由联合国大会通过的,《世界人
 • quán
 • xuān
 • yán
 •  
 • bìng
 • fēi
 • qiáng
 • zhì
 • de
 • 权宣言》并非强制的

  大座钟的秘密

 •  
 •  
 • tāng
 • yīn
 • huàn
 • zhěn
 •  
 • sòng
 • dào
 • jiā
 •  汤姆因弟弟患麻疹,妈妈把他送到姨妈家
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • zài
 • jiā
 •  
 • bàn
 • tīng
 • dào
 • lóu
 • xià
 • zuò
 • 去度暑假,他在姨妈家,半夜里听到楼下大座
 • zhōng
 • qiāo
 • le
 • shí
 • sān
 • xià
 •  
 • tōu
 • tōu
 • xià
 • lóu
 • zǒu
 • chū
 • hòu
 • mén
 •  
 • xiàn
 • jiǎn
 • 钟敲了十三下。他偷偷下楼走出后门,发现简
 • lòu
 • de
 • xiǎo
 • yuàn
 • biàn
 • chéng
 • le
 • shén
 • de
 • g
 • yuán
 •  
 • hái
 • zài
 • g
 • 陋的小院子变成了一个神秘的花园。他还在花
 • yuán
 • jié
 • shí
 • le
 • jiào
 • de
 • xiǎo
 • niáng
 •  
 • cóng
 • tiān
 • 园里结识了一个叫哈蒂的小姑娘。从此他天

  早春

 • jiā
 • zhe
 • chūn
 • de
 • de
 • nán
 • fēng
 •  
 • chuī
 • zhe
 • de
 • tóu
 •  
 • chūn
 • 挟着春的气息的南风,吹着他的头发;报春
 • de
 • yàn
 • wǎng
 • lái
 • suō
 • xún
 •  
 • kōng
 • zhōng
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • men
 • de
 • ne
 • nán
 • de
 • fán
 • 的燕子往来梭巡,空中充满了它们的呢喃的繁
 • yīn
 •  
 • xīn
 • de
 • cǎo
 •  
 • xiào
 • de
 • ruǎn
 • tān
 • zài
 • shàng
 •  
 • xiàng
 • shì
 • 音;机新的绿草,笑迷迷的软瘫在地上,象是
 • zhèng
 • zhe
 • tóu
 • de
 • gōng
 • yīng
 • de
 • xiǎo
 • huáng
 • huá
 • zài
 • jǐn
 • jǐn
 • qíng
 • huà
 •  
 • yáng
 • 正和低着头的蒲公英的小黄华在锦锦情话;杨
 • liǔ
 • de
 • róu
 • tiáo
 • hěn
 • mèn
 • de
 • liáo
 • wéi
 • yáo
 • bǎi
 •  
 • xiǎn
 • rán
 • shì
 • yīn
 • 柳的柔条很苦闷似的聊为摇摆,它显然是因

  初秋

 • dào
 • le
 • qiū
 • tiān
 •  
 • yuàn
 • yǒu
 • yáng
 • guāng
 • de
 • shí
 • jiān
 • jiào
 • duǎn
 • le
 •  
 • 到了秋天,院子里有阳光的时间比较短了,
 • yáng
 • guāng
 • jiào
 • róu
 • le
 •  
 • jiē
 • zhe
 • xiǎo
 • shù
 • de
 • huáng
 • le
 • 阳光比较柔和了,接着那棵小树的叶子也黄了
 •  
 • shù
 • shàng
 • de
 • jiāng
 • guǒ
 • rǎn
 • shàng
 • le
 • huǒ
 • hóng
 • de
 • yán
 •  
 • lǎo
 • de
 • yuàn
 • qiáng
 • ,树上的浆果染上了火红的颜色,古老的院墙
 • chéng
 • xiàn
 • chū
 • piàn
 • liáng
 • de
 • jīn
 •  
 • xiǎo
 • quán
 • shuǐ
 • yòu
 • gěi
 • zhè
 • 呈现出一片凄凉的金色,那股小泉水又给这幅
 • huà
 • miàn
 • tiān
 • shàng
 • xiē
 • yín
 • guāng
 •  
 • zhè
 • shí
 • hòu
 •  
 • zhè
 • jìng
 • de
 • xiǎo
 • 画面添上一些银光。这时候,这个僻静的小

  洗礼

 • yòu
 • shì
 • tiān
 • guò
 • le
 •  
 • zhè
 • shí
 • xiǎo
 • wáng
 • jué
 • ?
 • ān
 • liè
 • 又是五天过去了,这时小王爵尼古拉?安德列
 • wéi
 • shòu
 • le
 •  
 • nǎi
 • yòng
 • xià
 • zhī
 • bèi
 • dān
 •  
 • jiāo
 • shì
 • yòng
 • 维契受洗礼了。奶妈用下巴支起被单,教士用
 • zhī
 • é
 • máo
 • yóu
 • zài
 • nán
 • hái
 • de
 • yòu
 • hóng
 • yòu
 • zhòu
 • de
 • xiǎo
 • jiǎo
 • 一支鹅毛把油涂在那个男孩的又红又皱的小脚
 • zhǎng
 • xiǎo
 • shǒu
 • zhǎng
 • shàng
 •  
 • 掌和小手掌上。
 • de
 •  
 • jiù
 • shì
 • hái
 • de
 • jiāo
 •  
 • zhàn
 • zhàn
 • jīng
 • jīng
 • 他的祖父,也就是孩子的教父,战战兢兢地
 • bào
 • zhe
 • yīng
 • ér
 •  
 • zhī
 • shī
 • shǒu
 • diē
 • xià
 • 抱着婴儿,只怕失手跌下去

  热门内容

  东方明珠

 •  
 •  
 • měi
 • de
 • dōng
 • fāng
 • míng
 • zhū
 •  美丽的东方明珠
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • men
 • guò
 • shàng
 • hǎi
 • de
 • dōng
 • fāng
 • míng
 • zhū
 • ma
 •  
 •  同学们你们去过上海的东方明珠吗?如
 • guǒ
 • méi
 • guò
 •  
 • jiù
 • ràng
 • lái
 • gěi
 • men
 • jiè
 • shào
 • xià
 • ba
 •  
 • 果没去过,那就让我来给你们介绍一下吧!
 •  
 •  
 • dōng
 • fāng
 • míng
 • zhū
 • gāo
 • 468
 •  
 • wài
 • tān
 • de
 •  
 • wàn
 • guó
 •  东方明珠塔塔高468米,与外滩的“万国
 • zhù
 • lǎn
 • qún
 •  
 • jiāng
 • xiàng
 • wàng
 •  
 • liè
 • zhōu
 •  
 • shì
 • jiè
 • 建筑博览群”隔江相望,列亚洲第一,世界第

  致参加2008年奥运会运动员的信

 •  
 •  
 • cān
 • jiā
 • ào
 • yùn
 • huì
 • de
 •  
 • jiě
 • jiě
 • men
 •  
 •  参加奥运会的大哥哥、大姐姐们:
 •  
 •  
 • men
 • hǎo
 •  
 •  你们好!
 •  
 •  
 • kàn
 • dào
 • men
 • zài
 • ào
 • yùn
 • sài
 • chǎng
 • shàng
 • pīn
 •  
 • yòng
 • hàn
 •  看到你们在奥运赛场上努力拼搏,用汗
 • shuǐ
 • wéi
 • guó
 • zhēng
 • lái
 • róng
 •  
 • xīn
 • yǎn
 • pèi
 • men
 •  
 • 水为祖国争来荣誉,我打心眼里佩服你们。一
 • shuāng
 • kuài
 • shé
 • duàn
 •  
 • shí
 • shuāng
 • kuài
 • nán
 • shé
 • duàn
 •  
 • zài
 • diǎn
 • ào
 • yùn
 • 双筷子易折断,十双筷子难折断。在雅典奥运
 • huì
 • shàng
 •  
 • men
 • shàng
 • 会上,你们上

  悠悠球

 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • zài
 • diàn
 • shì
 • shàng
 • kàn
 • jiàn
 • lián
 •  
 •  有一天,我在电视上看见一部连续剧,
 • jiào
 •  
 • huǒ
 • shǎo
 • nián
 • wáng
 •  
 •  
 • miàn
 • zhǔ
 • yào
 • shì
 • jiǎng
 • zěn
 • me
 • wán
 • yōu
 • yōu
 • 叫《火力少年王》,里面主要是讲怎么玩悠悠
 • qiú
 •  
 • zěn
 • yàng
 • yíng
 • yōu
 • yōu
 • qiú
 • sài
 •  
 • kàn
 • le
 • hòu
 • fēi
 • cháng
 • xiàn
 • 球,怎样赢得悠悠球大赛。我看了以后非常羡
 •  
 • hěn
 • xiǎng
 • yōng
 • yǒu
 • yōu
 • yōu
 • qiú
 •  
 • 慕,很想自己拥有一个悠悠球。
 •  
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • yīng
 • gěi
 • mǎi
 • yōu
 •  终于有一天,爸爸答应给我买一个悠

  天使?恶魔?

 •  
 •  
 • shì
 • xiǎo
 • huài
 • dàn
 •  
 •  
 • tóng
 • shí
 • shì
 • yīng
 • xióng
 •  
 • wán
 •  他是小坏蛋──同时也是大英雄!他顽
 •  
 • què
 • yòu
 • shí
 • fèn
 • zhèng
 •  
 • jīng
 • chōng
 • pèi
 •  
 •  
 • 皮,却又十分正义。精力充沛,胆子极大,他
 • suī
 • shì
 • huài
 • xué
 • shēng
 •  
 • què
 • tóng
 • shí
 • shì
 • hǎo
 • hái
 •  
 • shì
 • guǐ
 •  
 • 虽是坏学生,却同时是好孩子!既是魔鬼,也
 • shì
 • tiān
 • shǐ
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • dōu
 • chéng
 • wéi
 • rén
 • jiā
 • de
 • jiāo
 • diǎn
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • 是天使!他永远都成为人家的焦点──虽然他
 • cóng
 • zhēng
 • rén
 • jiā
 • de
 • guāng
 •  
 • yǒu
 • diǎn
 • 从不刻意争取人家的目光!有一点

  莲花山

 •  
 •  
 • zǎo
 • jiù
 • tīng
 • shuō
 • lián
 • g
 • shān
 • de
 • jǐng
 • yōu
 • měi
 •  
 • zhè
 • zhōng
 •  早就听说莲花山的景色优美,这次我终
 • yǒu
 • xìng
 • lián
 • g
 • shàng
 • kàn
 • kàn
 • le
 •  
 •  
 • 于有幸和妈妈一起去莲花上看一看了。 
 •  
 •  
 • jìn
 • lián
 • g
 • shān
 • de
 • mén
 •  
 • yìng
 • yǎn
 • lián
 • de
 • shì
 •  一进莲花山的大门,映入眼帘的是一个
 • cǎo
 • píng
 •  
 • cǎo
 • píng
 • zhēn
 • ā
 •  
 • xiàng
 • de
 • tǎn
 • 大草坪。大草坪真绿啊,像一个绿色的大地毯
 •  
 • duō
 • xiǎo
 • cǎo
 • tàn
 • chū
 • tóu
 • lái
 •  
 • chūn
 • fēng
 • 。许多小草探出头来,春风一