食物多样化

 •  
 • zhàng
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • zuò
 • de
 • ròu
 • wán
 • de
 • 丈夫对妻子说:“为什么你做的肉丸子大的
 •  
 • xiǎo
 • de
 • xiǎo
 • ne
 •  
 •  
 • 大,小的小呢?”
 •  
 •  
 • shì
 • gào
 •  
 • shí
 • yào
 • duō
 • yàng
 • huà
 • ma
 •  
 •  
 • “你不是告诉我,食物要多样化嘛。”
   

  相关内容

  老吕和老徐

 •  
 •  
 • lǎo
 • lǎo
 •  
 • shàng
 • jiē
 • mǎi
 •  
 • zǒu
 • dào
 • bàn
 • tiān
 • xià
 •  老吕和老徐,上街去买鱼,走到半路天下
 •  
 •  
 •  
 • èr
 • rén
 • dōu
 • méi
 • dài
 •  
 • shàng
 • jiē
 • mǎi
 • 雨。 二人都没带雨具,顾不得上街去买鱼
 •  
 • xiān
 • fāng
 • duǒ
 •  
 • ,先去地方去躲雨。

  出故障

 •  
 •  
 • mǒu
 •  
 • wèi
 • guó
 • zhī
 • míng
 • xīng
 • bàn
 • le
 • chǎng
 •  某次,一位国际知名女歌星举办了一场大
 • xíng
 • wén
 • yǎn
 • chàng
 • huì
 •  
 • dāng
 • yǎn
 • chàng
 • dào
 • shǒu
 • de
 • sān
 • 型文艺演唱会,当她演唱到第四首曲子的第三
 • duàn
 • shí
 •  
 • rán
 • wàng
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • zhè
 • wèi
 • míng
 • xīng
 • què
 • qíng
 • 段时,突然忘了歌词,但是这位名歌星却情急
 • shēng
 • zhì
 •  
 • huāng
 • máng
 •  
 • rán
 • zuò
 • chū
 • yǎn
 • chàng
 • shí
 • wàng
 • de
 • biǎo
 • qíng
 • 生智,不慌不忙,依然做出演唱时忘我的表情
 •  
 • tóng
 • shí
 • zuǐ
 • chún
 • zhāng
 • zhí
 • dào
 • yīn
 • yǎn
 • zòu
 • dào
 • ràng
 • ,同时嘴唇也一张一闭直到音乐演奏到让她

  饥鸡集机记

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  唧唧鸡,鸡唧唧。 几鸡挤挤集机脊。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  机极疾,鸡饥极, 鸡冀己技击及鲫。
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  鸡既济蓟畿, 鸡计疾机激几鲫。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 机极疾,鲫极悸, 急急挤集矶级际。 
 •  
 •  
 •  
 • 继即鲫迹极寂寂。 继即几鸡既饥即唧唧

  冯玉祥斥洋人

 •  
 •  
 • 20
 • nián
 • dài
 • shí
 •  
 • féng
 • xiáng
 • jiāng
 • jun
 • rèn
 • shǎn
 • shěng
 • jun
 •  
 •  20年代时,冯玉祥将军任陕西省督军。一
 • tiān
 •  
 • měi
 • guó
 • zhōu
 • diào
 • chá
 • tuán
 • de
 • ān
 • wèi
 • yīng
 • guó
 • 天,美国亚洲古物调查团的安德里和一位英国
 • kuàng
 • shī
 • gāo
 • shì
 • lín
 • dào
 • zhōng
 • nán
 • shān
 • liè
 •  
 • jié
 • guǒ
 • le
 • liǎng
 • 矿师高士林私自到终南山打猎,结果打死了两
 • tóu
 • zhēn
 • guì
 • de
 • niú
 •  
 • men
 • gǎn
 • dào
 • fēi
 • cháng
 •  
 • huí
 • dào
 • ān
 • 头珍贵的野牛。他们感到非常得意,回到西安
 • lái
 • jiàn
 • féng
 • jun
 •  
 • 来见冯督军。
 •  
 •  
 • féng
 • jiāng
 • jun
 • zài
 • zhàng
 • péng
 • nèi
 • yíng
 • jiē
 •  冯将军在帐篷内迎接

  畜生道号

 •  
 •  
 • dǎng
 • tài
 • wèi
 • hěn
 • chǔn
 •  
 •  
 • yǒu
 • rén
 • lái
 • xìn
 • shuō
 •  
 •  
 •  党太尉很蠢。一次,有人来信说:“
 • ǒu
 • yǒu
 • wǎng
 •  
 • jiè
 • jun
 • háng
 •  
 •  
 • 偶有他往,借骏足一行。”
 •  
 •  
 • tài
 • wèi
 • chī
 • jīng
 • shuō
 •  
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • liǎng
 • tiáo
 • tuǐ
 •  
 • ruò
 •  太尉吃惊地说:“我只有两条腿,若
 • jiè
 • gěi
 •  
 • háng
 • zǒu
 •  
 •  
 • 借给他,我如何行走。”
 •  
 •  
 • xià
 • shǔ
 • gào
 •  
 •  
 • xìn
 • shàng
 • shuō
 • de
 • shì
 • wèn
 • jiè
 •  下属告诉他:“信上说的是问你借马
 •  
 • jun
 • zhī
 • shì
 • zhǒng
 • zūn
 • chēng
 •  
 •  
 • ,骏足只是一种尊称。”

  热门内容

 •  
 •  
 • rén
 • jiān
 • yǒu
 • ài
 •  
 • shì
 • jiān
 • yǒu
 • qíng
 •  
 • cóng
 • rén
 • jiān
 • de
 • shǐ
 • diǎn
 • zǒu
 •  人间有爱,世间有情。从人间的始点走
 • dào
 • zhōng
 • diǎn
 •  
 • néng
 • shì
 • fān
 • fēng
 • shùn
 • de
 •  
 • dàn
 • néng
 • shì
 • 到终点,不可能是一帆风顺的,但也不能是枯
 • zào
 • wèi
 • de
 •  
 • zài
 • rén
 • shēng
 • de
 • dào
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • ài
 • qián
 • jìn
 • de
 • 燥乏味的。在人生的道路中,有阻碍你前进的
 • lán
 • shí
 •  
 • yǒu
 • guāng
 • máng
 • wàn
 • zhàng
 • de
 • tài
 • yáng
 •  
 • yǒu
 • lóng
 • lóng
 • zuò
 • xiǎng
 • de
 • léi
 • 拦路石,有光芒万丈的太阳,有隆隆作响的雷
 • shēng
 •  
 •  
 • shì
 • yīn
 • huò
 • ba
 •  
 • měi
 • 声……也许是因祸得福吧,我每次

  夏雨

 •  
 •  
 • zuì
 • qiè
 • de
 • guò
 • xià
 •  
 • shì
 • me
 • rán
 •  
 •  最惬意的莫过于夏雨。她是那么突然,
 • me
 • liè
 •  
 • zài
 • huá
 • huá
 • de
 • bào
 • zhōng
 • xīn
 • líng
 •  
 • xiōng
 • zhōng
 • de
 • 那么热烈,在哗哗的暴雨中洗涤心灵,胸中的
 • fán
 • zào
 • mèn
 • sǎo
 • ér
 • jìn
 •  
 • 烦躁与郁闷一扫而尽。
 •  
 •  
 • cóng
 • huī
 • méng
 • méng
 • de
 • tiān
 • shàng
 •  
 • cóng
 • piāo
 • dòng
 • zhe
 • de
 • yún
 • céng
 •  
 •  从灰蒙蒙的天上,从飘动着的云层里,
 • cóng
 • qīng
 • yōu
 • yōu
 • de
 • nán
 • fēng
 • zhōng
 •  
 • luò
 • xià
 • lái
 • le
 •  
 • luò
 • xià
 • lái
 • le
 • --
 •  
 • 从轻悠悠的南风中,落下来了,落下来了-- 

  我的2008

 • 2008?
 • dòng
 • rén
 • xīn
 • de
 • nián
 •  
 • shǐ
 • xìng
 • de
 • nián
 •  
 • 2008?激动人心的一年,历史性的一年。
 • zhèng
 • míng
 • le
 • men
 • yǒu
 • le
 • bàn
 • ào
 • yùn
 • huì
 • de
 • néng
 •  
 • zhèng
 • míng
 • le
 • 它证明了我们有了举办奥运会的能力;证明了
 • men
 • zhōng
 • guó
 • rén
 • bié
 • rén
 • chà
 •  
 • zhèng
 • míng
 • le
 • shì
 • jiè
 • de
 • guāng
 • zài
 • 我们中国人不比别人差;证明了世界的目光再
 • jiāo
 • zài
 •  
 • dōng
 • fāng
 • lóng
 •  
 • de
 • shēn
 • shàng
 •  
 • 次聚焦在“东方巨龙”的身上。
 •  
 •  
 • huí
 • shǒu
 • guò
 •  
 • men
 • de
 • shǐ
 •  回首过去,我们的历史

 •  
 •  
 • rén
 • rén
 • zhī
 • jiān
 •  人与人之间
 •  
 •  
 • yào
 • yǒu
 • shàn
 • xiàng
 • chù
 •  要友善相处
 •  
 •  
 • duì
 • fāng
 • huì
 • yīn
 •  对方也会因此
 •  
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • de
 • xīn
 • jiān
 •  走进你的心间
 •  
 •  
 • kuài
 • yóu
 • ér
 • lái
 •  快乐由此而来
 •  
 •  
 • yǒu
 • qíng
 • huì
 • yóu
 • ér
 • chéng
 • zhǎng
 •  友情也会由此而成长
 •  
 •  
 • zhēn
 • chéng
 • shì
 • zhè
 • shì
 • jiān
 •  真诚是这世间
 •  
 •  
 • zuì
 • zhēn
 • guì
 • de
 • cái
 •  最珍贵的财富
 •  
 •  
 • shì
 • shì
 • jiān
 •  是世间

  谍岛失踪之谜

 •  
 •  
 • nián
 • qián
 •  
 •  
 • dié
 • dǎo
 •  
 • de
 • yōu
 • líng
 • céng
 • zhèn
 • dòng
 • le
 • měi
 • guó
 •  几年前,“谍岛”的幽灵曾震动了美国五
 • jiǎo
 • lóu
 •  
 •  
 • dié
 • dǎo
 •  
 • shì
 • hěn
 • xiǎo
 • de
 • shān
 • dǎo
 •  
 • miàn
 • 角大楼。“谍岛”是一个很小的珊瑚岛,面积
 • dào
 • 500
 • píng
 • fāng
 •  
 • wèi
 • nán
 • tài
 • píng
 • yáng
 •  
 • zhèng
 • shì
 • zhè
 • 不到500平方米,位于南太平洋。正是这个不
 • yǎn
 • de
 • xiǎo
 • dǎo
 •  
 • yǐn
 • chū
 • le
 • de
 • shì
 •  
 • yóu
 • gāi
 • 起眼的小岛,引出了一个离奇的故事。由于该
 • dǎo
 • qià
 • hǎo
 • chù
 • zhōu
 • háng
 • xiàn
 • zhī
 • páng
 •  
 • yīn
 • ér
 • bèi
 • měi
 • 岛恰好处于洲际航线之旁,因而被美