食物多样化

 •  
 • zhàng
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 • zuò
 • de
 • ròu
 • wán
 • de
 • 丈夫对妻子说:“为什么你做的肉丸子大的
 •  
 • xiǎo
 • de
 • xiǎo
 • ne
 •  
 •  
 • 大,小的小呢?”
 •  
 •  
 • shì
 • gào
 •  
 • shí
 • yào
 • duō
 • yàng
 • huà
 • ma
 •  
 •  
 • “你不是告诉我,食物要多样化嘛。”
   

  相关内容

  落选诗歌

 •  
 • táng
 • qīng
 • chén
 • xiě
 • le
 • shǒu
 • xià
 •  
 • kǎo
 • shì
 • luò
 • xuǎn
 •  
 • shī
 •  
 • 唐青臣写了一首下第(科举考试落选)诗,
 • hěn
 • shì
 • huī
 • xié
 •  
 •  
 • xià
 • yuǎn
 • guī
 • lái
 •  
 •  
 • huáng
 • quǎn
 • 很是诙谐:“下第远归来,妻子色不喜;黄犬
 • qià
 • yǒu
 • qíng
 •  
 • dāng
 • mén
 • yáo
 • wěi
 •  
 • biǎo
 • shì
 • huān
 • yíng
 • zhǔ
 • rén
 • guī
 • lái
 •  
 •  
 • 恰有情,当门卧摇尾(表示欢迎主人归来)。
 •  
 • péng
 • yǒu
 • men
 • le
 • yǎn
 • kǒu
 • ér
 • xiào
 •  
 • ”朋友们读了无不掩口而笑。

  保持新鲜

 •  
 •  
 • shī
 • zài
 • jiāo
 • táng
 • wèn
 • hái
 •  
 • wéi
 • zài
 • dǎo
 • gào
 •  一个牧师在教堂问一个孩子,为何在祷告
 • shí
 • qiú
 • zhǔ
 • gěi
 • men
 • měi
 • shí
 • liáng
 •  
 • ér
 • qiú
 • gěi
 • men
 • 时求主赐给我们每日食粮,而不求它赐给我们
 • liǎng
 • tiān
 •  
 • sān
 • tiān
 •  
 • shèn
 • zhì
 • shí
 • tiān
 • de
 • shí
 •  
 • 两天、三天,甚至十天的食物?
 •  
 •  
 • hái
 • xiǎng
 • le
 • xiǎng
 •  
 • huí
 •  
 •  
 • shì
 • wéi
 • le
 • yào
 • bǎo
 • chí
 •  孩子想了想,回答:“那是为了要保持
 • shí
 • xīn
 • xiān
 • de
 • yuán
 •  
 •  
 • 食物新鲜的缘故。”

  更倒霉

 •  
 •  
 • xiǎo
 • dōng
 •  
 •  
 • zhēn
 • dǎo
 • méi
 •  
 • zuó
 • tiān
 • de
 • dào
 • yīng
 • yòng
 •  
 •  小东:“真倒霉,昨天的四道应用题.我
 • zhī
 • zuò
 • cuò
 • le
 • liǎng
 • dào
 •  
 • āi
 • le
 • lǎo
 • shī
 • de
 • dùn
 • píng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 只做错了两道,挨了老师的一顿批评!” 
 • xiǎo
 • zhù
 •  
 •  
 • gèng
 • dǎo
 • méi
 •  
 • méi
 • zuò
 • cuò
 • āi
 • le
 • lǎo
 • 小柱:“我比你更倒霉,我没做错题也挨了老
 • shī
 • dùn
 • píng
 •  
 •  
 •  
 •  
 • xiǎo
 • dōng
 •  
 •  
 • shì
 • wéi
 • shí
 • me
 • ?
 •  
 • 师一顿批评!” 小东:“那是为什么?
 •  
 •  
 • xiǎo
 • zhù
 •  
 •  
 • yīn
 • wéi
 • lián
 • dào
 • méi
 • zuò
 •  
 •  
 •  小柱:“因为我连一道题也没做。”

  丘吉尔与萧伯纳

 •  
 •  
 • zuò
 • jiā
 • xiāo
 • zhèng
 • zhì
 • jiā
 • qiū
 • ěr
 • céng
 • jīng
 • xiàng
 •  大作家萧伯纳与政治家丘吉尔曾经互不相
 • ràng
 •  
 • zhēn
 • fēng
 • xiàng
 • duì
 •  
 •  
 • xiāo
 • gěi
 • qiū
 • ěr
 • liǎng
 • 让、针锋相对。一次,萧伯纳给丘吉尔寄去两
 • zhāng
 • piào
 •  
 • bìng
 • shàng
 • zhāng
 • tiáo
 •  
 •  
 • lái
 • kàn
 • de
 • ba
 •  
 • 张戏票,并附上一张字条:“来看我的戏吧,
 • dài
 • shàng
 • péng
 • yǒu
 •  
 • guǒ
 • nín
 • yǒu
 • péng
 • yǒu
 • de
 • huà
 •  
 •  
 • qiū
 • 带上一个朋友,如果您有一个朋友的话。”丘
 • ěr
 • dāng
 • shí
 • fēi
 • cháng
 •  
 • dàn
 • zhī
 • dào
 • xiāo
 • de
 • mǒu
 • xiē
 • 吉尔当时非常孤立,但他知道萧伯纳的某些

  蛤蟆送伞

 •  
 •  
 • xiàn
 • zài
 • guān
 • chǎng
 • shàng
 • xíng
 • chéng
 • lòu
 •  
 • fán
 • shì
 • xiàn
 • guān
 •  现在官场上已形成一个陋习:凡是县官离
 • rèn
 •  
 • shāng
 • dǒng
 •  
 • xiāng
 • shēn
 • men
 • dōu
 • yào
 • zèng
 • sòng
 • sǎn
 •  
 • hái
 • qiáng
 • jiān
 • mín
 •  
 • 任,商董、乡绅们都要赠送伞,还强奸民意,
 • chēng
 • zhī
 • wéi
 •  
 • wàn
 • mín
 • sǎn
 •  
 •  
 • yòng
 • lái
 • gōng
 • sòng
 •  
 • 称之为“万民伞”,用来歌功颂德。
 •  
 •  
 • yǒu
 • xiàn
 • guān
 • rèn
 • shí
 •  
 • quán
 • xiàn
 • bǎi
 • xìng
 • jìng
 • méi
 • yǒu
 • kěn
 •  有个县官离任时,全县百姓竟没有肯
 • sòng
 •  
 • wàn
 • mín
 • sǎn
 •  
 • de
 •  
 • xiàn
 • guān
 • hěn
 • jiào
 •  
 • rán
 •  
 • duō
 • 送“万民伞”的,县官很觉无趣。忽然,许多
 • 蛤蟆

  热门内容

  婴儿都喜欢有眼睛的玩具

 • jìn
 •  
 • měi
 • guó
 • shì
 • huá
 • shèng
 • dùn
 • xué
 • 近日,美国西雅图市华盛顿大学布鲁克斯及
 • tóng
 • shì
 • xiàn
 • yīng
 • ér
 • zǒng
 • ài
 • kàn
 • bié
 • rén
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • xiǎo
 • jiā
 • huǒ
 • 其同事发现婴儿总爱看别人眼睛,小家伙也特
 • bié
 • huān
 • yǒu
 • yǎn
 • jīng
 • de
 • wán
 •  
 • shì
 • biǎo
 • shì
 •  
 • 别喜欢有眼睛的玩具。布鲁克斯博士表示:
 • zài
 • rén
 • shēng
 • de
 • zuì
 • chū
 • de
 • shù
 • yuè
 • zhōng
 •  
 • bǎo
 • bǎo
 • men
 • wán
 • huò
 • 在人生的最初的数月中,宝宝们可以和玩具或
 • zhě
 • chéng
 • rén
 • jìn
 • háng
 • wán
 • shuǎ
 •  
 • dàn
 • men
 • hěn
 • nán
 • cān
 • 者成人进行玩耍,但他们很难如何参与

  雨中静思

 •  
 •  
 • chuāng
 • wài
 • xiān
 • lèi
 • rùn
 • wàn
 •  
 •  窗外仙泪润万物,
 •  
 •  
 • cháo
 • cuì
 •  
 •  勃勃朝气翠如涂。
 •  
 •  
 • zài
 • zhōng
 • xián
 •  
 •  余在屋中独自闲,
 •  
 •  
 • biàn
 • jiàn
 • tiān
 • wǎng
 •  
 •  举目便见天网乌。
 •  
 •  
 • yuǎn
 • tiào
 • cāng
 • shān
 • yàn
 •  
 •  远眺苍山几不厌,
 •  
 •  
 • g
 • cǎo
 • jiē
 • zài
 • lín
 • zhōng
 •  
 •  花草皆在霖中沐。
 •  
 •  
 • wén
 • zhōng
 • shū
 • shēng
 • lǎng
 •  
 •  忽闻雨中书声朗,
 •  
 •  
 • nǎi
 •  乃

  看菊展

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • tài
 • yáng
 • gōng
 • gōng
 • zhào
 • nuǎn
 • yáng
 • yáng
 • de
 •  
 •  今天太阳公公把大地照得暖洋洋的。妈
 • shuō
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • gōng
 • yuán
 • yǒu
 • zhǎn
 •  
 • zán
 • men
 • kàn
 • ba
 •  
 •  
 • 妈说:“今天公园有菊展,咱们去看吧!”我
 • bèng
 • sān
 • chǐ
 • gāo
 •  
 • pāi
 • zhe
 • shǒu
 • shuō
 •  
 •  
 • tài
 • hǎo
 • le
 •  
 •  
 • 一蹦三尺高,拍着手说:“太好了!”
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • gōng
 • yuán
 •  
 • men
 • zǒu
 • guò
 • xiǎo
 • qiáo
 • xiàng
 • yòu
 • guǎi
 •  
 • wa
 •  
 •  到了公园,我们走过小桥向右拐,哇!
 • yán
 • liù
 • de
 • g
 • zhǎn
 • xiàn
 • zài
 • men
 • miàn
 • qián
 •  
 • 五颜六色的菊花展现在我们面前。我

  将来的我

 •  
 •  
 • zǒng
 • píng
 •  
 • zài
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 •  
 • xiǎo
 • zuò
 • zhě
 • shù
 • le
 •  总评:在这篇文章里,小作者叙述了自
 • jiāng
 • lái
 •  
 • shì
 • wèi
 • zuò
 • jiā
 •  
 • hòu
 • suǒ
 • zāo
 • de
 • gān
 • shì
 •  
 • 己将来“已是一位作家”后所遭遇的尴尬事,
 • zhěng
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • tóng
 •  
 • zài
 • háng
 • wén
 • zhōng
 • yǒu
 • jié
 • 整篇文章充满了童趣,在行文中也有结合自己
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 • de
 • suǒ
 • jiàn
 • suǒ
 • wén
 • lái
 • zhǎn
 • kāi
 • lián
 • xiǎng
 •  
 • biǎo
 • chū
 • le
 • 生活中的所见所闻来展开联想,也表达出了自
 • de
 • xīn
 • shēng
 • ,
 • jié
 • wěi
 • cǎi
 • yòng
 • fǎn
 • xiàng
 • shǒu
 • hěn
 • 己的心声,结尾采用反向手法很吸

  忠实的狗

 •  
 •  
 • shuō
 • gǒu
 •  
 • kěn
 • shuí
 • dōu
 • shēng
 •  
 • dàn
 • shì
 • men
 • zhī
 •  说起狗,肯定谁都不陌生。但是你们知
 • dào
 • yǒu
 • guò
 • gǒu
 • rén
 • de
 • shì
 • ma
 •  
 • jiā
 • dōu
 • zhī
 • dào
 • gǒu
 • shì
 • rén
 • lèi
 • 道有过狗和人的故事吗?大家都知道狗是人类
 • zuì
 • zhōng
 • shí
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  
 • rén
 • men
 • jīng
 • cháng
 • chuán
 • sòng
 • zhōng
 • gǒu
 • bǎo
 • zhǔ
 • rén
 • de
 • 最忠实的朋友,人们经常传颂忠狗保护主人的
 • shì
 • huò
 • shì
 • jiàn
 •  
 • méi
 • jīng
 • cháng
 • dǎo
 •  
 • gǒu
 • ài
 • zhǔ
 • rén
 • 故事或事件。媒体也经常报导,狗如何爱主人
 •  
 • shèn
 • zhì
 • zhǔ
 • rén
 • hòu
 •  
 • gǒu
 • chī
 •  
 • jué
 • ,甚至主人死后,狗不吃不喝,绝