声响

 • 作文字数100字
 • bǎn
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 • chē
 • lún
 • de
 • jiē
 • zòu
 •  
 • niú
 • de
 • cǎi
 • miàn
 • 木板的声音,车轮的节奏,牛的四蹄踩踏地面
 • de
 • dùn
 • yīn
 •  
 • chē
 • zhóu
 • chū
 • de
 • ya
 • ya
 • de
 • lèi
 • mǒu
 • 的钝音,车轴发出的伊伊呀呀的类似于某一地
 • fāng
 • de
 • chàng
 • qiāng
 • shēng
 • yīn
 •  
 • hái
 • yǒu
 • ǒu
 • ěr
 • xiǎng
 • de
 • chē
 • hóu
 • lóng
 • 方戏的唱腔声音,还有偶尔响起的车夫喉咙里
 • de
 • lián
 • chuàn
 • sòu
 • shēng
 •  
 • fǎng
 • shì
 • yán
 • de
 • zòu
 •  
 • 的一连串咳嗽声,仿佛是一曲严肃的合奏曲。
 • gǎn
 • dào
 • xiàng
 • tóng
 • huà
 • de
 • xiǎo
 • ǎi
 • rén
 •  
 • zuò
 • zài
 • le
 • 我感到自己像一个童话里的小矮人,坐在了一
 • miào
 • de
 • yīn
 •  
 • 个奇妙的音乐盒里。
   

  相关内容

  花园

 • luò
 • chéng
 • zhè
 • yuán
 •  
 • suí
 • wéi
 • zhī
 • shèng
 •  
 • zhēn
 • jǐng
 • zhì
 • fēi
 • cháng
 •  
 • dàn
 • 落成这园,遂为一邑之胜。真个景致非常!但
 • jiàn
 •  
 • 见:
 • lóu
 • tái
 • gāo
 • jun
 •  
 • tíng
 • yuàn
 • qīng
 • yōu
 •  
 • shān
 • dié
 • mín
 • é
 • guài
 • shí
 •  
 • g
 • zāi
 • 楼台高峻,庭院清幽。山叠岷峨怪石,花栽
 • láng
 • yuàn
 •  
 • shuǐ
 • yáo
 • tōng
 • zhú
 •  
 • fēng
 • xuān
 • xié
 • tòu
 • sōng
 • liáo
 •  
 • huí
 • 阆苑奇葩。水阁遥通竹坞,风轩斜透松寮。回
 • táng
 • kǎn
 •  
 • céng
 • céng
 • làng
 • yàng
 • liú
 •  
 • dié
 • zhàng
 • céng
 • luán
 •  
 • diǎn
 • diǎn
 • cāng
 • 塘曲槛,层层碧浪漾琉璃;叠嶂层峦,点点苍
 • tái
 • fěi
 • cuì
 •  
 • dān
 • tíng
 • pàn
 •  
 • kǒng
 • què
 • shuāng
 •  
 • sháo
 • yào
 • 苔铺翡翠。牡丹亭畔,孔雀双栖;芍药

  一岁的小鹿

 •  
 •  
 • běn
 • shū
 • shì
 • jiǔ
 • sān
 • jiǔ
 • nián
 • měi
 • guó
 • jiǎng
 • huò
 • jiǎng
 • zuò
 • pǐn
 •  本书是一九三九年美国普利策奖获奖作品
 •  
 • bìng
 • míng
 • liè
 • měi
 • guó
 • jiǔ
 • sān
 • jiǔ
 • nián
 • chàng
 • xiāo
 • shū
 • pái
 • háng
 • bǎng
 • bǎng
 • shǒu
 •  
 • ,并名列美国一九三九年畅销书排行榜榜首。
 • xiǎo
 • shuō
 • tōng
 • guò
 • xiǎo
 • zhǔ
 • rén
 • gōng
 • qiú
 • de
 • xiǎo
 • de
 • shì
 •  
 • shēng
 • 小说通过小主人公裘弟和他的小鹿的故事,生
 • dòng
 • miáo
 • xiě
 • le
 • měi
 • guó
 • nán
 • běi
 • zhàn
 • zhēng
 • hòu
 • luó
 • zhōu
 • kěn
 • huāng
 • 动地描写了美国南北战争后拂罗里达州垦荒区
 • tōng
 • rén
 • de
 • láo
 • dòng
 •  
 • dòu
 • zhēng
 • bēi
 • huān
 •  
 • 普通人的劳动、斗争和悲欢离合。
 • 其他

 • tòu
 • ráo
 • de
 • xiāng
 • jiāng
 • liǎng
 • àn
 •  
 • de
 • fēng
 • jiàn
 • jiàn
 • biàn
 • chéng
 • 透丽富饶的湘江两岸,碧绿的枫叶渐渐变成
 • àn
 •  
 • yòu
 • yóu
 • àn
 • biàn
 • chéng
 • piàn
 • shēn
 • hóng
 •  
 • hóng
 • fēng
 • qià
 • 暗紫色,又由暗紫变成一片深红。红枫恰似一
 • chì
 • liè
 • de
 • huǒ
 •  
 • zài
 • qīng
 • shān
 • shuǐ
 • jiān
 • le
 • lái
 •  
 • 把一把炽烈的火炬,在青山绿水间举了起来。
 • gěi
 • jiāng
 • nán
 • de
 • chū
 • dōng
 • yuán
 • zhuì
 • shàng
 • le
 • piàn
 • àng
 • rán
 • shēng
 •  
 • 它给江南的初冬原野缀上了一片盎然生气。
 • shā
 • tān
 • bàng
 • zhe
 • lán
 • de
 • hǎi
 • wān
 •  
 • shī
 • de
 • cǎi
 • xiàng
 • huī
 • yìng
 • 沙滩依傍着蓝色的海湾,诗的色彩相互辉映

  小飞侠彼得_潘

 •  
 •  
 • jīng
 • zhì
 • xiǎo
 • kāi
 • běn
 •  
 • shēng
 • dòng
 • cǎi
 •  
 • jīng
 • diǎn
 • míng
 • zhe
 • cǎi
 •  精致小开本,生动大彩图,经典名著彩图
 • běn
 •  
 • zuì
 • shì
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • yuè
 • de
 • míng
 • zhe
 • huì
 • běn
 •  
 • míng
 • zhe
 • zǎo
 • zǎo
 • 本,最适合小学生阅读的名著绘本。名著早早
 • cóng
 • shū
 • yǒu
 • yōu
 • wèi
 •  
 • xīn
 • líng
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • rén
 • shēng
 • zhì
 • huì
 • děng
 • 读丛书具有幽默趣味、心灵感动、人生智慧等
 • duō
 • zhǒng
 • nèi
 • hán
 •  
 • néng
 • hái
 • men
 • xué
 • de
 • xìng
 •  
 • néng
 • 多种内涵,能激发起孩子们学习的兴趣,能激
 • hái
 • men
 • gǎn
 • shòu
 • rén
 • shēng
 • shì
 • jiè
 • de
 • wàng
 •  
 • néng
 • mǎn
 • 发起孩子们感受人生世界的欲望,能满足他

  作文内容怎样创新

 •  
 •  
 • gāo
 • zuò
 • wén
 • chuàng
 • xīn
 • de
 • néng
 •  
 • shí
 • fèn
 • zhòng
 • yào
 •  
 • tóng
 • xué
 •  提高作文创新的能力,十分重要。同学
 • men
 • fáng
 • cóng
 • xià
 • fāng
 • miàn
 • zuò
 • xiē
 • cháng
 • shì
 •  
 • 们不妨从以下几方面作些尝试。
 •  
 •  
 •  
 • kàn
 • qīng
 • chuàng
 • xīn
 • xiě
 • zuò
 • wén
 • shǒu
 • xiān
 • yào
 • kàn
 • qīng
 •  一、看清题目创新意写作文首先要看清
 •  
 • zài
 • shěn
 • shí
 •  
 • yào
 • duō
 • xiǎng
 •  
 • duō
 • zhuó
 •  
 • yào
 • shàng
 • 题目,在审题时,要多想,多琢磨,不要马上
 • dòng
 •  
 • xiě
 •  
 • jiàn
 • hǎo
 • shì
 •  
 • zhè
 • yàng
 • de
 • lǎo
 •  
 • yào
 • 动笔。如写《一件好事》这样的老题目,你要
 • kāi
 • 避开

  热门内容

  我的理想

 •  
 •  
 • zhōng
 • guó
 • shí
 • hòu
 • yǒu
 • jun
 • shī
 • jiào
 • zhū
 • liàng
 • de
 • shuō
 • guò
 •  
 •  中国古时候有个军师叫诸葛亮的说过:
 •  
 • cái
 • xué
 •  
 • fēi
 • xué
 • guǎng
 • cái
 •  
 • fēi
 • zhì
 • chéng
 • xué
 •  
 • “才须学也。非学无以广才,非志无以成学。
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • xiǎng
 •  
 • wài
 •  
 • de
 • xiǎng
 • shì
 • ”每个人都有理想,我也不例外,我的理想是
 • dāng
 • míng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 当一名老师。
 •  
 •  
 • xiǎng
 • dāng
 • míng
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zhǔ
 • yào
 • yǒu
 • liǎng
 • diǎn
 • yuán
 • yīn
 •  
 • yuán
 •  我想当一名老师,主要有两点原因:原
 • yīn
 •  
 • yīn
 • wéi
 • xiǎng
 • 因一、因为我想

  妈,您辛苦了

 •  
 •  
 •  
 • nín
 • xīn
 • le
 •  
 • gōng
 • zuò
 • shàng
 • de
 • láo
 • lèi
 •  
 •  妈妈,您辛苦了。工作上的劳累、压力
 • jiā
 • shàng
 • nín
 • duì
 • de
 • cāo
 • xīn
 •  
 • nín
 • jīng
 • hěn
 • lèi
 • le
 •  
 • 加上您对我和哥哥的操心。您已经很累了!妈
 •  
 • nín
 • xīn
 • le
 •  
 • ,您辛苦了。
 •  
 •  
 •  
 • gěi
 • le
 • shēng
 • mìng
 •  
 • jiāo
 • xué
 • huì
 • le
 • zǒu
 •  妈妈,给予了我生命。教我学会了走路
 •  
 • jiāo
 • xué
 • huì
 • le
 • shuō
 • huà
 •  
 • jiāo
 • xué
 • huì
 • le
 • zuò
 • rén
 •  
 • gǎn
 • xiè
 • nín
 • ;教我学会了说话;教我学会了做人。感谢您
 • jiāo
 • huì
 • le
 • shēng
 • mìng
 • zhōng
 • 教会了我生命中

  梅花

 •  
 •  
 • rén
 • rén
 • dōu
 • ài
 • g
 •  
 • měi
 • rén
 • de
 • ài
 • yòu
 • xiàng
 • tóng
 •  人人都爱花,每个人的喜爱又各不相同
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huān
 • xiān
 • bān
 • de
 • shuǐ
 • xiān
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huān
 • g
 • zhōng
 • zhī
 • wáng
 • 。有人喜欢仙子般的水仙,有人喜欢花中之王
 • dān
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huān
 • chū
 • ér
 • rǎn
 • de
 • g
 •  
 • yǒu
 • rén
 • 牡丹,有人喜欢出污泥而不染的荷花,有人喜
 • huān
 • shí
 • piāo
 • xiāng
 • de
 • guì
 • g
 •  
 • ér
 • què
 • huān
 • de
 • méi
 • g
 •  
 • 欢十里飘香的桂花,而我却喜欢朴素的梅花。
 • yīn
 • wéi
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • huá
 • de
 • wài
 • biǎo
 •  
 • què
 • yǒu
 • 因为它虽然没有华丽的外表,却有

  春天来了

 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • lái
 • le
 •  
 •  春天来了 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • zài
 • ya
 •  
 • chūn
 • tiān
 • zài
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • de
 •  “ 春天在哪里呀,春天在那小朋友的
 • yǎn
 • jīng
 •  
 •  
 • dōng
 • tiān
 • cōng
 • cōng
 • de
 • zǒu
 • le
 •  
 • chūn
 • tiān
 • mài
 • zhe
 • qīng
 • yíng
 • 眼睛里。”冬天急匆匆的走了,春天迈着轻盈
 • jiǎo
 • lái
 • le
 •  
 • 地脚步来了。
 •  
 •  
 • qiáo
 •  
 • tài
 • yáng
 • gōng
 • gōng
 • jīn
 • càn
 • càn
 • de
 • pāo
 •  你瞧:太阳公公把一缕金灿灿的胡子抛
 • xiàng
 •  
 • shǐ
 • chūn
 • guāng
 • míng
 • mèi
 •  
 • shēng
 • àng
 • 向大地,使大地春光明媚,生机盎

  二十年后回故乡

 • 20
 • nián
 • hòu
 • huí
 • xiāng
 • 20年后回故乡
 •  
 •  
 • jiù
 • me
 • zhuǎn
 • yǎn
 • de
 • gōng
 •  
 • èr
 • shí
 • nián
 • de
 • shí
 • jiān
 • jiù
 •  就那么一转眼的功夫,二十年的时间就
 • zhè
 • me
 • guò
 • le
 •  
 • ér
 • kāi
 • měi
 • de
 • xiāng
 • jīng
 • 这么过去了,而我离开我那美丽的故乡也已经
 • yǒu
 • èr
 • shí
 • nián
 • le
 •  
 • ér
 • jīn
 •  
 • yòu
 • huí
 • dào
 • le
 • jiǔ
 • bié
 • de
 • xiāng
 • 有二十年了。而如今,我又回到了久别的故乡
 •  
 •  
 •  
 • cái
 • èr
 • shí
 • nián
 • de
 • gōng
 •  
 • xiāng
 • jiù
 • biàn
 • le
 •  
 • biàn
 •  才二十年的功夫,故乡就变了,他变得