沙漠化的克星

 •  
 •  
 • gàn
 • hàn
 •  
 • bàn
 • gàn
 • hàn
 • yóu
 • duō
 • chù
 • xìng
 •  干旱、半干旱地区由于多处于大陆性气
 • hòu
 • kòng
 • zhì
 • zhī
 • xià
 •  
 • fēng
 • pín
 • fán
 •  
 • fēng
 • qiáng
 • jìn
 •  
 • tiān
 • gàn
 • hàn
 • 候控制之下,季风频繁,风力强劲,天气干旱
 •  
 • zhì
 • shū
 • sōng
 •  
 • jiā
 • zhī
 • de
 • yòng
 • rán
 • zhí
 • ,土质疏松,加之土地的不合理利用和自然植
 • bèi
 • de
 • huài
 •  
 • měi
 • qiáng
 • fēng
 • yǐn
 • shā
 • huà
 •  
 • 被的破坏,每遇强风极易引起土地沙化,地力
 • xià
 • jiàng
 •  
 • jǐn
 • zhí
 • jiē
 • yǐng
 • xiǎng
 • dāng
 • rén
 • mín
 • de
 • shēng
 • chǎn
 •  
 • shēng
 • huó
 • tiáo
 • 下降,不仅直接影响当地人民的生产、生活条
 • jiàn
 •  
 • ér
 • qiě
 • shā
 • chén
 • wēi
 • hài
 • wǎng
 • wǎng
 • qiān
 • gōng
 •  
 • è
 • huà
 • 件,而且沙尘危害往往波及千余公里,恶化区
 • xìng
 • zhì
 • liàng
 •  
 • 域性大气质量。
 •  
 •  
 • quán
 • shì
 • jiè
 • shā
 • biān
 • yuán
 • de
 • zhè
 • lèi
 • qián
 • zài
 • shā
 • huà
 •  全世界各沙漠边缘的这类潜在沙漠化土
 •  
 • gòng
 • yuē
 • 2000
 • wàn
 • píng
 • fāng
 • gōng
 •  
 • quán
 • shì
 • jiè
 • měi
 • nián
 • yuē
 • yǒu
 • 地,共约 2000 万平方公里,全世界每年约有
 • 5
 •  
 • 7
 • wàn
 • píng
 • fāng
 • gōng
 • lún
 • wéi
 • shā
 •  
 • guó
 • de
 • zhè
 • lèi
 • 57 万平方公里土地沦为沙漠。我国的这类
 • yuē
 • zhàn
 • guó
 • miàn
 • de
 • 13
 •  
 • 6
 •  
 •  
 • měi
 • nián
 • shā
 • huà
 • 土地约占国土面积的136%,每年沙漠化土
 • miàn
 • hái
 • zài
 • 1000
 • píng
 • fāng
 • gōng
 • de
 • kuò
 • zhǎn
 •  
 • shā
 • 地面积还在以 1000 平方公里的速度扩展。沙
 • huà
 • wèn
 •  
 • jīng
 • shì
 • quán
 • qiú
 • xìng
 • de
 • huán
 • jìng
 • wèn
 • zhī
 •  
 • 漠化问题,已经是全球性的环境问题之一。
 •  
 •  
 • cǎi
 • yòng
 • miàn
 • zhí
 • bèi
 •  
 • yíng
 • zào
 • fáng
 • lín
 •  
 • duì
 • fáng
 •  采用地面植物覆被,营造防护林,对防
 • zhǐ
 • shā
 • huà
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • yǒu
 • xiào
 • de
 • cuò
 • shī
 •  
 • shì
 •  
 • quē
 • 止土地沙漠化是非常有效的措施。据测试,缺
 • zhí
 • bèi
 • de
 • shā
 • zhì
 •  
 • dāng
 • fēng
 • dào
 • liù
 • shí
 • 乏植物覆被的沙质土地,当风力达到五六级时
 •  
 • 0
 •  
 • 05
 • háo
 • dào
 • 0
 •  
 • 25
 • háo
 • de
 • shā
 • kāi
 • shǐ
 • yán
 • 005 毫米到 025毫米粒级的沙粒开始沿
 • biǎo
 • tiào
 • yuè
 • dòng
 •  
 • xiǎo
 • 0
 •  
 • 05
 • háo
 • de
 • fěn
 • duō
 • shì
 • 地表跳跃移动,小于 005 毫米的粉粒多是
 • zhōng
 •  
 • suí
 • fēng
 • piāo
 •  
 • zài
 • fáng
 • lín
 • lín
 • dài
 • de
 • bǎo
 • 浮于大气中,随风飘移。在防护林和林带的保
 • xià
 •  
 • fáng
 • zhǐ
 • jiǎn
 • qīng
 • fēng
 • de
 • wēi
 • hài
 •  
 • dāng
 • guā
 • fēng
 • shí
 •  
 • 护下,可以防止和减轻风的危害。当刮风时,
 • liú
 • shòu
 • dào
 • lín
 • de
 • dǎng
 • fèn
 •  
 • shǐ
 • fèn
 • liú
 • 气流受到林木的阻挡和分割,迫使一部分气流
 • cóng
 • shù
 • shāo
 • shàng
 • rào
 • guò
 •  
 • fèn
 • liú
 • tòu
 • guò
 • lín
 • jiān
 • zhī
 •  
 • fèn
 • 从树梢上绕过,一部分气流透过林间枝叶,分
 • chéng
 • fāng
 • xiàng
 • tóng
 • de
 • xiǎo
 • liú
 •  
 • fēng
 • xiàng
 • xiāo
 •  
 • qiáng
 • 割成方向不同的小股气流,风力互相抵消,强
 • fēng
 • biàn
 • chéng
 • le
 • ruò
 • fēng
 •  
 • guān
 • biǎo
 • míng
 •  
 • tiáo
 • 10
 • 风变成了弱风。据各地观测表明,一条 10
 • gāo
 • de
 • lín
 • dài
 •  
 • zài
 • bèi
 • fēng
 • miàn
 • 150
 • fàn
 • wéi
 • nèi
 •  
 • fēng
 • píng
 • 高的林带,在其背风面 150 米范围内,风力平
 • jun
 • jiàng
 • 50
 •  
 • shàng
 •  
 • zài
 • 250
 • fàn
 • wéi
 • nèi
 •  
 • jiàng
 • 3
 • 均降低 50%以上;在 250 米范围内,降低 3
 • 0
 •  
 • shàng
 •  
 • bān
 • biǎo
 • shā
 • de
 • lín
 • jiè
 • zhí
 •  
 • fáng
 • 0%以上。一般可低于地表起沙的临界值。防
 • lín
 • fáng
 • fàn
 • wéi
 • nèi
 •  
 • yóu
 • fēng
 • de
 • jiàng
 • yǐn
 • liè
 • 护林防护范围内,由于风速的降低引起一系列
 • xiǎo
 • hòu
 • yīn
 • de
 • gǎi
 • biàn
 •  
 • zhēng
 • jiàng
 • 25
 •  
 •  
 • 30
 • 小气候因素的改变,如蒸发力可降低 25%~30
 •  
 •  
 • zhè
 • wèi
 • zhe
 • néng
 • gòu
 • zēng
 • jiā
 • rǎng
 • shuǐ
 • fèn
 • bǎo
 • liàng
 •  
 • gāo
 • %,这意味着能够增加土壤水分保蓄量,提高
 • zāi
 • péi
 • zhí
 • yào
 • de
 • rǎng
 • shuǐ
 • fèn
 • yǒu
 • xiào
 • yòng
 •  
 • cóng
 • ér
 • chuàng
 • 栽培植物需要的土壤水分有效利用率,从而创
 • zào
 • zuò
 • zēng
 • chǎn
 • de
 • tiáo
 • jiàn
 •  
 • guó
 •  
 • sān
 • běi
 •  
 • fáng
 • lín
 • 造作物增产的条件。我国“三北”防护林体系
 • yíng
 • zào
 • lái
 • zhī
 • hòu
 •  
 • jiù
 • shǐ
 • hěn
 • duō
 • shì
 • gēng
 • zuò
 • de
 • huò
 • 营造起来之后,就使很多不适宜耕作的土地或
 • nán
 • yòng
 • de
 • biàn
 • chéng
 • le
 • liáng
 • tián
 •  
 • 难以利用的土地变成了良田。
 •  
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • hěn
 • hǎo
 • de
 • shuō
 • míng
 • sēn
 • lín
 • duì
 •  这里有一个很好的例子可以说明森林对
 • fáng
 • zhǐ
 • shā
 • huà
 • de
 • wēi
 •  
 • 1981
 • nián
 • 5
 • yuè
 • 10
 •  
 • 13
 • 防止沙漠化的威力。1981 5 10 日~13
 •  
 • nèi
 • méng
 • chì
 • fēng
 • xiàn
 • chū
 • xiàn
 • le
 • chǎng
 • chí
 • 68
 • xiǎo
 • shí
 • de
 • 日,内蒙古赤峰县出现了一场持续 68 小时的
 • 11
 • bào
 • fēng
 •  
 • zhè
 • xiàn
 • de
 • tài
 • píng
 • gōng
 • shè
 • yóu
 • yǒu
 • jiào
 • hǎo
 • 11 级暴风。这个县的太平地公社由于有较好
 • de
 • fáng
 • lín
 • wǎng
 • chéng
 • piàn
 • shā
 • lín
 • de
 • bǎo
 •  
 • quán
 • gōng
 • shè
 • chú
 • le
 • 的防护林网和成片固沙林的保护,全公社除了
 • lín
 • dài
 • quē
 • kǒu
 • jìn
 • biān
 • yuán
 • dài
 • de
 • 1000
 • nóng
 • zāo
 • shòu
 • 林带缺口附近和边缘地带的 1000 亩农地遭受
 • zāi
 • hài
 • wài
 •  
 • 6
 •  
 • 5
 • wàn
 • nóng
 • tián
 • miáo
 • quán
 • miáo
 • zhuàng
 •  
 • qiū
 • shōu
 • 灾害外,其他 65 万亩农田苗全苗壮,秋收
 • zǒng
 • chǎn
 • liàng
 • réng
 • rán
 • dào
 • zāi
 • de
 • 1980
 • nián
 • shuǐ
 • píng
 •  
 • xiàng
 • fǎn
 •  
 • 总产量仍然达到无灾的 1980 年水平。相反,
 • zhè
 • gōng
 • shè
 • xiàng
 • lín
 • de
 • dào
 • kǒu
 • gōng
 • shè
 •  
 • yóu
 • fèn
 • 与这个公社相邻的哈拉道口公社,由于大部分
 • méi
 • yǒu
 • yíng
 • zào
 • fáng
 • fēng
 • lín
 • dài
 •  
 • zhǒng
 • de
 • 6
 •  
 • 2
 • wàn
 • nóng
 • 土地没有营造防风林带,播种的 62 万亩农
 • tián
 •  
 • zài
 • zhè
 • bào
 • fēng
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • 4
 •  
 • 7
 • wàn
 • nóng
 • tián
 • de
 • huó
 • 田,在这次暴风中,有 47 万亩农田的活土
 • céng
 • bèi
 • fēng
 • guā
 • guāng
 •  
 • yǒu
 • de
 • kuài
 •  
 • bèi
 • shā
 • mái
 • le
 • bàn
 • chǐ
 • shàng
 •  
 • 层被风刮光。有的地块,被沙埋了半尺以上,
 • sǔn
 • shī
 • yán
 • zhòng
 •  
 • 损失严重。
 •  
 •  
 • duō
 • nián
 • lái
 • kùn
 • rǎo
 • běi
 • jīng
 • de
 • zǎo
 • chūn
 • fēng
 • shā
 • màn
 • jǐng
 • xiàng
 •  
 •  多年来困扰北京的早春风沙弥漫景象,
 • yóu
 • zhí
 • shù
 • huà
 •  
 • dào
 • xiǎn
 • zhe
 • gǎi
 • shàn
 •  
 • 50
 • 由于大力植树绿化,已得到显著改善。据 50
 • nián
 • dài
 • běi
 • jīng
 • xiàng
 • tái
 •  
 • nián
 • píng
 • jun
 • fēng
 • shā
 • 60
 •  
 • 5
 • tiān
 • 年代北京气象台记录,年平均风沙日 605
 •  
 • zhōng
 •  
 • měi
 • nián
 • chūn
 • de
 • fēng
 • shā
 • jiù
 • zài
 • 30
 • tiān
 • shàng
 •  
 • ,其中,每年春季的风沙日就在 30 天以上。
 • xiàn
 • zài
 •  
 • chéng
 •  
 • jiāo
 • de
 • lín
 • gài
 • fèn
 • bié
 • 28
 •  
 • 现在,城区、郊区的林木覆盖率分别达 28
 • 28
 •  
 • 4
 •  
 •  
 • 1989
 • nián
 • 1981
 • nián
 • jiào
 •  
 • shì
 • 284%,1989 年和 1981 年比较,市区大
 • měi
 • fāng
 • xuán
 • hán
 • liàng
 • xià
 • jiàng
 • le
 • 18
 •  
 •  
 • měi
 • píng
 • 气每立方米悬浮颗粒含量下降了 18%,每平
 • fāng
 • gōng
 • yuè
 • jiàng
 • chén
 • liàng
 • xià
 • jiàng
 • le
 • 48
 •  
 •  
 • tóng
 • fēng
 • shā
 • jiǎn
 • shǎo
 • 方公里月降尘量下降了 48%,同期风沙日减少
 • 39
 •  
 •  
 • běi
 • jīng
 • chéng
 • jiāo
 • huán
 • jìng
 • zhì
 • liàng
 • dào
 • le
 • gǎi
 • shàn
 • 39%。北京城郊大气环境质量也得到了改善
 •  
 •  

  相关内容

  雏菊

 •  
 •  
 • chú
 • yòu
 • míng
 • chūn
 •  
 • shǔ
 •  
 • duō
 • nián
 • shēng
 • cǎo
 • běn
 •  
 • cháng
 •  雏菊又名春菊,属菊科。多年生草本,常
 • zuò
 •  
 • èr
 • nián
 • shēng
 • cǎo
 • g
 • zāi
 • péi
 •  
 • zhū
 • cóng
 • ǎi
 • xiǎo
 •  
 • gāo
 • jǐn
 • 15
 •  
 • 作一、二年生草花栽培。株丛矮小,高仅15
 • 20
 •  
 • shēng
 •  
 • zhǎng
 • shí
 • xíng
 • huò
 • dǎo
 • zhǎng
 • luǎn
 • xíng
 •  
 • tóu
 • zhuàng
 • g
 • 20厘米。叶基生,长匙形或倒长卵形。头状花
 • dān
 • shēng
 • g
 • jīng
 • dǐng
 • duān
 •  
 • g
 • zhí
 • jìng
 • 3
 •  
 • 5
 •  
 • xiāng
 • zhuàng
 • 序单生于花茎顶端,花序直径35厘米,香状
 • g
 • duō
 • lún
 • jǐn
 • pái
 • liè
 • g
 • pán
 • zhōu
 • wéi
 •  
 • 花多轮紧密排列于花序盘周围,

  锁在柜子里的刺史

 •  
 •  
 • nán
 • běi
 • cháo
 • shí
 • de
 • běi
 • zhōu
 •  
 • yǒu
 • jiào
 • sūn
 • yàn
 • gāo
 • de
 • rén
 •  
 •  南北朝时的北周,有一个叫孙彦高的人,
 • rèn
 • zhōu
 • shǐ
 •  
 • xiǎo
 • shǔ
 •  
 • gàn
 • chū
 • hěn
 • xiào
 • de
 • chǔn
 • shì
 • 任定州刺史。他胆小如鼠,干出很可笑的蠢事
 •  
 •  
 •  
 • yǒu
 • nián
 •  
 • jué
 • rén
 • qīn
 • fàn
 • běi
 • zhōu
 •  
 • bìng
 • bāo
 • wéi
 • le
 •  有一年,突厥人侵犯北周,并包围了定
 • zhōu
 •  
 • sūn
 • yàn
 • gāo
 • shēn
 • wéi
 • shǐ
 •  
 • néng
 • chū
 • liáng
 • tuì
 •  
 • fǎn
 • 州。孙彦高身为刺史,不能出一良策退敌,反
 • ér
 • guān
 • zài
 • xiǎo
 • fáng
 •  
 • lián
 • tīng
 • 而把自己关在小房子里,连大厅

  田中义一

 •  
 •  
 • běn
 • qīn
 • huá
 • lǎo
 • shǒu
 • tián
 • zhōng
 • (1864
 • nián
 •  
 • 1929
 • nián
 • )
 •  日本侵华老手田中义一(1864年~1929)
 •  
 •  
 • běn
 • shǒu
 • xiàng
 •  
 • jun
 • shàng
 • jiāng
 •  
 • zhǎng
 • zhōu
 • pài
 • jun
 • guān
 •  日本首相,陆军上将,长州派军阀和官
 • liáo
 • zhèng
 • zhì
 • jiā
 •  
 • chòu
 • míng
 • zhāo
 • zhe
 • de
 •  
 • tián
 • zhōng
 • zòu
 • shé
 •  
 • de
 • pào
 • zhì
 • zhě
 • 僚政治家,臭名昭著的《田中奏折》的炮制者
 •  
 • chū
 • shēng
 • zài
 • zhǎng
 • zhōu
 • fān
 • (
 • jīn
 • shān
 • kǒu
 • xiàn
 • )
 • huò
 • chéng
 • fān
 • shì
 • jiā
 • tíng
 • 。出生在长州藩(今山口县)获城一个藩士家庭
 •  
 • tián
 • zhōng
 • xìn
 • shì
 • 。其父田中信祜是

  未来家庭的十大趋势

 • 1.
 • rén
 • kǒu
 • zhōng
 • jié
 • hūn
 • gāo
 •  
 • tóng
 • de
 • chū
 • 1.人口中结婚率趋于提高,不同地区的出
 • shēng
 • zhǐ
 • shù
 • jiāng
 • huì
 • jiē
 • jìn
 •  
 • jiā
 • tíng
 • shù
 • jiāng
 • bǎo
 • chí
 • zài
 • 2?2
 • 生率指数将会接近,家庭子女数将保持在2?2
 •  
 • 5
 • rén
 • zuǒ
 • yòu
 •  
 • 5人左右;
 • 2.
 • yóu
 • zhù
 • zhái
 • shè
 • de
 • zhǎn
 •  
 • xīn
 • jiā
 • tíng
 • huì
 • jìn
 • 2.由于住宅建设的发展,核心家庭会进
 • zēng
 • jiā
 •  
 • 一步增加;
 • 3.
 • jiā
 • tíng
 • jié
 • gòu
 • jiāng
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • jiē
 • jìn
 •  
 • jiā
 • tíng
 • láo
 • 3.家庭结构将越来越接近,家庭劳

  徐海东

 •  
 •  
 • zhōng
 • guó
 • rén
 • mín
 • jiě
 • fàng
 • jun
 • jiāng
 • hǎi
 • dōng
 •  中国人民解放军大将徐海东
 • 1936
 • nián
 • 2
 • yuè
 •  
 • hóng
 • jun
 • dōng
 • zhēng
 •  
 • shí
 • jun
 • tuán
 • de
 • 1936 2月,红军东征。十五军团的一
 • bīng
 • lián
 • dào
 • tài
 • yuán
 • jiāo
 • de
 • jìn
 •  
 • zhuā
 • zhù
 • 个骑兵连到达太原郊区的晋祠,抓住一个俘虏
 •  
 • shěn
 • wèn
 • shí
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • yán
 • shān
 • xià
 • lìng
 •  
 • fán
 • 。审问时,俘虏说:“阎锡山下令,凡击毙徐
 • hǎi
 • dōng
 • zhě
 •  
 • shǎng
 • yáng
 • 5
 • wàn
 •  
 •  
 • wèi
 • hóng
 • jun
 • gàn
 • 海东者,赏洋 5万。”一位红军干部

  热门内容

  小狗

 •  
 •  
 • jiā
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • gǒu
 •  
 • de
 • míng
 • jiào
 • duō
 • duō
 •  我弟弟家有一只小狗,它的名字叫多多
 •  
 • duō
 • duō
 • huó
 • bèng
 • luàn
 • tiào
 • de
 •  
 • tǎo
 • rén
 • huān
 • le
 •  
 • de
 • máo
 • shì
 • ,多多活蹦乱跳的,可讨人喜欢了,它的毛是
 • jīn
 • huáng
 • de
 •  
 • ěr
 • duǒ
 • xiàng
 • liǎng
 • sháo
 •  
 • de
 • tuǐ
 • hěn
 • duǎn
 •  
 • suǒ
 • 金黄色的,耳朵像两把勺子,它的腿很短,所
 • de
 • hěn
 •  
 • cái
 • dào
 • de
 • gài
 •  
 • bié
 • kàn
 • 以它的个子很低,才到我的膝盖,你别看他个
 • xiǎo
 •  
 • kàn
 • jiā
 • de
 • běn
 • lǐng
 • le
 •  
 • 子小,它看家的本领可大了。

  有爱心的陆老师

 •  
 •  
 • yǒu
 • fēi
 • cháng
 • yǒu
 • ài
 • xīn
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • de
 • ài
 •  我有一个非常有爱心的陆老师,她的爱
 • xīn
 • gǎn
 • dòng
 • le
 • men
 • quán
 • xiào
 • shī
 • shēng
 •  
 • lián
 • diàn
 • tái
 • de
 • zhě
 • lái
 • cǎi
 • 心感动了我们全校师生,连电台的记者也来采
 • fǎng
 •  
 • 访她。
 • 5.12
 • wèn
 • zhèn
 •  
 • zāi
 • de
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • hěn
 • lián
 • 5.12汶川大地震,灾区的小朋友很可怜
 •  
 • men
 • méi
 • yǒu
 • le
 • shū
 • bāo
 •  
 • wén
 •  
 • shū
 • ér
 • shàng
 • xué
 • ,她们没有了书包、文具盒、书籍而无法上学
 •  
 • yīn
 • wéi
 • men
 • de
 • jiā
 • yīn
 • ,因为他们的家因

  蜘蛛和燕子

 •  
 • ā
 •  
 • zhū
 •  
 • shuí
 • huì
 • xiǎng
 • dào
 • cóng
 • de
 • tóu
 •  
 • “啊,朱比特,谁会想到从你的头部,
 • tōng
 • guò
 • zhǒng
 • bié
 • rén
 • zhī
 • dào
 • de
 • xīn
 • de
 • fèn
 • miǎn
 •  
 • 通过一种别人无法知道的新的分娩法,
 •  
 • zhè
 • guò
 • de
 • chóu
 •  
 • bèng
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 • 巴拉斯,这个我过去的仇敌,蹦出来了。
 • qǐng
 • zài
 • tīng
 • de
 • āi
 • ba
 •  
 • 请你再听一次我的哀诉吧!
 • luó
 • niè
 • gāng
 • cóng
 • zhè
 • duó
 • zǒu
 • le
 • de
 • shí
 •  
 • 波罗涅刚从我这里夺走了我的食物,
 • shí
 • kuài
 • shí
 • màn
 • tiào
 • yuè
 • zhe
 • qián
 • jìn
 •  
 • qīng
 • 她时快时慢地跳跃着前进,轻擦

  游amp;#183;记

 •  
 •  
 •  
 • yóu
 • ·
 •  
 •  《游·记》
 • 2009
 • nián
 • 7
 • yuè
 • 26
 • xià
 • 2
 • diǎn
 • duō
 •  
 •  
 • 2009726日下午2点多,我和姑姑、
 • jīng
 • zài
 • běi
 • jīng
 • shì
 • cháo
 • yáng
 • tuán
 • jié
 • gōng
 • yuán
 • de
 •  
 • hǎi
 • bīn
 • 姑父已经在北京市朝阳区团结湖公园的“海滨
 • yuán
 •  
 • shòu
 • piào
 • chù
 • le
 •  
 • men
 • mǎi
 • le
 • sān
 • zhāng
 • 30
 • yuán
 • de
 • piào
 • hòu
 •  
 • 乐园”售票处了。我们买了三张30元的票后,
 • jiù
 • le
 • gèng
 • shì
 •  
 • zài
 • zhī
 • qián
 •  
 • men
 • hái
 • 就去了更衣室。在此之前,我们还

  花的天地

 •  
 •  
 • 1
 • yuè
 • .
 • méi
 • .
 • shuǐ
 • xiān
 • .
 • dōu
 • lán
 • .
 • yíng
 • chūn
 • .
 • tiān
 • zhú
 • .
 • yín
 • liǔ
 •  腊1.腊梅.水仙.兜兰.迎春.天竺.银柳
 • .
 • lián
 • .
 • wǎn
 • .
 • táng
 • chāng
 • .
 • kāng
 • nǎi
 • xīn
 • .马蹄莲.晚菊.唐菖蒲.康乃馨
 •  
 •  
 • chūn
 • lán
 • .
 • ruì
 • xiāng
 • .
 • xiè
 • zhǎo
 • lán
 • .
 • xiān
 • rén
 • zhǐ
 • .
 • chá
 • g
 • .
 • g
 •  春兰.瑞香.蟹爪兰.仙人指.茶花.兔子花
 • .
 • méi
 • g
 • .
 • guā
 • .
 • chūn
 • g
 • .梅花.瓜叶菊.报春花
 •  
 •  
 • bái
 • lán
 • .
 • tiē
 • gěng
 • hǎi
 • táng
 • .
 • lián
 • qiào
 •  白玉兰.贴梗海棠.连翘