三字经

 • 作文字数1500字
 • rén
 • zhī
 • chū
 •  
 • xìng
 • běn
 • shàn
 •  
 • xìng
 • xiàng
 • jìn
 •  
 • xiàng
 • yuǎn
 •  
 • gǒu
 • jiāo
 •  
 • 人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,
 • xìng
 • nǎi
 • qiān
 •  
 • jiāo
 • zhī
 • dào
 •  
 • guì
 • zhuān
 •  
 • 性乃迁。教之道,贵以专。
 • mèng
 •  
 • lín
 • chù
 •  
 • xué
 •  
 • duàn
 • zhù
 •  
 • dòu
 • yàn
 • shān
 • 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山
 •  
 • yǒu
 • fāng
 •  
 • jiāo
 •  
 • míng
 • yáng
 •  
 • ,有义方。教五子,名俱扬。
 • yǎng
 • jiāo
 •  
 • zhī
 • guò
 •  
 • jiāo
 • yán
 •  
 • shī
 • zhī
 • duò
 •  
 • xué
 • 养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学
 •  
 • fēi
 • suǒ
 •  
 • yòu
 • xué
 •  
 • lǎo
 • wéi
 •  
 • ,非所宜。幼不学,老何为。
 • zhuó
 •  
 • chéng
 •  
 • rén
 • xué
 •  
 • zhī
 •  
 • wéi
 • rén
 • 玉不琢,不成器。人不学,不知义。为人子
 •  
 • fāng
 • shǎo
 • shí
 •  
 • qīn
 • shī
 • yǒu
 •  
 •  
 • ,方少时。亲师友,习礼仪。
 • xiāng
 • jiǔ
 • líng
 •  
 • néng
 • wēn
 •  
 • xiào
 • qīn
 •  
 • suǒ
 • dāng
 • zhí
 •  
 • róng
 • suì
 • 香九龄,能温席。孝于亲,所当执。融四岁
 •  
 • néng
 • ràng
 •  
 • zhǎng
 •  
 • xiān
 • zhī
 •  
 • ,能让梨。弟于长,宜先知。
 • shǒu
 • xiào
 •  
 • jiàn
 • wén
 •  
 • zhī
 • mǒu
 • shù
 •  
 • shí
 • mǒu
 • wén
 •  
 • ér
 • shí
 • 首孝弟,次见闻。知某数,识某文。一而十
 •  
 • shí
 • ér
 • bǎi
 •  
 • bǎi
 • ér
 • qiān
 •  
 • qiān
 • ér
 • wàn
 •  
 • ,十而百。百而千,千而万。
 • sān
 • cái
 • zhě
 •  
 • tiān
 • rén
 •  
 • sān
 • guāng
 • zhě
 •  
 • yuè
 • xīng
 •  
 • sān
 • gāng
 • zhě
 • 三才者,天地人。三光者,日月星。三纲者
 •  
 • jun
 • chén
 •  
 • qīn
 •  
 • shùn
 •  
 • ,君臣义。父子亲,夫妇顺。
 • yuē
 • chūn
 • xià
 •  
 • yuē
 • qiū
 • dōng
 •  
 • shí
 •  
 • yùn
 • qióng
 •  
 • yuē
 • nán
 • běi
 • 曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。曰南北
 •  
 • yuē
 • dōng
 •  
 • fāng
 •  
 • yīng
 • zhōng
 •  
 • ,曰西东。此四方,应乎中。
 • yuē
 • shuǐ
 • huǒ
 •  
 • jīn
 •  
 • háng
 •  
 • běn
 • shù
 •  
 • yuē
 • rén
 • 曰水火,木金土。此五行,本乎数。曰仁义
 •  
 • zhì
 • xìn
 •  
 • cháng
 •  
 • róng
 • wěn
 •  
 • ,礼智信。此五常,不容紊。
 • dào
 • liáng
 • shū
 •  
 • mài
 • shǔ
 •  
 • liù
 •  
 • rén
 • suǒ
 • shí
 •  
 • niú
 • yáng
 • 稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。马牛羊
 •  
 • quǎn
 • shǐ
 •  
 • liù
 • chù
 •  
 • rén
 • suǒ
 •  
 • ,鸡犬豕。此六畜,人所饲。
 • yuē
 •  
 • yuē
 • āi
 •  
 • ài
 • è
 •  
 • qíng
 •  
 • páo
 • 曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。匏土革
 •  
 • shí
 • jīn
 •  
 • zhú
 •  
 • nǎi
 • yīn
 •  
 • ,木石金。与丝竹,乃八音。
 • gāo
 • céng
 •  
 • ér
 • shēn
 •  
 • shēn
 • ér
 •  
 • ér
 • sūn
 •  
 • sūn
 • 高曾祖,父而身。身而子,子而孙。自子孙
 •  
 • zhì
 • yuán
 • céng
 •  
 • nǎi
 • jiǔ
 •  
 • ér
 • zhī
 • lún
 •  
 • ,至元曾。乃九族,而之伦。
 • ēn
 •  
 • cóng
 •  
 • xiōng
 • yǒu
 •  
 • gōng
 •  
 • zhǎng
 • yòu
 • 父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。长幼序
 •  
 • yǒu
 • péng
 •  
 • jun
 • jìng
 •  
 • chén
 • zhōng
 •  
 • ,友与朋。君则敬,臣则忠。
 • shí
 •  
 • rén
 • suǒ
 • tóng
 •  
 • 此十义,人所同。
 • fán
 • xùn
 • méng
 •  
 • jiǎng
 • jiū
 •  
 • xiáng
 • xùn
 •  
 • míng
 •  
 • wéi
 • xué
 • zhě
 • 凡训蒙,须讲究。详训诂,名句读。为学者
 •  
 • yǒu
 • chū
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • zhōng
 •  
 • zhì
 • shū
 •  
 • ,必有初。小学终,至四书。
 • lùn
 • zhě
 •  
 • èr
 • shí
 • piān
 •  
 • qún
 •  
 • shàn
 • yán
 •  
 • mèng
 • zhě
 • 论语者,二十篇。群弟子,记善言。孟子者
 •  
 • piān
 • zhǐ
 •  
 • jiǎng
 • dào
 •  
 • shuō
 • rén
 •  
 • ,七篇止。讲道德,说仁义。
 • zuò
 • zhōng
 • yōng
 •  
 •  
 • zhōng
 • piān
 •  
 • yōng
 •  
 • zuò
 • xué
 • 作中庸,子思笔。中不偏,庸不易。作大学
 •  
 • nǎi
 • céng
 •  
 • xiū
 •  
 • zhì
 • píng
 • zhì
 •  
 • ,乃曾子。自修齐,至平治。
 • xiào
 • jīng
 • tōng
 •  
 • shū
 • shú
 •  
 • liù
 • jīng
 •  
 • shǐ
 •  
 • shī
 • shū
 • 孝经通,四书熟。如六经,始可读。诗书易
 •  
 • chūn
 • qiū
 •  
 • hào
 • liù
 • jīng
 •  
 • dāng
 • jiǎng
 • qiú
 •  
 • ,礼春秋。号六经,当讲求。
 • yǒu
 • lián
 • shān
 •  
 • yǒu
 • guī
 • cáng
 •  
 • yǒu
 • zhōu
 •  
 • sān
 • xiáng
 •  
 • yǒu
 • diǎn
 • 有连山,有归藏。有周易,三易详。有典谟
 •  
 • yǒu
 • xùn
 • gào
 •  
 • yǒu
 • shì
 • mìng
 •  
 • shū
 • zhī
 • ào
 •  
 • ,有训诰。有誓命,书之奥。
 • zhōu
 • gōng
 •  
 • zuò
 • zhōu
 •  
 • zhe
 • liù
 • guān
 •  
 • cún
 • zhì
 •  
 • xiǎo
 • dài
 • 我周公,作周礼。著六官,存治体。大小戴
 •  
 • zhù
 •  
 • shù
 • shèng
 • yán
 •  
 • bèi
 •  
 • ,注礼记。述圣言,礼乐备。
 • yuē
 • guó
 • fēng
 •  
 • yuē
 • sòng
 •  
 • hào
 • shī
 •  
 • dāng
 • fěng
 • yǒng
 •  
 • shī
 • wáng
 • 曰国风,曰雅颂。号四诗,当讽咏。诗既亡
 •  
 • chūn
 • qiū
 • zuò
 •  
 • bāo
 • biǎn
 •  
 • bié
 • shàn
 • è
 •  
 • ,春秋作。寓褒贬,别善恶。
 • sān
 • chuán
 • zhě
 •  
 • yǒu
 • gōng
 • yáng
 •  
 • yǒu
 • zuǒ
 • shì
 •  
 • yǒu
 • gòu
 • liáng
 •  
 • jīng
 • míng
 • 三传者,有公羊。有左氏,有彀梁。经既明
 •  
 • fāng
 •  
 • cuō
 • yào
 •  
 • shì
 •  
 • ,方读子。撮其要,记其事。
 • zhě
 •  
 • yǒu
 • xún
 • yáng
 •  
 • wén
 • zhōng
 •  
 • lǎo
 • zhuāng
 •  
 • 五子者,有荀杨。文中子,及老庄。
 • jīng
 • tōng
 •  
 • zhū
 • shǐ
 •  
 • kǎo
 • shì
 •  
 • zhī
 • zhōng
 • shǐ
 •  
 • nóng
 • 经子通,读诸史。考世系,知终始。自羲农
 •  
 • zhì
 • huáng
 •  
 • hào
 • sān
 • huáng
 •  
 • shàng
 • shì
 •  
 • ,至黄帝。号三皇,居上世。
 • táng
 • yǒu
 •  
 • hào
 • èr
 •  
 • xiàng
 • xùn
 •  
 • chēng
 • shèng
 • shì
 •  
 • xià
 • yǒu
 • 唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。夏有禹
 •  
 • shāng
 • yǒu
 • tāng
 •  
 • zhōu
 • wén
 • wáng
 •  
 • chēng
 • sān
 • wáng
 •  
 • ,商有汤。周文王,称三王。
 • xià
 • chuán
 •  
 • jiā
 • tiān
 • xià
 •  
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • qiān
 • xià
 • shè
 •  
 • tāng
 • xià
 • 夏传子,家天下。四百载,迁夏社。汤伐夏
 •  
 • guó
 • hào
 • shāng
 •  
 • liù
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • zhì
 • zhòu
 • wáng
 •  
 • ,国号商。六百载,至纣亡。
 • zhōu
 • wáng
 •  
 • shǐ
 • zhū
 • zhòu
 •  
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • zuì
 • zhǎng
 • jiǔ
 •  
 • zhōu
 • zhé
 • dōng
 • 周武王,始诛纣。八百载,最长久。周辙东
 •  
 • wáng
 • gāng
 • duò
 •  
 • chěng
 • gàn
 •  
 • shàng
 • yóu
 • shuō
 •  
 • ,王纲堕。逞干戈,尚游说。
 • shǐ
 • chūn
 • qiū
 •  
 • zhōng
 • zhàn
 • guó
 •  
 • qiáng
 •  
 • xióng
 • chū
 •  
 • yíng
 • qín
 • shì
 • 始春秋,终战国。五霸强,七雄出。嬴秦氏
 •  
 • shǐ
 • jiān
 • bìng
 •  
 • chuán
 • èr
 • shì
 •  
 • chǔ
 • hàn
 • zhēng
 •  
 • ,始兼并。传二世,楚汉争。
 • gāo
 • xìng
 •  
 • hàn
 •  
 • zhì
 • xiào
 • píng
 •  
 • wáng
 • mǎng
 • cuàn
 •  
 • guāng
 • xìng
 • 高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。光武兴
 •  
 • wéi
 • dōng
 • hàn
 •  
 • bǎi
 • nián
 •  
 • zhōng
 • xiàn
 •  
 • ,为东汉。四百年,终于献。
 • wèi
 • shǔ
 •  
 • zhēng
 • hàn
 • dǐng
 •  
 • hào
 • sān
 • guó
 •  
 • liǎng
 • jìn
 •  
 • sòng
 • 魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。宋齐继
 •  
 • liáng
 • chén
 • chéng
 •  
 • wéi
 • nán
 • cháo
 •  
 • dōu
 • jīn
 • líng
 •  
 • ,梁陈承。为南朝,都金陵。
 • běi
 • yuán
 • wèi
 •  
 • fèn
 • dōng
 •  
 • wén
 • zhōu
 •  
 • xìng
 • gāo
 •  
 • dài
 • zhì
 • suí
 • 北元魏,分东西。宇文周,兴高齐。迨至隋
 •  
 •  
 • zài
 • chuán
 •  
 • shī
 • tǒng
 •  
 • ,一土宇。不再传,失统绪。
 • táng
 • gāo
 •  
 • shī
 •  
 • chú
 • suí
 • luàn
 •  
 • chuàng
 • guó
 •  
 • èr
 • shí
 • chuán
 • 唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。二十传
 •  
 • sān
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • liáng
 • zhī
 •  
 • guó
 • nǎi
 • gǎi
 •  
 • ,三百载。梁义之,国乃改。
 • yán
 • sòng
 • xìng
 •  
 • shòu
 • zhōu
 • chán
 •  
 • shí
 • chuán
 •  
 • nán
 • běi
 • hún
 •  
 • liáo
 • jīn
 • 炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。辽于金
 •  
 • jiē
 • chēng
 •  
 • tài
 • xìng
 •  
 • guó
 • míng
 •  
 • ,皆称帝。太祖兴,国大明。
 • hào
 • hóng
 •  
 • dōu
 • jīn
 • líng
 •  
 • dài
 • chéng
 •  
 • qiān
 • yàn
 • jīng
 •  
 • shí
 • liù
 • shì
 • 号洪武,都金陵。迨成祖,迁燕京。十六世
 •  
 • zhì
 • chóng
 • zhēn
 •  
 • yān
 • luàn
 • hòu
 •  
 • kòu
 • nèi
 • hòng
 •  
 • ,至崇祯。阉乱后,寇内讧。
 • chuǎng
 • biàn
 •  
 • shén
 • zhōng
 •  
 • qīng
 • shùn
 • zhì
 •  
 • shén
 • jīng
 •  
 • zhì
 • shí
 • chuán
 • 闯逆变,神器终。清顺治,据神京。至十传
 •  
 • xuān
 • tǒng
 • xùn
 •  
 • zǒng
 • tǒng
 •  
 • gòng
 • chéng
 •  
 • ,宣统逊。举总统,共和成。
 • hàn
 •  
 • mín
 • guó
 • xìng
 •  
 • 复汉土,民国兴。
 • niàn
 • èr
 • shǐ
 •  
 • quán
 • zài
 •  
 • zǎi
 • zhì
 • luàn
 •  
 • zhī
 • xìng
 • shuāi
 •  
 • shǐ
 • shū
 • 廿二史,全在兹。载治乱,知兴衰。读史书
 •  
 • kǎo
 • shí
 •  
 • tōng
 • jīn
 •  
 • ruò
 • qīn
 •  
 • ,考实录。通古今,若亲目。
 • kǒu
 • ér
 • sòng
 •  
 • xīn
 • ér
 • wéi
 •  
 • cháo
 •  
 •  
 • zhòng
 • 口而诵,心而惟。朝于斯,夕于斯。昔仲尼
 •  
 • shī
 • xiàng
 •  
 •  
 • shèng
 • xián
 •  
 • shàng
 • qín
 • xué
 •  
 • ,师项□。古圣贤,尚勤学。
 • zhào
 • zhōng
 • lìng
 •  
 • lùn
 •  
 • shì
 •  
 • xué
 • qiě
 • qín
 •  
 • biān
 • 赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。披蒲编
 •  
 • xuē
 • zhú
 • jiǎn
 •  
 • shū
 •  
 • qiě
 • zhī
 • miǎn
 •  
 • ,削竹简。彼无书,且知勉。
 • tóu
 • xuán
 • liáng
 •  
 • zhuī
 •  
 • jiāo
 •  
 • qín
 •  
 • náng
 • yíng
 • 头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。如囊萤
 •  
 • yìng
 • xuě
 •  
 • jiā
 • suī
 • pín
 •  
 • xué
 • zhuì
 •  
 • ,如映雪。家虽贫,学不缀。
 • xīn
 •  
 • guà
 • jiǎo
 •  
 • shēn
 • suī
 • láo
 •  
 • yóu
 • zhuó
 •  
 • lǎo
 • quán
 • 如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。苏老泉
 •  
 • èr
 • shí
 •  
 • shǐ
 • fèn
 •  
 • shū
 •  
 • ,二十七。始发愤,读书籍。
 • lǎo
 •  
 • yóu
 • huǐ
 • chí
 •  
 • ěr
 • xiǎo
 • shēng
 •  
 • zǎo
 •  
 • ruò
 • liáng
 •  
 • 彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。若梁□
 •  
 • shí
 • èr
 •  
 • duì
 • tíng
 •  
 • kuí
 • duō
 • shì
 •  
 • ,八十二。对大廷,魁多士。
 • chéng
 •  
 • zhòng
 • chēng
 •  
 • ěr
 • xiǎo
 • shēng
 •  
 • zhì
 •  
 • yíng
 • suì
 • 彼既成,众称异。尔小生,宜立志。莹八岁
 •  
 • néng
 • yǒng
 • shī
 •  
 • suì
 •  
 • néng
 •  
 •  
 • ,能咏诗。泌七岁,能赋□。
 • yǐng
 •  
 • rén
 • chēng
 •  
 • ěr
 • yòu
 • xué
 •  
 • dāng
 • xiào
 • zhī
 •  
 • cài
 • wén
 • 彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。蔡文姬
 •  
 • néng
 • biàn
 • qín
 •  
 • xiè
 • dào
 •  
 •  
 • néng
 • yǒng
 • yín
 •  
 • ,能辨琴。谢道□,能咏吟。
 •  
 • qiě
 • cōng
 • mǐn
 •  
 • ěr
 • nán
 •  
 • dāng
 • jǐng
 •  
 • táng
 • liú
 • yàn
 • 彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。唐刘晏
 •  
 • fāng
 • suì
 •  
 • shén
 • tóng
 •  
 • zuò
 • zhèng
 •  
 • ,方七岁。举神童,作正字。
 • suī
 • yòu
 •  
 • shēn
 • shì
 •  
 • ěr
 • yòu
 • xué
 •  
 • miǎn
 • ér
 • zhì
 •  
 • yǒu
 • wéi
 • zhě
 • 彼虽幼,身己仕。尔幼学,勉而致。有为者
 •  
 • ruò
 • shì
 •  
 • ,亦若是。
 • quǎn
 • shǒu
 •  
 • chén
 •  
 • gǒu
 • xué
 •  
 • wéi
 • rén
 •  
 • cán
 • 犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。蚕吐丝
 •  
 • fēng
 • niàng
 •  
 • rén
 • xué
 •  
 •  
 • ,蜂酿蜜。人不学,不如物。
 • yòu
 • ér
 • xué
 •  
 • zhuàng
 • ér
 • háng
 •  
 • shàng
 • zhì
 • jun
 •  
 • xià
 • mín
 •  
 • yáng
 • míng
 • shēng
 • 幼而学,壮而行。上致君,下泽民。扬名声
 •  
 • xiǎn
 •  
 • guāng
 • qián
 •  
 • hòu
 •  
 • ,显父母。光于前,裕于后。
 • rén
 •  
 • jīn
 • mǎn
 • yíng
 •  
 • jiāo
 •  
 • wéi
 • jīng
 •  
 • qín
 • yǒu
 • gōng
 • 人遗子,金满嬴。我教子,惟一经。勤有功
 •  
 •  
 • jiè
 • zhī
 • zāi
 •  
 • miǎn
 •  
 • ,戏无益。戒之哉,宜勉力。
   

  相关内容

  少年维特的烦恼

 •  
 •  
 • wéi
 • chū
 • shēng
 • jiào
 • de
 • zhōng
 • chǎn
 • jiē
 • jiā
 • tíng
 •  
 •  维特出生于一个较富裕的中产阶级家庭,
 • shòu
 • guò
 • liáng
 • hǎo
 • de
 • jiāo
 •  
 • néng
 • shī
 • shàn
 • huà
 •  
 • ài
 • rán
 •  
 • duō
 • 受过良好的教育。他能诗善画,热爱自然,多
 • qíng
 • shàn
 • gǎn
 •  
 • chū
 • chūn
 • de
 • tiān
 •  
 • wéi
 • le
 • pái
 • qiǎn
 • nèi
 • xīn
 • de
 • fán
 • nǎo
 •  
 • 情善感。初春的一天,为了排遣内心的烦恼,
 • gào
 • bié
 • le
 • jiā
 • rén
 • hǎo
 • yǒu
 •  
 • lái
 • dào
 • fēng
 • jǐng
 • rén
 • de
 • piān
 • 他告别了家人与好友,来到一个风景宜人的偏
 • shān
 • cūn
 •  
 • 僻山村。
 •  
 •  
 • zhè
 • wèi
 • kào
 • qīn
 •  这位靠父亲遗

  刚正

 • gāng
 • zhèng
 • 刚正
 •  
 • níng
 • zuò
 • chén
 •  
 • zuò
 • mèi
 • zhǔ
 • lán
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • qiē
 • gāng
 • “宁作沉泥玉,不作媚渚兰。”这是一切刚
 • zhèng
 • zhī
 • shì
 • de
 • zhēn
 • shí
 • xiě
 • zhào
 •  
 • 正之士的真实写照。
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • guì
 • de
 • mín
 • jīng
 • shén
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • gāo
 • 刚正,是一种可贵的民族精神,也是一种高
 • shàng
 • de
 • rén
 • pǐn
 •  
 • zuò
 • rén
 • yào
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • kàn
 • lǎo
 • tiān
 • de
 • fēng
 • xiàng
 •  
 • 尚的人品。做人要刚正,不看老天爷的风向,
 • chá
 • quán
 • guì
 • zhě
 • de
 • liǎn
 •  
 • bǐng
 • bàn
 • shì
 •  
 • gǎn
 • shuō
 • gǎn
 • wéi
 •  
 • 不察权贵者的脸色,秉以办事,敢说敢为。
 •  
 • shì
 • shí
 • lùn
 •  
 • [事实论据]

  卧室

 • shuō
 • zhe
 • jiā
 • lái
 • zhì
 • qín
 • shì
 • fáng
 •  
 • gāng
 • zhì
 • fáng
 • zhōng
 •  
 • biàn
 • yǒu
 • 说着大家来至秦氏卧房。刚至房中,便有一股
 • de
 • tián
 • xiāng
 •  
 • bǎo
 • shí
 • biàn
 • jiào
 • yǎn
 • táng
 • ruǎn
 •  
 • lián
 • shuō
 •  
 • 细细的甜香,宝玉此时便觉眼饧骨软,连说:
 • "
 • hǎo
 • xiāng
 •  
 • "
 • fáng
 • xiàng
 • shàng
 • kàn
 • shí
 •  
 • yǒu
 • táng
 • huà
 • de
 • "
 • hǎi
 • "好香!"入房向壁上看时,有唐伯虎画的"
 • táng
 • chūn
 • shuì
 • "
 •  
 • liǎng
 • biān
 • yǒu
 • sòng
 • xué
 • shì
 • qín
 • tài
 • xiě
 • de
 • duì
 • lián
 • 棠春睡图",两边有宋学士秦太虚写的一副对联
 • yún
 •  
 • 云:
 • nèn
 • hán
 • suǒ
 • mèng
 • yīn
 • chūn
 • lěng
 •  
 • fāng
 • 嫩寒锁梦因春冷,芳气

  幻灭

 •  
 •  
 • rén
 • men
 • cháng
 • shuō
 •  
 • ōu
 •  
 • lǎng
 • tái
 •  
 •  
 • gāo
 • lǎo
 • tóu
 •  人们常说《欧也妮·葛朗台》和《高老头
 •  
 • shì
 • ěr
 • zhā
 • de
 • dài
 • biǎo
 • zuò
 •  
 • shí
 • shàng
 •  
 • zài
 • biǎo
 • xiàn
 • zuò
 • jiā
 • 》是巴尔扎克的代表作。实际上,在表现作家
 • běn
 • rén
 • de
 • xiǎng
 • gǎn
 • qíng
 • zhí
 • jiē
 • de
 • shēng
 • huó
 • yàn
 • fāng
 • miàn
 •  
 •  
 • huàn
 • 本人的思想感情和直接的生活体验方面,《幻
 • miè
 •  
 • xiǎo
 • shuō
 • yǒu
 • gèng
 • de
 • dài
 • biǎo
 • xìng
 •  
 • shū
 • zhōng
 • 灭》比其他小说具有更大的代表性。书中几个
 • ěr
 • zhā
 • 巴尔扎克
 •  
 •  
 • zhǔ
 • yào
 • rén
 • de
 • zāo
 •  
 •  主要人物的遭遇,

  寄小读者

 •  
 •  
 •  
 • xiǎo
 • zhě
 •  
 •  
 • shì
 • bīng
 • xīn
 • shì
 • zài
 • 1923
 • nián
 • -192
 •  《寄小读者》,是冰心女士在1923-192
 • 6
 • nián
 • jiān
 • xiě
 • gěi
 • xiǎo
 • zhě
 • de
 • tōng
 • xùn
 •  
 • gòng
 • èr
 • shí
 • jiǔ
 • piān
 •  
 • zhōng
 • 6年间写给小读者的通讯,共二十九篇,其中
 • yǒu
 • èr
 • shí
 • piān
 • shì
 • měi
 • liú
 • xué
 • jiān
 • xiě
 • chéng
 • de
 •  
 • zhǔ
 • yào
 • 有二十一篇是她赴美留学期间写成的,主要记
 • shù
 • le
 • hǎi
 • wài
 • de
 • fēng
 • guāng
 • wén
 • shì
 •  
 • tóng
 • shí
 • shū
 • le
 • 述了海外的风光和奇闻异事,同时也抒发了她
 • duì
 • guó
 •  
 • duì
 • xiāng
 • de
 • ài
 • niàn
 • zhī
 • qíng
 • 对祖国、对故乡的热爱和思念之情

  热门内容

  同桌的你

 •  
 •  
 • guāng
 • yīn
 • jiàn
 •  
 • yuè
 • suō
 •  
 • běn
 • lái
 • hái
 • shì
 • wèi
 •  光阴似箭,日月如梭。我本来还是一位
 • ǎi
 • xiǎo
 • de
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jīng
 • shì
 • kuài
 • yào
 • de
 • 矮小的小学生,现在我已经是一个快要毕业的
 • liù
 • nián
 • xué
 • shēng
 • le
 •  
 • 六年级大学生了。
 •  
 •  
 • zài
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 •  
 • yǒu
 • zhe
 • duō
 • duō
 • de
 • huí
 •  
 •  在我的脑海里,有着许许多多的回忆,
 • ràng
 • zuì
 • huì
 • wèi
 • de
 • shì
 • de
 • tóng
 • zhuō
 •  
 • zhǎng
 • zhe
 • zhǎng
 • zhǎng
 • de
 • tóu
 • 让我最会味的是我的同桌。她长着长长的头发
 •  
 • guā
 • ,一副瓜子

  我爱春天

 •  
 •  
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • xié
 • de
 • chūn
 • tiān
 •  
 •  
 • duō
 • me
 • wēn
 • nuǎn
 • de
 • míng
 •  “走进和谐的春天。”多么温暖的名字
 • ya
 •  
 • ràng
 • rén
 • gǎn
 • dào
 • chūn
 • tiān
 • de
 • wēn
 • nuǎn
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • yáng
 • guāng
 •  
 • mǎn
 • yuán
 • 呀,让人感到春天的温暖、春天的阳光、满园
 • g
 • cǎo
 • de
 • fēn
 • fāng
 •  
 • hái
 • yǒu
 • měi
 • de
 • fēng
 • zhēng
 •  
 •  
 • 花草的芬芳、还有那美丽的风筝……
 •  
 •  
 • pǐn
 • zhè
 • běn
 • shū
 •  
 • bèi
 • shū
 • zhōng
 • dòng
 • rén
 • de
 •  细细地品读这本书,我被书中动人的故
 • shì
 • shēn
 • shēn
 • gǎn
 • rǎn
 • zhe
 •  
 • gào
 •  
 • shí
 • me
 • shì
 • ài
 •  
 • 事深深感染着。它告诉我,什么是爱,

  我的梦想

 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • de
 • mèng
 • xiǎng
 •  
 • ér
 • měi
 • rén
 • de
 • mèng
 •  每个人都有自己的梦想,而每个人的梦
 • xiǎng
 • dōu
 • xiàng
 • tóng
 •  
 • yǒu
 • de
 • xiǎng
 • dāng
 • jiāo
 • shī
 •  
 • yǒu
 • de
 • xiǎng
 • dāng
 • xué
 • jiā
 • 想都不相同,有的想当教师,有的想当科学家
 • děng
 •  
 • ér
 • de
 • mèng
 • xiǎng
 • què
 • shì
 • dāng
 • míng
 • píng
 • fán
 • de
 • xué
 • jiā
 •  
 • 等。而我的梦想却是当一名平凡的医学家。
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • kàn
 • dào
 • rén
 • men
 • bèi
 • jué
 • zhèng
 • zhè
 • bìng
 • duó
 • bǎo
 •  每当我看到人们被绝症这个病魔夺去保
 • guì
 • de
 • shēng
 • mìng
 • shí
 •  
 • de
 • xīn
 • shì
 • duō
 • 贵的生命时,我的心里是多

  飞,我飞得起来吗

 •  
 •  
 • yǎng
 • wàng
 • tiān
 • kōng
 •  
 • yǎng
 • wàng
 • lán
 • tiān
 • shàng
 • de
 • niǎo
 •  仰望天空 仰望蓝天上的鸟
 •  
 •  
 •  
 • fēi
 • lái
 • ma
 •  
 • xiàng
 • xiǎo
 • niǎo
 • yàng
 •  
 • zài
 • tiān
 • kōng
 •  我 飞得起来吗 像小鸟一样 在天空
 • fēi
 • xiáng
 •  
 • yóu
 • de
 • fēi
 • xiáng
 •  
 • zhè
 • shì
 • néng
 • de
 •  
 •  
 • měi
 • 飞翔 自由的飞翔 这是不可能的 也许 每
 • rén
 • de
 • xīn
 • fēi
 • xiáng
 •  
 • dàn
 • shì
 • de
 • xīn
 • què
 • zhī
 • suì
 • le
 • 个人的心可以飞翔 但是我的心却支离破碎了
 •  
 • néng
 • fēi
 • xiáng
 • ma
 • ?
 •  
 • wèn
 •  
 • néng
 • fēi
 • shàng
 • lán
 • tiān
 • ma
 •  
 • 能飞翔吗? 疑问 我能飞上蓝天吗 

  飞扬的雨精灵

 •  
 •  
 • fēi
 • yáng
 • de
 • jīng
 • líng
 •  飞扬的雨精灵
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zhōng
 •  
 • zài
 • wài
 • miàn
 • xià
 • le
 • chǎng
 •  
 • zài
 • tiān
 •  今天中午,在外面下了一场雨。雨在天
 • shàng
 • yáng
 • yáng
 •  
 • xià
 • tíng
 •  
 • zài
 • shì
 • jiān
 • wàn
 • zhōng
 • 上洒洒扬扬,下个不停。雨滴洒在世间万物中
 •  
 • yǒu
 • g
 •  
 • cǎo
 •  
 • rén
 •  
 • shù
 • shí
 • me
 • méi
 • yǒu
 •  
 • g
 • ér
 • cǎo
 • ér
 • dōu
 • ,有花、草、人、树木什么没有?花儿草儿都
 • bèi
 • lín
 • shī
 • le
 •  
 • chū
 • wàn
 • huàn
 • de
 • shēng
 •  
 • diǎn
 • zài
 • 被淋湿了,发出万木呼唤的第一声。雨点滴在
 • lóu
 • xià
 • de
 • 楼下的几