三字经

 • 作文字数1500字
 • rén
 • zhī
 • chū
 •  
 • xìng
 • běn
 • shàn
 •  
 • xìng
 • xiàng
 • jìn
 •  
 • xiàng
 • yuǎn
 •  
 • gǒu
 • jiāo
 •  
 • 人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,
 • xìng
 • nǎi
 • qiān
 •  
 • jiāo
 • zhī
 • dào
 •  
 • guì
 • zhuān
 •  
 • 性乃迁。教之道,贵以专。
 • mèng
 •  
 • lín
 • chù
 •  
 • xué
 •  
 • duàn
 • zhù
 •  
 • dòu
 • yàn
 • shān
 • 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山
 •  
 • yǒu
 • fāng
 •  
 • jiāo
 •  
 • míng
 • yáng
 •  
 • ,有义方。教五子,名俱扬。
 • yǎng
 • jiāo
 •  
 • zhī
 • guò
 •  
 • jiāo
 • yán
 •  
 • shī
 • zhī
 • duò
 •  
 • xué
 • 养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学
 •  
 • fēi
 • suǒ
 •  
 • yòu
 • xué
 •  
 • lǎo
 • wéi
 •  
 • ,非所宜。幼不学,老何为。
 • zhuó
 •  
 • chéng
 •  
 • rén
 • xué
 •  
 • zhī
 •  
 • wéi
 • rén
 • 玉不琢,不成器。人不学,不知义。为人子
 •  
 • fāng
 • shǎo
 • shí
 •  
 • qīn
 • shī
 • yǒu
 •  
 •  
 • ,方少时。亲师友,习礼仪。
 • xiāng
 • jiǔ
 • líng
 •  
 • néng
 • wēn
 •  
 • xiào
 • qīn
 •  
 • suǒ
 • dāng
 • zhí
 •  
 • róng
 • suì
 • 香九龄,能温席。孝于亲,所当执。融四岁
 •  
 • néng
 • ràng
 •  
 • zhǎng
 •  
 • xiān
 • zhī
 •  
 • ,能让梨。弟于长,宜先知。
 • shǒu
 • xiào
 •  
 • jiàn
 • wén
 •  
 • zhī
 • mǒu
 • shù
 •  
 • shí
 • mǒu
 • wén
 •  
 • ér
 • shí
 • 首孝弟,次见闻。知某数,识某文。一而十
 •  
 • shí
 • ér
 • bǎi
 •  
 • bǎi
 • ér
 • qiān
 •  
 • qiān
 • ér
 • wàn
 •  
 • ,十而百。百而千,千而万。
 • sān
 • cái
 • zhě
 •  
 • tiān
 • rén
 •  
 • sān
 • guāng
 • zhě
 •  
 • yuè
 • xīng
 •  
 • sān
 • gāng
 • zhě
 • 三才者,天地人。三光者,日月星。三纲者
 •  
 • jun
 • chén
 •  
 • qīn
 •  
 • shùn
 •  
 • ,君臣义。父子亲,夫妇顺。
 • yuē
 • chūn
 • xià
 •  
 • yuē
 • qiū
 • dōng
 •  
 • shí
 •  
 • yùn
 • qióng
 •  
 • yuē
 • nán
 • běi
 • 曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。曰南北
 •  
 • yuē
 • dōng
 •  
 • fāng
 •  
 • yīng
 • zhōng
 •  
 • ,曰西东。此四方,应乎中。
 • yuē
 • shuǐ
 • huǒ
 •  
 • jīn
 •  
 • háng
 •  
 • běn
 • shù
 •  
 • yuē
 • rén
 • 曰水火,木金土。此五行,本乎数。曰仁义
 •  
 • zhì
 • xìn
 •  
 • cháng
 •  
 • róng
 • wěn
 •  
 • ,礼智信。此五常,不容紊。
 • dào
 • liáng
 • shū
 •  
 • mài
 • shǔ
 •  
 • liù
 •  
 • rén
 • suǒ
 • shí
 •  
 • niú
 • yáng
 • 稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。马牛羊
 •  
 • quǎn
 • shǐ
 •  
 • liù
 • chù
 •  
 • rén
 • suǒ
 •  
 • ,鸡犬豕。此六畜,人所饲。
 • yuē
 •  
 • yuē
 • āi
 •  
 • ài
 • è
 •  
 • qíng
 •  
 • páo
 • 曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。匏土革
 •  
 • shí
 • jīn
 •  
 • zhú
 •  
 • nǎi
 • yīn
 •  
 • ,木石金。与丝竹,乃八音。
 • gāo
 • céng
 •  
 • ér
 • shēn
 •  
 • shēn
 • ér
 •  
 • ér
 • sūn
 •  
 • sūn
 • 高曾祖,父而身。身而子,子而孙。自子孙
 •  
 • zhì
 • yuán
 • céng
 •  
 • nǎi
 • jiǔ
 •  
 • ér
 • zhī
 • lún
 •  
 • ,至元曾。乃九族,而之伦。
 • ēn
 •  
 • cóng
 •  
 • xiōng
 • yǒu
 •  
 • gōng
 •  
 • zhǎng
 • yòu
 • 父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。长幼序
 •  
 • yǒu
 • péng
 •  
 • jun
 • jìng
 •  
 • chén
 • zhōng
 •  
 • ,友与朋。君则敬,臣则忠。
 • shí
 •  
 • rén
 • suǒ
 • tóng
 •  
 • 此十义,人所同。
 • fán
 • xùn
 • méng
 •  
 • jiǎng
 • jiū
 •  
 • xiáng
 • xùn
 •  
 • míng
 •  
 • wéi
 • xué
 • zhě
 • 凡训蒙,须讲究。详训诂,名句读。为学者
 •  
 • yǒu
 • chū
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • zhōng
 •  
 • zhì
 • shū
 •  
 • ,必有初。小学终,至四书。
 • lùn
 • zhě
 •  
 • èr
 • shí
 • piān
 •  
 • qún
 •  
 • shàn
 • yán
 •  
 • mèng
 • zhě
 • 论语者,二十篇。群弟子,记善言。孟子者
 •  
 • piān
 • zhǐ
 •  
 • jiǎng
 • dào
 •  
 • shuō
 • rén
 •  
 • ,七篇止。讲道德,说仁义。
 • zuò
 • zhōng
 • yōng
 •  
 •  
 • zhōng
 • piān
 •  
 • yōng
 •  
 • zuò
 • xué
 • 作中庸,子思笔。中不偏,庸不易。作大学
 •  
 • nǎi
 • céng
 •  
 • xiū
 •  
 • zhì
 • píng
 • zhì
 •  
 • ,乃曾子。自修齐,至平治。
 • xiào
 • jīng
 • tōng
 •  
 • shū
 • shú
 •  
 • liù
 • jīng
 •  
 • shǐ
 •  
 • shī
 • shū
 • 孝经通,四书熟。如六经,始可读。诗书易
 •  
 • chūn
 • qiū
 •  
 • hào
 • liù
 • jīng
 •  
 • dāng
 • jiǎng
 • qiú
 •  
 • ,礼春秋。号六经,当讲求。
 • yǒu
 • lián
 • shān
 •  
 • yǒu
 • guī
 • cáng
 •  
 • yǒu
 • zhōu
 •  
 • sān
 • xiáng
 •  
 • yǒu
 • diǎn
 • 有连山,有归藏。有周易,三易详。有典谟
 •  
 • yǒu
 • xùn
 • gào
 •  
 • yǒu
 • shì
 • mìng
 •  
 • shū
 • zhī
 • ào
 •  
 • ,有训诰。有誓命,书之奥。
 • zhōu
 • gōng
 •  
 • zuò
 • zhōu
 •  
 • zhe
 • liù
 • guān
 •  
 • cún
 • zhì
 •  
 • xiǎo
 • dài
 • 我周公,作周礼。著六官,存治体。大小戴
 •  
 • zhù
 •  
 • shù
 • shèng
 • yán
 •  
 • bèi
 •  
 • ,注礼记。述圣言,礼乐备。
 • yuē
 • guó
 • fēng
 •  
 • yuē
 • sòng
 •  
 • hào
 • shī
 •  
 • dāng
 • fěng
 • yǒng
 •  
 • shī
 • wáng
 • 曰国风,曰雅颂。号四诗,当讽咏。诗既亡
 •  
 • chūn
 • qiū
 • zuò
 •  
 • bāo
 • biǎn
 •  
 • bié
 • shàn
 • è
 •  
 • ,春秋作。寓褒贬,别善恶。
 • sān
 • chuán
 • zhě
 •  
 • yǒu
 • gōng
 • yáng
 •  
 • yǒu
 • zuǒ
 • shì
 •  
 • yǒu
 • gòu
 • liáng
 •  
 • jīng
 • míng
 • 三传者,有公羊。有左氏,有彀梁。经既明
 •  
 • fāng
 •  
 • cuō
 • yào
 •  
 • shì
 •  
 • ,方读子。撮其要,记其事。
 • zhě
 •  
 • yǒu
 • xún
 • yáng
 •  
 • wén
 • zhōng
 •  
 • lǎo
 • zhuāng
 •  
 • 五子者,有荀杨。文中子,及老庄。
 • jīng
 • tōng
 •  
 • zhū
 • shǐ
 •  
 • kǎo
 • shì
 •  
 • zhī
 • zhōng
 • shǐ
 •  
 • nóng
 • 经子通,读诸史。考世系,知终始。自羲农
 •  
 • zhì
 • huáng
 •  
 • hào
 • sān
 • huáng
 •  
 • shàng
 • shì
 •  
 • ,至黄帝。号三皇,居上世。
 • táng
 • yǒu
 •  
 • hào
 • èr
 •  
 • xiàng
 • xùn
 •  
 • chēng
 • shèng
 • shì
 •  
 • xià
 • yǒu
 • 唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。夏有禹
 •  
 • shāng
 • yǒu
 • tāng
 •  
 • zhōu
 • wén
 • wáng
 •  
 • chēng
 • sān
 • wáng
 •  
 • ,商有汤。周文王,称三王。
 • xià
 • chuán
 •  
 • jiā
 • tiān
 • xià
 •  
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • qiān
 • xià
 • shè
 •  
 • tāng
 • xià
 • 夏传子,家天下。四百载,迁夏社。汤伐夏
 •  
 • guó
 • hào
 • shāng
 •  
 • liù
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • zhì
 • zhòu
 • wáng
 •  
 • ,国号商。六百载,至纣亡。
 • zhōu
 • wáng
 •  
 • shǐ
 • zhū
 • zhòu
 •  
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • zuì
 • zhǎng
 • jiǔ
 •  
 • zhōu
 • zhé
 • dōng
 • 周武王,始诛纣。八百载,最长久。周辙东
 •  
 • wáng
 • gāng
 • duò
 •  
 • chěng
 • gàn
 •  
 • shàng
 • yóu
 • shuō
 •  
 • ,王纲堕。逞干戈,尚游说。
 • shǐ
 • chūn
 • qiū
 •  
 • zhōng
 • zhàn
 • guó
 •  
 • qiáng
 •  
 • xióng
 • chū
 •  
 • yíng
 • qín
 • shì
 • 始春秋,终战国。五霸强,七雄出。嬴秦氏
 •  
 • shǐ
 • jiān
 • bìng
 •  
 • chuán
 • èr
 • shì
 •  
 • chǔ
 • hàn
 • zhēng
 •  
 • ,始兼并。传二世,楚汉争。
 • gāo
 • xìng
 •  
 • hàn
 •  
 • zhì
 • xiào
 • píng
 •  
 • wáng
 • mǎng
 • cuàn
 •  
 • guāng
 • xìng
 • 高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。光武兴
 •  
 • wéi
 • dōng
 • hàn
 •  
 • bǎi
 • nián
 •  
 • zhōng
 • xiàn
 •  
 • ,为东汉。四百年,终于献。
 • wèi
 • shǔ
 •  
 • zhēng
 • hàn
 • dǐng
 •  
 • hào
 • sān
 • guó
 •  
 • liǎng
 • jìn
 •  
 • sòng
 • 魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。宋齐继
 •  
 • liáng
 • chén
 • chéng
 •  
 • wéi
 • nán
 • cháo
 •  
 • dōu
 • jīn
 • líng
 •  
 • ,梁陈承。为南朝,都金陵。
 • běi
 • yuán
 • wèi
 •  
 • fèn
 • dōng
 •  
 • wén
 • zhōu
 •  
 • xìng
 • gāo
 •  
 • dài
 • zhì
 • suí
 • 北元魏,分东西。宇文周,兴高齐。迨至隋
 •  
 •  
 • zài
 • chuán
 •  
 • shī
 • tǒng
 •  
 • ,一土宇。不再传,失统绪。
 • táng
 • gāo
 •  
 • shī
 •  
 • chú
 • suí
 • luàn
 •  
 • chuàng
 • guó
 •  
 • èr
 • shí
 • chuán
 • 唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。二十传
 •  
 • sān
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • liáng
 • zhī
 •  
 • guó
 • nǎi
 • gǎi
 •  
 • ,三百载。梁义之,国乃改。
 • yán
 • sòng
 • xìng
 •  
 • shòu
 • zhōu
 • chán
 •  
 • shí
 • chuán
 •  
 • nán
 • běi
 • hún
 •  
 • liáo
 • jīn
 • 炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。辽于金
 •  
 • jiē
 • chēng
 •  
 • tài
 • xìng
 •  
 • guó
 • míng
 •  
 • ,皆称帝。太祖兴,国大明。
 • hào
 • hóng
 •  
 • dōu
 • jīn
 • líng
 •  
 • dài
 • chéng
 •  
 • qiān
 • yàn
 • jīng
 •  
 • shí
 • liù
 • shì
 • 号洪武,都金陵。迨成祖,迁燕京。十六世
 •  
 • zhì
 • chóng
 • zhēn
 •  
 • yān
 • luàn
 • hòu
 •  
 • kòu
 • nèi
 • hòng
 •  
 • ,至崇祯。阉乱后,寇内讧。
 • chuǎng
 • biàn
 •  
 • shén
 • zhōng
 •  
 • qīng
 • shùn
 • zhì
 •  
 • shén
 • jīng
 •  
 • zhì
 • shí
 • chuán
 • 闯逆变,神器终。清顺治,据神京。至十传
 •  
 • xuān
 • tǒng
 • xùn
 •  
 • zǒng
 • tǒng
 •  
 • gòng
 • chéng
 •  
 • ,宣统逊。举总统,共和成。
 • hàn
 •  
 • mín
 • guó
 • xìng
 •  
 • 复汉土,民国兴。
 • niàn
 • èr
 • shǐ
 •  
 • quán
 • zài
 •  
 • zǎi
 • zhì
 • luàn
 •  
 • zhī
 • xìng
 • shuāi
 •  
 • shǐ
 • shū
 • 廿二史,全在兹。载治乱,知兴衰。读史书
 •  
 • kǎo
 • shí
 •  
 • tōng
 • jīn
 •  
 • ruò
 • qīn
 •  
 • ,考实录。通古今,若亲目。
 • kǒu
 • ér
 • sòng
 •  
 • xīn
 • ér
 • wéi
 •  
 • cháo
 •  
 •  
 • zhòng
 • 口而诵,心而惟。朝于斯,夕于斯。昔仲尼
 •  
 • shī
 • xiàng
 •  
 •  
 • shèng
 • xián
 •  
 • shàng
 • qín
 • xué
 •  
 • ,师项□。古圣贤,尚勤学。
 • zhào
 • zhōng
 • lìng
 •  
 • lùn
 •  
 • shì
 •  
 • xué
 • qiě
 • qín
 •  
 • biān
 • 赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。披蒲编
 •  
 • xuē
 • zhú
 • jiǎn
 •  
 • shū
 •  
 • qiě
 • zhī
 • miǎn
 •  
 • ,削竹简。彼无书,且知勉。
 • tóu
 • xuán
 • liáng
 •  
 • zhuī
 •  
 • jiāo
 •  
 • qín
 •  
 • náng
 • yíng
 • 头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。如囊萤
 •  
 • yìng
 • xuě
 •  
 • jiā
 • suī
 • pín
 •  
 • xué
 • zhuì
 •  
 • ,如映雪。家虽贫,学不缀。
 • xīn
 •  
 • guà
 • jiǎo
 •  
 • shēn
 • suī
 • láo
 •  
 • yóu
 • zhuó
 •  
 • lǎo
 • quán
 • 如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。苏老泉
 •  
 • èr
 • shí
 •  
 • shǐ
 • fèn
 •  
 • shū
 •  
 • ,二十七。始发愤,读书籍。
 • lǎo
 •  
 • yóu
 • huǐ
 • chí
 •  
 • ěr
 • xiǎo
 • shēng
 •  
 • zǎo
 •  
 • ruò
 • liáng
 •  
 • 彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。若梁□
 •  
 • shí
 • èr
 •  
 • duì
 • tíng
 •  
 • kuí
 • duō
 • shì
 •  
 • ,八十二。对大廷,魁多士。
 • chéng
 •  
 • zhòng
 • chēng
 •  
 • ěr
 • xiǎo
 • shēng
 •  
 • zhì
 •  
 • yíng
 • suì
 • 彼既成,众称异。尔小生,宜立志。莹八岁
 •  
 • néng
 • yǒng
 • shī
 •  
 • suì
 •  
 • néng
 •  
 •  
 • ,能咏诗。泌七岁,能赋□。
 • yǐng
 •  
 • rén
 • chēng
 •  
 • ěr
 • yòu
 • xué
 •  
 • dāng
 • xiào
 • zhī
 •  
 • cài
 • wén
 • 彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。蔡文姬
 •  
 • néng
 • biàn
 • qín
 •  
 • xiè
 • dào
 •  
 •  
 • néng
 • yǒng
 • yín
 •  
 • ,能辨琴。谢道□,能咏吟。
 •  
 • qiě
 • cōng
 • mǐn
 •  
 • ěr
 • nán
 •  
 • dāng
 • jǐng
 •  
 • táng
 • liú
 • yàn
 • 彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。唐刘晏
 •  
 • fāng
 • suì
 •  
 • shén
 • tóng
 •  
 • zuò
 • zhèng
 •  
 • ,方七岁。举神童,作正字。
 • suī
 • yòu
 •  
 • shēn
 • shì
 •  
 • ěr
 • yòu
 • xué
 •  
 • miǎn
 • ér
 • zhì
 •  
 • yǒu
 • wéi
 • zhě
 • 彼虽幼,身己仕。尔幼学,勉而致。有为者
 •  
 • ruò
 • shì
 •  
 • ,亦若是。
 • quǎn
 • shǒu
 •  
 • chén
 •  
 • gǒu
 • xué
 •  
 • wéi
 • rén
 •  
 • cán
 • 犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。蚕吐丝
 •  
 • fēng
 • niàng
 •  
 • rén
 • xué
 •  
 •  
 • ,蜂酿蜜。人不学,不如物。
 • yòu
 • ér
 • xué
 •  
 • zhuàng
 • ér
 • háng
 •  
 • shàng
 • zhì
 • jun
 •  
 • xià
 • mín
 •  
 • yáng
 • míng
 • shēng
 • 幼而学,壮而行。上致君,下泽民。扬名声
 •  
 • xiǎn
 •  
 • guāng
 • qián
 •  
 • hòu
 •  
 • ,显父母。光于前,裕于后。
 • rén
 •  
 • jīn
 • mǎn
 • yíng
 •  
 • jiāo
 •  
 • wéi
 • jīng
 •  
 • qín
 • yǒu
 • gōng
 • 人遗子,金满嬴。我教子,惟一经。勤有功
 •  
 •  
 • jiè
 • zhī
 • zāi
 •  
 • miǎn
 •  
 • ,戏无益。戒之哉,宜勉力。
   

  相关内容

  喜悦

 • lǎo
 • sān
 • sān
 • liǎng
 • tiào
 • dào
 • chē
 • biān
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • lún
 • 老三三步两步跳到马车边,也喜得眼睛囫轮
 • zhe
 •  
 • chǐ
 • bái
 • zhe
 •  
 • qíng
 • liǎng
 • zhī
 • shàn
 • de
 • shǒu
 •  
 • jiāng
 • 着,牙齿白露着,擎起两只蒲扇大的手,将思
 • jiā
 • shēn
 • gěi
 • de
 • shǒu
 • láo
 • láo
 • pěng
 • zhe
 •  
 • guā
 • ráng
 • bān
 • hóng
 • de
 • 嘉伸给他的手牢牢捧着。他把西瓜瓤一般红的
 • shé
 • tóu
 • shēn
 • zhe
 •  
 • quán
 • shēn
 • dōu
 • yáo
 • zhe
 • niǔ
 • zhe
 •  
 • liǎn
 • shàng
 • xiàng
 • shì
 • chōu
 • le
 • jīn
 • 舌头伸着,全身都摇着扭着,脸上象是抽了筋
 •  
 • huāng
 • táng
 • xiàng
 • tóu
 • liè
 • gǒu
 • zài
 • wán
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • ,荒唐得象一头猎狗在玩把戏。([]

  《五月的祝福》

 •  
 •  
 • jìng
 • ài
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 •  敬爱的老师,亲爱的同学们:
 •  
 •  
 • jiā
 • hǎo
 •  
 • men
 • dōu
 • hěn
 • yǒu
 • xìng
 • chéng
 • wéi
 • shí
 • yàn
 • de
 • xué
 •  大家好!我们都很有幸成为实验的学
 •  
 • zài
 • shí
 • yàn
 • zhōng
 • xué
 • zhè
 • kuài
 • rén
 • de
 • shàng
 • xué
 • chéng
 • zhǎng
 •  
 • 子,在实验中学这块育人的沃土上学习成长。
 • rén
 • men
 • cháng
 • shuō
 •  
 •  
 • xué
 • dēng
 • shān
 • .
 •  
 • shuō
 • de
 • zhèng
 • shì
 • shū
 • de
 • zhī
 • 人们常说:“学习如登山.”说的正是读书的只
 • yǒu
 • xiē
 • zài
 • de
 • xiǎo
 • shàng
 • wèi
 • jiān
 • nán
 •  
 • yòng
 • 有那些在崎岖的小路上不畏艰难,用

  六一儿童节诗歌

 • qìng
 • liù
 • ér
 • tóng
 • jiē
 • shī
 • |
 • liù
 • ér
 • tóng
 • jiē
 • shī
 • lǎng
 • sòng
 • 庆六一儿童节诗歌|六一儿童节诗朗诵
 • bǎo
 • bèi
 •  
 • shuì
 • ba
 •  
 • tiān
 •  
 • jīng
 • hēi
 • le
 •  
 • hěn
 • hēi
 • 宝贝,睡吧,天,已经黑了,很黑
 • shǎn
 • diàn
 • kāi
 • de
 • kǒu
 •  
 • jīng
 • féng
 • hǎo
 • le
 •  
 • 闪电撕开的口子,已经缝好了,
 • yòng
 • dān
 • xīn
 • chuǎng
 • jìn
 • lái
 •  
 • yòng
 • 不用担心雨闯进来。不用
 • shǒu
 • zài
 • mèng
 • de
 • biān
 • yuán
 •  
 • yòng
 • de
 • gēn
 • zhù
 • 我守在你梦的边缘,用我的根护住你
 • de
 • hēi
 • de
 •  
 • wéi
 • de
 • zhú
 • 我的和黑夜的。唯一的蜡烛
 • bīng
 • liáng
 • 冰凉

  尼尔斯骑鹅历险记

 •  
 •  
 • běn
 • shū
 • shì
 • ruì
 • diǎn
 • zuò
 • jiā
 • sāi
 • ěr
 •  
 • luò
 • de
 • dài
 •  本书是瑞典女作家塞尔玛·拉格洛芙的代
 • biǎo
 • zuò
 •  
 • 1909
 • nián
 • róng
 • huò
 • nuò
 • bèi
 • ěr
 • wén
 • xué
 • jiǎng
 •  
 • jīn
 • bèi
 • 表作,1909年荣获诺贝尔文学奖,迄今已被译
 • chéng
 • shí
 • zhǒng
 • wén
 •  
 • shū
 • zhōng
 • shì
 • qíng
 • jiē
 • jiào
 • jiǎn
 • dān
 •  
 • xiě
 • 成五十余种文字。书中故事情节比较简单,写
 • míng
 • jiào
 • ěr
 • de
 • 14
 • suì
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • de
 • shì
 •  
 • jiā
 • zhù
 • 一个名叫尼尔斯的14岁小男孩的故事,他家住
 • ruì
 • diǎn
 • nán
 •  
 • ài
 • shū
 • xué
 •  
 • diào
 • dǎo
 • dàn
 • 瑞典南部,不爱读书学习,调皮捣蛋

  水果们的晚会

 • zuò
 • zhě
 •  
 • yáng
 • huàn
 • 作者:杨唤
 • chuāng
 • wài
 • liú
 • dòng
 • zhe
 • bǎo
 • shí
 • lán
 • de
 •  
 • 窗外流动着宝石蓝色的夜,
 • liú
 • jìn
 • lái
 • niú
 • yàng
 • bái
 • de
 • yuè
 • guāng
 •  
 • 屋子里流进来牛乳一样白的月光,
 • shuǐ
 • guǒ
 • diàn
 • de
 • zhōng
 • dāng
 • dāng
 • qiāo
 • guò
 • le
 • shí
 • èr
 • xià
 •  
 • 水果店里的钟当当地敲过了十二下,
 • měi
 • de
 • shuǐ
 • guǒ
 • men
 • jiù
 • dōu
 • xǐng
 • guò
 • lái
 •  
 • 美丽的水果们就都一齐醒过来,
 • qǐng
 • fēng
 • zhǐ
 • huī
 • chóng
 • ér
 • men
 • de
 • duì
 • lái
 • bàn
 • zòu
 •  
 • 请夜风指挥虫儿们的乐队来伴奏,
 • zhè
 • de
 • wǎn
 • huì
 • jiù
 • kāi
 • le
 • chǎng
 •  
 • 这奇异的晚会就开了场。
 • shì
 • 第一个是

  热门内容

  家乡的小河

 •  
 •  
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • zài
 • nóng
 • cūn
 •  
 • jiā
 • mén
 • qián
 • yǒu
 • tiáo
 • qīng
 • chè
 • de
 •  我的家乡在农村,家门前有一条清澈的
 • xiǎo
 •  
 • 小河。
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • dāng
 • chūn
 • niáng
 • zhe
 • nuǎn
 • fēng
 • ér
 • lái
 •  
 • jiā
 • xiāng
 •  春天,当春姑娘舞着暖风而来,家乡披
 • shàng
 • le
 • céng
 • xīn
 •  
 • xiǎo
 • xiàng
 • gāng
 • cóng
 • mèng
 • zhōng
 • xǐng
 • lái
 • de
 • wán
 • 上了一层新绿,小河像一个刚从梦中醒来的顽
 • hái
 • hái
 • yàng
 •  
 • huān
 • xiào
 • zhe
 •  
 • tiào
 • yuè
 • zhe
 •  
 • huá
 • huá
 • de
 • xiàng
 • xià
 • 皮孩孩子一样,欢笑着,跳跃着。哗哗的向下
 • liú
 •  
 • yǒu
 • shí
 • men
 • hái
 • shùn
 • zhe
 • 流。有时我们还顺着河

  明老师

 •  
 •  
 • míng
 • lǎo
 • shī
 • shì
 • men
 • de
 • shù
 • xué
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zhǎng
 • zhe
 • zhǎng
 • zhǎng
 •  明老师是我们的数学老师,她长着长长
 • de
 • tóu
 •  
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • ài
 • chuān
 • zhǎng
 •  
 • zhǎng
 • guà
 •  
 • 的头发、大大的眼睛,爱穿长裤子、长褂子。
 •  
 •  
 • míng
 • lǎo
 • shī
 • jiè
 • shào
 • de
 • shí
 • hòu
 • le
 •  
 •  明老师自我介绍的时候打了一个谜语,
 • shuō
 •  
 •  
 • yuè
 • shí
 • me
 • shí
 • hòu
 • zuì
 • jìn
 •  
 •  
 • jiā
 • dōu
 • zài
 • xiǎng
 •  
 • 说:“日月什么时候最近?”大家都在想,突
 • rán
 • yǒu
 • xiǎo
 • tóng
 • xué
 • zhàn
 • lái
 • shuō
 •  
 •  
 • 然有一个小同学站起来说:“

  刹那芳华

 •        
 •        
 •     
 • shā
 • fāng
 • huá
 •     刹那芳华
 •  
 •  
 • zài
 • shù
 • màn
 • zhǎng
 • ér
 • yōu
 • shēn
 • de
 • wǎn
 •  
 • jiē
 •  在无数个漫长而幽深的夜晚,它独自接
 • shòu
 • zhe
 • hēi
 • àn
 • de
 • qīng
 • lěng
 •  
 • 受着黑暗的孤寂和清冷,

  快乐的双休日

 •  
 •  
 • píng
 • shí
 •  
 • měi
 • tiān
 • zhe
 • dàn
 • qín
 •  
 • zuò
 • shù
 • xué
 •  平时,我妈妈每天押着我弹琴、做数学
 •  
 • yīng
 •  
 • lèi
 • chuài
 • guò
 • lái
 •  
 • hǎo
 • róng
 • yòu
 • dào
 • 、读英语,累得我踹不过气来。好不容易又到
 • le
 • shuāng
 • xiū
 •  
 • zhōng
 • qīng
 • sōng
 • xià
 • le
 •  
 • wèn
 • 了双休日,我终于可以轻松一下了。我问爸爸
 •  
 • míng
 • tiān
 • ān
 • pái
 • wán
 •  
 • guǒ
 • méi
 • yǒu
 • ān
 • pái
 •  
 • dài
 • :爸爸明天安排去哪里玩?如果没有安排,带
 • wài
 • jiā
 • hǎo
 • ma
 •  
 • 我去外婆家好吗?
 •  
 •  
 •  
 • hǎo
 •  “好

  有意义

 •  
 •  
 • men
 • quán
 • jiā
 • měi
 • zhōu
 • dōu
 • dào
 • hǎi
 • diàn
 • gōng
 • yuán
 • wán
 •  
 • shí
 • èr
 • yuè
 •  我们全家每周都到海淀公园玩,十二月
 • liù
 • zhè
 • zhōu
 • wài
 •  
 • ér
 • qiě
 • zhè
 • men
 • hái
 • zuò
 • le
 • 六日这一周末也不例外,而且这次我们还做了
 • jiàn
 • yǒu
 • de
 • shì
 •  
 • xià
 • miàn
 • jiù
 • gěi
 • men
 • shuō
 • shuō
 • ba
 •  
 • 件有意义的事,下面我就给你们说说吧。
 •  
 •  
 • shí
 • èr
 • yuè
 • liù
 • yáng
 • guāng
 • míng
 • mèi
 •  
 • tài
 • yáng
 • de
 • liǎn
 • hóng
 • hóng
 • de
 •  十二月六日阳光明媚,太阳的脸红红的
 • kàn
 • shàng
 • qīn
 • ài
 •  
 • shì
 • tiān
 • hěn
 • lěng
 •  
 • 看上去可亲可爱,可是天气很冷,