三字经

 • 作文字数1500字
 • rén
 • zhī
 • chū
 •  
 • xìng
 • běn
 • shàn
 •  
 • xìng
 • xiàng
 • jìn
 •  
 • xiàng
 • yuǎn
 •  
 • gǒu
 • jiāo
 •  
 • 人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,
 • xìng
 • nǎi
 • qiān
 •  
 • jiāo
 • zhī
 • dào
 •  
 • guì
 • zhuān
 •  
 • 性乃迁。教之道,贵以专。
 • mèng
 •  
 • lín
 • chù
 •  
 • xué
 •  
 • duàn
 • zhù
 •  
 • dòu
 • yàn
 • shān
 • 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山
 •  
 • yǒu
 • fāng
 •  
 • jiāo
 •  
 • míng
 • yáng
 •  
 • ,有义方。教五子,名俱扬。
 • yǎng
 • jiāo
 •  
 • zhī
 • guò
 •  
 • jiāo
 • yán
 •  
 • shī
 • zhī
 • duò
 •  
 • xué
 • 养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学
 •  
 • fēi
 • suǒ
 •  
 • yòu
 • xué
 •  
 • lǎo
 • wéi
 •  
 • ,非所宜。幼不学,老何为。
 • zhuó
 •  
 • chéng
 •  
 • rén
 • xué
 •  
 • zhī
 •  
 • wéi
 • rén
 • 玉不琢,不成器。人不学,不知义。为人子
 •  
 • fāng
 • shǎo
 • shí
 •  
 • qīn
 • shī
 • yǒu
 •  
 •  
 • ,方少时。亲师友,习礼仪。
 • xiāng
 • jiǔ
 • líng
 •  
 • néng
 • wēn
 •  
 • xiào
 • qīn
 •  
 • suǒ
 • dāng
 • zhí
 •  
 • róng
 • suì
 • 香九龄,能温席。孝于亲,所当执。融四岁
 •  
 • néng
 • ràng
 •  
 • zhǎng
 •  
 • xiān
 • zhī
 •  
 • ,能让梨。弟于长,宜先知。
 • shǒu
 • xiào
 •  
 • jiàn
 • wén
 •  
 • zhī
 • mǒu
 • shù
 •  
 • shí
 • mǒu
 • wén
 •  
 • ér
 • shí
 • 首孝弟,次见闻。知某数,识某文。一而十
 •  
 • shí
 • ér
 • bǎi
 •  
 • bǎi
 • ér
 • qiān
 •  
 • qiān
 • ér
 • wàn
 •  
 • ,十而百。百而千,千而万。
 • sān
 • cái
 • zhě
 •  
 • tiān
 • rén
 •  
 • sān
 • guāng
 • zhě
 •  
 • yuè
 • xīng
 •  
 • sān
 • gāng
 • zhě
 • 三才者,天地人。三光者,日月星。三纲者
 •  
 • jun
 • chén
 •  
 • qīn
 •  
 • shùn
 •  
 • ,君臣义。父子亲,夫妇顺。
 • yuē
 • chūn
 • xià
 •  
 • yuē
 • qiū
 • dōng
 •  
 • shí
 •  
 • yùn
 • qióng
 •  
 • yuē
 • nán
 • běi
 • 曰春夏,曰秋冬。此四时,运不穷。曰南北
 •  
 • yuē
 • dōng
 •  
 • fāng
 •  
 • yīng
 • zhōng
 •  
 • ,曰西东。此四方,应乎中。
 • yuē
 • shuǐ
 • huǒ
 •  
 • jīn
 •  
 • háng
 •  
 • běn
 • shù
 •  
 • yuē
 • rén
 • 曰水火,木金土。此五行,本乎数。曰仁义
 •  
 • zhì
 • xìn
 •  
 • cháng
 •  
 • róng
 • wěn
 •  
 • ,礼智信。此五常,不容紊。
 • dào
 • liáng
 • shū
 •  
 • mài
 • shǔ
 •  
 • liù
 •  
 • rén
 • suǒ
 • shí
 •  
 • niú
 • yáng
 • 稻粱菽,麦黍稷。此六谷,人所食。马牛羊
 •  
 • quǎn
 • shǐ
 •  
 • liù
 • chù
 •  
 • rén
 • suǒ
 •  
 • ,鸡犬豕。此六畜,人所饲。
 • yuē
 •  
 • yuē
 • āi
 •  
 • ài
 • è
 •  
 • qíng
 •  
 • páo
 • 曰喜怒,曰哀惧。爱恶欲,七情具。匏土革
 •  
 • shí
 • jīn
 •  
 • zhú
 •  
 • nǎi
 • yīn
 •  
 • ,木石金。与丝竹,乃八音。
 • gāo
 • céng
 •  
 • ér
 • shēn
 •  
 • shēn
 • ér
 •  
 • ér
 • sūn
 •  
 • sūn
 • 高曾祖,父而身。身而子,子而孙。自子孙
 •  
 • zhì
 • yuán
 • céng
 •  
 • nǎi
 • jiǔ
 •  
 • ér
 • zhī
 • lún
 •  
 • ,至元曾。乃九族,而之伦。
 • ēn
 •  
 • cóng
 •  
 • xiōng
 • yǒu
 •  
 • gōng
 •  
 • zhǎng
 • yòu
 • 父子恩,夫妇从。兄则友,弟则恭。长幼序
 •  
 • yǒu
 • péng
 •  
 • jun
 • jìng
 •  
 • chén
 • zhōng
 •  
 • ,友与朋。君则敬,臣则忠。
 • shí
 •  
 • rén
 • suǒ
 • tóng
 •  
 • 此十义,人所同。
 • fán
 • xùn
 • méng
 •  
 • jiǎng
 • jiū
 •  
 • xiáng
 • xùn
 •  
 • míng
 •  
 • wéi
 • xué
 • zhě
 • 凡训蒙,须讲究。详训诂,名句读。为学者
 •  
 • yǒu
 • chū
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • zhōng
 •  
 • zhì
 • shū
 •  
 • ,必有初。小学终,至四书。
 • lùn
 • zhě
 •  
 • èr
 • shí
 • piān
 •  
 • qún
 •  
 • shàn
 • yán
 •  
 • mèng
 • zhě
 • 论语者,二十篇。群弟子,记善言。孟子者
 •  
 • piān
 • zhǐ
 •  
 • jiǎng
 • dào
 •  
 • shuō
 • rén
 •  
 • ,七篇止。讲道德,说仁义。
 • zuò
 • zhōng
 • yōng
 •  
 •  
 • zhōng
 • piān
 •  
 • yōng
 •  
 • zuò
 • xué
 • 作中庸,子思笔。中不偏,庸不易。作大学
 •  
 • nǎi
 • céng
 •  
 • xiū
 •  
 • zhì
 • píng
 • zhì
 •  
 • ,乃曾子。自修齐,至平治。
 • xiào
 • jīng
 • tōng
 •  
 • shū
 • shú
 •  
 • liù
 • jīng
 •  
 • shǐ
 •  
 • shī
 • shū
 • 孝经通,四书熟。如六经,始可读。诗书易
 •  
 • chūn
 • qiū
 •  
 • hào
 • liù
 • jīng
 •  
 • dāng
 • jiǎng
 • qiú
 •  
 • ,礼春秋。号六经,当讲求。
 • yǒu
 • lián
 • shān
 •  
 • yǒu
 • guī
 • cáng
 •  
 • yǒu
 • zhōu
 •  
 • sān
 • xiáng
 •  
 • yǒu
 • diǎn
 • 有连山,有归藏。有周易,三易详。有典谟
 •  
 • yǒu
 • xùn
 • gào
 •  
 • yǒu
 • shì
 • mìng
 •  
 • shū
 • zhī
 • ào
 •  
 • ,有训诰。有誓命,书之奥。
 • zhōu
 • gōng
 •  
 • zuò
 • zhōu
 •  
 • zhe
 • liù
 • guān
 •  
 • cún
 • zhì
 •  
 • xiǎo
 • dài
 • 我周公,作周礼。著六官,存治体。大小戴
 •  
 • zhù
 •  
 • shù
 • shèng
 • yán
 •  
 • bèi
 •  
 • ,注礼记。述圣言,礼乐备。
 • yuē
 • guó
 • fēng
 •  
 • yuē
 • sòng
 •  
 • hào
 • shī
 •  
 • dāng
 • fěng
 • yǒng
 •  
 • shī
 • wáng
 • 曰国风,曰雅颂。号四诗,当讽咏。诗既亡
 •  
 • chūn
 • qiū
 • zuò
 •  
 • bāo
 • biǎn
 •  
 • bié
 • shàn
 • è
 •  
 • ,春秋作。寓褒贬,别善恶。
 • sān
 • chuán
 • zhě
 •  
 • yǒu
 • gōng
 • yáng
 •  
 • yǒu
 • zuǒ
 • shì
 •  
 • yǒu
 • gòu
 • liáng
 •  
 • jīng
 • míng
 • 三传者,有公羊。有左氏,有彀梁。经既明
 •  
 • fāng
 •  
 • cuō
 • yào
 •  
 • shì
 •  
 • ,方读子。撮其要,记其事。
 • zhě
 •  
 • yǒu
 • xún
 • yáng
 •  
 • wén
 • zhōng
 •  
 • lǎo
 • zhuāng
 •  
 • 五子者,有荀杨。文中子,及老庄。
 • jīng
 • tōng
 •  
 • zhū
 • shǐ
 •  
 • kǎo
 • shì
 •  
 • zhī
 • zhōng
 • shǐ
 •  
 • nóng
 • 经子通,读诸史。考世系,知终始。自羲农
 •  
 • zhì
 • huáng
 •  
 • hào
 • sān
 • huáng
 •  
 • shàng
 • shì
 •  
 • ,至黄帝。号三皇,居上世。
 • táng
 • yǒu
 •  
 • hào
 • èr
 •  
 • xiàng
 • xùn
 •  
 • chēng
 • shèng
 • shì
 •  
 • xià
 • yǒu
 • 唐有虞,号二帝。相揖逊,称盛世。夏有禹
 •  
 • shāng
 • yǒu
 • tāng
 •  
 • zhōu
 • wén
 • wáng
 •  
 • chēng
 • sān
 • wáng
 •  
 • ,商有汤。周文王,称三王。
 • xià
 • chuán
 •  
 • jiā
 • tiān
 • xià
 •  
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • qiān
 • xià
 • shè
 •  
 • tāng
 • xià
 • 夏传子,家天下。四百载,迁夏社。汤伐夏
 •  
 • guó
 • hào
 • shāng
 •  
 • liù
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • zhì
 • zhòu
 • wáng
 •  
 • ,国号商。六百载,至纣亡。
 • zhōu
 • wáng
 •  
 • shǐ
 • zhū
 • zhòu
 •  
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • zuì
 • zhǎng
 • jiǔ
 •  
 • zhōu
 • zhé
 • dōng
 • 周武王,始诛纣。八百载,最长久。周辙东
 •  
 • wáng
 • gāng
 • duò
 •  
 • chěng
 • gàn
 •  
 • shàng
 • yóu
 • shuō
 •  
 • ,王纲堕。逞干戈,尚游说。
 • shǐ
 • chūn
 • qiū
 •  
 • zhōng
 • zhàn
 • guó
 •  
 • qiáng
 •  
 • xióng
 • chū
 •  
 • yíng
 • qín
 • shì
 • 始春秋,终战国。五霸强,七雄出。嬴秦氏
 •  
 • shǐ
 • jiān
 • bìng
 •  
 • chuán
 • èr
 • shì
 •  
 • chǔ
 • hàn
 • zhēng
 •  
 • ,始兼并。传二世,楚汉争。
 • gāo
 • xìng
 •  
 • hàn
 •  
 • zhì
 • xiào
 • píng
 •  
 • wáng
 • mǎng
 • cuàn
 •  
 • guāng
 • xìng
 • 高祖兴,汉业建。至孝平,王莽篡。光武兴
 •  
 • wéi
 • dōng
 • hàn
 •  
 • bǎi
 • nián
 •  
 • zhōng
 • xiàn
 •  
 • ,为东汉。四百年,终于献。
 • wèi
 • shǔ
 •  
 • zhēng
 • hàn
 • dǐng
 •  
 • hào
 • sān
 • guó
 •  
 • liǎng
 • jìn
 •  
 • sòng
 • 魏蜀吴,争汉鼎。号三国,迄两晋。宋齐继
 •  
 • liáng
 • chén
 • chéng
 •  
 • wéi
 • nán
 • cháo
 •  
 • dōu
 • jīn
 • líng
 •  
 • ,梁陈承。为南朝,都金陵。
 • běi
 • yuán
 • wèi
 •  
 • fèn
 • dōng
 •  
 • wén
 • zhōu
 •  
 • xìng
 • gāo
 •  
 • dài
 • zhì
 • suí
 • 北元魏,分东西。宇文周,兴高齐。迨至隋
 •  
 •  
 • zài
 • chuán
 •  
 • shī
 • tǒng
 •  
 • ,一土宇。不再传,失统绪。
 • táng
 • gāo
 •  
 • shī
 •  
 • chú
 • suí
 • luàn
 •  
 • chuàng
 • guó
 •  
 • èr
 • shí
 • chuán
 • 唐高祖,起义师。除隋乱,创国基。二十传
 •  
 • sān
 • bǎi
 • zǎi
 •  
 • liáng
 • zhī
 •  
 • guó
 • nǎi
 • gǎi
 •  
 • ,三百载。梁义之,国乃改。
 • yán
 • sòng
 • xìng
 •  
 • shòu
 • zhōu
 • chán
 •  
 • shí
 • chuán
 •  
 • nán
 • běi
 • hún
 •  
 • liáo
 • jīn
 • 炎宋兴,受周禅。十八传,南北混。辽于金
 •  
 • jiē
 • chēng
 •  
 • tài
 • xìng
 •  
 • guó
 • míng
 •  
 • ,皆称帝。太祖兴,国大明。
 • hào
 • hóng
 •  
 • dōu
 • jīn
 • líng
 •  
 • dài
 • chéng
 •  
 • qiān
 • yàn
 • jīng
 •  
 • shí
 • liù
 • shì
 • 号洪武,都金陵。迨成祖,迁燕京。十六世
 •  
 • zhì
 • chóng
 • zhēn
 •  
 • yān
 • luàn
 • hòu
 •  
 • kòu
 • nèi
 • hòng
 •  
 • ,至崇祯。阉乱后,寇内讧。
 • chuǎng
 • biàn
 •  
 • shén
 • zhōng
 •  
 • qīng
 • shùn
 • zhì
 •  
 • shén
 • jīng
 •  
 • zhì
 • shí
 • chuán
 • 闯逆变,神器终。清顺治,据神京。至十传
 •  
 • xuān
 • tǒng
 • xùn
 •  
 • zǒng
 • tǒng
 •  
 • gòng
 • chéng
 •  
 • ,宣统逊。举总统,共和成。
 • hàn
 •  
 • mín
 • guó
 • xìng
 •  
 • 复汉土,民国兴。
 • niàn
 • èr
 • shǐ
 •  
 • quán
 • zài
 •  
 • zǎi
 • zhì
 • luàn
 •  
 • zhī
 • xìng
 • shuāi
 •  
 • shǐ
 • shū
 • 廿二史,全在兹。载治乱,知兴衰。读史书
 •  
 • kǎo
 • shí
 •  
 • tōng
 • jīn
 •  
 • ruò
 • qīn
 •  
 • ,考实录。通古今,若亲目。
 • kǒu
 • ér
 • sòng
 •  
 • xīn
 • ér
 • wéi
 •  
 • cháo
 •  
 •  
 • zhòng
 • 口而诵,心而惟。朝于斯,夕于斯。昔仲尼
 •  
 • shī
 • xiàng
 •  
 •  
 • shèng
 • xián
 •  
 • shàng
 • qín
 • xué
 •  
 • ,师项□。古圣贤,尚勤学。
 • zhào
 • zhōng
 • lìng
 •  
 • lùn
 •  
 • shì
 •  
 • xué
 • qiě
 • qín
 •  
 • biān
 • 赵中令,读鲁论。彼既仕,学且勤。披蒲编
 •  
 • xuē
 • zhú
 • jiǎn
 •  
 • shū
 •  
 • qiě
 • zhī
 • miǎn
 •  
 • ,削竹简。彼无书,且知勉。
 • tóu
 • xuán
 • liáng
 •  
 • zhuī
 •  
 • jiāo
 •  
 • qín
 •  
 • náng
 • yíng
 • 头悬梁,锥刺股。彼不教,自勤苦。如囊萤
 •  
 • yìng
 • xuě
 •  
 • jiā
 • suī
 • pín
 •  
 • xué
 • zhuì
 •  
 • ,如映雪。家虽贫,学不缀。
 • xīn
 •  
 • guà
 • jiǎo
 •  
 • shēn
 • suī
 • láo
 •  
 • yóu
 • zhuó
 •  
 • lǎo
 • quán
 • 如负薪,如挂角。身虽劳,犹苦卓。苏老泉
 •  
 • èr
 • shí
 •  
 • shǐ
 • fèn
 •  
 • shū
 •  
 • ,二十七。始发愤,读书籍。
 • lǎo
 •  
 • yóu
 • huǐ
 • chí
 •  
 • ěr
 • xiǎo
 • shēng
 •  
 • zǎo
 •  
 • ruò
 • liáng
 •  
 • 彼既老,犹悔迟。尔小生,宜早思。若梁□
 •  
 • shí
 • èr
 •  
 • duì
 • tíng
 •  
 • kuí
 • duō
 • shì
 •  
 • ,八十二。对大廷,魁多士。
 • chéng
 •  
 • zhòng
 • chēng
 •  
 • ěr
 • xiǎo
 • shēng
 •  
 • zhì
 •  
 • yíng
 • suì
 • 彼既成,众称异。尔小生,宜立志。莹八岁
 •  
 • néng
 • yǒng
 • shī
 •  
 • suì
 •  
 • néng
 •  
 •  
 • ,能咏诗。泌七岁,能赋□。
 • yǐng
 •  
 • rén
 • chēng
 •  
 • ěr
 • yòu
 • xué
 •  
 • dāng
 • xiào
 • zhī
 •  
 • cài
 • wén
 • 彼颖悟,人称奇。尔幼学,当效之。蔡文姬
 •  
 • néng
 • biàn
 • qín
 •  
 • xiè
 • dào
 •  
 •  
 • néng
 • yǒng
 • yín
 •  
 • ,能辨琴。谢道□,能咏吟。
 •  
 • qiě
 • cōng
 • mǐn
 •  
 • ěr
 • nán
 •  
 • dāng
 • jǐng
 •  
 • táng
 • liú
 • yàn
 • 彼女子,且聪敏。尔男子,当自警。唐刘晏
 •  
 • fāng
 • suì
 •  
 • shén
 • tóng
 •  
 • zuò
 • zhèng
 •  
 • ,方七岁。举神童,作正字。
 • suī
 • yòu
 •  
 • shēn
 • shì
 •  
 • ěr
 • yòu
 • xué
 •  
 • miǎn
 • ér
 • zhì
 •  
 • yǒu
 • wéi
 • zhě
 • 彼虽幼,身己仕。尔幼学,勉而致。有为者
 •  
 • ruò
 • shì
 •  
 • ,亦若是。
 • quǎn
 • shǒu
 •  
 • chén
 •  
 • gǒu
 • xué
 •  
 • wéi
 • rén
 •  
 • cán
 • 犬守夜,鸡司晨。苟不学,曷为人。蚕吐丝
 •  
 • fēng
 • niàng
 •  
 • rén
 • xué
 •  
 •  
 • ,蜂酿蜜。人不学,不如物。
 • yòu
 • ér
 • xué
 •  
 • zhuàng
 • ér
 • háng
 •  
 • shàng
 • zhì
 • jun
 •  
 • xià
 • mín
 •  
 • yáng
 • míng
 • shēng
 • 幼而学,壮而行。上致君,下泽民。扬名声
 •  
 • xiǎn
 •  
 • guāng
 • qián
 •  
 • hòu
 •  
 • ,显父母。光于前,裕于后。
 • rén
 •  
 • jīn
 • mǎn
 • yíng
 •  
 • jiāo
 •  
 • wéi
 • jīng
 •  
 • qín
 • yǒu
 • gōng
 • 人遗子,金满嬴。我教子,惟一经。勤有功
 •  
 •  
 • jiè
 • zhī
 • zāi
 •  
 • miǎn
 •  
 • ,戏无益。戒之哉,宜勉力。
   

  相关内容

  变幻

 • de
 • xiào
 • shī
 • cóng
 • qián
 • de
 • tiān
 • zhēn
 •  
 • ér
 • biàn
 • chéng
 • zhǐ
 • 她的笑已失去从前的天真,而变成忽发忽止
 • de
 • diǎn
 • "
 • zuò
 • pài
 • "
 •  
 • rán
 • de
 • xiào
 • le
 •  
 • cóng
 • chún
 • shàng
 •  
 • liǎn
 • shàng
 • 的一点"作派"。她忽然的笑了,从唇上,脸上
 •  
 • shēn
 • shàng
 •  
 • chū
 • chūn
 • fēng
 •  
 • shǐ
 • rén
 • xīn
 • dàng
 • yàng
 •  
 • chéng
 • ,以及身上,发出一股春风,使人心荡漾;铖
 • rán
 • de
 •  
 • tíng
 • zhǐ
 • le
 • xiào
 •  
 • quán
 • shēn
 • xiàng
 • diàn
 • liú
 • rán
 • tíng
 • dùn
 •  
 • shǐ
 • 然的,她停止了笑,全身象电流忽然停顿,使
 • rén
 • men
 • shī
 • dēng
 • guāng
 •  
 • ér
 • kàn
 • dào
 • hēi
 • àn
 • kǒng
 •  
 • 人们失去灯光,而看到黑暗与恐怖。

  勇敢

 • yǒng
 • gǎn
 • 勇敢
 • yǒng
 • gǎn
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • jīng
 • shén
 •  
 • kùn
 • nán
 •  
 • qiáng
 •  
 • 勇敢,是一种精神:不惧困难,不怕强敌,
 • wǎng
 • qián
 • duó
 • shèng
 •  
 • yǒng
 • gǎn
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • pǐn
 • zhì
 •  
 • 一往无前地去夺取胜利;勇敢:是一种品质:
 • tiān
 • wèi
 •  
 • quán
 • shì
 •  
 • jiān
 • hàn
 • 不怕天不畏地,不怕权不惧势,坚定不移地捍
 • wèi
 • zhēn
 •  
 • 卫真理。
 • shèng
 • yǒng
 • yuǎn
 • shǔ
 • yǒng
 • zhě
 •  
 • shī
 • bài
 • děng
 • dài
 • zhe
 • ruò
 • zhě
 •  
 • 胜利永远属于勇者,失败等待着弱者。

  立志

 • zhì
 • 立志
 •  
 • rén
 • wéi
 • huàn
 • zhì
 •  
 •  
 • rén
 • ruò
 • zhì
 •  
 • rén
 • shēng
 • jiù
 • shī
 • fāng
 • “人惟患无志”,人若无志,人生就失去方
 • xiàng
 •  
 • shī
 • qián
 • háng
 • de
 • dòng
 •  
 • zhī
 • néng
 • zài
 • hún
 • hún
 • è
 • è
 • zhōng
 • 向,失去前行的动力。只能在浑浑噩噩中打发
 •  
 • zhè
 • dāng
 • rán
 • shì
 • hěn
 • bēi
 • de
 •  
 • wéi
 • yǒu
 • zǎo
 • xià
 • gāo
 • yuǎn
 • zhī
 • 日子,这当然是很悲的。惟有及早立下高远之
 • zhì
 •  
 • bìng
 • qiě
 • jiān
 • wéi
 • zhī
 • xiè
 • fèn
 • dòu
 •  
 • rén
 • shēng
 • cái
 • yǒu
 • 志,并且坚定不移地为之不懈奋斗,人生才有
 •  
 • cái
 • néng
 • gàn
 • chū
 • fān
 • shì
 •  
 •  
 • yǒu
 • zhì
 • zhě
 • 意义,才能干出一番事业!“有志者

  三字经英文版

 • This is the 1910 Translation by Herbert
 • This is the 1910 Translation by Herbert
 • Giles
 • Giles
 • rén
 • zhī
 • chū
 •  
 • xìng
 • běn
 • shàn
 •  
 • xìng
 • xiàng
 • jìn
 •  
 • xiàng
 • yuǎn
 • 人之初 性本善 性相近 习相远
 • Men at their birth,
 • Men at their birth,
 • are natur
 • are natur

  尼尔斯骑鹅历险记

 •  
 •  
 • běn
 • shū
 • shì
 • ruì
 • diǎn
 • zuò
 • jiā
 • sāi
 • ěr
 •  
 • luò
 • de
 • dài
 •  本书是瑞典女作家塞尔玛·拉格洛芙的代
 • biǎo
 • zuò
 •  
 • 1909
 • nián
 • róng
 • huò
 • nuò
 • bèi
 • ěr
 • wén
 • xué
 • jiǎng
 •  
 • jīn
 • bèi
 • 表作,1909年荣获诺贝尔文学奖,迄今已被译
 • chéng
 • shí
 • zhǒng
 • wén
 •  
 • shū
 • zhōng
 • shì
 • qíng
 • jiē
 • jiào
 • jiǎn
 • dān
 •  
 • xiě
 • 成五十余种文字。书中故事情节比较简单,写
 • míng
 • jiào
 • ěr
 • de
 • 14
 • suì
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • de
 • shì
 •  
 • jiā
 • zhù
 • 一个名叫尼尔斯的14岁小男孩的故事,他家住
 • ruì
 • diǎn
 • nán
 •  
 • ài
 • shū
 • xué
 •  
 • diào
 • dǎo
 • dàn
 • 瑞典南部,不爱读书学习,调皮捣蛋

  热门内容

  做生意

 •  
 •  
 • xīng
 • tiān
 • zhōng
 •  
 • huí
 • jiā
 •  
 • zhǔ
 •  星期天中午,妈妈回家去洗衣服,嘱咐
 • kàn
 • diàn
 •  
 • zǒu
 • hòu
 •  
 • xiǎng
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • yào
 • zuò
 • 我看店。妈妈走后,我想:今天,我要做一笔
 • shēng
 •  
 • gěi
 • jīng
 •  
 • 生意,给妈妈一个惊喜。
 •  
 •  
 • zhōng
 • de
 • jiē
 • shàng
 • lěng
 • lěng
 • qīng
 • qīng
 •  
 • guò
 • le
 • hǎo
 • zhǎng
 • shí
 • jiān
 •  中午的街上冷冷清清,过了好长时间也
 • méi
 • rén
 • jìn
 • lái
 •  
 • yǒu
 • diǎn
 • shī
 • wàng
 •  
 • zhèng
 • zuò
 • zài
 • shàng
 • dāi
 •  
 • 没人进来。我有点失望,正坐在椅子上发呆。
 • zhè
 • shí
 • 这时

  掩才装傻

 •  
 •  
 • běi
 • wèi
 • de
 • cuī
 • lún
 •  
 • xiào
 • zōng
 •  
 •  
 • céng
 • jīng
 • dān
 • rèn
 • guò
 • yīn
 •  北魏的崔巨伦(字孝宗),曾经担任过殷
 • zhōu
 • bié
 • jiāng
 •  
 • yīn
 • zhōu
 • bèi
 • rén
 • gōng
 • xiàn
 • le
 •  
 • róng
 • tīng
 • shuō
 • cuī
 • lún
 • 州别将。殷州被敌人攻陷了,葛荣听说崔巨伦
 • de
 • cái
 • néng
 • míng
 • wàng
 •  
 • xiǎng
 • yòng
 •  
 • cuī
 • lún
 • suàn
 • xiǎng
 • bàn
 • 的才能和名望,想起用他。崔巨伦打算想办法
 • tuō
 • shēn
 •  
 • dāng
 • shí
 • zhèng
 • qiǎo
 • shì
 • yuè
 •  
 • róng
 • huì
 • bǎi
 • guān
 •  
 • 脱身。当时正巧是五月五日,葛荣会集百官,
 • jiào
 • cuī
 • lún
 • zuò
 • shī
 •  
 • xiě
 • dào
 •  
 •  
 • yuè
 • shí
 •  
 • tiān
 • 叫崔巨伦作诗,他写道:“五月五日时,天

  马歇尔

 •  
 •  
 • cān
 • zhàn
 • luè
 • jué
 • de
 • lǎo
 • jiāng
 • xiē
 • ěr
 • (1880
 • nián
 •  
 • 195
 •  参与战略决策的老将马歇尔(1880年~195
 • 9
 • nián
 • )
 • 9)
 •  
 •  
 • měi
 • guó
 • jun
 • xīng
 • shàng
 • jiāng
 •  
 • zhàn
 • luè
 • jiā
 •  
 • chū
 • shēng
 • bīn
 •  美国陆军五星上将,战略家。出生于宾
 • zhōu
 • de
 • yóu
 • níng
 • dūn
 • zhèn
 •  
 • shǎo
 • shí
 • diào
 • dàn
 • cōng
 • yǐng
 •  
 • 夕法尼亚州的尤宁敦镇。少时调皮但不聪颖,
 • xué
 • chéng
 • jiā
 •  
 • 1897
 • nián
 • jìn
 • jun
 • shì
 • xué
 • yuàn
 • 学习成绩不佳。1897年进入弗吉尼亚军事学院
 •  
 • 1901
 • 1901

  登九华山记

 •  
 •  
 • zhōu
 •  
 • dēng
 • jiǔ
 • huá
 • shān
 •  
 •  周末,妈妈提议去登九华山,我和爸爸
 • dāng
 • rán
 • shì
 • xīn
 • rán
 • yīng
 •  
 • zhī
 • qián
 • tīng
 • shuō
 • de
 • tóng
 • shì
 • dōu
 • 当然是欣然答应(之前听妈妈说她的同事都去
 • dēng
 • guò
 • hǎo
 • huí
 • le
 •  
 •  
 • men
 • diǎn
 • háng
 • zhuāng
 • jiù
 • cháo
 • xiàng
 • wǎng
 • jiǔ
 • 登过好几回了)。我们打点行装就朝向往已久
 • de
 • jiǔ
 • huá
 • shān
 • jìn
 • le
 •  
 • 的九华山进发了。
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • tiān
 • wěi
 • zhèn
 • tīng
 •  
 • dēng
 • shān
 • yào
 • èr
 •  到了西天尾镇一打听,徒步登山要二个
 • xiǎo
 • shí
 •  
 • jiā
 • 小时,大家

  翻译机

 •  
 •  
 • diàn
 • huà
 • dòng
 • fān
 • tǒng
 • běn
 • guó
 • diàn
 • tōng
 • xìn
 • chǔ
 •  电话自动翻译系统日本国际电气通信基础
 • shù
 • yán
 • jiū
 • suǒ
 • měi
 • guó
 • bǎo
 • nèi
 • méi
 • lóng
 • xué
 • 技术研究所与美国匹慈堡卡内基梅隆大学和德
 • guó
 • mén
 • gōng
 • lián
 • xiàn
 •  
 • shì
 • yàn
 •  
 • yīng
 •  
 • diàn
 • 国西门子公司联线,试验日语、英语、德语电
 • huà
 • dòng
 • fān
 • tǒng
 •  
 • huò
 • chéng
 • gōng
 •  
 • 话自动翻译系统,获得成功。
 •  
 •  
 • zhè
 • tǒng
 • yǒu
 • sān
 • chéng
 •  
 • 1.
 • fèn
 • biàn
 •  
 • rèn
 • zhī
 • shuō
 •  这个系统有三个程序:1.分辨、认知说
 • huà