秋姑姑

 • 作文字数250字
 • men
 • 我们
 • xiǎng
 • qiū
 • 想起秋姑姑
 • jiù
 • xiǎng
 • shōu
 • huò
 • 就想起收获
 • méi
 • yǒu
 • jiàn
 • guò
 • qiū
 • 我没有见过秋姑姑
 • dàn
 • cāi
 • qiū
 • de
 • liǎn
 • ér
 • 但我猜秋姑姑的脸儿
 • shì
 • hóng
 • hóng
 • de
 • 是红红的
 • yuán
 • yuán
 • de
 • 圆圆的
 • pàng
 • de
 • 胖乎乎的
 • méi
 • yǒu
 • kàn
 • jiàn
 • guò
 • qiū
 • 我没有看见过秋姑姑
 • dàn
 • cāi
 • qiū
 • 但我猜秋姑姑
 • shì
 • huà
 • jiā
 • 是一个画家
 • qiū
 • lái
 • 秋姑姑一来
 • jiù
 • gěi
 • guǒ
 • shù
 • zhuāng
 • jià
 • 就给果树和庄稼
 • shàng
 • le
 • jīn
 • huáng
 • de
 • 抹上了金黄的
 • huǒ
 • hóng
 • de
 • yán
 • 火红的颜色
 • qiū
 • ā
 • 秋姑姑啊
 • máng
 • zhe
 • ne
 • 忙着呢
 •  
 •  
 • gěi
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • ——她给所有的
 • luó
 • kuāng
 • dài
 • 箩筐和麻袋
 • dōu
 • zhuāng
 • shàng
 • le
 • 都装上了
 • bǎo
 • mǎn
 • de
 • 饱满的粒子
 • chén
 • diàn
 • diàn
 • de
 • guǒ
 • 沉甸甸的果子
 • guǒ
 • ài
 • zhe
 • zuǐ
 • 果子爱嘟着嘴巴
 • jiàn
 • shuō
 •  
 • 提个意见说:
 • luó
 • kuāng
 • tài
 • xiǎo
 • 罗筐太小
 • zhuāng
 • xià
 •  
 • 装不下!
 • qiū
 • ā
 • 秋姑姑啊
 • zhēn
 • hǎo
 • 她真好
 • gěi
 • men
 • sòng
 • lái
 • le
 • 她给我们送来了
 • zhèn
 • zhèn
 • liáng
 • fēng
 • 一阵阵凉风
 • shǐ
 • 使得那
 • gěi
 • cūn
 • kàn
 • chǎng
 • yuàn
 • de
 • 给村里看场院的
 • xiǎo
 •  
 • lǎo
 • nǎi
 • nǎi
 • men
 • 小弟弟、老奶奶们
 • shǒu
 • shàng
 • de
 • shàn
 • 把手上的蒲扇
 •  
 • shōu
 • lái
 • 一把,一把收起来
 • qiū
 • ā
 • 秋姑姑啊
 • zhe
 • zhū
 • lái
 • dào
 • 披着露珠来到
 • cǎi
 • zhe
 • shuāng
 • g
 • 踩着霜花
 • qiāo
 • qiāo
 • zǒu
 • le
 • 悄悄地走了
 • gěi
 • men
 • liú
 • xià
 • le
 • 她给我们留下了
 • yòu
 • fēng
 • shōu
 • de
 • yuè
 • 又一个丰收的喜悦
 •  
 • xuǎn
 •  
 • chūn
 •  
 •  
 • tiān
 • jīn
 • rén
 • mín
 • měi
 • shù
 • chū
 • bǎn
 • shè
 • 197
 • (选自《春娃娃》,天津人民美术出版社197
 • 9
 • nián
 • bǎn
 •  
 • 9年版)
   

  相关内容

  阿格尼丝_格雷

 •  
 •  
 •  
 • ā
 •  
 • léi
 •  
 • shì
 • ān
 • ēn
 •  
 • lǎng
 • de
 • dài
 •  《阿格尼斯·格雷》是安恩·勃朗特的代
 • biǎo
 • zuò
 •  
 • yǒu
 • hěn
 • qiáng
 • de
 • chuán
 • xìng
 •  
 • quán
 • shū
 • zhǔ
 • rén
 • gōng
 • 表作,有很强的自传性,全书以女主人公第一
 • rén
 • chēng
 • de
 • shù
 • xiě
 • chéng
 •  
 • zhè
 • shì
 • yīng
 • guó
 • wéi
 • duō
 • cháo
 • 人称的叙述语气写成。这是英国维多利亚朝一
 • hěn
 • yǒu
 • shēn
 • de
 • yōu
 • xiù
 • de
 • xiàn
 • shí
 • zhǔ
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • zuò
 • zhě
 • zhàn
 • zài
 • 部很有深度的优秀的现实主义小说,作者站在
 • shí
 • dài
 • de
 • jìn
 • chǎng
 • shàng
 •  
 • jiē
 • shì
 • le
 • shè
 • huì
 • de
 • píng
 • 那个时代的进步立场上,揭示了社会的不平

  朝阳

 • míng
 • zuò
 • jiē
 • xuǎn
 •  
 • 名作节选:
 • zhèng
 • yuè
 • de
 • qīng
 • lěng
 • de
 • hēi
 • zǎo
 •  
 • tài
 • yáng
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • chū
 • lái
 • 正月里的一个清冷的黑早,太阳还没有出来
 •  
 • dōng
 • fāng
 • chū
 • hòu
 • de
 • tiān
 • shàng
 •  
 • piàn
 • nóng
 • yún
 • de
 • báo
 • zhí
 • qīng
 • xiāo
 • de
 • biān
 • ,东方出后的天上,几片浓云的薄职轻绡的边
 •  
 • chèn
 • shàng
 • le
 • qiǎn
 • hóng
 • de
 • xiá
 • cǎi
 •  
 • guò
 • le
 • zhèn
 •  
 • shān
 • fēng
 • yìng
 • hóng
 • 际,衬上了浅红的霞彩;过了一阵,山峰映红
 • le
 •  
 • yòu
 • tíng
 • huì
 •  
 • huǒ
 • yàng
 • de
 • yuán
 • lún
 • cóng
 • zhàn
 • lán
 • de
 • tiān
 • hǎi
 • yǒng
 • chū
 • 了;又停一会,火样的圆轮从湛蓝的天海涌出
 • le
 • bàn
 • biān
 •  
 • màn
 • màn
 • wán
 • quán
 • xiǎn
 • le
 • de
 • 了半边,慢慢地完全显露了它的

  纠纷

 • bié
 •  
 • yuē
 • bàn
 • zǎi
 •  
 • xié
 • tóng
 • guò
 • yáng
 •  
 • zhí
 • yáng
 • wēng
 • zài
 • mén
 • 既别,约半载,马忽携僮过杨。值杨翁在门
 • wài
 •  
 • yáng
 • mén
 • shī
 •  
 • wéi
 • yòng
 •  
 • tōng
 • xìng
 • shì
 • shǐ
 • zhǔ
 • rén
 •  
 • 外,曝阳扪虱。疑为佣仆,通姓氏使达主人。
 • wēng
 •  
 • huò
 • gào
 • yuē
 •  
 • "
 • wēng
 •  
 • "
 • fāng
 • jīng
 • 翁披絮去。或告曰:"此即其翁也。"马方惊讶
 •  
 • yáng
 • xiōng
 • àn
 • chū
 • yíng
 •  
 • dēng
 • táng
 •  
 • biàn
 • qǐng
 • cháo
 •  
 • wàn
 • ,杨兄弟岸帻出迎。登堂一揖,便请朝父。万
 • shí
 • ǒu
 • yàng
 •  
 • zuò
 • xiào
 •  
 • jiào
 • xiàng
 •  
 • 石辞以偶恙。促坐笑语,不觉向夕。

  露珠

 • biān
 • de
 • xiǎo
 • cǎo
 • zhe
 • shuǐ
 • zhū
 •  
 • 路边的小草举着水珠一颗一颗。
 • měi
 • shuǐ
 • zhū
 •  
 • 每颗水珠,
 • guāng
 • liàng
 • shǎn
 • shuò
 •  
 • 光亮闪烁。
 • zhī
 • xiǎo
 •  
 • 一只小蚂蚁,
 • cóng
 • xiǎo
 • jīng
 • guò
 •  
 • 从小路经过,
 • shuō
 •  
 • tài
 • yáng
 • jīng
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 • 它说:太阳已经出来了,
 • diǎn
 • zhè
 • duō
 • de
 • dēng
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 • 点这多的路灯干什么?

  垂柳

 • shǎo
 • nián
 •  
 • 一个女少年,
 • zhàn
 • zài
 • biān
 •  
 • 站在湖边,
 • qīng
 • qīng
 • yáo
 • dòng
 •  
 • 轻轻摇动,
 • mǎn
 • tóu
 • de
 • zhǎng
 • biàn
 •  
 • 满头的长辫。
 • yàn
 • lái
 • jiǎn
 •  
 • 燕子来剪,
 • jiǎn
 • duàn
 •  
 • 剪它不断,
 • chūn
 • fēng
 • lái
 • shū
 •  
 • 春风来梳,
 • yuè
 • shū
 • yuè
 • luàn
 •  
 • 越梳越乱。
 • xiù
 • de
 • zhǎng
 • biàn
 •  
 • 秀丽的长辫,
 • yòng
 • shū
 • jiǎn
 •  
 • 不用梳剪,
 • měi
 • rán
 •  
 • 美丽自然,
 • bàn
 • chūn
 • tiān
 •  
 • 打扮春天。

  热门内容

  游丽江黑龙潭公园

 •  
 •  
 • jiā
 • cóng
 • biān
 • yuǎn
 • kùn
 • de
 • níng
 • làng
 • xiàn
 • qiān
 • dào
 • jiāng
 •  我家从边远特困的宁蒗县迁移到丽江古
 • chéng
 • zhī
 • hòu
 •  
 • zhuǎn
 • xué
 • dào
 • le
 • jiāng
 • shí
 • yàn
 • xué
 • xiào
 • shū
 •  
 • 城之后,我也转学到了丽江实验学校读书。我
 • xiàn
 • zài
 • shū
 • de
 • xué
 • xiào
 • jiù
 • zuò
 • luò
 • zài
 • chéng
 • hēi
 • lóng
 • tán
 • gōng
 • yuán
 • mén
 • 现在读书的学校就坐落在古城黑龙潭公园大门
 • duì
 • miàn
 •  
 • yīn
 • lái
 • jiāng
 • hòu
 • de
 • yóu
 • lǎn
 • jǐng
 • diǎn
 • rán
 • 对面,因此我来丽江后的第一个游览景点自然
 • jiù
 • shì
 • hēi
 • lóng
 • tán
 • gōng
 • yuán
 •  
 • 就是黑龙潭公园。
 •  
 •  
 • xīng
 •  星期

  一次深刻的教训

 •  
 •  
 • huà
 • shuō
 • de
 • hǎo
 •  
 •  
 • shī
 • bài
 • nǎi
 • chéng
 • gōng
 • zhī
 •  
 •  
 • zhè
 •  俗话说的好:“失败乃成功之母。”这
 • huà
 • guǒ
 • rán
 • méi
 • cuò
 •  
 • 句话果然没错。
 •  
 •  
 • nián
 • shàng
 • xué
 • de
 • yīng
 • shì
 •  
 •  记得四年级上学期的一次英语测试,测
 • shì
 • qián
 •  
 • yǒu
 • jiē
 • zài
 • jiǎng
 • huà
 • suǒ
 • yǒu
 • xiē
 • dān
 • huì
 • 试前,我有几节课在讲话所以有一些单词不会
 •  
 • dào
 • kǎo
 • shì
 • tiān
 •  
 • wéi
 • dān
 • huì
 • méi
 • shí
 • me
 • 。到考试那天,我以为几个单词不会没什么大
 • le
 • de
 •  
 • yīng
 • gāi
 • 不了的,应该

  罪恶的战争

 •  
 •  
 • kàn
 • le
 • zhè
 •  
 • fǎng
 • kàn
 • dào
 • nóng
 • nóng
 • de
 • xiāo
 • yān
 •  看了这幅图,我仿佛看到浓浓的硝烟弥
 • màn
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • fǎng
 • tīng
 • dào
 • duō
 • hái
 • zhù
 • de
 • āi
 • 漫在空中,我仿佛听到许多孩子孤独无助的哀
 • hào
 •  
 •  
 • 号……
 •  
 •  
 • kàn
 • kàn
 • zhè
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 •  
 • de
 • shēn
 • shì
 • me
 • de
 •  看看这个小男孩,他的身体是那么的
 • shòu
 • xiǎo
 •  
 • de
 • chuān
 • zhe
 • shì
 • me
 • de
 • làn
 •  
 • de
 • páng
 • biān
 • shì
 • 瘦小,他的穿着是那么的破烂。他的旁边是一
 • duī
 • fèi
 •  
 • duī
 • piàn
 • 堆废墟,一堆瓦片

  小男孩和蝎子

 •  
 •  
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • zuò
 • zài
 • qián
 • zhuō
 • shuài
 •  
 • zhuā
 • le
 • shǎo
 •  
 •  小男孩坐在屋前捉蟋蟀,他抓了不少。突
 • rán
 • kàn
 • jiàn
 • zhī
 • xiē
 •  
 • réng
 • wéi
 • shì
 • zhī
 • shuài
 •  
 • jiù
 • yào
 • xián
 • 然看见一只蝎子,他仍以为是只蟋蟀,就要闲
 • shǒu
 • zhuō
 •  
 • xiē
 • le
 •  
 • shuō
 • dào
 •  
 •  
 • 手去扑捉它,可蝎子举起了毒刺,说道:“我
 • liàng
 • gǎn
 • yàng
 • zuò
 •  
 • rán
 • de
 • huà
 •  
 • huì
 • zhuō
 • dào
 • de
 • 量你也不敢那样做,不然的话,你会把捉到的
 • shuài
 • tǒng
 • tǒng
 • dōu
 • rēng
 • diào
 •  
 •  
 • yǒu
 • rén
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • fèn
 • biàn
 • qīng
 • 蟋蟀统统都扔掉。”有人就这样,分辨不清

  喂小鸡

 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 •  
 • gōng
 • gōng
 • sòng
 • zhī
 • xiǎo
 • niǎo
 •  
 • yǎng
 • zài
 •  昨天,公公送我一只小鸟,我把它养在
 • jīng
 • zhì
 • de
 • niǎo
 • lóng
 •  
 • xiǎo
 • niǎo
 • zhǎng
 • zhe
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • měi
 • de
 • 精致的鸟笼里。小鸟长着大大的眼睛,美丽的
 • chì
 • bǎng
 •  
 • jiān
 • jiān
 • de
 • zuǐ
 •  
 • hái
 • huì
 • chàng
 • měi
 • de
 •  
 • 翅膀,尖尖的嘴巴,还会唱美丽的歌。
 •  
 •  
 • gōng
 • gōng
 • shuō
 •  
 • niǎo
 • ér
 • hái
 • tài
 • xiǎo
 •  
 • huì
 • chī
 • shí
 •  公公说:鸟儿还太小,不会自己吃食物
 •  
 • jiào
 • wèi
 • xiē
 •  
 • zhe
 • gōng
 • gōng
 • de
 • ,叫我喂它一些日子。我记着公公的