巧妙的“相反”

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • yǒu
 • rén
 • wèn
 • zuò
 • jiā
 • shèng
 • ?
 • sāng
 •  
 •  
 • rèn
 • wéi
 •  一天,有人问作曲家圣?桑:“你认为你
 • de
 • tóng
 • háng
 • nán
 • zhè
 • rén
 • zěn
 • me
 • yàng
 •  
 •  
 • 的同行马斯南这个人怎么样?”
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • zuò
 • jiā
 •  
 • dàn
 • rèn
 • wéi
 • yǒu
 •  “他是个歌剧作曲家,但我不认为他有
 • duō
 • qián
 •  
 •  
 • 多大前途。”
 •  
 •  
 • hòu
 • lái
 •  
 • zhè
 • rén
 • yòu
 • wèn
 • nán
 •  
 •  
 • duì
 • shèng
 • ?
 • sāng
 •  后来,这个人又问马斯南:“你对圣?
 • zěn
 • me
 • píng
 • jià
 •  
 •  
 • 怎么评价?”
 •  
 •  
 •  
 • shèng
 • ?
 • sāng
 • shì
 • wèi
 • jié
 • chū
 • de
 • zuò
 • jiā
 •  
 • hěn
 • yǒu
 • cái
 • néng
 •  
 •  “圣?桑是位杰出的作曲家,很有才能。
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhēn
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • xiǎng
 • ma
 •  
 •  
 • rén
 • jīng
 • wèn
 •  “你真是这样想吗?”那个人惊奇地问
 •  
 •  
 • shì
 • shèng
 • ?
 • sāng
 • duì
 • nín
 • què
 • wán
 • quán
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • kàn
 • de
 •  
 •  
 • ,“可是圣?桑对您却完全不是这样看的!”
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • zhī
 • dào
 •  
 •  
 • nán
 • wēi
 • xiào
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 •  “这我知道。”马斯南微笑着说,“他
 • gēn
 • yàng
 •  
 • yǒu
 • zhè
 • yàng
 • máo
 • bìng
 •  
 • zuǐ
 • shàng
 • shuō
 • de
 • xīn
 • 跟我一样,有这样一个毛病,嘴上说的和心里
 • xiǎng
 • de
 • zǒng
 • shì
 • xiàng
 • fǎn
 •  
 •  
 • 想的总是相反。”
   

  相关内容

  鸟类之最

 •  
 •  
 • zuì
 • lǎo
 • de
 • niǎo
 • huà
 • shí
 •  
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • zuì
 • lǎo
 • de
 • niǎo
 • huà
 • shí
 •  最古老的鸟化石。世界上最古老的鸟化石
 • shì
 • shǐ
 • niǎo
 • huà
 • shí
 •  
 • 1863
 • nián
 • zài
 • guó
 • de
 • xià
 • zhū
 • 是始祖鸟化石。1863年在德国的巴伐利亚下侏
 • luó
 • céng
 • zhōng
 • xiàn
 • de
 •  
 • cóng
 • huà
 • shí
 • shàng
 • kàn
 •  
 • shǐ
 • niǎo
 • chú
 • quán
 • 罗纪地层中发现的。从化石上看,始祖鸟除全
 • shēn
 • yǒu
 • niǎo
 • lèi
 • de
 • máo
 • wài
 •  
 • hái
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • háng
 • dòng
 • xiàng
 • 身披有鸟类的羽毛外,还有很多与爬行动物相
 • de
 • zhēng
 •  
 • de
 • qián
 • zhī
 • suī
 • rán
 • chéng
 •  
 • 似的特征;它的前肢虽然已成翼,

  现代猫为啥不爱捉鼠吃

 •  
 •  
 • lǎo
 • shǔ
 • shì
 • duì
 • tiān
 •  
 • lǎo
 • shǔ
 • jiàn
 •  
 • tōng
 • cháng
 •  猫与老鼠是一对天敌。老鼠遇见猫,通常
 • shì
 •  
 • bào
 • tóu
 • shǔ
 • cuàn
 •  
 • lái
 • xíng
 • róng
 •  
 • rán
 • ér
 •  
 • xiàn
 • zài
 • dào
 • wǎn
 • 是以“抱头鼠窜”来形容。然而,现在一到晚
 • shàng
 •  
 • lǎo
 • shǔ
 • què
 • yáo
 • bǎi
 • dēng
 • táng
 • shì
 •  
 • duì
 •  
 • hēi
 • jǐng
 • 上,老鼠却大摇大摆地登堂入室,对“黑猫警
 • zhǎng
 •  
 • diǎn
 • ér
 •  
 • zhè
 • shì
 • wéi
 • shí
 • me
 • ne
 •  
 • huà
 •  
 • 长”一点儿也不怕!这是为什么呢?一句话,
 • jiù
 • shì
 • xiàn
 • zài
 • suí
 • zhe
 • hǎi
 • yáng
 • yuán
 • de
 • shuāi
 • jié
 •  
 • 就是现在随着海洋渔业资源的衰竭,猫

  日本西南战争

 •  
 •  
 • píng
 • shì
 • pàn
 • luàn
 • de
 • běn
 • nán
 • zhàn
 • zhēng
 •  平定士族叛乱的日本西南战争
 •  
 •  
 • nán
 • zhàn
 • zhēng
 • shēng
 • 1877
 • nián
 •  
 • shì
 • míng
 • zhì
 • wéi
 • xīn
 •  西南战争发生于1877年,是明治维新期
 • jiān
 • píng
 • ér
 • dǎo
 • shì
 • fǎn
 • zhèng
 • pàn
 • luàn
 • de
 • zhe
 • míng
 • zhàn
 • 间平定鹿儿岛士族反政府叛乱的一次著名战役
 •  
 • yīn
 • wéi
 • ér
 • dǎo
 • chù
 • běn
 • nán
 •  
 • chēng
 • zhī
 • wéi
 •  
 • nán
 • 。因为鹿儿岛地处日本西南,故称之为“西南
 • zhàn
 • zhēng
 •  
 •  
 • míng
 • zhì
 • chū
 • nián
 •  
 • běn
 • zhèng
 • shí
 • háng
 •  
 • fèng
 • 战争”。明治初年,日本政府实行“奉

  智能化和生态化公路

 •  
 •  
 • yóu
 • rén
 • kǒu
 • de
 • zēng
 • jiā
 •  
 • quán
 • shì
 • jiè
 • zhù
 • shēng
 • tài
 •  由于人口的急剧增加,全世界居住生态发
 • shēng
 • le
 • qián
 • suǒ
 • wèi
 • yǒu
 • de
 • biàn
 • huà
 •  
 • zhè
 • xiē
 • biàn
 • huà
 •  
 • jiāng
 • huì
 • dǎo
 • 生了前所未有的巨大变化,这些变化,将会导
 • zhì
 • quán
 • qiú
 • dào
 • 21
 • shì
 • chū
 • xiàn
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • duō
 • de
 • rén
 • kǒu
 • chāo
 • guò
 • 1000
 • 致全球到21世纪出现越来越多的人口超过1000
 • wàn
 • de
 • xíng
 • chéng
 • shì
 •  
 • zhè
 • xiē
 • xíng
 • chéng
 • shì
 • de
 • chū
 • xiàn
 • huì
 • gěi
 • rén
 • lèi
 • 万的巨型城市。这些巨型城市的出现会给人类
 • dài
 • lái
 • liè
 • de
 • wèn
 •  
 • 21
 • shì
 •  
 • 带来一系列的问题,21世纪,

  金鱼草

 •  
 •  
 • jīn
 • cǎo
 • yòu
 • míng
 • lóng
 • kǒu
 • g
 •  
 • lóng
 • tóu
 • g
 • děng
 •  
 • shǔ
 • xuán
 • cān
 •  金鱼草又名龙口花、龙头花等,属玄参科
 •  
 • shì
 • duō
 • nián
 • shēng
 • cǎo
 • běn
 • zhí
 •  
 • cháng
 • zuò
 •  
 • èr
 • nián
 • shēng
 • cǎo
 • g
 • zāi
 • ,是多年生草本植物,常作一、二年生草花栽
 • péi
 •  
 • zhí
 • zhū
 • gāo
 • yīn
 • pǐn
 • zhǒng
 • tóng
 • fèn
 • wéi
 • gāo
 •  
 • zhōng
 •  
 • ǎi
 • sān
 • zhǒng
 • 培。植株高度因品种不同分为高、中、矮三种
 • lèi
 • xíng
 •  
 • gāo
 • zài
 • 20
 •  
 • 90
 • zhī
 • jiān
 •  
 • jīng
 • zhí
 •  
 • xià
 • 类型,高度在2090厘米之间。茎直立,下部
 • duì
 • shēng
 •  
 • shàng
 • shēng
 •  
 • zhǎng
 • tuǒ
 • yuán
 • zhuàng
 • 叶对生,上部叶互生,长椭圆状披

  热门内容

  水调歌头

 •  
 •  
 • shuǐ
 • diào
 • tóu
 • zhòng
 • shàng
 • jǐng
 • gāng
 • shān
 •  水调歌头重上井冈山
 •  
 •  
 • jiǔ
 • liù
 • nián
 • yuè
 • jiǔ
 • yǒu
 • líng
 • yún
 • zhì
 •  
 • zhòng
 • shàng
 • jǐng
 • gāng
 •  一九六五年五月久有凌云志,重上井冈
 • shān
 •  
 • qiān
 • lái
 • xún
 •  
 • jiù
 • mào
 • biàn
 • xīn
 • yán
 •  
 • 山。千里来寻故地,旧貌变新颜。
 •  
 •  
 • dào
 • chù
 • yīng
 • yàn
 •  
 • gèng
 • yǒu
 • chán
 • chán
 • liú
 • shuǐ
 •  
 • gāo
 •  到处莺歌燕舞,更有潺潺流水,高路入
 • yún
 • duān
 •  
 • guò
 • le
 • huáng
 • yáng
 • jiè
 •  
 • xiǎn
 • chù
 • kàn
 •  
 • fēng
 • léi
 • 云端。过了黄洋界,险处不须看。风雷

  乌鸦找颜色

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • sēn
 • lín
 • de
 • xiǎo
 • niǎo
 • men
 • zhǔn
 • bèi
 • háng
 •  
 •  一天,森林里的小鸟们准备举行一次“
 • yán
 • xuǎn
 • měi
 •  
 • sài
 •  
 • duō
 • piāo
 • liàng
 • de
 • xiǎo
 • niǎo
 • men
 • dōu
 • míng
 • cān
 • 颜色选美”比赛,许多漂亮的小鸟们都报名参
 • jiā
 • le
 •  
 • le
 • míng
 •  
 • 加了,乌鸦也报了名。
 •  
 •  
 • xiǎng
 •  
 •  
 • zhè
 • me
 • chǒu
 •  
 • néng
 • bèi
 • xuǎn
 • shàng
 •  乌鸦想:“我这么丑,一定不能被选上
 •  
 • xiàng
 • bié
 • de
 • xiǎo
 • niǎo
 • yào
 • diǎn
 • men
 • de
 • máo
 • lái
 • zhuāng
 • bàn
 • ,我得向别的小鸟要点它们的羽毛来装扮自己
 •  
 •  
 • shuō
 • 。”说

  漫游未来记

 •  
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 •  
 • dào
 • hóng
 • guāng
 • chū
 • xiàn
 • zài
 • de
 • miàn
 • qián
 •  
 •  过了一会,一道红光出现在我的面前,
 • jiàn
 • jiàn
 • de
 •  
 • shēn
 • biān
 • de
 • dōu
 • yǐn
 • yǐn
 • xiāo
 • shī
 • le
 •  
 •  
 • zhè
 • 渐渐的,我身边的物体都隐隐消失了。咦?这
 • shì
 • zěn
 • me
 • huí
 • shì
 •  
 • zěn
 • me
 • huì
 • zhè
 • yàng
 • ne
 •  
 • shēn
 • biān
 • màn
 • màn
 • chū
 • 是怎么回事,怎么会这样呢?我身边慢慢地出
 • xiàn
 • le
 • tiáo
 • yín
 • de
 • tōng
 • dào
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • shì
 • tǎng
 • zài
 • chuáng
 • shàng
 • le
 • 现了一条银色的通道,我感觉不是躺在床上了
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • miàn
 • qián
 • chū
 • xiàn
 • le
 • sōu
 • páng
 • de
 • fēi
 • chuán
 • ,只见面前出现了一艘庞大的飞船

  逼改法规

 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 •  
 • yǒu
 • xiǎo
 • hái
 •  
 • yóu
 • shì
 • qīn
 • de
 • hūn
 •  从前,有一个小孩,由于不是他父亲的婚
 • shēng
 •  
 • dāng
 • shí
 • de
 •  
 • jiù
 • néng
 • chéng
 • qīn
 • de
 • 生子,依据当时的习俗,就不能继承他父亲的
 • jué
 • wèi
 • cái
 • chǎn
 •  
 • ér
 • qīn
 • yòu
 • méi
 • yǒu
 • hūn
 • shēng
 •  
 • biàn
 • jué
 • 爵位和财产。而他父亲又没有婚生子,便决定
 • de
 • zhí
 • guò
 • guò
 • lái
 • chéng
 • de
 • jué
 • wèi
 • cái
 • chǎn
 •  
 • 把他的侄子过继过来继承他的爵位和财产。
 •  
 •  
 • dào
 • le
 • zhǐ
 • de
 •  
 • zài
 • háng
 • shì
 •  
 •  到了指定的日子,在府第里举行仪式。

  第一次补袜子

 •  
 •  
 • zài
 • jiā
 • zhēn
 • méi
 •  
 • zuǒ
 • kàn
 • kàn
 •  
 • yòu
 • kàn
 • kàn
 •  在家里可真没意思,我左看看,右看看
 •  
 • zhèng
 • kàn
 • dào
 • xià
 • miàn
 • shí
 •  
 • xiàn
 • bèi
 • jiǎo
 • zhǐ
 • chuān
 • le
 •  
 • ,正看到下面时,发现袜子被大脚趾穿破了,
 • biàn
 • xiǎng
 • lái
 • zhè
 • zhī
 • xià
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • shuō
 • 便想来把这只袜子补一下,我心想:说不定可
 • tīng
 • dào
 • de
 • biǎo
 • yáng
 • ne
 •  
 • 以听到妈妈的表扬呢!
 •  
 •  
 • biàn
 • cóng
 • de
 • zhēn
 • xiàn
 • chū
 • fěn
 • de
 • xiàn
 •  我便从妈妈的针线盒里拿出粉色的细线
 • méi
 • 和一枚