其他

 • 作文字数600字
 • wén
 • mén
 • wài
 • chóng
 • míng
 •  
 • jīng
 • jiào
 • chān
 • shì
 •  
 • chóng
 • wǎn
 • rán
 • shàng
 • zài
 •  
 • ér
 • 忽闻门外虫鸣,惊叫觇视,虫宛然尚在,喜而
 • zhī
 •  
 • míng
 • zhé
 • yuè
 •  
 • háng
 • qiě
 •  
 • zhī
 • zhǎng
 •  
 • ruò
 • 捕之。一鸣辄跃去,行且速。覆之以掌,虚若
 •  
 • shǒu
 • cái
 •  
 • yòu
 • chāo
 • ér
 • yuè
 •  
 • chèn
 • zhī
 •  
 • shé
 • guò
 • qiáng
 • 无物;手裁举,则又超而跃。急趁之。折过墙
 •  
 • suǒ
 • wǎng
 •  
 • pái
 • huái
 •  
 • jiàn
 • chóng
 • shàng
 •  
 • shěn
 • 隅,迷其所往。徘徊四顾,见虫伏壁上。审谛
 • zhī
 •  
 • duǎn
 • xiǎo
 •  
 • hēi
 • chì
 •  
 • dùn
 • fēi
 • qián
 •  
 • chéng
 • xiǎo
 •  
 • liè
 • 之,短小,黑赤色,顿非前物。成以其小,劣
 • zhī
 •  
 • wéi
 • bàng
 • huáng
 •  
 • xún
 • suǒ
 • zhú
 • zhě
 •  
 • shàng
 • xiǎo
 • chóng
 •  
 • yuè
 • luò
 • jīn
 • 之。惟傍徨,寻所逐者。壁上小虫,忽跃落襟
 • xiù
 • jiān
 •  
 • shì
 • zhī
 •  
 • xíng
 • shì
 • gǒu
 •  
 • méi
 • g
 • chì
 •  
 • fāng
 • shǒu
 • zhǎng
 • jìng
 •  
 • 袖间,视之,形苦士狗,梅花翅,方首长胫,
 • liáng
 •  
 •  
 • báo
 • sōng
 • líng
 •  
 •  
 • zhī
 •  
 •  
 • liáo
 • zhāi
 • zhì
 •  
 • 意似良。(薄松龄:《促织》《聊斋志异》第
 • 207
 •  
 • 207页)
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 • xuē
 • máo
 •  
 • jiù
 • zuò
 • zài
 • shuì
 • zhe
 • le
 •  
 • 他刚开始削羽毛笔,就坐在那里睡着了。几
 • zhī
 • cāng
 • yíng
 • yòng
 • xìng
 • yùn
 • huì
 •  
 • tuán
 • tuán
 • wéi
 • zhù
 • le
 • de
 • 只苍蝇立刻利用幸运机会,团团地围住了他的
 • zuǐ
 •  
 • zhī
 • wén
 • tíng
 • zài
 • de
 • é
 • shàng
 •  
 • zhèng
 • què
 • bǎi
 • kāi
 • le
 • 嘴巴。一只蚊子停在他的额上,正确地摆开了
 • liǎng
 • zhī
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • màn
 • de
 • quán
 • chā
 • jìn
 • de
 • róu
 • ruǎn
 • de
 • 两只脚,慢慢地把它的刺全部插进他的柔软的
 • ròu
 •  
 •  
 • [
 • é
 • ]
 • niè
 •  
 •  
 • liè
 • rén
 •  
 • 174
 • 肉里去。([]屠格涅夫:《猎人笔记》第174
 •  
 • 页)
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • shā
 •  
 • yǒu
 • zhī
 • piāo
 • liàng
 • de
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • guò
 • yuán
 • qiáng
 • 就在这一刹那,有一只漂亮的小虫飞过园墙
 •  
 • céng
 • màn
 • yóu
 • quán
 • chéng
 •  
 • zài
 • rén
 • yān
 • de
 • hóng
 • chén
 • zhōng
 • 。它也许曾漫游全城,在那人烟密集的红尘中
 • zhǎo
 • dào
 • chà
 • yān
 • hóng
 •  
 • qīng
 • cǎo
 • shù
 •  
 • ér
 • shēng
 • 找不到姹紫嫣红、青草绿树,而拉帕其尼医生
 • g
 • yuán
 • zhōng
 • de
 • nóng
 • xiāng
 • yǐn
 • le
 • lái
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • chì
 • bǎng
 • de
 • xiǎo
 • liàng
 • diǎn
 • 花园中的浓香把它引了来。这有翅膀的小亮点
 • méi
 • yǒu
 • tíng
 • zài
 • g
 • duǒ
 • shàng
 •  
 • ér
 • bèi
 • ā
 • yǐn
 • zhù
 • le
 • 没有停在花朵上,而似乎被碧阿蒂斯吸引住了
 •  
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • rào
 • zhe
 • de
 • tóu
 • pāi
 • zhe
 • chì
 • bǎng
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • huò
 • ,它在空中,绕着她的头拍着翅膀。([]
 • sāng
 •  
 •  
 • shēng
 • de
 • ér
 •  
 •  
 • huò
 • sāng
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 • 桑:《拉帕其尼医生的女儿》《霍桑短篇小说
 •  
 • 339
 •  
 • 集》第339页)
 • zhuō
 • shàng
 • fàng
 • zhe
 • tóng
 • zhú
 • tái
 •  
 • zhú
 • zài
 • rán
 • shāo
 •  
 • xíng
 • xíng
 • 桌子上放着一个铜烛台,蜡烛在燃烧。形形
 • de
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • rào
 • zhe
 • zhú
 • yàn
 • wēng
 • wēng
 • zhuǎn
 •  
 • měi
 • huì
 • 色色的小飞虫绕着烛焰嗡嗡地打转。每隔一会
 • ér
 •  
 • zǒng
 • huì
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • tài
 • kào
 • rǎo
 • huǒ
 • yàn
 •  
 • 儿,总会有一只小虫子飞得太靠扰火焰,把翼
 • chì
 • shāo
 • jiāo
 • le
 •  
 • shèn
 • zhì
 • shēn
 • dōu
 • shāo
 • zhe
 • le
 •  
 • piàn
 • jiān
 • zài
 • zhú
 • 翅烧焦了,甚至把身子都烧着了,片刻间在烛
 • xīn
 • shàng
 • shāo
 • tōng
 • hóng
 •  
 • zài
 • zhè
 • dāng
 • ér
 •  
 • fēi
 • xiè
 • ěr
 • sēn
 • shì
 • yào
 • 芯上烧个通红。在这当儿,菲谢尔森博士部要
 • zuò
 • xià
 • liǎn
 •  
 • mǎn
 • shì
 • zhòu
 • wén
 • de
 • liǎn
 • ér
 • huì
 • niǔ
 • dòng
 • lái
 • 做一下苦脸。他那满是皱纹的脸儿会扭动起来
 •  
 • luàn
 • péng
 • péng
 • de
 • xià
 • de
 • zuǐ
 • chún
 • huì
 • jǐn
 • yǎo
 • xià
 •  
 • zuì
 • hòu
 • ,乱蓬蓬的胡子底下的嘴唇会紧咬一下。最后
 •  
 • cóng
 • kǒu
 • dài
 • tāo
 • chū
 • kuài
 • shǒu
 • xiàng
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • huī
 • dòng
 • zhe
 •  
 • ,他从口袋里掏出一块手帕向小飞虫挥动着。
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • xīn
 •  
 •  
 • shì
 • chǎng
 • jiē
 • shàng
 • de
 • bīn
 • nuò
 • shā
 •  
 •  
 • xīn
 • []辛格:《市场街上的斯宾诺莎》《辛格
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • 21
 •  
 • 短篇小说集》第21页)
   

  相关内容

  殡葬

 • hòu
 • biān
 • xiào
 • juàn
 • tīng
 • de
 • líng
 •  
 • yōng
 • ér
 • shàng
 • qián
 • tīng
 • lái
 •  
 •  
 • 后边孝眷听的起灵,一拥儿哭上前厅来。…
 •  
 • shǎo
 • shí
 • bān
 • ér
 • tái
 • zhòng
 • de
 • gōng
 •  
 • shù
 • yāo
 • shuān
 • xié
 • ér
 • lái
 • …少时一班儿抬重的土工,个个束腰拴鞋而来
 •  
 • hǎo
 • xià
 • shà
 • rén
 •  
 • liǎng
 • jiā
 • rén
 •  
 • chān
 • guàn
 • zhǎn
 • ,好不吓煞人也。两个家人,搀定一个麻冠斩
 • de
 • xiào
 •  
 • zhí
 • miàn
 • jīn
 • bān
 •  
 • tuō
 • chū
 • jiē
 • xīn
 •  
 • cháo
 • mén
 • 衣的孝子,直如拉面筋一般,拖出街心,朝门
 • pǎo
 • zhe
 •  
 • yǎng
 • tiān
 • pāi
 • de
 • tòng
 •  
 • ér
 • bào
 • xìng
 • guān
 • 跑着,仰天拍地的痛哭。德喜儿也抱定兴官

  妈妈的爱

 • zuò
 • zhě
 •  
 • liú
 • bǐng
 • jun
 • 作者:刘丙钧
 • yǒu
 • hěn
 • hěn
 • de
 • wǎn
 •  
 • 有一个很热很热的夜晚,
 • cóng
 • mèng
 • zhōng
 • xǐng
 • lái
 •  
 • 我从梦中醒来,
 • zhèng
 • gěi
 • shàn
 • zhe
 • shàn
 •  
 • 妈妈正给我扇着扇子,
 • hàn
 • shuǐ
 • què
 • shī
 • tòu
 • le
 • de
 • shang
 •  
 • 汗水却湿透了她的衣裳。
 • ā
 •  
 • de
 • ài
 • shì
 • qīng
 • liáng
 • de
 • fēng
 •  
 • 啊!妈妈的爱是清凉的风。
 • yǒu
 • hěn
 • liáng
 • hěn
 • liáng
 • de
 • tiān
 •  
 • 有一个很凉很凉的雨天,
 • dào
 • xué
 • xiào
 • jiē
 •  
 • 妈妈到学校接我,
 • sǎn
 • zhē
 • zài
 • de
 • tóu
 • dǐng
 •  
 • 一把伞遮在我的头顶,
 • shuǐ
 • què
 • 雨水却打

  献给老师的花

 • zuò
 • zhě
 •  
 • liú
 • chóng
 • shàn
 • 作者:刘崇善
 • huān
 • yíng
 • lái
 • le
 • jiǎ
 •  
 • 欢乐地迎来了假日,
 • men
 • dào
 • wài
 • cǎi
 • zhāi
 • xiān
 • g
 •  
 • 他们到野外采摘鲜花,
 • xiān
 • g
 • bàn
 • zhe
 • de
 • tián
 •  
 •  
 • 鲜花打扮着绿色的田野——
 • duō
 • měi
 • de
 • chūn
 • tiān
 • de
 • huà
 •  
 • 一幅多美的春天的图画!
 • rán
 •  
 • men
 • xiǎng
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • 忽然,他们想起自己的老师,
 •  
 • zhèng
 • zuò
 • zài
 • chuāng
 • xià
 •  
 •  
 • 此刻,她正独坐在窗下……
 •  
 •  
 • xīn
 • qín
 • rǎn
 • bái
 • le
 • lǎo
 • shī
 • de
 • tóu
 •  
 • ——辛勤染白了老师的头发,
 • jiǎ
 • cóng
 • 假日也从无

  上课的钟儿在敲

 • zuò
 • zhě
 •  
 • zhāng
 • lóu
 • 作者:张继楼
 • kāi
 • xué
 • le
 •  
 • kāi
 • xué
 • le
 •  
 • 开学了,开学了,
 • shàng
 • de
 • zhōng
 • ér
 • zài
 • qiāo
 •  
 • 上课的钟儿在敲。
 • zǒu
 • jìn
 • zhè
 • chuāng
 • míng
 • jìng
 • de
 • jiāo
 • shì
 •  
 • 走进这窗明几净的教室,
 • zěn
 • néng
 • shǐ
 • xīn
 • ér
 • tiào
 •  
 • 怎能不使我心儿急急地跳。
 • zhè
 • céng
 • zhù
 • guò
 • kàng
 • zāi
 • de
 • jiě
 • fàng
 • jun
 • shū
 • shū
 •  
 • 这里曾驻过抗灾的解放军叔叔,
 • zài
 • xué
 • xiào
 • chī
 • fàn
 •  
 • xiū
 •  
 • shuì
 • jiào
 •  
 •  
 • 在学校吃饭、休息、睡觉……
 • wéi
 • bǎo
 • zhèng
 • men
 • àn
 • shí
 • kāi
 • xué
 • shàng
 •  
 • 为保证我们按时开学上课,
 • men
 • bān
 • chū
 • xué
 • xiào
 • 他们搬出学校

  工矿

 • zhè
 • shì
 • de
 • láo
 • dòng
 • chǎng
 • miàn
 •  
 • tiáo
 • gāo
 • zhěng
 • de
 • "
 • 这是一个巨大的劳动场面:一条高大整齐的"
 • shān
 • lǐng
 • "
 • liǎng
 • shān
 • tóu
 • lián
 • zài
 • le
 •  
 • tiáo
 • tiáo
 • mǎng
 • 山岭"把两个山头联在了一起,一条条巨蟒似
 • de
 • juàn
 • chǎng
 • zài
 • shàng
 •  
 • shā
 •  
 • shí
 • kuài
 • xiàng
 • zhǎng
 • le
 • tuǐ
 •  
 • 的卷场机趴在大坝上,沙子、石块象长了腿,
 • dòng
 • liú
 • dào
 • dǐng
 • shàng
 •  
 • shàng
 • xià
 • dào
 • chù
 • shì
 • rén
 •  
 • chē
 • 自动地流到坝顶上。坝上坝下到处是人,汽车
 •  
 • tuī
 • zài
 • cōng
 • máng
 • bēn
 • pǎo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • wáng
 • yuàn
 • .推土机在匆忙地奔跑……。(王愿

  热门内容

  今天,你的宝宝接种了吗?

 • chū
 • lín
 • rén
 • shì
 • de
 • xiǎo
 • bǎo
 • bǎo
 •  
 • duì
 • wài
 • jiè
 • bìng
 • de
 • qīn
 • quē
 • 初临人世的小宝宝,对外界疾病的侵袭缺乏
 • yǒu
 • xiào
 • de
 • fáng
 •  
 • miáo
 • shì
 • ràng
 • bǎo
 • bǎo
 • men
 • huò
 • kàng
 • jun
 • 有效的防御。疫苗是让宝宝们获得抵抗细菌和
 • bìng
 • de
 • zuì
 • hǎo
 • fāng
 •  
 • miáo
 • de
 • zuò
 • yòng
 • jiǎn
 • dān
 • ér
 • yǒu
 • xiào
 •  
 • 病毒的最好方法。疫苗的作用简单而有效,它
 • shì
 • jiāng
 • bìng
 • jun
 • huò
 • bìng
 • zuì
 • zhēng
 • de
 • xìn
 • chuán
 • gěi
 • bǎo
 • bǎo
 • 是将病菌或病毒体最具特征的信息传递给宝宝
 • de
 • miǎn
 • tǒng
 • bìng
 • xià
 • lái
 •  
 • tóng
 • jǐng
 • chá
 • táo
 • fàn
 • 的免疫系统并记忆下来,如同警察把逃犯

  小儿饮食八大规则

 • xiǎo
 • hái
 • jìn
 • shí
 • guī
 • zěn
 • me
 •  
 • qián
 •  
 • shàng
 • 小孩进食规矩怎么定?日前,上
 • hǎi
 • ér
 • xué
 • huì
 • ér
 • bǎo
 • xué
 •  
 • shàng
 • hǎi
 • yíng
 • yǎng
 • xué
 • huì
 •  
 • shàng
 • hǎi
 • jiāo
 • 海儿科学会儿保学组、上海营养学会、上海交
 • tōng
 • xué
 • gōng
 • gòng
 • wèi
 • shēng
 • xué
 • yuàn
 • péi
 • gōng
 • gòng
 • tóng
 • le
 • 通大学公共卫生学院以及雅培公司共同发起了
 •  
 • shàng
 • hǎi
 • ér
 • tóng
 • yǐn
 • shí
 • háng
 • wéi
 • diào
 • chá
 •  
 •  
 • duì
 • 1244
 • běn
 • shì
 • cháng
 • “上海儿童饮食行为调查”,对1244例本市常
 • zhù
 • 1~6
 • suì
 • ér
 • tóng
 • de
 • suí
 • 住户籍1~6岁儿童的随

  懒爸爸与勤爸爸

 •  
 •  
 • zài
 • jiā
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • de
 • lǎn
 •  
 • lìng
 • méi
 • yǒu
 • xiǎng
 • dào
 •  爸爸在家里是非常的懒,令我没有想到
 • de
 • shì
 • zài
 • gōng
 • zuò
 • de
 • shí
 • hòu
 • què
 • shì
 • me
 • de
 • qín
 • kuài
 •  
 • 的是爸爸在工作的时候却是那么的勤快。
 •  
 •  
 • xià
 • bān
 • huí
 • jiā
 • hòu
 •  
 • zhī
 • huì
 • gàn
 • sān
 • jiàn
 • shì
 •  
 • jiù
 •  爸爸下班回家后,只会干三件事,那就
 • shì
 •  
 • chī
 • fàn
 •  
 • shū
 • kàn
 •  
 • shuì
 • jiào
 •  
 • chī
 • wán
 • fàn
 • hòu
 •  
 • 是:吃饭、读书看报、睡觉。吃完饭后,他不
 • shì
 • fèn
 • zhǐ
 •  
 • jiù
 • shì
 • bào
 • zhe
 • běn
 • shū
 • wǎng
 • shā
 • 是拿份报纸,就是抱着本书往沙发

  我想对父母说

 •  
 •  
 • qīn
 • ài
 • de
 •  
 •  亲爱的妈妈:
 •  
 •  
 • cóng
 •  
 • wa
 • wa
 •  
 • luò
 • tiān
 • shǐ
 •  
 • shí
 • nián
 • guò
 •  自我从“哇哇”落地那天始,十一年过
 • le
 •  
 • shí
 • shēng
 • guò
 • le
 •  
 • nín
 • de
 • liǎn
 • shàng
 • zhǎng
 • le
 • duō
 • 去了,十一个生日过去了,您的脸上长了许多
 • zhòu
 • wén
 •  
 • nín
 • de
 • tóu
 • g
 • bái
 • le
 • duō
 •  
 • cóng
 • méi
 • yǒu
 • bào
 • yuàn
 • 皱纹,您的头发也花白了许多,你从没有抱怨
 •  
 • duì
 • nín
 • de
 • suǒ
 • zuò
 • suǒ
 • wéi
 •  
 • níng
 • yuàn
 • mái
 • zài
 • xīn
 •  
 • xiàng
 • ,我对您的所作所为。宁愿埋在心里,也不向
 • bào
 • 我报苦抱

  家乡的变化

 •  
 •  
 • jīn
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • shì
 • fán
 • huá
 • de
 • xiǎo
 • xiàn
 • chéng
 •  
 • dàn
 •  今日的家乡是个繁华的小县城,但昔日
 • jiā
 • xiāng
 • què
 • shì
 • pín
 • qióng
 • de
 • xiǎo
 • xiāng
 • cūn
 •  
 • 家乡却是一个贫穷的小乡村。
 •  
 •  
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • ??
 • nán
 • líng
 • xiàn
 • zài
 • shì
 • shí
 • fèn
 • yǐn
 • rén
 •  我的家乡??南陵现在是一个十分吸引人
 • de
 • fāng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zài
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • zuì
 • jìn
 • yòu
 • kāi
 • le
 • jiān
 • chāo
 • 的地方,因为在我的家乡最近又开了一间大超
 • shì
 • ??
 • shì
 • gòu
 •  
 • ??世纪乐购。
 •  
 •  
 • shì
 • gòu
 • nèi
 • shè
 •  世纪乐购内设