其他

 • 作文字数600字
 • wén
 • mén
 • wài
 • chóng
 • míng
 •  
 • jīng
 • jiào
 • chān
 • shì
 •  
 • chóng
 • wǎn
 • rán
 • shàng
 • zài
 •  
 • ér
 • 忽闻门外虫鸣,惊叫觇视,虫宛然尚在,喜而
 • zhī
 •  
 • míng
 • zhé
 • yuè
 •  
 • háng
 • qiě
 •  
 • zhī
 • zhǎng
 •  
 • ruò
 • 捕之。一鸣辄跃去,行且速。覆之以掌,虚若
 •  
 • shǒu
 • cái
 •  
 • yòu
 • chāo
 • ér
 • yuè
 •  
 • chèn
 • zhī
 •  
 • shé
 • guò
 • qiáng
 • 无物;手裁举,则又超而跃。急趁之。折过墙
 •  
 • suǒ
 • wǎng
 •  
 • pái
 • huái
 •  
 • jiàn
 • chóng
 • shàng
 •  
 • shěn
 • 隅,迷其所往。徘徊四顾,见虫伏壁上。审谛
 • zhī
 •  
 • duǎn
 • xiǎo
 •  
 • hēi
 • chì
 •  
 • dùn
 • fēi
 • qián
 •  
 • chéng
 • xiǎo
 •  
 • liè
 • 之,短小,黑赤色,顿非前物。成以其小,劣
 • zhī
 •  
 • wéi
 • bàng
 • huáng
 •  
 • xún
 • suǒ
 • zhú
 • zhě
 •  
 • shàng
 • xiǎo
 • chóng
 •  
 • yuè
 • luò
 • jīn
 • 之。惟傍徨,寻所逐者。壁上小虫,忽跃落襟
 • xiù
 • jiān
 •  
 • shì
 • zhī
 •  
 • xíng
 • shì
 • gǒu
 •  
 • méi
 • g
 • chì
 •  
 • fāng
 • shǒu
 • zhǎng
 • jìng
 •  
 • 袖间,视之,形苦士狗,梅花翅,方首长胫,
 • liáng
 •  
 •  
 • báo
 • sōng
 • líng
 •  
 •  
 • zhī
 •  
 •  
 • liáo
 • zhāi
 • zhì
 •  
 • 意似良。(薄松龄:《促织》《聊斋志异》第
 • 207
 •  
 • 207页)
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 • xuē
 • máo
 •  
 • jiù
 • zuò
 • zài
 • shuì
 • zhe
 • le
 •  
 • 他刚开始削羽毛笔,就坐在那里睡着了。几
 • zhī
 • cāng
 • yíng
 • yòng
 • xìng
 • yùn
 • huì
 •  
 • tuán
 • tuán
 • wéi
 • zhù
 • le
 • de
 • 只苍蝇立刻利用幸运机会,团团地围住了他的
 • zuǐ
 •  
 • zhī
 • wén
 • tíng
 • zài
 • de
 • é
 • shàng
 •  
 • zhèng
 • què
 • bǎi
 • kāi
 • le
 • 嘴巴。一只蚊子停在他的额上,正确地摆开了
 • liǎng
 • zhī
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • màn
 • de
 • quán
 • chā
 • jìn
 • de
 • róu
 • ruǎn
 • de
 • 两只脚,慢慢地把它的刺全部插进他的柔软的
 • ròu
 •  
 •  
 • [
 • é
 • ]
 • niè
 •  
 •  
 • liè
 • rén
 •  
 • 174
 • 肉里去。([]屠格涅夫:《猎人笔记》第174
 •  
 • 页)
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • shā
 •  
 • yǒu
 • zhī
 • piāo
 • liàng
 • de
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • guò
 • yuán
 • qiáng
 • 就在这一刹那,有一只漂亮的小虫飞过园墙
 •  
 • céng
 • màn
 • yóu
 • quán
 • chéng
 •  
 • zài
 • rén
 • yān
 • de
 • hóng
 • chén
 • zhōng
 • 。它也许曾漫游全城,在那人烟密集的红尘中
 • zhǎo
 • dào
 • chà
 • yān
 • hóng
 •  
 • qīng
 • cǎo
 • shù
 •  
 • ér
 • shēng
 • 找不到姹紫嫣红、青草绿树,而拉帕其尼医生
 • g
 • yuán
 • zhōng
 • de
 • nóng
 • xiāng
 • yǐn
 • le
 • lái
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • chì
 • bǎng
 • de
 • xiǎo
 • liàng
 • diǎn
 • 花园中的浓香把它引了来。这有翅膀的小亮点
 • méi
 • yǒu
 • tíng
 • zài
 • g
 • duǒ
 • shàng
 •  
 • ér
 • bèi
 • ā
 • yǐn
 • zhù
 • le
 • 没有停在花朵上,而似乎被碧阿蒂斯吸引住了
 •  
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • rào
 • zhe
 • de
 • tóu
 • pāi
 • zhe
 • chì
 • bǎng
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • huò
 • ,它在空中,绕着她的头拍着翅膀。([]
 • sāng
 •  
 •  
 • shēng
 • de
 • ér
 •  
 •  
 • huò
 • sāng
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 • 桑:《拉帕其尼医生的女儿》《霍桑短篇小说
 •  
 • 339
 •  
 • 集》第339页)
 • zhuō
 • shàng
 • fàng
 • zhe
 • tóng
 • zhú
 • tái
 •  
 • zhú
 • zài
 • rán
 • shāo
 •  
 • xíng
 • xíng
 • 桌子上放着一个铜烛台,蜡烛在燃烧。形形
 • de
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • rào
 • zhe
 • zhú
 • yàn
 • wēng
 • wēng
 • zhuǎn
 •  
 • měi
 • huì
 • 色色的小飞虫绕着烛焰嗡嗡地打转。每隔一会
 • ér
 •  
 • zǒng
 • huì
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • tài
 • kào
 • rǎo
 • huǒ
 • yàn
 •  
 • 儿,总会有一只小虫子飞得太靠扰火焰,把翼
 • chì
 • shāo
 • jiāo
 • le
 •  
 • shèn
 • zhì
 • shēn
 • dōu
 • shāo
 • zhe
 • le
 •  
 • piàn
 • jiān
 • zài
 • zhú
 • 翅烧焦了,甚至把身子都烧着了,片刻间在烛
 • xīn
 • shàng
 • shāo
 • tōng
 • hóng
 •  
 • zài
 • zhè
 • dāng
 • ér
 •  
 • fēi
 • xiè
 • ěr
 • sēn
 • shì
 • yào
 • 芯上烧个通红。在这当儿,菲谢尔森博士部要
 • zuò
 • xià
 • liǎn
 •  
 • mǎn
 • shì
 • zhòu
 • wén
 • de
 • liǎn
 • ér
 • huì
 • niǔ
 • dòng
 • lái
 • 做一下苦脸。他那满是皱纹的脸儿会扭动起来
 •  
 • luàn
 • péng
 • péng
 • de
 • xià
 • de
 • zuǐ
 • chún
 • huì
 • jǐn
 • yǎo
 • xià
 •  
 • zuì
 • hòu
 • ,乱蓬蓬的胡子底下的嘴唇会紧咬一下。最后
 •  
 • cóng
 • kǒu
 • dài
 • tāo
 • chū
 • kuài
 • shǒu
 • xiàng
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • huī
 • dòng
 • zhe
 •  
 • ,他从口袋里掏出一块手帕向小飞虫挥动着。
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • xīn
 •  
 •  
 • shì
 • chǎng
 • jiē
 • shàng
 • de
 • bīn
 • nuò
 • shā
 •  
 •  
 • xīn
 • []辛格:《市场街上的斯宾诺莎》《辛格
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • 21
 •  
 • 短篇小说集》第21页)
   

  相关内容

  荷塘

 •  
 • guā
 • guā
 •  
 •  
 •  
 • “呱呱,咯咯,”
 • táng
 • qīng
 • hǎo
 • duō
 •  
 • 荷塘里青蛙好多。
 • xiǎng
 • dǎi
 • zhù
 •  
 • 我想逮住一个,
 • qīng
 • zhī
 • zhī
 • táo
 • tuō
 •  
 • 青蛙一只只逃脱。
 • shuǐ
 • g
 • jiàn
 • mǎn
 •  
 • 水花溅满荷叶,
 • liú
 • xià
 • yín
 • zhū
 •  
 • 留下银珠颗颗。
 • zhuā
 • shuǐ
 • zhū
 •  
 • 我去抓水珠,
 • shuǐ
 • zhū
 • huá
 • luò
 •  
 • 水珠立刻滑落,
 • ò
 •  
 • men
 • shǔ
 •  
 • 哦,它们不属于我。
 • jìng
 • jìng
 • kàn
 • 我静静地看

  风雪

 • shān
 • shàng
 • de
 • xuě
 • bèi
 • fēng
 • chuī
 • zhe
 •  
 • xiàng
 • yào
 • mái
 • zhè
 • bàng
 • shān
 • de
 • xiǎo
 • fáng
 • 山上的雪被风吹着,象要埋蔽这傍山的小房
 • de
 •  
 • shù
 • hào
 • jiào
 •  
 • fēng
 • xuě
 • xiàng
 • xiǎo
 • fáng
 • zhē
 • méng
 • xià
 • lái
 •  
 • zhū
 • 似的。大树号叫,风雪向小房遮蒙下来。一株
 • shān
 • biān
 • xié
 • wāi
 • zhe
 • de
 • shù
 •  
 • dǎo
 • shé
 • xià
 • lái
 •  
 • hán
 • yuè
 • bèi
 • qiē
 • 山边斜歪着的大树,倒折下来。寒月怕被一切
 • shēng
 • yīn
 • suì
 • de
 •  
 • tuì
 • suō
 • dào
 • tiān
 • biān
 • le
 •  
 •  
 • xiāo
 • hóng
 •  
 •  
 • 声音扑碎似的,退缩到天边去了!(肖红:《
 • shēng
 • chǎng
 •  
 • 37
 •  
 • 生死场》第37页)
 •  
 •  
 • dàn
 • shì
 •  但是符

  传奇动作

 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵

  水彩笔

 • shuǐ
 • cǎi
 • de
 • yán
 • liù
 •  
 • 水彩的五颜六色,
 • chèn
 • tuō
 • zhe
 • 衬托着你那
 • qiào
 • de
 • shēn
 • yǐng
 •  
 • 俏丽的身影;
 • huàn
 • xiǎng
 • de
 • qiān
 • bǎi
 • guài
 •  
 • 幻想的千奇百怪,
 • zhe
 • 依附着你那
 • zhí
 • de
 • shēn
 •  
 • 笔直的身躯。
 • shí
 • jiān
 • fèn
 • miǎo
 • 时间一分一秒
 • liú
 • shì
 •  
 • 地流逝。
 • zhǐ
 •  
 • bèi
 • xuàn
 • rǎn
 •  
 • 纸,被你渲染;
 • fēng
 •  
 • bèi
 • guò
 •  
 • 风,被你过滤。
 • wéi
 • yǒu
 • rán
 • jiù
 •  
 •  
 • 唯有你依然如旧……
 • de
 • xiāng
 • bìng
 • wèi
 • 你的香气并未
 • xiāo
 • sàn
 •  
 • 消散,
 • de
 • diào
 • réng
 • wèi
 • 你的色调仍未

  小飞侠彼得_潘

 •  
 •  
 • jīng
 • zhì
 • xiǎo
 • kāi
 • běn
 •  
 • shēng
 • dòng
 • cǎi
 •  
 • jīng
 • diǎn
 • míng
 • zhe
 • cǎi
 •  精致小开本,生动大彩图,经典名著彩图
 • běn
 •  
 • zuì
 • shì
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • yuè
 • de
 • míng
 • zhe
 • huì
 • běn
 •  
 • míng
 • zhe
 • zǎo
 • zǎo
 • 本,最适合小学生阅读的名著绘本。名著早早
 • cóng
 • shū
 • yǒu
 • yōu
 • wèi
 •  
 • xīn
 • líng
 • gǎn
 • dòng
 •  
 • rén
 • shēng
 • zhì
 • huì
 • děng
 • 读丛书具有幽默趣味、心灵感动、人生智慧等
 • duō
 • zhǒng
 • nèi
 • hán
 •  
 • néng
 • hái
 • men
 • xué
 • de
 • xìng
 •  
 • néng
 • 多种内涵,能激发起孩子们学习的兴趣,能激
 • hái
 • men
 • gǎn
 • shòu
 • rén
 • shēng
 • shì
 • jiè
 • de
 • wàng
 •  
 • néng
 • mǎn
 • 发起孩子们感受人生世界的欲望,能满足他

  热门内容

  爸爸这人可真怪

 •  
 •  
 • zhè
 • rén
 • zhēn
 • guài
 • .
 • ya
 • ,
 • zhǎng
 • dǎo
 • guài
 • ,
 • jiù
 • shì
 •  爸爸这人可真怪.他呀,长得倒不怪,就是
 • guài
 • ,
 • zhāng
 • liǎn
 • ,
 • shuō
 • yīn
 • jiù
 • yīn
 • ,
 • shuō
 • qíng
 • jiù
 • qíng
 • .
 • zài
 • miàn
 • 脾气怪,他那张脸,说阴就阴,说晴就晴.在我面
 • qián
 • zǒng
 • shì
 • yīn
 • tiān
 • ,
 • yǒu
 • shí
 • hái
 • léi
 • ne
 • .
 • shì
 • zài
 • miàn
 • qián
 • jiù
 • 前总是阴天,有时还打雷呢.可是在妈妈面前就
 • yàng
 • le
 • ,
 • yīn
 • zhuǎn
 • duō
 • yún
 • ,
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiān
 • jiù
 • yòu
 • zhuǎn
 • qíng
 • le
 • .
 • 不一样了,阴转多云,眨眼间就又转晴了.
 •  
 •  
 • yǒu
 • ,
 • de
 •  有一次,我的

  假如我是一片美的叶子

 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • piàn
 • měi
 • de
 •  假如我是一片美的叶子
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • piàn
 • měi
 • de
 •  
 • yào
 • piāo
 • dào
 • hǎi
 •  假如我是一片美的叶子,我要飘到大海
 •  
 • 里去;
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • piàn
 • měi
 • de
 •  
 • huì
 • wéi
 • bìng
 • rén
 • sòng
 •  假如我是一片美的叶子,我会为病人送
 • wàng
 • zhī
 • mén
 •  
 • 去希望之门;
 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • piàn
 • měi
 • de
 •  
 • huì
 • dāng
 • xiǎo
 •  假如我是一片美的叶子,我会当小

  好人好事,无处不在

 •  
 •  
 • hǎo
 • rén
 • hǎo
 • shì
 •  
 • chù
 • zài
 •  好人好事,无处不在
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 5
 •  
 • bān
 •  ☆五(5)班
 •  
 •  
 •  
 • mài
 • lei
 •  
 • mài
 • lei
 •  
 •  
 • lóu
 • xià
 • chuán
 • lái
 •  “卖橘子嘞!卖橘子嘞!”楼下传来一
 • zhèn
 • zhèn
 • shú
 • de
 • yāo
 • shēng
 •  
 • tīng
 • dào
 • zhè
 • zhèn
 • yāo
 • shēng
 •  
 • jiù
 • xiǎng
 • 阵阵熟悉的吆喝声,听到这阵吆喝声,我就想
 • le
 • tiān
 • qián
 • de
 •  
 • men
 • jiā
 • lóu
 • xià
 • yǒu
 • cài
 • chǎng
 •  
 • 起了几天前的那一幕。我们家楼下有个菜场,
 • cài
 • chǎng
 • yǒu
 • duō
 • mài
 • de
 • 菜场里有许多卖橘子的

  我家的夏日

 •  
 •  
 • nián
 • zhōng
 • zuì
 • de
 • jiē
 • guò
 • xià
 • le
 •  
 •  一年中最热的季节莫过于夏季了。
 •  
 •  
 • xià
 • tiān
 • de
 • zǎo
 • chén
 •  
 • men
 • jiā
 • zǎo
 • zǎo
 • le
 • chuáng
 •  
 •  夏天的早晨,我们一家早早地起了床,
 • kāi
 • chuāng
 • lián
 •  
 • zhe
 • yáng
 • guāng
 •  
 • chuáng
 • hòu
 •  
 • zhe
 • běn
 • 拉开窗帘,沐浴着阳光。起床后,我拿着一本
 •  
 • shí
 • wàn
 • wéi
 • shí
 • me
 •  
 • kàn
 • de
 • jīn
 • jīn
 • yǒu
 • wèi
 •  
 • ér
 • zài
 • 《十万个为什么》看的津津有味;而妈妈则在
 • shōu
 • shí
 • bèi
 • chuáng
 • dān
 •  
 • zài
 • niú
 • nǎi
 •  
 • 收拾被子和床单;爸爸在热牛奶、

  学游泳

 •  
 •  
 • wa
 •  
 • yǒu
 • shì
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • xīng
 • tiān
 •  
 • hǎo
 • shuǎng
 •  
 • suí
 •  哇!有是一个暑假的星期天,好爽!随
 • zhe
 • shí
 • jiān
 • de
 • biàn
 • huà
 •  
 • shì
 • wài
 • wēn
 • shēng
 • gāo
 • le
 •  
 • shuí
 • dōu
 • huì
 • xiǎng
 • 着时间的变化,室外温度也升高了,谁都会想
 • yóu
 • yǒng
 •  
 • duì
 • le
 •  
 • xiǎng
 • de
 • shì
 • yàng
 • de
 •  
 • 去游泳,对了,我和你想的是一样的。
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • dài
 • shān
 • shàng
 • de
 • yóu
 • yǒng
 • chí
 • yóu
 • yǒng
 •  
 •  下午,爸爸带我去山上的游泳池游泳,
 • shuō
 • lái
 • jiàn
 • xiào
 •  
 • dōu
 • 11
 • suì
 • le
 • 说来也不怕你见笑,我都11岁了