其他

 • 作文字数600字
 • wén
 • mén
 • wài
 • chóng
 • míng
 •  
 • jīng
 • jiào
 • chān
 • shì
 •  
 • chóng
 • wǎn
 • rán
 • shàng
 • zài
 •  
 • ér
 • 忽闻门外虫鸣,惊叫觇视,虫宛然尚在,喜而
 • zhī
 •  
 • míng
 • zhé
 • yuè
 •  
 • háng
 • qiě
 •  
 • zhī
 • zhǎng
 •  
 • ruò
 • 捕之。一鸣辄跃去,行且速。覆之以掌,虚若
 •  
 • shǒu
 • cái
 •  
 • yòu
 • chāo
 • ér
 • yuè
 •  
 • chèn
 • zhī
 •  
 • shé
 • guò
 • qiáng
 • 无物;手裁举,则又超而跃。急趁之。折过墙
 •  
 • suǒ
 • wǎng
 •  
 • pái
 • huái
 •  
 • jiàn
 • chóng
 • shàng
 •  
 • shěn
 • 隅,迷其所往。徘徊四顾,见虫伏壁上。审谛
 • zhī
 •  
 • duǎn
 • xiǎo
 •  
 • hēi
 • chì
 •  
 • dùn
 • fēi
 • qián
 •  
 • chéng
 • xiǎo
 •  
 • liè
 • 之,短小,黑赤色,顿非前物。成以其小,劣
 • zhī
 •  
 • wéi
 • bàng
 • huáng
 •  
 • xún
 • suǒ
 • zhú
 • zhě
 •  
 • shàng
 • xiǎo
 • chóng
 •  
 • yuè
 • luò
 • jīn
 • 之。惟傍徨,寻所逐者。壁上小虫,忽跃落襟
 • xiù
 • jiān
 •  
 • shì
 • zhī
 •  
 • xíng
 • shì
 • gǒu
 •  
 • méi
 • g
 • chì
 •  
 • fāng
 • shǒu
 • zhǎng
 • jìng
 •  
 • 袖间,视之,形苦士狗,梅花翅,方首长胫,
 • liáng
 •  
 •  
 • báo
 • sōng
 • líng
 •  
 •  
 • zhī
 •  
 •  
 • liáo
 • zhāi
 • zhì
 •  
 • 意似良。(薄松龄:《促织》《聊斋志异》第
 • 207
 •  
 • 207页)
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 • xuē
 • máo
 •  
 • jiù
 • zuò
 • zài
 • shuì
 • zhe
 • le
 •  
 • 他刚开始削羽毛笔,就坐在那里睡着了。几
 • zhī
 • cāng
 • yíng
 • yòng
 • xìng
 • yùn
 • huì
 •  
 • tuán
 • tuán
 • wéi
 • zhù
 • le
 • de
 • 只苍蝇立刻利用幸运机会,团团地围住了他的
 • zuǐ
 •  
 • zhī
 • wén
 • tíng
 • zài
 • de
 • é
 • shàng
 •  
 • zhèng
 • què
 • bǎi
 • kāi
 • le
 • 嘴巴。一只蚊子停在他的额上,正确地摆开了
 • liǎng
 • zhī
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • màn
 • de
 • quán
 • chā
 • jìn
 • de
 • róu
 • ruǎn
 • de
 • 两只脚,慢慢地把它的刺全部插进他的柔软的
 • ròu
 •  
 •  
 • [
 • é
 • ]
 • niè
 •  
 •  
 • liè
 • rén
 •  
 • 174
 • 肉里去。([]屠格涅夫:《猎人笔记》第174
 •  
 • 页)
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • shā
 •  
 • yǒu
 • zhī
 • piāo
 • liàng
 • de
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • guò
 • yuán
 • qiáng
 • 就在这一刹那,有一只漂亮的小虫飞过园墙
 •  
 • céng
 • màn
 • yóu
 • quán
 • chéng
 •  
 • zài
 • rén
 • yān
 • de
 • hóng
 • chén
 • zhōng
 • 。它也许曾漫游全城,在那人烟密集的红尘中
 • zhǎo
 • dào
 • chà
 • yān
 • hóng
 •  
 • qīng
 • cǎo
 • shù
 •  
 • ér
 • shēng
 • 找不到姹紫嫣红、青草绿树,而拉帕其尼医生
 • g
 • yuán
 • zhōng
 • de
 • nóng
 • xiāng
 • yǐn
 • le
 • lái
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • chì
 • bǎng
 • de
 • xiǎo
 • liàng
 • diǎn
 • 花园中的浓香把它引了来。这有翅膀的小亮点
 • méi
 • yǒu
 • tíng
 • zài
 • g
 • duǒ
 • shàng
 •  
 • ér
 • bèi
 • ā
 • yǐn
 • zhù
 • le
 • 没有停在花朵上,而似乎被碧阿蒂斯吸引住了
 •  
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • rào
 • zhe
 • de
 • tóu
 • pāi
 • zhe
 • chì
 • bǎng
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • huò
 • ,它在空中,绕着她的头拍着翅膀。([]
 • sāng
 •  
 •  
 • shēng
 • de
 • ér
 •  
 •  
 • huò
 • sāng
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 • 桑:《拉帕其尼医生的女儿》《霍桑短篇小说
 •  
 • 339
 •  
 • 集》第339页)
 • zhuō
 • shàng
 • fàng
 • zhe
 • tóng
 • zhú
 • tái
 •  
 • zhú
 • zài
 • rán
 • shāo
 •  
 • xíng
 • xíng
 • 桌子上放着一个铜烛台,蜡烛在燃烧。形形
 • de
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • rào
 • zhe
 • zhú
 • yàn
 • wēng
 • wēng
 • zhuǎn
 •  
 • měi
 • huì
 • 色色的小飞虫绕着烛焰嗡嗡地打转。每隔一会
 • ér
 •  
 • zǒng
 • huì
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • tài
 • kào
 • rǎo
 • huǒ
 • yàn
 •  
 • 儿,总会有一只小虫子飞得太靠扰火焰,把翼
 • chì
 • shāo
 • jiāo
 • le
 •  
 • shèn
 • zhì
 • shēn
 • dōu
 • shāo
 • zhe
 • le
 •  
 • piàn
 • jiān
 • zài
 • zhú
 • 翅烧焦了,甚至把身子都烧着了,片刻间在烛
 • xīn
 • shàng
 • shāo
 • tōng
 • hóng
 •  
 • zài
 • zhè
 • dāng
 • ér
 •  
 • fēi
 • xiè
 • ěr
 • sēn
 • shì
 • yào
 • 芯上烧个通红。在这当儿,菲谢尔森博士部要
 • zuò
 • xià
 • liǎn
 •  
 • mǎn
 • shì
 • zhòu
 • wén
 • de
 • liǎn
 • ér
 • huì
 • niǔ
 • dòng
 • lái
 • 做一下苦脸。他那满是皱纹的脸儿会扭动起来
 •  
 • luàn
 • péng
 • péng
 • de
 • xià
 • de
 • zuǐ
 • chún
 • huì
 • jǐn
 • yǎo
 • xià
 •  
 • zuì
 • hòu
 • ,乱蓬蓬的胡子底下的嘴唇会紧咬一下。最后
 •  
 • cóng
 • kǒu
 • dài
 • tāo
 • chū
 • kuài
 • shǒu
 • xiàng
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • huī
 • dòng
 • zhe
 •  
 • ,他从口袋里掏出一块手帕向小飞虫挥动着。
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • xīn
 •  
 •  
 • shì
 • chǎng
 • jiē
 • shàng
 • de
 • bīn
 • nuò
 • shā
 •  
 •  
 • xīn
 • []辛格:《市场街上的斯宾诺莎》《辛格
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • 21
 •  
 • 短篇小说集》第21页)
   

  相关内容

  水井里的青蛙

 • shuǐ
 • jǐng
 • yǒu
 • zhī
 • qīng
 •  
 • 水井里有一只青蛙,
 •  
 • guā
 • guā
 •  
 • chàng
 • zhe
 •  
 • “呱呱”地唱着歌,
 • chàng
 • jìn
 • de
 • dān
 •  
 • 唱不尽的孤单,
 • chàng
 • wán
 • de
 •  
 • 唱不完的寂寞。
 • bái
 • tiān
 • kàn
 • jiàn
 • tiān
 • shì
 • me
 • xiǎo
 •  
 • 白天它看见天是那么小,
 • wǎn
 • zhī
 • néng
 • kàn
 • dào
 • xīng
 • xīng
 •  
 • 夜晚只能看到星星几颗。
 • yào
 • shì
 • huàn
 • le
 •  
 • 它要是换了我,
 • xīn
 • huì
 • kuài
 •  
 • 心里也不会快乐。
 • yòng
 • diào
 • tǒng
 • jiāng
 • 我用吊桶将它

  妇女宣言

 •  
 •  
 • (1979
 • nián
 • 12
 • yuè
 • 28
 • 34
 • jiè
 • lián
 • guó
 • huì
 • tōng
 • guò
 • )
 •  (19791228日第34届联合国大会通过)
 •  
 •  
 • běn
 • gōng
 • yuē
 • yuē
 • guó
 • ,
 • zhù
 • dào
 •  
 • lián
 • guó
 • xiàn
 • zhāng
 •  本公约缔约各国,注意到《联合国宪章
 •  
 • zhòng
 • shēn
 • duì
 • běn
 • rén
 • quán
 • .
 • rén
 • shēn
 • zūn
 • yán
 • jià
 • zhí
 • nán
 • 》重申对基本人权.人身尊严和价值以及男女
 • píng
 • děng
 • quán
 • de
 • xìn
 • niàn
 • ;
 • 平等权利的信念;
 •  
 •  
 • zhù
 • dào
 •  
 • shì
 • jiè
 • rén
 • quán
 • xuān
 • yán
 •  
 • shēn
 • míng
 • róng
 •  注意到《世界人权宣言》申明不容岐
 • shì
 • de
 • 视的

  动物

 • gǒu
 • 狗和猫
 •  
 • hǎo
 •  
 • hǎo
 •  
 •  
 • “好!好!”
 • shuí
 • zài
 • jiào
 • 谁在叫
 • yuán
 • lái
 • gǒu
 • 原来狗
 • zài
 • xiàng
 • zhāo
 • ne
 • 在向猫打招呼呢
 • zhī
 • dào
 • zuò
 • le
 • shí
 • me
 • 猫不知道做了什麽
 • kuī
 • xīn
 • shì
 • 亏心事
 • kàn
 • dào
 • gǒu
 • jiù
 • jiào
 • 看到狗就叫
 •  
 • ya
 •  
 • ya
 •  
 •  
 • “妈呀!妈呀!”
 • què
 • què
 • xiàng
 • shì
 • guān
 • qiāng
 •  
 • 麻雀麻雀像是机关枪,
 • měi
 • tiān
 • de
 • jiào
 •  
 • 每天吱吱的叫。
 • què
 • xiàng
 • zhī
 • qiān
 •  
 • 麻雀也像枝铅笔,
 • tíng
 • de
 • zài
 • shài
 • chǎng
 • shàng
 • xiě
 •  
 • 不停的在晒谷场上写字。
 • què
 • yòu
 • xiàng
 • 麻雀又像

  播种文明

 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • zài
 • 90
 • bān
 • yǒu
 • zhè
 • yàng
 • wèi
 • shí
 • de
 • tóng
 • xué
 •  同学们,在90班有这样一位朴实的同学
 • jiào
 • bái
 • qiáng
 •  
 • jiā
 • jìng
 • pín
 • kùn
 •  
 • nián
 • mài
 • de
 • qīn
 • wéi
 • le
 • ràng
 • hái
 • 叫白富强,他家境贫困,年迈的父亲为了让孩
 • shàng
 • xué
 •  
 • dài
 • kuǎn
 • wàn
 • yuán
 • gěi
 • jiāo
 • le
 • xué
 • fèi
 •  
 • bái
 • qiáng
 • tóng
 • 子上学,贷款一万元给他交了学费,白富强同
 • xué
 • qín
 • jiǎn
 • jiē
 • yuē
 •  
 • jiān
 •  
 • pǐn
 • xué
 • jiān
 • yōu
 •  
 • shì
 • men
 • 90
 • 学勤俭节约,艰苦朴素,品学兼优,是我们90
 • bān
 • de
 • jiāo
 • ào
 •  
 • shì
 • men
 • shí
 • yàn
 • zhōng
 • xué
 • de
 • 班的骄傲,是我们实验中学的自

  阵雨

 •  
 • pīng
 • dōng
 •  
 • pīng
 • dōng
 •  
 •  
 • “乒冬,乒冬,”
 • hǎo
 • de
 • diǎn
 •  
 • 好大的雨点。
 • piàn
 • shuō
 • zài
 • dòu
 • dòu
 •  
 • 瓦片说在撒豆豆哩,
 • tīng
 •  
 • gǔn
 • dòu
 • de
 • xiǎng
 • shēng
 • piàn
 •  
 • 听,滚豆的响声一片。
 •  
 • huá
 •  
 • huá
 •  
 •  
 • “哗啦,哗啦,”
 • hǎo
 • de
 • diǎn
 •  
 • 好急的雨点。
 • shuǐ
 • chí
 • shuō
 • zài
 • xià
 • pào
 • pào
 •  
 • 水池说在下泡泡哩,
 • kàn
 •  
 • shù
 • shuǐ
 • pào
 • zài
 • shuǐ
 • miàn
 •  
 • 看,无数水泡浮在水面。
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 •  
 • “沙沙,沙沙,”

  热门内容

  记一个珍爱生命的人

 •  
 •  
 • zhēn
 • ài
 • shēng
 • mìng
 • de
 • rén
 •  
 •  记一个珍爱生命的人 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • qín
 • zhì
 •  
 •  狄勤智 
 •  
 •  
 •  四七
 •  
 •  
 • yǒu
 • lín
 • jiào
 • xiǎo
 • xiá
 •  
 • shēn
 • cán
 • zhì
 • jiān
 •  
 • gěi
 •  我有一个邻居叫小霞,她身残志坚,给
 • liú
 • xià
 • le
 • shēn
 • yìn
 • xiàng
 •  
 •  
 • 我留下了深刻印象。 
 •  
 •  
 • xiǎo
 • xiá
 • miáo
 • tiáo
 • de
 • shēn
 • cái
 •  
 • zhǎng
 • zhǎng
 • de
 • tóu
 •  小霞苗条的身材,长长的头发

  我和小鸟

 •  
 •  
 • xīng
 • tiān
 • de
 • zǎo
 • chén
 • ,
 • zhèng
 • tǎng
 • zài
 • chuáng
 • shàng
 • shuì
 • lǎn
 • jiào
 • ,
 •  星期天的早晨,我正躺在床上睡懒觉,
 • rán
 • tīng
 • jiàn
 • chuāng
 • wài
 • chuán
 • lái
 • shēng
 • shēng
 • xiǎo
 • niǎo
 • de
 • jiān
 • jiào
 • ,
 • shēng
 • yīn
 • xiàng
 • dāng
 • 然听见窗外传来一声声小鸟的尖叫,声音相当凄
 • cǎn
 • .
 • .
 •  
 •  
 • gǎn
 • jǐn
 • chuān
 • xià
 • chuáng
 • ,
 • dào
 • yáng
 • tái
 • kàn
 • jiū
 • jìng
 • ,
 • ā
 • !
 • yǒu
 •  我赶紧穿衣下床,到阳台看个究竟,!
 • zhī
 • xiǎo
 • niǎo
 • !
 • zhī
 • jiàn
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • shēn
 • ,
 • chì
 • bǎng
 • zhāng
 • kāi
 • zài
 • 一只小鸟!只见它小小的身子,翅膀张开扑在地
 • miàn
 • shàng
 • ,
 • shàn
 • zhe
 • 面上,扑扇着

  游峨嵋

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • suí
 • dào
 • tiān
 • zhī
 • guó
 •  暑假里的一天,我随妈妈到天府之国四
 • yóu
 • le
 • huí
 •  
 • dào
 • de
 • èr
 • tiān
 •  
 • men
 • biàn
 • 川去游了一回。到达四川的第二天,我们便去
 • lái
 • dào
 • le
 • fēng
 • guāng
 • xiù
 • měi
 • de
 • é
 • méi
 • shān
 •  
 • 来到了风光秀美的峨嵋山。
 •  
 •  
 • yuǎn
 • wàng
 • é
 • méi
 • shān
 •  
 • shān
 • fēng
 • lián
 • mián
 •  
 • gāo
 • xióng
 •  远望峨嵋山,那山峰连绵起伏,高大雄
 • wěi
 •  
 • zǒu
 • shàng
 • shí
 • jiē
 •  
 • zhèn
 • qīng
 • fēng
 • chū
 • lái
 •  
 • ā
 •  
 • duō
 • me
 • qīng
 • xīn
 • 伟。走上石阶,一阵清风出来,啊,多么清新
 • de
 • 春天来了

 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • lái
 • le
 •  
 • chūn
 • tiān
 • lái
 • le
 •  
 • liǔ
 • shù
 • le
 •  
 • xiǎo
 •  春天来了,春天来了,柳树发芽了,小
 • cǎo
 • cóng
 • xià
 • tōu
 • tōu
 • de
 • zuàn
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • rén
 • men
 • tuō
 • diào
 • hòu
 • hòu
 • de
 • 草也从地下偷偷的钻了出来。人们脱掉厚厚的
 • dōng
 • zhuāng
 •  
 • chuān
 • shàng
 • le
 • měi
 • de
 • chūn
 • zhuāng
 •  
 • měi
 • rén
 • liǎn
 • shàng
 • dōu
 • liú
 • 冬装,穿上了美丽的春装。每个人脸上都流露
 • chū
 • le
 • chūn
 • tiān
 • de
 •  
 • 出了春天的气息。
 •  
 •  
 • hái
 • men
 • chū
 • zhǒng
 • yàng
 • de
 • fēng
 • zhēng
 • lái
 • sài
 •  
 • kàn
 •  孩子们拿出各种各样的风筝来比赛,看
 • shuí
 • fēi
 • gāo
 •  
 • 谁飞得高,

  荔枝

 •  
 •  
 • zhī
 • xiàng
 • hóng
 • hóng
 • de
 • ài
 • xīn
 •  
 • hóng
 • zhōng
 • dài
 •  
 • shēn
 •  荔枝像一颗红红的爱心,红中带绿,身
 • shàng
 • zhǎng
 • mǎn
 • le
 • duō
 • xiǎo
 •  
 • lái
 • de
 •  
 • niē
 • niē
 • 上长满了许多小疙瘩,摸起来麻麻的,捏一捏
 •  
 • zài
 • shǒu
 • xīn
 • yǎng
 • yǎng
 • de
 •  
 • qiāo
 • qiāo
 • wén
 • le
 • wén
 •  
 • de
 • wèi
 • ,握在手心痒痒的。我悄悄地闻了闻,它的味
 • dào
 • xiāng
 • xiāng
 • de
 •  
 • tián
 • de
 •  
 • zhēn
 • xiǎng
 • yǎo
 • kǒu
 •  
 • 道香香的,甜丝丝的,真想咬它一口。
 •  
 •  
 • qīng
 • qīng
 • bāo
 • kāi
 • zhī
 •  
 • xiāng
 • tián
 • de
 •  我轻轻地剥开荔枝壳,香甜的