其他

 • 作文字数600字
 • wén
 • mén
 • wài
 • chóng
 • míng
 •  
 • jīng
 • jiào
 • chān
 • shì
 •  
 • chóng
 • wǎn
 • rán
 • shàng
 • zài
 •  
 • ér
 • 忽闻门外虫鸣,惊叫觇视,虫宛然尚在,喜而
 • zhī
 •  
 • míng
 • zhé
 • yuè
 •  
 • háng
 • qiě
 •  
 • zhī
 • zhǎng
 •  
 • ruò
 • 捕之。一鸣辄跃去,行且速。覆之以掌,虚若
 •  
 • shǒu
 • cái
 •  
 • yòu
 • chāo
 • ér
 • yuè
 •  
 • chèn
 • zhī
 •  
 • shé
 • guò
 • qiáng
 • 无物;手裁举,则又超而跃。急趁之。折过墙
 •  
 • suǒ
 • wǎng
 •  
 • pái
 • huái
 •  
 • jiàn
 • chóng
 • shàng
 •  
 • shěn
 • 隅,迷其所往。徘徊四顾,见虫伏壁上。审谛
 • zhī
 •  
 • duǎn
 • xiǎo
 •  
 • hēi
 • chì
 •  
 • dùn
 • fēi
 • qián
 •  
 • chéng
 • xiǎo
 •  
 • liè
 • 之,短小,黑赤色,顿非前物。成以其小,劣
 • zhī
 •  
 • wéi
 • bàng
 • huáng
 •  
 • xún
 • suǒ
 • zhú
 • zhě
 •  
 • shàng
 • xiǎo
 • chóng
 •  
 • yuè
 • luò
 • jīn
 • 之。惟傍徨,寻所逐者。壁上小虫,忽跃落襟
 • xiù
 • jiān
 •  
 • shì
 • zhī
 •  
 • xíng
 • shì
 • gǒu
 •  
 • méi
 • g
 • chì
 •  
 • fāng
 • shǒu
 • zhǎng
 • jìng
 •  
 • 袖间,视之,形苦士狗,梅花翅,方首长胫,
 • liáng
 •  
 •  
 • báo
 • sōng
 • líng
 •  
 •  
 • zhī
 •  
 •  
 • liáo
 • zhāi
 • zhì
 •  
 • 意似良。(薄松龄:《促织》《聊斋志异》第
 • 207
 •  
 • 207页)
 • gāng
 • kāi
 • shǐ
 • xuē
 • máo
 •  
 • jiù
 • zuò
 • zài
 • shuì
 • zhe
 • le
 •  
 • 他刚开始削羽毛笔,就坐在那里睡着了。几
 • zhī
 • cāng
 • yíng
 • yòng
 • xìng
 • yùn
 • huì
 •  
 • tuán
 • tuán
 • wéi
 • zhù
 • le
 • de
 • 只苍蝇立刻利用幸运机会,团团地围住了他的
 • zuǐ
 •  
 • zhī
 • wén
 • tíng
 • zài
 • de
 • é
 • shàng
 •  
 • zhèng
 • què
 • bǎi
 • kāi
 • le
 • 嘴巴。一只蚊子停在他的额上,正确地摆开了
 • liǎng
 • zhī
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • màn
 • de
 • quán
 • chā
 • jìn
 • de
 • róu
 • ruǎn
 • de
 • 两只脚,慢慢地把它的刺全部插进他的柔软的
 • ròu
 •  
 •  
 • [
 • é
 • ]
 • niè
 •  
 •  
 • liè
 • rén
 •  
 • 174
 • 肉里去。([]屠格涅夫:《猎人笔记》第174
 •  
 • 页)
 • jiù
 • zài
 • zhè
 • shā
 •  
 • yǒu
 • zhī
 • piāo
 • liàng
 • de
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • guò
 • yuán
 • qiáng
 • 就在这一刹那,有一只漂亮的小虫飞过园墙
 •  
 • céng
 • màn
 • yóu
 • quán
 • chéng
 •  
 • zài
 • rén
 • yān
 • de
 • hóng
 • chén
 • zhōng
 • 。它也许曾漫游全城,在那人烟密集的红尘中
 • zhǎo
 • dào
 • chà
 • yān
 • hóng
 •  
 • qīng
 • cǎo
 • shù
 •  
 • ér
 • shēng
 • 找不到姹紫嫣红、青草绿树,而拉帕其尼医生
 • g
 • yuán
 • zhōng
 • de
 • nóng
 • xiāng
 • yǐn
 • le
 • lái
 •  
 • zhè
 • yǒu
 • chì
 • bǎng
 • de
 • xiǎo
 • liàng
 • diǎn
 • 花园中的浓香把它引了来。这有翅膀的小亮点
 • méi
 • yǒu
 • tíng
 • zài
 • g
 • duǒ
 • shàng
 •  
 • ér
 • bèi
 • ā
 • yǐn
 • zhù
 • le
 • 没有停在花朵上,而似乎被碧阿蒂斯吸引住了
 •  
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • rào
 • zhe
 • de
 • tóu
 • pāi
 • zhe
 • chì
 • bǎng
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • huò
 • ,它在空中,绕着她的头拍着翅膀。([]
 • sāng
 •  
 •  
 • shēng
 • de
 • ér
 •  
 •  
 • huò
 • sāng
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 • 桑:《拉帕其尼医生的女儿》《霍桑短篇小说
 •  
 • 339
 •  
 • 集》第339页)
 • zhuō
 • shàng
 • fàng
 • zhe
 • tóng
 • zhú
 • tái
 •  
 • zhú
 • zài
 • rán
 • shāo
 •  
 • xíng
 • xíng
 • 桌子上放着一个铜烛台,蜡烛在燃烧。形形
 • de
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • rào
 • zhe
 • zhú
 • yàn
 • wēng
 • wēng
 • zhuǎn
 •  
 • měi
 • huì
 • 色色的小飞虫绕着烛焰嗡嗡地打转。每隔一会
 • ér
 •  
 • zǒng
 • huì
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • chóng
 • fēi
 • tài
 • kào
 • rǎo
 • huǒ
 • yàn
 •  
 • 儿,总会有一只小虫子飞得太靠扰火焰,把翼
 • chì
 • shāo
 • jiāo
 • le
 •  
 • shèn
 • zhì
 • shēn
 • dōu
 • shāo
 • zhe
 • le
 •  
 • piàn
 • jiān
 • zài
 • zhú
 • 翅烧焦了,甚至把身子都烧着了,片刻间在烛
 • xīn
 • shàng
 • shāo
 • tōng
 • hóng
 •  
 • zài
 • zhè
 • dāng
 • ér
 •  
 • fēi
 • xiè
 • ěr
 • sēn
 • shì
 • yào
 • 芯上烧个通红。在这当儿,菲谢尔森博士部要
 • zuò
 • xià
 • liǎn
 •  
 • mǎn
 • shì
 • zhòu
 • wén
 • de
 • liǎn
 • ér
 • huì
 • niǔ
 • dòng
 • lái
 • 做一下苦脸。他那满是皱纹的脸儿会扭动起来
 •  
 • luàn
 • péng
 • péng
 • de
 • xià
 • de
 • zuǐ
 • chún
 • huì
 • jǐn
 • yǎo
 • xià
 •  
 • zuì
 • hòu
 • ,乱蓬蓬的胡子底下的嘴唇会紧咬一下。最后
 •  
 • cóng
 • kǒu
 • dài
 • tāo
 • chū
 • kuài
 • shǒu
 • xiàng
 • xiǎo
 • fēi
 • chóng
 • huī
 • dòng
 • zhe
 •  
 • ,他从口袋里掏出一块手帕向小飞虫挥动着。
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • xīn
 •  
 •  
 • shì
 • chǎng
 • jiē
 • shàng
 • de
 • bīn
 • nuò
 • shā
 •  
 •  
 • xīn
 • []辛格:《市场街上的斯宾诺莎》《辛格
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • 21
 •  
 • 短篇小说集》第21页)
   

  相关内容

  老师的办公桌上

 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • bàn
 • gōng
 • zhuō
 • shàng
 • de
 • pǐn
 • bǎi
 • fàng
 • zhěng
 •  
 •  老师办公桌上的物品摆放得可整齐啦!
 •  
 •  
 • bàn
 • gōng
 • zhuō
 • de
 • zuǒ
 • shàng
 • jiǎo
 • fàng
 • zhe
 • zhì
 • shū
 • jià
 •  
 • shū
 •  办公桌的左上角放着一个自制书架。书
 • jià
 • jiá
 • zhe
 • hòu
 • hòu
 • de
 • diǎn
 •  
 • báo
 • báo
 • de
 • xiǎo
 •  
 • hái
 • yǒu
 • 架里夹着厚厚的词典、薄薄的小册子,还有一
 • xiē
 • jiào
 • chū
 • míng
 • ér
 • de
 • shū
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zài
 • bèi
 •  
 • xiě
 • lùn
 • wén
 • shí
 • 些叫不出名儿的大书。老师在备课、写论文时
 • jiù
 • huì
 • yòng
 • dào
 • men
 •  
 • 就会用到它们。
 •  
 •  
 • shū
 • jià
 • de
 • yòu
 • biān
 • fàng
 • zhe
 •  书架的右边放着

  杯盘

 • miàn
 • qián
 • fàng
 • zhe
 • zhī
 • diāo
 • zhuó
 • jīng
 • měi
 • de
 • shuǐ
 • jīng
 • bēi
 •  
 • bēi
 • shēn
 • fǎn
 • 她面前放着一只雕琢精美的大水晶杯,杯身反
 • yìng
 • chū
 • cuǐ
 • càn
 • de
 • huá
 • dēng
 • de
 • shù
 • shǎn
 • guāng
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • sān
 • léng
 • jìng
 • fǎn
 • yìng
 • 映出璀璨的华灯的无数闪光,就象三棱镜反映
 • chū
 • de
 • cǎi
 • hóng
 •  
 •  
 • [
 • ]
 • miù
 • sāi
 •  
 •  
 • shì
 • ér
 • de
 • 出的七彩虹霓。([]缪塞:《一个世纪儿的
 • chàn
 • huǐ
 •  
 • 101
 •  
 • 忏悔》第101页)
 • zhè
 • shì
 • zōng
 • de
 • chuán
 • bēi
 •  
 • bēi
 • biān
 • gěi
 • dài
 • rén
 • de
 • 这是个棕色的祖传大瓷杯,杯边给几代人的
 • chán
 • zuǐ
 • sǔn
 • le
 • xiē
 •  
 • xiàng
 • 馋嘴擦损了一些,象

  酒鬼

 • zuì
 • xūn
 • xūn
 • de
 •  
 • zài
 • xiàn
 • wēi
 • ruò
 • lián
 • de
 • dēng
 • guāng
 • 他喝得醉熏熏的。在一线微弱得可怜的灯光
 • xià
 •  
 • kàn
 • dào
 • yīn
 • zhǎng
 • lài
 • ér
 • tuō
 • luò
 • le
 • gēn
 • de
 • 底下,可以看到他那因长癞子而脱落了发根的
 • guāng
 • tóu
 • shàng
 •  
 • yǒu
 • gēn
 • bèi
 • jiǔ
 • suǒ
 • zhe
 • de
 • qīng
 • jīn
 • zài
 • dòng
 • 光头上,有几根被酒力所激发着的青筋在凸动
 •  
 • de
 • miàn
 • kǒng
 • tōng
 • hóng
 • de
 •  
 • zài
 • shuā
 • bān
 • de
 • hēi
 • de
 • méi
 • máo
 • xià
 • 。他的面孔通红的,在刷子般的粗黑的眉毛下
 •  
 • zhēng
 • zhe
 • shuāng
 • dài
 • zhe
 • xuè
 • de
 •  
 • guāng
 • de
 •  
 • páng
 • xiè
 • xíng
 • ,睁大着一双带着血丝的、发光的、螃蟹形

  我家的“新邻居”

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • zhèng
 • zài
 • jiā
 • kàn
 • shū
 •  
 • rán
 • chuán
 • lái
 • zhèn
 •  
 •  一天,我正在家里看书,忽然传来一阵“
 • zhā
 • zhā
 •  
 • de
 • niǎo
 • jiào
 • shēng
 •  
 • tīng
 • shēng
 • yīn
 •  
 • yuán
 • lái
 • shì
 • cóng
 • 叽叽喳喳”的鸟叫声。细听声音,原来是从我
 • jiā
 • dōng
 • chuāng
 • wài
 • chū
 • de
 •  
 • xún
 • shēng
 • wàng
 •  
 • ā
 •  
 • zhī
 • xiǎo
 • 家东窗外发出的,我循声望去,啊!几只小麻
 • què
 • zhèng
 • zài
 • kōng
 • diào
 • dòng
 • kǒu
 •  
 • kāi
 • yǎn
 • chàng
 • huì
 •  
 • ne
 •  
 • men
 • méi
 • yǒu
 • 雀正在空调洞口“开演唱会”呢!它们没有发
 • xiàn
 •  
 • réng
 • zài
 • yōu
 • huān
 • chàng
 • zhe
 •  
 • 现我,仍在无忧无虑地欢唱着。
 •  
 •  
 •  我

  布西奈

 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 • yǒu
 • nóng
 • mín
 •  
 • yǒu
 • sān
 • ér
 •  
 • āi
 • ěr
 •  从前有一个农民,他有三个儿子:比埃尔
 •  
 • bǎo
 • ěr
 • ràng
 •  
 • āi
 • ěr
 • zhǎng
 • gāo
 • féi
 • pàng
 •  
 • yǒu
 • zhe
 • hóng
 • hóng
 • 、保尔和让。比埃尔长得高大肥胖,有着红红
 • de
 •  
 • xiǎn
 • shǎ
 • de
 •  
 • bǎo
 • ěr
 • shì
 • yòu
 • shòu
 • yòu
 • huáng
 •  
 • 的皮肤,显得傻乎乎的。保尔则是又瘦又黄,
 • huān
 • ér
 • qiě
 • yīn
 • xiǎn
 •  
 • ràng
 • ne
 •  
 • bái
 • xiàng
 • rén
 •  
 • 喜欢嫉妒而且阴险。让呢,白得象一个女人,
 • jiǎo
 • huá
 • xiàng
 • zhī
 •  
 • dàn
 • què
 • xiǎo
 • jìng
 • cáng
 • zài
 • 狡猾得象一只狐狸,但却小得竟可以藏在他

  热门内容

  春天的遐想

 •  
 •  
 • nuǎn
 • liú
 • róng
 • huà
 • le
 • yán
 • shí
 • shàng
 • de
 • bīng
 • céng
 •  
 • xià
 • de
 •  暖流融化了岩石上的冰层,滴下的第一
 • xiǎo
 • de
 • jīng
 • yíng
 • de
 • xiǎo
 • shuǐ
 • zhū
 • xiàng
 • rén
 • men
 • gào
 • zhe
 •  
 • chūn
 • tiān
 • yòu
 • 颗细小的晶莹的小水珠向人们报告着:春天又
 • lái
 • dào
 • le
 •  
 • 来到了。
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • g
 • ér
 • shēn
 • le
 • shēn
 • lǎn
 • yāo
 • màn
 • màn
 • de
 • cóng
 • wēn
 • nuǎn
 •  
 •  春天,花儿伸了伸懒腰慢慢的从温暖“
 • bèi
 •  
 • tàn
 • chū
 • nǎo
 • dài
 • lái
 •  
 • xiǎo
 • cǎo
 • g
 • ér
 • yàng
 • cóng
 • 被窝”探出脑袋来,小草也和花儿一样从土里
 • zuàn
 • le
 • chū
 • lái
 •  
 • wàng
 • wàng
 • zhè
 • 钻了出来,望一望这

  魔女的宿命

 •  
 •  
 • zhāng
 • :
 •  
 • shì
 • tuán
 •  
 • and
 •  
 •  
 • ?
 •  
 • hào
 •  第七章:‘骑士团’and‘魔仆’? ‘浩
 • wáng
 • fěn
 • tuán
 •  
 • cān
 • jiā
 • xiào
 • g
 • jìng
 • xuǎn
 •  
 • 野王子粉丝团’参加校花竞选?
 •  
 •  
 •  
 • suger suger rune pasta rune
 •  “suger suger rune pasta rune 魔法
 • bàng
 •  
 •  
 • 棒!”
 •  
 •  
 •  
 • suger suger
 •  “suger suger

  小小乌龟真可爱

 •  
 •  
 • xiǎo
 • xiǎo
 • guī
 • zhēn
 • ài
 •  
 •  小小乌龟真可爱 
 •  
 •  
 • zài
 • jiā
 •  
 • yǒu
 • liǎng
 • zhī
 • ài
 • de
 • xiǎo
 • guī
 •  
 • zhī
 •  在我家里,有两只可爱的小乌龟,一只
 • jiào
 •  
 • guāi
 • guāi
 •  
 •  
 • zhī
 • jiào
 •  
 •  
 •  
 • yǎng
 • zài
 • yáng
 • 叫“乖乖”,一只叫“皮皮”,我把它养在阳
 • tái
 • shàng
 •  
 • yǎng
 • le
 • men
 • nián
 • duō
 • le
 •  
 • píng
 • cháng
 • de
 • xiǎo
 • guī
 • 台上,养了它们一年多了。和平常的小乌龟一
 • yàng
 •  
 • guāi
 • guāi
 • shēn
 • shàng
 • dōu
 • chuān
 • zhe
 • yòu
 • yòu
 • hòu
 • de
 •  
 • kuī
 • jiǎ
 • 样,乖乖和皮皮身上都穿着又大又厚的“盔甲
 •  
 •  
 • ”,

  你们要坚强

 •  
 •  
 • zuì
 • jìn
 •  
 • gǎn
 • dào
 • hěn
 • mèn
 • ??
 • xiǎo
 • de
 • hǎo
 • duō
 • rén
 •  最近,我感到很纳闷??小荷里的好多人
 • dōu
 • fēn
 • fēn
 • kāi
 • xiǎo
 •  
 • zhě
 • men
 • de
 •  
 • jué
 • bié
 • shī
 •  
 •  
 • 都纷纷离开小荷。读者他们的“诀别诗”,一
 • lìng
 • rén
 • zhì
 • de
 • bēi
 • shāng
 • jiù
 • fān
 • gǔn
 • ér
 • lái
 •  
 • zhēn
 • de
 • gǎn
 • dào
 • hǎo
 • yōu
 • 股令人窒息的悲伤就翻滚而来,真的感到好忧
 • shāng
 •  
 • 伤。
 •  
 •  
 • jìng
 • xià
 • xīn
 • hǎo
 • hǎo
 • de
 • xiǎng
 • xiǎng
 •  
 • jiào
 • hěn
 • míng
 • miào
 •  
 •  静下心好好的想想,觉得很莫名其妙。
 • men
 • de
 • kāi
 •  
 • dōu
 • shì
 • yǒu
 • yuán
 • 他们的离开,都是有原

  校园里的无花果

 •  
 •  
 • xiào
 • yuán
 • de
 • g
 • guǒ
 •  校园里的无花果
 •  
 •  
 • men
 • xué
 • xiào
 • yǒu
 • g
 • guǒ
 • shù
 •  
 • shù
 • shàng
 • jié
 • mǎn
 •  我们学校里有一棵无花果树,树上结满
 • le
 • duō
 • duō
 • de
 • guǒ
 •  
 • qiáo
 •  
 • zhè
 • xiē
 • guǒ
 • jiù
 • shì
 • g
 • 了许许多多的果子,瞧!这一些果子就是无花
 • guǒ
 •  
 • 果。
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  
 • shù
 • shàng
 • kāi
 • mǎn
 • le
 • wēi
 • xiǎo
 • de
 • g
 • duǒ
 •  
 • zhè
 • xiē
 •  春天,树上开满了微小的花朵,这一些
 • g
 • duǒ
 • xiǎo
 • de
 • ràng
 • rén
 • kàn
 • jiàn
 •  
 • zǎi
 • kàn
 • hái
 • zhēn
 • de
 • wéi
 • 花朵小的让人看不见,不仔细看还真的以为