麻木

 • 作文字数600字
 • èr
 • jìn
 • le
 • shān
 • lán
 •  
 • dǎo
 • bìng
 • shí
 • fèn
 • ào
 • nǎo
 •  
 • 他第二次进了栅栏,倒也并不十分懊恼。他
 • wéi
 • rén
 • shēng
 • tiān
 • zhī
 • jiān
 •  
 • yuē
 • běn
 • lái
 • yǒu
 • shí
 • yào
 • zhuā
 • jìn
 • zhuā
 • chū
 • 以为人生天地之间,大约本来有时要抓进抓出
 •  
 • yǒu
 • shí
 • yào
 • zài
 • zhǐ
 • shàng
 • huà
 • yuán
 • quān
 • de
 •  
 • wéi
 • yǒu
 • quān
 • ér
 • yuán
 •  
 • què
 • ,有时要在纸上画圆圈的,惟有圈而不圆,却
 • shì
 • "
 • háng
 • zhuàng
 • "
 • shàng
 • de
 • diǎn
 •  
 • dàn
 • duō
 • shí
 • jiù
 • shì
 • rán
 • 是他"行状"上的一个污点。但不多时也就释然
 • le
 •  
 • xiǎng
 •  
 • sūn
 • cái
 • huà
 • hěn
 • yuán
 • de
 • yuán
 • quān
 • ne
 •  
 • shì
 • 了,他想:孙子才画得很圆的圆圈呢。于是他
 • shuì
 • zhe
 • le
 •  
 •  
 • xùn
 •  
 •  
 • ā
 • Q
 • zhèng
 • chuán
 •  
 •  
 • hǎn
 •  
 • 142
 • 睡着了。(鲁迅:《阿Q正传》《呐喊》第142
 •  
 • 页)
 • shěng
 • le
 •  
 • zhè
 • shì
 • rào
 • dào
 • chǎng
 • de
 •  
 • zhè
 • shì
 • "
 • 他省悟了,这是绕到法场去的路,这一定是"
 • chā
 • "
 • de
 • shā
 • tóu
 •  
 • wǎng
 • wǎng
 • de
 • xiàng
 • zuǒ
 • yòu
 • kàn
 •  
 • quán
 • gēn
 • "的去杀头。他惘惘的向左右看,全跟蚂蚁
 • de
 • rén
 •  
 • ér
 • zài
 • zhōng
 •  
 • què
 • zài
 • páng
 • de
 • rén
 • cóng
 • zhōng
 • jiàn
 • le
 • 的人,而在无意中,却在路旁的人丛中发见了
 •  
 • hěn
 • jiǔ
 • wéi
 •  
 • yuán
 • lái
 • zài
 • chéng
 • zuò
 • gōng
 • le
 •  
 • ā
 • Q
 • 一个吴妈。很久违。伊原来在城里做工了。阿Q
 • rán
 • hěn
 • xiū
 • kuì
 • méi
 • zhì
 •  
 • jìng
 • méi
 • yǒu
 • chàng
 •  
 • 忽然很羞愧自己没志气:竟没有唱几句戏。他
 • de
 • xiǎng
 • fǎng
 • xuán
 • fēng
 • de
 • zài
 • nǎo
 • huí
 • xuán
 •  
 •  
 • xiǎo
 • shuāng
 • 的思想仿佛旋风似的在脑里一回旋:《小孤孀
 • shàng
 • fén
 •  
 • qiàn
 • táng
 • huáng
 •  
 •  
 • lóng
 • dòu
 •  
 • de
 • huǐ
 • gāi
 •  
 •  
 •  
 • 上坟》欠堂皇,《龙虎斗》里的悔不该...
 •  
 •  
 • "
 • tài
 •  
 • hái
 • shì
 • "
 • shǒu
 • zhí
 • gāng
 • biān
 • jiāng
 • "
 •  
 • .."也太乏,还是"手执钢鞭将你打"罢。他
 • tóng
 • shí
 • xiǎng
 • jiāng
 • shǒu
 • yáng
 •  
 • cái
 • zhè
 • liǎng
 • shǒu
 • yuán
 • lái
 • dōu
 • kǔn
 • zhe
 •  
 • 同时想将手一扬,才记得这两手原来都捆着,
 • shì
 • "
 • shǒu
 • zhí
 • gāng
 • biān
 • "
 • chàng
 • le
 •  
 • 于是"手执钢鞭"也不唱了。
 • "
 • guò
 • le
 • èr
 • shí
 • nián
 • yòu
 • shì
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • "
 • ā
 • Q
 • zài
 • bǎi
 • "过了二十年又是一个......"Q在百
 • máng
 • zhōng
 •  
 • "
 • shī
 • tōng
 • "
 • de
 • shuō
 • chū
 • bàn
 • cóng
 • lái
 • shuō
 • de
 • huà
 •  
 • 忙中,"无师自通"的说出半句从来不说的话。
 •  
 • xùn
 •  
 •  
 • ā
 • Q
 • zhèng
 • chuán
 •  
 •  
 • hǎn
 •  
 • 144
 •  
 • (鲁迅:《阿Q正传》《呐喊》第144页)
 • zài
 • biàn
 • chéng
 • de
 • tóng
 • shí
 •  
 • biàn
 • chéng
 • le
 • shí
 •  
 • jiē
 • chù
 • dào
 • 她在变成污泥的同时,变成了木石。接触到
 • de
 • rén
 • dōu
 • jiào
 • dào
 • lěng
 •  
 • shēn
 • shì
 • rén
 •  
 • rèn
 • 她的人都觉得到一股冷气。她以身事人,任你
 • bǎi
 •  
 • wèn
 • shì
 • shí
 • me
 • rén
 •  
 • mǎn
 • liǎn
 • yuàn
 • fèn
 •  
 • 摆布,不问你是什么人;她满脸屈辱和怨愤。
 • shēng
 • huó
 • shè
 • huì
 • zhì
 • duì
 • jīng
 • xià
 • le
 • jié
 • lùn
 •  
 • jīng
 • shòu
 • 生活和社会秩序对她已经下了结论。她已经受
 • dào
 • le
 • jiāng
 • yào
 • shòu
 • dào
 • de
 • qiē
 •  
 • jīng
 • gǎn
 • shòu
 • le
 • qiē
 •  
 • 到了她将要受到的一切。她已经感受了一切,
 • róng
 • rěn
 • le
 • qiē
 •  
 • huì
 • le
 • qiē
 •  
 • fàng
 • le
 • qiē
 •  
 • shī
 • 容忍了一切,体会了一切,放弃了一切,失去
 • le
 • qiē
 •  
 • tòng
 • guò
 • qiē
 •  
 • rěn
 • ràng
 •  
 • zhǒng
 • rěn
 • ràng
 • zhī
 • 了一切,痛哭过一切。她忍让,她那种忍让之
 • lèi
 • lěng
 •  
 • zhèng
 • wáng
 • zhī
 • lèi
 • shuì
 • mián
 •  
 • zài
 • táo
 • 类似冷漠,正如死亡之类似睡眠。她不再逃避
 • shí
 • me
 •  
 • zài
 • shí
 • me
 •  
 • shǐ
 • mǎn
 • tiān
 • de
 • shuǐ
 • dōu
 • luò
 • zài
 • 什么,也不再怕什么。即使满天的雨水都落在
 • tóu
 • shàng
 •  
 • shǐ
 • zhěng
 • hǎi
 • yáng
 • dōu
 • qīng
 • xiè
 • zài
 • shēn
 • shàng
 •  
 • duì
 • 她头上,即使整个海洋都倾泻在她身上,对她
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • me
 • guān
 •  
 • jīng
 • shì
 • kuài
 • jìn
 • mǎn
 • le
 • shuǐ
 • de
 • hǎi
 • 也没有什么关系!她已经是一块浸满了水的海
 • mián
 •  
 •  
 • [
 • ]
 • guǒ
 •  
 •  
 • bēi
 • cǎn
 • shì
 • jiè
 •  
 • 232
 •  
 • 绵。([]雨果:《悲惨世界》第232页)
   

  相关内容

  颖颖

 •  
 •  
 • duǎn
 • tóu
 •  
 • hēi
 • liǎn
 • páng
 •  
 • shuāng
 • líng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 •  短头发,黑脸庞,一双机灵的眼睛,一
 • shēn
 • zhān
 • mǎn
 • de
 • shang
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • de
 • xiǎo
 • lín
 • yǐng
 • yǐng
 • 身沾满泥巴的衣裳。她,就是我的小邻居颖颖
 •  
 •  
 •  
 • yǐng
 • yǐng
 • jīn
 • nián
 • 5
 • suì
 •  
 • duō
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • yàng
 •  
 •  颖颖今年5岁,和许多小朋友一样,她也
 • bié
 • ài
 • wán
 •  
 • zhī
 • yào
 • zhēng
 • kāi
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • jiù
 • méi
 • yǒu
 • xián
 • zhe
 • de
 • shí
 • hòu
 • 特别爱玩。只要睁开眼睛,就没有闲着的时候
 •  
 • zài
 • jiā
 •  
 • huì
 • ér
 • zhǎo
 • chū
 • de
 •  
 • 。在家里,她一会儿找出自己的衣服、

  天使雕像

 •  
 •  
 •  
 • tiān
 • shǐ
 • diāo
 • xiàng
 •  
 • shì
 • zuì
 • yōu
 • xiù
 • de
 • yuán
 • chuàng
 • shì
 • zhī
 •  
 •  《天使雕像》是最优秀的原创故事之一。
 • huó
 • líng
 • huó
 • xiàn
 • de
 • rén
 • zhì
 • yōu
 • de
 • yán
 • shǐ
 • zhè
 • shì
 • 活灵活现的人物和质朴幽默的语言使这个故事
 • xīn
 • xiān
 • ér
 • yǒu
 •  
 •  
 •  
 • 新鲜而有趣。 
 •  
 •  
 •  
 • shū
 • píng
 •  
 •  
 • Book Review
 •  
 • zhè
 • běn
 • shū
 • bāo
 • ——《书评》(Book Review)这本书包
 • hán
 • le
 • zuì
 • néng
 • gòu
 • yǐn
 • zhě
 • de
 • yīn
 •  
 •  
 • yōu
 •  
 • xuán
 • 含了最能够吸引读者的因素——幽默、悬疑和
 • móu
 • luè
 • 谋略

  超度

 • kǒng
 • míng
 • yuē
 •  
 • "
 • nǎi
 • zhī
 • zuì
 • qiān
 •  
 • qián
 • zhě
 • dài
 • yǐn
 • shǔ
 • bīng
 • 孔明曰:"此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵
 • qiān
 •  
 • jiē
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • gèng
 • jiān
 • shā
 • nán
 •  
 • jìn
 • chù
 • 千余,皆死于水中;更兼杀死南入,尽弃此处
 •  
 • kuáng
 • hún
 • yuàn
 • guǐ
 •  
 • néng
 • jiě
 • shì
 •  
 • zhì
 •  
 • jīn
 • wǎn
 • dāng
 • :狂魂怨鬼,不能解释,以致如此。吾今晚当
 • qīn
 • wǎng
 •  
 • "
 • rén
 • yuē
 •  
 • "
 • jiù
 •  
 • shā
 • shí
 • jiǔ
 • 亲自往祭。"土人曰:"须依旧例,杀四十九颗
 • rén
 • tóu
 • wéi
 •  
 • yuàn
 • guǐ
 • sàn
 •  
 • "
 • kǒng
 • 人头为祭,则怨鬼自散也。"

  劳动者

 • zhè
 • zài
 • shí
 • duō
 • nián
 • qián
 • céng
 • bèi
 • rén
 • jiào
 • zuò
 • nuò
 • rén
 • ér
 • de
 • hóu
 • 这个在四十多年前曾被人叫作糯米人儿的侯
 • zhōng
 • jīn
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jīng
 • gàn
 • chéng
 • chén
 • qiáo
 • ér
 • le
 •  
 • zhī
 • 忠金,现在已经干巴成一个陈荞而窝窝了,只
 • yǒu
 • liǎng
 • zhuǎn
 • zhe
 • de
 • shǎn
 • liàng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • gǎi
 • 有那两颗骨碌碌转着的闪亮的眼睛,还没有改
 • biàn
 • jiù
 • xíng
 •  
 •  
 • dīng
 • líng
 •  
 •  
 • tài
 • yáng
 • zhào
 • zài
 • sāng
 • gàn
 • shàng
 •  
 • 92
 • 变旧形。(丁玲:《太阳照在桑干河上》第92
 •  
 • 页)
 • liáng
 • sān
 • shì
 • shí
 • suì
 • shàng
 • xià
 • de
 • gāo
 • hàn
 •  
 • 梁三是个四十岁上下的高大汉子,

 • zhòng
 • ér
 • yán
 • de
 • kōng
 • fǎng
 • tíng
 • zhì
 • le
 •  
 • huǒ
 • de
 • liǎn
 • chóu
 • 苦重而炎热的空气仿佛停滞了;火热的脸愁
 • děng
 • hòu
 • zhe
 • fēng
 •  
 • dàn
 • shì
 • fēng
 • xià
 • lái
 •  
 • tài
 • yáng
 • zài
 • lán
 • àn
 • 苦地等候着风,但是风下来。太阳在蓝得发暗
 • de
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • huǒ
 • zhào
 • zhe
 •  
 • zài
 • men
 • duì
 • miàn
 • de
 • àn
 • shàng
 •  
 • 的天空中火辣辣地照着;在我们对面的岸上,
 • shì
 • piàn
 • huáng
 • chéng
 • chéng
 • de
 • yàn
 • mài
 • tián
 •  
 • yǒu
 • xiē
 • fāng
 • zhǎng
 • chū
 • ruò
 • ài
 • lái
 • 是一片黄澄澄的燕麦田,有些地方长出若艾来
 •  
 • jìng
 • lián
 • gēn
 • mài
 • suì
 • dōu
 • dòng
 • yáo
 • xià
 •  
 • shāo
 • de
 • fāng
 • ,竟连一根麦穗都不动摇不下,稍低的地方

  热门内容

  献给您,我最爱的老师

 •  
 •  
 • de
 • yín
 • ,
 • zuì
 • yōu
 • chén
 • ,
 • shēn
 • suì
 • de
 • yìn
 • xiàng
 • ,
 • biàn
 •  记忆的银河里,那最幽沉,深邃的印象,便
 • shì
 • lǎo
 • shī
 • .
 • guǒ
 • shuō
 • ài
 • shān
 • ,
 • me
 • shī
 • ài
 • jiù
 • liú
 • shuǐ
 • bān
 • 是老师.如果说父爱如山,那么师爱就如流水般
 • yán
 • mián
 • jué
 • .
 • róng
 • huì
 • chéng
 • ,
 • chéng
 • ,
 • rùn
 • le
 • piàn
 • piàn
 • chōng
 • 延绵不绝.它融汇成溪,成河,滋润了一片片充
 • mǎn
 • de
 • ,
 • rán
 • hòu
 • yòu
 • huǎn
 • huǎn
 • gàn
 • ,
 • bīn
 • fēn
 • de
 • cǎi
 • 满希冀的土地,然后又缓缓干涸,把缤纷的色彩
 • yìng
 • zhào
 • zài
 • le
 • g
 • ér
 • de
 • miàn
 • páng
 • shàng
 • 映照在了花儿的面庞上

  淘金者的牛仔裤

 •  
 •  
 • táo
 • jīn
 • zhě
 • de
 • niú
 • zǎi
 •  淘金者的牛仔裤
 •  
 •  
 • niú
 • zǎi
 • de
 • chuàng
 • zhì
 • rén
 • shì
 • shàng
 • shì
 • de
 • měi
 • guó
 • rén
 •  牛仔裤的创制人是上一世纪的美国人利
 • wéi
 • ?
 • láo
 •  
 • ?斯特劳斯。
 •  
 •  
 • láo
 • yuán
 • shì
 •  
 • 1850
 • nián
 •  
 • měi
 • guó
 •  斯特劳斯原籍普鲁士。1850年,美国西
 • chū
 • xiàn
 • le
 • táo
 • jīn
 •  
 • dāng
 • shí
 • nián
 • fāng
 • èr
 • shí
 • suì
 • de
 • láo
 • 部出现了淘金热,当时年方二十岁的斯特劳斯
 • lái
 • dào
 • jiù
 • jīn
 • shān
 • táo
 • jīn
 •  
 • dāng
 • zài
 • jiù
 • jīn
 • shān
 • 也来到旧金山淘金。当他在旧金山

  一场春雨

 •  
 •  
 • chūn
 • shì
 • měi
 • de
 •  
 •  春雨是美丽的。
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • dào
 • le
 •  
 • tiān
 • biàn
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • guā
 • le
 • diǎn
 • fēng
 •  
 •  春天到了,天气忽变,首先刮了点风。
 • biān
 • de
 • shù
 • zhī
 • zhí
 • bǎi
 • dòng
 •  
 • shàng
 • de
 • háng
 • rén
 • píng
 • cháng
 • shǎo
 • le
 • 路边的树枝直摆动。路上的行人比平常少了许
 • duō
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • tiān
 • yòu
 • màn
 • màn
 • àn
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 •  
 •  
 • 多。接着,天又慢慢暗了下来。“淅淅沥沥”
 •  
 • chuāng
 • wài
 • yòu
 • xià
 • le
 • xiǎo
 •  
 • diǎn
 • xiàng
 • qiān
 • qiān
 • wàn
 • wàn
 • xiǎo
 • sǎn
 • ,窗外又下起了小雨,雨点像千千万万个小伞
 • bīng
 •  
 • diào
 • 兵,调

  一个小女孩的伤心事

 •  
 •  
 • qīn
 • kàn
 •  
 • shì
 •  
 • zhī
 • chuān
 • le
 • duǎn
 • xiù
 • shān
 •  
 • zhōng
 •  父亲一看,也是,她只穿了短袖衫,中
 •  
 • jiù
 • huí
 •  
 •  
 • hǎo
 • ba
 •  
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • chí
 • de
 • qīn
 • zuò
 • 裤。就回答:“好吧。”她向支持她的母亲做
 • le
 • shèng
 • de
 • shǒu
 • shì
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • qīn
 • jiù
 • lán
 • xià
 • liàng
 • chū
 • 了一个胜利的手势。接着,父亲就拦下一辆出
 • chē
 •  
 • suàn
 • huí
 •  
 • 租车,打算回去。
 •  
 •  
 • shì
 •  
 • hái
 • méi
 • dào
 • jiā
 •  
 • qīn
 • jiù
 • fēn
 • rén
 • tíng
 • chē
 •  可是,还没到家,父亲就吩咐那人停车
 • le
 • xià
 • chē
 • shí
 • 了下车时

  这件事真令我难忘

 •  
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • zhēn
 • shǐ
 • nán
 • wàng
 •  这件事真使我难忘
 •  
 •  
 • zài
 • chéng
 • zhǎng
 • de
 • zhè
 • xiē
 • nián
 •  
 • yǒu
 • xiàng
 • shā
 • tān
 • shàng
 • de
 • bèi
 •  在我成长的这些年,有像沙滩上的贝壳
 • yàng
 • duō
 • de
 • shì
 •  
 • yǒu
 • de
 • guāng
 • cǎi
 • duó
 •  
 • yǒu
 • de
 • àn
 • rán
 • shī
 •  
 • 一样多的事,有的光彩夺目,有的黯然失色,
 • dàn
 • yǒu
 • jiàn
 • shì
 • zuì
 • lìng
 • nán
 • wàng
 •  
 • 但有一件事最令我难忘。
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • dài
 • chū
 • guàng
 • jiē
 •  
 • rán
 •  
 •  记得那天,妈妈带我出去逛街。突然,
 • de
 • chàng
 • le
 •  
 • jiāo
 • 我的肚子唱起了“交