廉洁

 • 作文字数1750字
 • lián
 • jié
 • 廉洁
 • shǐ
 • zhèng
 • míng
 •  
 • qīng
 • zhèng
 • lián
 • jié
 • shèng
 • háng
 • zhī
 •  
 • guó
 • jiā
 • chāng
 • shèng
 • 历史证明:清正廉洁盛行之日,则国家昌盛
 •  
 • tān
 • bài
 • xīng
 • jué
 • zhī
 • shí
 •  
 • guó
 • shì
 • shuāi
 • wēi
 •  
 • lái
 • qīng
 • guān
 • ;贪污腐败猩獗之时,则国势衰微。历来清官
 • shòu
 • rén
 • sòng
 • yáng
 •  
 • zāo
 • rén
 • tuò
 •  
 • 受人颂扬;污吏遭人唾骂。
 • men
 • yào
 • hóng
 • yáng
 • men
 • mín
 • yǒu
 • de
 • qīng
 • zhèng
 • lián
 • jié
 • de
 • 我们要大力弘扬我们民族固有的清正廉洁的
 • chuán
 • tǒng
 • měi
 •  
 • chàng
 • lián
 • jié
 •  
 • bǐng
 • gōng
 • bàn
 • shì
 •  
 • xùn
 • 传统美德,提倡廉洁自律,秉公办事,不徇私
 • qíng
 •  
 • móu
 •  
 • qīng
 • bái
 • zuò
 • rén
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • 情,不谋私利,清白做人的精神。
 • yáng
 • xuán
 • 羊续悬鱼
 • dōng
 • hàn
 • shí
 •  
 • nán
 • yáng
 • tài
 • shǒu
 • yáng
 •  
 • zēng
 • è
 • dāng
 • shí
 • guān
 • liáo
 • quán
 • 东汉时,南阳太守羊续,他憎恶当时官僚权
 • guì
 • de
 • tān
 • bài
 •  
 • shē
 • chǐ
 • zhāng
 •  
 • wéi
 • rén
 • qiān
 • jié
 •  
 • shēng
 • huó
 • 贵的贪污腐败,奢侈铺张。他为人谦洁、生活
 •  
 • píng
 • shí
 • chuān
 • zhe
 • jiù
 •  
 • gài
 • de
 • shì
 • yǒu
 • dìng
 • de
 • bèi
 • 朴素,平时穿着破旧衣服,盖的是有补钉的被
 •  
 • chéng
 • zuò
 • zhe
 • liàng
 • jiù
 • chē
 •  
 • cān
 • shì
 • lòu
 • de
 • 子,乘坐着一辆破旧马车。餐具是粗陋的瓦器
 •  
 • chī
 • de
 • chá
 • dàn
 • fàn
 •  
 • ,吃的粗茶淡饭。
 • chéng
 • jiāo
 • jiǎn
 •  
 • shì
 • de
 • xià
 •  
 • wéi
 • rén
 • hěn
 • zhèng
 • pài
 •  
 • 府丞焦俭,是他的下级,为人也很正派,与
 • yáng
 • guān
 • hěn
 • hǎo
 •  
 • kàn
 • de
 • shàng
 • shēng
 • huó
 • tài
 • qīng
 • le
 • 羊续关系很好,他看自己的上级生活太清苦了
 •  
 • tīng
 • shuō
 • yáng
 • huān
 • chī
 • shēng
 •  
 • jiù
 • mǎi
 • tiáo
 • sòng
 • gěi
 • yáng
 • ,他听说羊续喜欢吃生鱼,就买一条鱼送给羊
 •  
 • jiāo
 • jiǎn
 • yáng
 • shōu
 •  
 • jiù
 • xiào
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 • rén
 • dào
 • nán
 • 续。焦俭怕羊续拒收,就笑着说:“大人到南
 • yáng
 • shí
 • jiān
 • zhǎng
 •  
 • néng
 • zhī
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • yǒu
 • míng
 • de
 •  
 • sān
 • 阳时间不长,可能不知这就是此地有名的‘三
 • yuè
 • wàng
 • xiǎng
 •  
 • suǒ
 • mǎi
 • tiáo
 • sòng
 • gěi
 • nín
 •  
 • píng
 • shí
 • 月望饷鲤鱼’所以我特意买一条送给您,平时
 • nín
 • dāng
 • zuò
 • xiōng
 •  
 • suǒ
 • zhè
 • tiáo
 • zhī
 • shì
 • xiǎo
 • duì
 • xiōng
 • zhǎng
 • 您把我当作兄弟,所以这条鱼只是小弟对兄长
 • de
 • diǎn
 • jìng
 •  
 • nín
 • zhī
 • dào
 • de
 •  
 • jué
 • fēi
 • ā
 • féng
 • yíng
 • zhī
 • bèi
 • 的一点敬意,您知道的,我绝非阿谀逢迎之辈
 •  
 • yīn
 •  
 • qǐng
 •  
 •  
 • yáng
 • jiàn
 • jiāo
 • jiǎn
 • zhè
 • me
 • shuō
 •  
 • jiào
 • ,因此,务请笔纳!”羊续见焦俭这么说,觉
 • shōu
 • xià
 • dǎo
 • shì
 • jiàn
 • wài
 • le
 •  
 • shì
 • xiào
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 • rán
 • 得不收下倒是见外了,于是笑着说:“既然如
 •  
 • gōng
 • jìng
 • cóng
 • mìng
 •  
 •  
 • 此,恭敬不如从命。”
 • děng
 • jiāo
 • jiǎn
 • zǒu
 • hòu
 •  
 • yáng
 • biàn
 • zhè
 • tiáo
 •  
 • guà
 • zài
 • shì
 • wài
 •  
 • 等焦俭走后,羊续便把这条鱼,挂在室外,
 • zài
 • pèng
 •  
 • èr
 • nián
 • sān
 • yuè
 • jiāo
 • jiǎn
 • yòu
 • mǎi
 • le
 • tiáo
 • 再也不去碰它。第二年三月焦俭又买了一条鲤
 •  
 • xīn
 • xiǎng
 • nián
 • sòng
 • tiáo
 • zǒng
 • ba
 •  
 • zhī
 • dào
 • mǎi
 • duō
 • le
 •  
 • 鱼,心想一年送一条总可以吧,知道买多了,
 • yáng
 • huì
 • yào
 •  
 • dào
 • yáng
 • shàng
 •  
 • jiāo
 • jiǎn
 • gāng
 • shuō
 • míng
 • lái
 •  
 • 羊续不会要。到羊续府上,焦俭刚说明来意。
 • yáng
 • biàn
 • zhǐ
 • zhe
 • tiáo
 • gàn
 • le
 • de
 •  
 • sān
 • yuè
 • wàng
 • xiǎng
 •  
 •  
 • 羊续便指着那条枯干了的“三月望饷鲤鱼”,
 • shuō
 •  
 •  
 • nián
 • sòng
 • de
 • hái
 • zài
 • zhè
 • ne
 •  
 •  
 • jiāo
 • jiǎn
 • lèng
 • zhù
 • le
 • 说:“你去年送的还在这里呢!”焦俭愣住了
 •  
 • yáo
 • yáo
 • tóu
 • tàn
 • kǒu
 •  
 • dài
 • zhe
 • huó
 • zǒu
 • le
 •  
 • ,摇摇头叹口气,带着活鱼走了。
 • bāo
 • zhěng
 • de
 •  
 • jiè
 • lián
 • jiā
 • xùn
 •  
 • 包拯的《诫廉家训》
 • běi
 • sòng
 • bāo
 • zhěng
 •  
 • wéi
 • guān
 • qīng
 • lián
 • gōng
 • zhèng
 • shì
 • jiē
 • zhī
 • de
 •  
 • 北宋包拯,他为官清廉公正是妇孺皆知的,
 • lǎo
 • bǎi
 • xìng
 • chēng
 • zhī
 • wéi
 •  
 • bāo
 • qīng
 • tiān
 •  
 •  
 • 老百姓称之为“包青天”。
 • bāo
 • zhěng
 • shēng
 •  
 • shēn
 • gāo
 • wèi
 •  
 • lián
 • jié
 •  
 • tòng
 • hèn
 • tān
 • guān
 • 包拯一生,身居高位,廉洁无私,痛恨贪官
 •  
 • dào
 • le
 • wǎn
 • nián
 •  
 • dān
 • xīn
 • hòu
 • rén
 • huì
 • chū
 • xiāo
 • zhī
 •  
 • 污吏,到了晚年,担心后人会出不肖之徒,于
 • shì
 • jiù
 • zài
 • jiā
 • zhōng
 • le
 • kuài
 • shí
 • bēi
 •  
 • shàng
 • miàn
 • juān
 • zhe
 • zhe
 • míng
 • de
 • 是就在家中立了一块石碑,上面镌刻着著名的
 •  
 • jiè
 • lián
 • jiā
 • xùn
 •  
 • jǐng
 • jiè
 • hòu
 • rén
 •  
 • zhì
 • shì
 •  
 •  
 • fán
 • 《诫廉家训》以警戒后人。其意大致是:“凡
 • shì
 • bāo
 • shì
 • hòu
 • dài
 • sūn
 • zhōng
 • yǒu
 • tān
 • shòu
 • huì
 • zhě
 •  
 • néng
 • bèi
 • chēng
 • wéi
 • 是包氏后代子孙中有贪污受贿者,不能被称为
 • bāo
 • shì
 • hòu
 • dài
 •  
 • shèn
 • zhì
 • hòu
 •  
 • néng
 • zàng
 • jiā
 • de
 • 包氏后代,甚至死后,也不能葬入其家族的墓
 • zhōng
 •  
 • zūn
 • cóng
 • xùn
 • lìng
 • zhě
 •  
 • gài
 • shì
 • bāo
 • gōng
 • sūn
 •  
 • 地中。不遵从此训令者,一概不是包公子孙。
 •  
 • yín
 • chū
 • huì
 • 马寅初拒贿
 • guó
 • xiàn
 • dài
 • zhe
 • míng
 • jīng
 • xué
 • jiā
 •  
 • shè
 • huì
 • huó
 • dòng
 • jiā
 • yín
 • chū
 • 我国现代著名经济学家、社会活动家马寅初
 • jiě
 • fàng
 • qián
 • céng
 • dān
 • rèn
 • zhè
 • jiāng
 • shěng
 • cái
 • zhèng
 • tīng
 • zhǎng
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • qīng
 • 解放前曾担任浙江省财政厅长。有一天,德清
 • xiàn
 • yǒu
 • xiǎng
 • dāng
 • xiàn
 • zhǎng
 • de
 • rén
 • tuō
 • rén
 • jiāng
 • qiān
 • yáng
 • sòng
 • gěi
 • 县有一个想当县长的人托人将一千大洋送给马
 • yín
 • chū
 •  
 • qǐng
 • yín
 • chū
 • kāi
 • kāi
 • hòu
 • mén
 •  
 • ràng
 • jiù
 • rèn
 • mǒu
 • xiàn
 • xiàn
 • zhǎng
 • 寅初,请马寅初开开后门,让他就任某县县长
 •  
 • yín
 • chū
 • rán
 •  
 • dào
 •  
 •  
 • yào
 • liǎn
 • de
 • dōng
 •  
 • 。马寅初勃然大怒,骂道:“不要脸的东西,
 • zhè
 • zhǒng
 • rén
 • jīn
 • tiān
 • néng
 • yòng
 • qián
 • guān
 • jiē
 •  
 • zhēn
 • de
 • dāng
 • le
 • xiàn
 • zhǎng
 •  
 • 这种人今天能用钱打关节,真的当了县长,一
 • shì
 • tān
 • guān
 •  
 • píng
 • zhè
 • tiáo
 •  
 • jiù
 • néng
 • dāng
 • xiàn
 • zhǎng
 •  
 • 定是个贪官。凭这一条,他就不能当县长。立
 • fēn
 • lái
 • rén
 • qián
 • tuì
 • huí
 •  
 • 即吩咐来人把钱退回。
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • zǒng
 • de
 • 周恩来总理的衣服
 • zhōu
 • zǒng
 • de
 • jiàn
 • shuì
 • chuān
 • le
 • èr
 • shí
 • duō
 • nián
 •  
 • le
 •  
 • 周总理的一件睡衣穿了二十多年,破了补,
 • le
 • zài
 •  
 • jīng
 • róng
 • le
 • réng
 • shě
 • diū
 •  
 • 补了再补,已经磨得无绒了仍舍不得丢弃。一
 • jiàn
 • chèn
 • jīng
 • jiù
 • huàn
 • le
 • xiù
 • kǒu
 • lǐng
 •  
 • jiàn
 • 件衬衣已经旧得换了袖口领子,一件衣服补得
 • yán
 • jīng
 • le
 •  
 • zài
 • chuān
 •  
 • dāng
 • bié
 • rén
 • yào
 • qiú
 • huàn
 • xīn
 • 颜色已经不一了,他在穿,当别人要求他换新
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • zǒng
 • shì
 • shuō
 •  
 •  
 • jiù
 • de
 • chuān
 •  
 •  
 • 的时候,他总是说:“旧的可以穿。“
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • lián
 • zhě
 • cháng
 • qiú
 •  
 • tān
 • zhě
 • cháng
 • yōu
 •  
 • 廉者常乐无求,贪者常忧不足。
 • sòng
 • ?
 • guāng
 •  
 • wén
 • zhōng
 • chuán
 •  
 • ?司马光《文中子补传》
 • lián
 • tān
 • zhí
 •  
 • 廉不贪直不倚。
 • táng
 • ?
 • liǔ
 • zōng
 • yuán
 •  
 • chù
 • shì
 • duàn
 • hóng
 • zhì
 •  
 • ?柳宗元《处士段弘古墓志》
 • wéi
 • lián
 • zhě
 • néng
 • yuē
 • ér
 • ài
 • rén
 •  
 • tān
 • zhě
 • shòu
 • rén
 • féi
 •  
 • 惟廉者能约已而爱人,贪者必瘦人以肥已。
 •  
 • míng
 • shǐ
 • ?
 • xún
 • chuán
 •  
 • 《明史?循吏传》
 • zhì
 • běn
 • jié
 • lái
 • hái
 • jié
 •  
 • qiáng
 • nào
 • xiàn
 • gōu
 •  
 • 质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。
 • qīng
 • ?
 • cáo
 • xuě
 • qín
 •  
 • hóng
 • lóu
 • mèng
 •  
 • ?曹雪芹《红楼梦》
 • lín
 • ér
 •  
 • wèi
 • lián
 •  
 • 临大利而易其义,可谓廉矣。
 •  
 • shì
 • chūn
 • qiū
 • ?
 • zhōng
 • lián
 •  
 • 《吕氏春秋?忠廉》
 • lín
 • guān
 • píng
 •  
 • lín
 • lián
 •  
 • 临官莫如平,临则莫如廉。
 •  
 • kǒng
 • ?
 • diāo
 • shì
 •  
 • 《孔子集语?漆雕氏》
 • tān
 • làng
 • fèi
 • shì
 • de
 • fàn
 • zuì
 •  
 • 贪污和浪费是极大的犯罪。
 • máo
 • dōng
 • wēi
 • yán
 • wèi
 •  
 • zhòng
 • biàn
 • 毛泽东威严不足以易其位,重利不足以变其
 • xīn
 •  
 • 心。
 •  
 • zhàn
 • guó
 • ?
 • zhào
 • èr
 •  
 • 《战国策?赵策二》
 • zhī
 •  
 • tān
 • yōu
 •  
 • 知足则乐,务贪必忧。
 • sòng
 • ?
 • lín
 •  
 • shěng
 • xīn
 •  
 • ?林逋《省心录》
 • rén
 • tān
 • cái
 • guǐ
 •  
 • 人不贪财鬼也怕。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • níng
 • méi
 • qián
 •  
 • shāng
 • lián
 •  
 • 宁可没钱,不可伤廉。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • wéi
 • yòu
 • ěr
 • tūn
 • gōu
 •  
 • niǎo
 • wéi
 • luò
 • wǎng
 •  
 • 鱼为诱饵吞钩,鸟为秕谷落网。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • ruò
 • zhī
 • xīn
 •  
 • tān
 • qiú
 • shí
 • le
 •  
 • 若无知足心,贪求何时了?
 • táng
 • ?
 • bái
 •  
 • zǎo
 • qiū
 • zhí
 • shū
 •  
 • ?白居易《西掖早秋直夜书意》
 • zhōng
 • xìn
 • lián
 • jié
 •  
 • shēn
 • zhī
 • běn
 •  
 • fēi
 • diào
 • míng
 • zhī
 •  
 • 忠信廉洁,立身之本,非钓名之具也。
 • sòng
 • ?
 • lín
 •  
 • shěng
 • xīn
 •  
 • ?林逋《省心录》
 • níng
 • zuò
 • qīng
 • shuǐ
 • zhī
 • chén
 •  
 • wéi
 • zhuó
 • zhī
 • fēi
 • chén
 •  
 • 宁作清水之沉泥,不为浊路之飞尘。
 • sān
 • guó
 • ?
 • cáo
 • zhí
 •  
 • jiǔ
 • yǒng
 •  
 • 三国?曹植《九咏》
 • xiāng
 • duō
 • bǎo
 •  
 • shèn
 • yàn
 • qīng
 • pín
 •  
 • 此乡多宝玉,慎莫厌清贫。
 • míng
 • ?
 • huáng
 • zūn
 •  
 • xiá
 • zhōu
 • suí
 •  
 • ?黄遵素《霞舟随笔》
 • shì
 • shàng
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • de
 • zhòu
 • de
 • tān
 • xīn
 • gèng
 • nán
 • zhì
 • de
 • dōng
 • 世上没有比人的可诅咒的贪心更难抑制的东
 •  
 • 西。
 • [
 • ]
 •  
 • ào
 • xiū
 •  
 • [古希腊]荷马《奥德修记》
 • tān
 • xīn
 • de
 • rén
 • zhì
 • gàn
 • hǎo
 • rèn
 • shì
 •  
 • 贪心的人至死也干不好任何事。
 • [
 • yīng
 • ]
 • wēi
 • ěr
 • xùn
 • ?T
 •  
 • yǒu
 • guān
 • gāo
 • dài
 • de
 • tán
 • huà
 •  
 • []威尔逊?T《有关高利贷的谈话》
 • tān
 • xīn
 • de
 • rén
 • xiǎng
 • shí
 • me
 • dōu
 • nòng
 • dào
 • shǒu
 •  
 • jié
 • guǒ
 • shí
 • me
 • dōu
 • shī
 • 贪心的人想把什么都弄到手,结果什么都失
 • diào
 • le
 •  
 • 掉了。
 • [
 • é
 • ]
 • léi
 • luò
 •  
 • tān
 • xīn
 • de
 • rén
 •  
 • []克雷洛夫《贪心的人和母鸡》
 • shǐ
 • zhěng
 • shì
 • jiè
 • fàng
 • zài
 • tān
 • xīn
 • zhě
 • miàn
 • qián
 •  
 • huì
 • mǎn
 • 即使整个世界放在贪心者面前,他也不会满
 •  
 • 足。
 • [
 • ]
 •  
 • qiáng
 • wēi
 • yuán
 •  
 • [波斯]萨迪《蔷薇园》
 • tān
 • xīn
 • shì
 • qiē
 • xié
 • è
 • de
 • gēn
 • yuán
 •  
 • 贪心是一切邪恶的根源。
 • yīng
 • guó
 • yàn
 • 英国谚语
 • kǒu
 • sāi
 • tài
 • duō
 •  
 • wǎng
 • wǎng
 • zhù
 • hóu
 • lóng
 •  
 • 口里塞得太多,往往噎住喉咙。
 • yàn
 • 意大利谚语
 • yào
 • shì
 • g
 • qián
 •  
 • tān
 • lán
 • de
 • rén
 • lián
 • yào
 • huì
 • xià
 •  
 • 要是不花钱,贪婪的人连毒药也会喝下去。
 • cháo
 • xiān
 • yàn
 • 朝鲜谚语
 • cháng
 • zài
 • biān
 • zhàn
 •  
 • jiù
 • shì
 • shī
 • xié
 •  
 • 常在河边站,就是不湿鞋。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • tān
 • cái
 •  
 • huò
 • lái
 •  
 • 不贪财,祸不来。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • qīng
 • fēng
 • liǎng
 • xiù
 • cháo
 • tiān
 •  
 • miǎn
 • yán
 • huà
 • duǎn
 • zhǎng
 •  
 • 清风两袖朝天去,免得闾阎话短长。
 • míng
 • ?
 • qiān
 •  
 • jīng
 •  
 • ?于谦《入京》
 • lián
 • zhě
 •  
 • mín
 • zhī
 • biǎo
 •  
 • tān
 • zhě
 •  
 • mín
 • zhī
 • zéi
 •  
 • 廉者,民之表也;贪者,民之贼也。
 • sòng
 • ?
 • bāo
 • zhěng
 •  
 • yòng
 • zāng
 •  
 • ?包拯《乞不用赃吏》
 • zhì
 • zhě
 • wéi
 • fēi
 • shì
 •  
 • lián
 • zhě
 • qiú
 • yǒu
 •  
 • 智者不为非其事,廉者不求其有。
 •  
 • hán
 • shī
 • wài
 • chuán
 •  
 • 《韩诗外传》
 • ān
 • néng
 • shēn
 • zhī
 • chá
 • chá
 •  
 • shòu
 • zhī
 • wèn
 • wèn
 • zhě
 •  
 • 安能以身之察察,受物之汶汶者乎?
 • zhàn
 • guó
 • ?
 • yuán
 •  
 •  
 • 战国?屈原《渔父》
 • yǐn
 • dào
 • quán
 • shuǐ
 •  
 • è
 • yīn
 •  
 • 渴不饮盗泉水,热不息恶木阴。
 • jìn
 • ?
 •  
 • měng
 • háng
 •  
 • ?陆机《猛虎行》
 • juān
 • zhuó
 • ér
 • liú
 • qīng
 •  
 • fèi
 • tān
 • ér
 • lián
 •  
 • 蠲浊而流清,废贪而廉。
 • táng
 • ?
 • liǔ
 • zōng
 • yuán
 •  
 • yǒng
 • zhōu
 • wéi
 • shǐ
 • jun
 • xīn
 • táng
 •  
 • ?柳宗元《永州韦使君新堂记》
 • zhī
 • xiāng
 • ěr
 • xià
 •  
 • chù
 • kǒu
 • shì
 • gōu
 •  
 • 须知香饵下,触口是 钩。
 • táng
 • ?
 • qún
 •  
 • fàng
 •  
 • ?李群玉《放鱼》
   

  相关内容

  假如风有颜色

 •  
 •  
 • jiǎ
 • fēng
 • yǒu
 • yán
 •  
 • shì
 • jiè
 • huì
 • gèng
 • měi
 •  
 •  假如风有颜色,那世界一定会更美丽。
 •  
 •  
 • jiǎ
 • fēng
 • yǒu
 • yán
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • fēng
 • yīng
 • shì
 • de
 •  
 •  假如风有颜色,春天的风应是绿色的,
 • yīn
 • wéi
 • chūn
 • tiān
 • zhèng
 • shì
 • bǎi
 • g
 • shèng
 • kāi
 • de
 • jiē
 •  
 • g
 • shì
 • hóng
 • de
 •  
 • 因为春天正是百花盛开的季节,花也是红的,
 • shàng
 • jiā
 • hóng
 • jiù
 • huì
 • gěi
 • rén
 • men
 • zhǒng
 • huí
 • guī
 • rán
 • de
 • gǎn
 • jiào
 •  
 • duō
 • 绿上加红就会给人们一种回归自然的感觉,多
 • shū
 • ya
 •  
 • jiǎ
 • fēng
 • yǒu
 • yán
 •  
 • xià
 • tiān
 • de
 • fēng
 • yīng
 • shì
 • qiǎn
 • lán
 • 舒服呀!假如风有颜色,夏天的风应是浅蓝色

  格斗

 •  
 •  
 • shào
 • yuē
 •  
 • "
 • shàng
 • jiāng
 • yán
 • liáng
 •  
 • wén
 • chǒu
 • wèi
 • zhì
 •  
 •  绍曰:"可惜吾上将颜凉、文丑未至!得
 • rén
 • zài
 •  
 • huá
 • xióng
 •  
 • "
 • yán
 • wèi
 •  
 • jiē
 • xià
 • rén
 • 一人在此,何惧华雄!"言未毕,阶下一人大呼
 • chū
 • yuē
 •  
 • "
 • xiǎo
 • jiāng
 • yuàn
 • wǎng
 • zhǎn
 • huá
 • xióng
 • tóu
 •  
 • xiàn
 • zhàng
 • xià
 •  
 • "
 • zhòng
 • shì
 • 出曰:"小将愿往斩华雄头,献于帐下!"众视
 • zhī
 •  
 • jiàn
 • rén
 • shēn
 • zhǎng
 • jiǔ
 • chǐ
 •  
 • rán
 • zhǎng
 • èr
 • chǐ
 •  
 • dān
 • fèng
 • yǎn
 •  
 • 之,见其人身长九尺,髯长二尺,丹凤眼,卧
 • cán
 • méi
 •  
 • miàn
 • zhòng
 • zǎo
 •  
 • shēng
 • 蚕眉,面如重枣,声如巨

  春娃娃

 • shì
 • xiǎo
 • hóng
 • méi
 • 是小红梅
 • yòng
 • zuì
 • de
 • 用最大胆的
 • hóng
 • yán
 • 红颜色
 • wéi
 • chūn
 • de
 • 为春娃娃的
 • lái
 • dào
 • 来到
 • tiē
 • chū
 • zhāng
 • 贴出第一张
 • 喜报
 • xiǎo
 • yàn
 • 小燕子
 • zài
 • liǔ
 • ér
 • zhōng
 • jiān
 • 在柳丝儿中间
 • chuān
 • lái
 • yòu
 • chuān
 • 穿来又穿去
 • máng
 • zhe
 • gěi
 • chūn
 • 忙着给春娃娃
 • biān
 • zhī
 • jiàn
 • 编织一件
 • shēn
 • de
 • xīn
 • 合身的新衣
 • dòu
 • rén
 • huān
 • de
 • 逗人喜欢的
 • chūn
 • 春娃娃呵
 • huān
 • zài
 • lín
 • jiān
 • 喜欢在林间
 • tóu
 • 地头
 • men
 • 和我们
 • zhuō
 • cáng
 • 捉迷藏
 • dāng
 • men
 • 当我们

  奴仆

 • dāng
 • shí
 • fāng
 • guān
 • mǎn
 • kǒu
 • rǎng
 •  
 • zhī
 • chuān
 • zhe
 • jiàn
 • hóng
 • qīng
 • tuó
 • 当时芳官满口嚷热,只穿着一件玉色红青驼
 • róng
 • sān
 • duàn
 • pīn
 • de
 • shuǐ
 • tián
 • shuǐ
 • jiá
 • ǎo
 •  
 • shù
 • zhe
 • tiáo
 • liǔ
 • hàn
 • 绒三色缎子拼的水田水夹袄,束着一条柳绿汗
 • jīn
 •  
 • xià
 • shì
 • shuǐ
 • hóng
 • g
 • jiá
 •  
 • sàn
 • zhe
 • tuǐ
 •  
 • tóu
 • shàng
 • 巾;底下是水红洒花夹裤,也散着裤腿;头上
 • é
 • biān
 • zhe
 • quān
 • xiǎo
 • biàn
 •  
 • zǒng
 • guī
 • zhì
 • dǐng
 • xīn
 •  
 • jié
 • gēn
 • biàn
 • 齐额编着一圈小辫,总归至顶心,结一根粗辫
 •  
 • tuō
 • zài
 • nǎo
 • hòu
 •  
 • yòu
 • ěr
 • gēn
 • nèi
 • zhī
 • sāi
 • zhe
 • xiǎo
 • de
 • ,拖在脑后;右耳根内只塞着米粒大小的一

  酒店

 • yòu
 • háng
 • dào
 • sān
 • xià
 •  
 • zǎo
 • jiàn
 • dīng
 • kǒu
 • jiǔ
 • 又行不到三五下步,早见丁字路口一个大酒
 • diàn
 •  
 • yán
 • qián
 • zhe
 • wàng
 • gān
 •  
 • shàng
 • miàn
 • guà
 • zhe
 • jiǔ
 • wàng
 •  
 • xiě
 • 店,檐前立着望竿,上面挂着一个酒望子,写
 • zhe
 • dào
 •  
 • "
 • yáng
 • fēng
 • yuè
 • "
 •  
 • zhuǎn
 • guò
 • lái
 • kàn
 • shí
 •  
 • mén
 • 着四个大字道:"河阳风月"。转过来看时,门
 • qián
 • dài
 • yóu
 • lán
 • gǎn
 •  
 • chā
 • zhe
 • liǎng
 • suǒ
 • jīn
 •  
 • měi
 • shàng
 • 前一带绿油栏杆,插着两把锁金旗,每把上五
 • jīn
 •  
 • xiě
 • dào
 •  
 • "
 • zuì
 • qián
 • kūn
 •  
 • 个金字,写道:"醉里乾坤大,壶

  热门内容

  我爱我的家

 •  
 •  
 • ài
 • de
 • jiā
 •  
 •  我爱我的家 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •   
 •  
 •  
 •  
 • jiā
 •  
 • shì
 • rén
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • de
 • wēn
 • nuǎn
 • de
 • fāng
 •  
 •  家,是一个人人都有的温暖的地方。
 • zài
 • jiā
 •  
 • suí
 • xīn
 • suǒ
 • .
 • yóu
 • zài
 •  
 • zài
 • jiā
 •  
 • yòng
 • 在家,可以随心所欲.自由自在;在家,不用
 • shù
 • .
 • yòng
 • hài
 •  
 • zài
 • jiā
 •  
 •  
 •  
 • jiā
 • shì
 • duō
 • me
 • de
 • wēn
 • xīn
 • 拘束.不用害怕;在家…… 家是多么的温馨与
 •  
 •  
 • 和睦! 

  死神的关口

 •  
 •  
 • shén
 •  
 • shì
 • cán
 • de
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huì
 • yīn
 • wéi
 • shēn
 • de
 • shuāi
 •  死神,是残酷的。有人会因为身体的衰
 • lǎo
 • ér
 • wáng
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huì
 • yīn
 • wéi
 • bìng
 • tòng
 • de
 • shé
 • ér
 • men
 • ér
 • 老而死亡;有人会因为病痛的折磨而离我们而
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huì
 • yīn
 • wéi
 • fēi
 • lái
 • héng
 • huò
 • ér
 • shì
 •  
 •  
 • zhè
 • xiē
 • dōu
 • shì
 • 去;有人会因为飞来横祸而去世……这些都是
 • men
 • zuò
 • wéi
 • qīn
 • rén
 • rěn
 • shòu
 • de
 • fāng
 •  
 • 我们作为亲人无法忍受的地方。
 •  
 •  
 • táng
 • shàng
 •  
 • wáng
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • men
 • xiě
 • xià
 • 5
 •  课堂上,王老师让我们写下5个自己

  奶奶也爱美

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • lǎo
 • rén
 • jiē
 • ,
 • yào
 • tǒng
 • péi
 • nǎi
 • nǎi
 • mǎi
 •  今天是老人节,妈妈要我一统陪奶奶买衣
 • ,
 • tóng
 • le
 • .
 • men
 • lái
 • dào
 • shāng
 • jiē
 • ,
 • jiā
 • jiā
 • de
 • guàng
 • ,
 • ,我同意了.我们来到商议街,一家一家的逛,
 • guàng
 • de
 • yǎn
 • g
 • liáo
 • luàn
 • .
 • xiǎng
 • zhè
 • xiē
 • shì
 • tài
 • yàn
 • le
 • ,
 • jiù
 • 逛的我眼花缭乱.我想这些衣服不是太艳了,
 • shì
 • tài
 • lǎo
 • le
 • .
 • zuì
 • hòu
 • nǎi
 • nǎi
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • jiàn
 • hóng
 • bái
 • g
 • de
 • 是太老了.最后奶奶看见了一件红底白花的衣
 • .
 • zhèng
 • zhǔn
 • bèi
 • zhǐ
 • .
 • .我正准备去阻止.

  生命的意义

 •  
 •  
 • shēng
 • mìng
 • de
 •  生命的意义
 •  
 •  
 • shēng
 • mìng
 • shì
 • shí
 • me
 •  
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • néng
 • gòu
 • shuō
 • qīng
 • chǔ
 •  
 •  生命是什么?也许没有人能够说清楚,
 • dàn
 • què
 • shì
 • rén
 • shì
 • jiān
 • zuì
 • zhēn
 • guì
 • de
 • dōng
 •  
 • shì
 • ma
 •  
 • rén
 • zhī
 • 但它却是人世间最珍贵的东西。不是吗?人只
 • yào
 • yōng
 • yǒu
 • le
 • shēng
 • mìng
 • jiù
 • děng
 • yōng
 • yǒu
 • le
 • qiē
 •  
 • ruò
 • shì
 • shī
 • le
 • 要拥有了生命就等于拥有了一切,若是失去了
 • shēng
 • mìng
 • jiù
 • shì
 • shī
 • le
 • suǒ
 • yǒu
 •  
 • 生命也就是失去了所有。
 •  
 •  
 • chǎng
 • chūn
 • guò
 • hòu
 •  
 • zhú
 •  几场春雨过后,去竹

  普陀之旅

 •  
 •  
 • liǎng
 • tiān
 • qián
 •  
 • men
 • zhū
 • jiā
 • jiān
 • yóu
 •  
 • chī
 • guò
 • zhōng
 • fàn
 •  两天前,我们去朱家尖旅游。吃过中饭
 • dào
 • le
 • liǎng
 • diǎn
 •  
 • men
 • le
 • guó
 • shā
 • diāo
 • guǎng
 • chǎng
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • 到了两点,我们去了国际沙雕广场,我看见了
 • zhǒng
 • yàng
 • de
 • shā
 • diāo
 •  
 • shā
 • diāo
 • jiù
 • shì
 • yòng
 • zhǒng
 • shū
 • de
 • jiāo
 • shuǐ
 • 各种各样的沙雕,沙雕就是用一种特殊的胶水
 • shā
 • zhān
 • chéng
 • zhǒng
 • yàng
 • de
 • xíng
 • zhuàng
 •  
 • guǎng
 • chǎng
 • mén
 • kǒu
 • de
 • shā
 • diāo
 • 把沙子粘成各种各样的形状。广场门口的沙雕
 • yòu
 • yòu
 • měi
 •  
 • diāo
 • de
 • shì
 • liǎng
 • ǎi
 • de
 • lǎo
 • 又大又美丽,雕的是两个和蔼的老