《历练铸就辉煌》

 • 作文字数700字
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • lǎo
 • shī
 • men
 •  
 •  同学们、老师们:
 •  
 •  
 • shàng
 • hǎo
 •  
 •  上午好!
 •  
 •  
 • shí
 • jiān
 • guò
 • zhēn
 • kuài
 •  
 • dàn
 • zhǐ
 • huī
 • jiān
 •  
 • men
 • yòu
 •  时间过得真快,弹指一挥间。我们又
 • zǒu
 • guò
 • le
 • chéng
 • zhǎng
 • shàng
 • de
 • qīng
 • chūn
 • zhàn
 •  
 • zhōng
 • kǎo
 • shì
 • guò
 • 走过了成长路上的一个青春驿站。期中考试过
 • hòu
 • men
 • yòu
 • yǒu
 • xīn
 • de
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • dāng
 • rán
 •  
 • zǒng
 • jié
 •  
 • fǎn
 • 后我们又有新的开始,当然,总结,反思和自
 • shěng
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • yào
 • de
 •  
 • 省也是非常必要的。
 •  
 •  
 • kǎo
 • shì
 • shí
 • de
 • jǐng
 • xǐng
 •  
 • de
 • zhèng
 • míng
 •  考试时一次次的警醒,一次次的证明
 •  
 • ràng
 • shí
 • dào
 • de
 • suǒ
 • suǒ
 • shī
 •  
 • wéi
 • ,它一次次地让你意识到自己的所得所失,为
 • hǎo
 • chéng
 • zhǎng
 • de
 • jiē
 •  
 • zhè
 • kǎo
 • shì
 • de
 • jié
 • guǒ
 •  
 • huì
 • shǐ
 • 你铺好成长的阶梯。这次考试的结果,会使一
 • xiē
 • tóng
 • xué
 • gǎn
 • dào
 • bǎi
 • zhuǎn
 • qiān
 • shé
 • xīn
 • yǒu
 • chóu
 • chàng
 •  
 • ér
 • duì
 • lìng
 • xiē
 • 些同学感到百转千折心有惆怅,而对于另一些
 • tóng
 • xué
 •  
 • shì
 • zhòng
 • xīn
 • rán
 • miè
 • de
 • xīn
 •  
 • shí
 •  
 • lùn
 • jié
 • guǒ
 • 同学,是重新燃起寂灭的心。其实,无论结果
 •  
 • men
 • gāi
 • zuò
 • de
 •  
 • shì
 • zhān
 • zhān
 •  
 • shì
 • bēi
 • 如何,我们该做的,不是沾沾自喜,不是自卑
 • tàn
 •  
 • ér
 • shì
 • yòng
 • gèng
 • jiā
 • jiān
 • shí
 • jiǎo
 • qián
 • jìn
 •  
 • jiǎn
 • dān
 • 叹息,而是用更加坚实地脚步继续前进。简单
 • táo
 • jiàn
 • shì
 • néng
 • suàn
 • shì
 • yǒng
 •  
 • men
 • jié
 • shù
 • jiù
 • de
 • 地逃避一件事不能算是勇气,我们需结束旧的
 • tuō
 • lèi
 • hòu
 •  
 • dān
 • dāng
 • xīn
 • de
 •  
 • zhè
 • yàng
 • cái
 • suàn
 • wán
 • zhěng
 •  
 • 拖累后,担当起新的建立,这样才算完整。默
 • zuò
 • shì
 •  
 • jiàn
 • jīng
 • jìn
 •  
 • měi
 • chéng
 • gōng
 • shī
 • bài
 •  
 • zhī
 • yào
 • 默做事,日渐精进。每一次成功与失败,只要
 • céng
 • jīng
 • jīng
 • guò
 • de
 •  
 • xiē
 • shí
 • jiān
 • dài
 • lái
 • de
 • huí
 • jīng
 • yàn
 •  
 • 曾经经历过的,那些时间带来的回忆和经验,
 • dōu
 • shì
 • cái
 •  
 • 都是财富。
 •  
 •  
 • shēng
 • mìng
 • xiàng
 • rén
 • chuān
 • yuè
 • hēi
 • àn
 • suì
 • dào
 • zhuī
 • zhú
 • guāng
 • diǎn
 •  生命像一个人穿越黑暗隧道追逐光点
 • de
 • guò
 • chéng
 •  
 • shì
 • duàn
 • shè
 • de
 •  
 • méi
 • yǒu
 • rén
 • néng
 • lán
 • 的过程,是一个不断跋涉的旅途。没有人能拦
 • zhù
 • xún
 • zhǎo
 • kuài
 • huī
 • huáng
 • de
 • jiǎo
 •  
 • ér
 • kùn
 • nán
 • zhāo
 • shì
 • zhe
 • 住你去寻找快乐和辉煌的脚步,而困难昭示着
 • jīng
 • shén
 • shēng
 • mìng
 • de
 •  
 • rén
 • de
 • kùn
 • nán
 • yuè
 • duō
 •  
 • biāo
 • 精神生命的意义。一个人克服的困难越多,标
 • zhì
 • zhe
 • de
 • chéng
 • jiù
 • yuè
 •  
 • 志着他的成就越大。
 •  
 •  
 • cuò
 • shé
 • shī
 • bài
 • duì
 • měi
 • rén
 • dōu
 • shì
 • miǎn
 • le
 •  挫折与失败对于每个人都是避免不了
 • de
 •  
 • dāng
 • jīn
 • tiān
 • de
 • xīng
 • hóng
 • rǎn
 • rǎn
 • shēng
 • shí
 •  
 • men
 • shì
 • fǒu
 • 的,当今天的五星红旗冉冉升起时,我们是否
 • hái
 • mìng
 • liè
 • shì
 • de
 • xiān
 • xuè
 •  
 • píng
 • jìng
 • de
 • miàn
 • liàn
 • chū
 • jīng
 • 还记得革命烈士的鲜血。平静的湖面炼不出精
 • hàn
 • de
 • shuǐ
 • shǒu
 •  
 • ān
 • de
 • huán
 • jìng
 • zào
 • chū
 • shí
 • dài
 • de
 • wěi
 • rén
 •  
 • jiān
 • 悍的水手,安逸的环境造不出时代的伟人,坚
 • xìn
 • jiǎo
 • zhǎng
 •  
 • yào
 • xiǎng
 • zhe
 • qián
 • fāng
 • de
 • yǒu
 • duō
 • màn
 • zhǎng
 •  
 • yǒu
 • 信脚比路长,不要想着前方的路有多漫长,有
 • duō
 • jiān
 • xīn
 •  
 • zhī
 • yào
 • men
 • zǒu
 • hǎo
 • zǒu
 • wěn
 • yǎn
 • qián
 • de
 • měi
 •  
 • 多艰辛,只要我们走好走稳眼前的每一步,你
 • jiù
 • néng
 • chéng
 • gōng
 •  
 • 就一定能成功。
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • zhōng
 • kǎo
 • shì
 •  
 • zhī
 • shì
 • shù
 • tiāo
 • zhàn
 • zhōng
 •  同学们,期中考试,只是无数挑战中
 • de
 •  
 • ér
 • xué
 • shēng
 • huó
 • yòu
 • duàn
 • de
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • men
 • xīn
 • zhōng
 • 的一个,而学习生活又不断的开始,我们心中
 • yīng
 • shǐ
 • zhōng
 • wǎng
 • qián
 •  
 • 应始终一往无前!
 •  
 •  
 • rén
 • shēng
 • dào
 • yǒu
 • fēng
 • de
 •  
 • yǒu
 • yīn
 •  人生道路有风和日丽的日子,也有阴
 • lián
 • mián
 • de
 • suì
 • yuè
 •  
 • néng
 • zuǒ
 • yòu
 • tiān
 •  
 • què
 • gǎi
 • biàn
 • 雨连绵的岁月,你不能左右天气,却可以改变
 • xīn
 • qíng
 •  
 • néng
 • gǎi
 • biàn
 • miàn
 • róng
 •  
 • què
 • zhǎn
 • xiàn
 • xiào
 • róng
 •  
 • yǒu
 • 心情,你不能改变面容,却可以展现笑容。有
 • shǒu
 •  
 • jiào
 • yǒng
 • yán
 • bài
 •  
 • wàng
 • zhí
 • gāo
 • 一首歌,叫永不言败,我希望你一直高歌此曲
 •  
 • yǒu
 • piàn
 • tán
 •  
 • jiào
 • fàng
 •  
 • wàng
 • zhī
 • ,有一片泥潭,叫自我放弃,我希望你与之擦
 • jiān
 • ér
 • guò
 •  
 • yuàn
 • yǒng
 • yuǎn
 • wēi
 • xiào
 • qiān
 • shǒu
 •  
 • chéng
 • gōng
 • wéi
 • bàn
 •  
 • 肩而过。愿你永远与微笑牵手,与成功为伴!
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • ràng
 • men
 • jiā
 • yóu
 • ba
 •  
 • 同学们,让我们一起继续加油吧!
   

  相关内容

  深秋

 • sān
 • cáng
 • suí
 • jìn
 • qián
 • jìn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • qiū
 • tiān
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 三藏遂进西前进。正是那季秋天气。但见:
 •  
 •  
 • shù
 • cūn
 • luò
 • g
 • suì
 •  
 • shù
 • fēng
 • yáng
 • hóng
 • zhuì
 •  
 •  数村木落芦花碎,几树枫扬红叶坠。路途
 • yān
 • rén
 •  
 • huáng
 •  
 • shān
 •  
 • shuǐ
 • hán
 • rén
 • qiáo
 • 烟雨故人稀,黄菊丽,山骨细,水寒荷破人憔
 • cuì
 •  
 • bái
 • shū
 • hóng
 • liǎo
 • shuāng
 • tiān
 • xuě
 •  
 • luò
 • xiá
 • zhǎng
 • kōng
 • zhuì
 •  
 • 悴。白菽红蓼霜天雪,落霞孤鹜长空坠。依稀
 • àn
 • dàn
 • yún
 • fēi
 •  
 • xuán
 • niǎo
 •  
 • bīn
 • hóng
 • zhì
 •  
 • liáo
 • liáo
 • 黯淡野云飞,玄鸟去,宾鸿至,嘹嘹呖

  黑夜

 • qiū
 • tiān
 • xià
 • wěi
 •  
 • tiān
 • dòng
 • dòng
 • jiù
 • biàn
 • yán
 • yīn
 • lái
 •  
 • 秋天夏尾,天气动不动就变颜色地阴起来,
 • nào
 • chǎng
 • fēng
 •  
 • zài
 • zhè
 • yàng
 • fēng
 • de
 • hēi
 •  
 • zuì
 • guàn
 • 闹一场大风大雨。在这样风雨的黑夜,最惯于
 • háng
 • de
 • rén
 • huì
 • nòng
 • shī
 • fāng
 • xiàng
 •  
 • 夜行的人也会弄得迷失方向。
 • pái
 • zhǎng
 • shì
 • qiè
 • nuò
 • de
 • rén
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • kōng
 • jiàn
 • 李排长不是个怯懦的人。……可是夜空不见
 • zhǐ
 • de
 • xióng
 • xīng
 •  
 • zhōu
 • yòu
 • shì
 • hēi
 • de
 • píng
 • yuán
 •  
 • diàn
 • guāng
 • 指路的大熊星,四周又是黑糊糊的平原。电光
 • ǒu
 • ěr
 • shǎn
 •  
 • zhào
 • 偶尔一闪,照

  团结

 • T
 • tuán
 • jié
 • T团结
 •  
 • zhòng
 • rén
 • shí
 • chái
 • huǒ
 • yàn
 • gāo
 •  
 •  
 • tuán
 • jié
 • jiù
 • shì
 • liàng
 •  
 • tuán
 • jié
 • “众人拾柴火焰高”,团结就是力量。团结
 • jiù
 • huì
 • xíng
 • chéng
 •  
 • chǎn
 • shēng
 • níng
 •  
 • jiǎng
 • tuán
 • jié
 • yào
 • kuān
 • guǎng
 • 就会形成合力、产生凝聚力。讲团结需要宽广
 • de
 • xiōng
 • jīn
 •  
 • yuǎn
 • de
 • guāng
 •  
 • quán
 • wéi
 • zhòng
 •  
 • jiǎng
 • tuán
 • 的胸襟,远大的目光,以全局利益为重;讲团
 • jié
 • yào
 • kuān
 • dài
 • rén
 •  
 • yán
 •  
 • xiàng
 • jiě
 •  
 • 结需要宽以待人,严于律已,相互理解。
 • guō
 •  
 • guāng
 • tuán
 • jié
 • duì
 • 郭子仪、李光弼团结对敌
 • táng
 • xuán
 • zōng
 • shí
 •  
 • 唐玄宗时,

  永远的狄家

 •  
 •  
 •  
 • (Natalie Babbitt)
 •  
 • ér
 •  纳塔利·巴比特(Natalie Babbitt),儿
 • tóng
 • wén
 • xué
 • zuò
 • jiā
 •  
 • chū
 • shēng
 • zài
 • měi
 • guó
 • é
 • hài
 • é
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • huān
 • 童文学作家,出生在美国俄亥俄,从小喜欢读
 • tóng
 • huà
 • shì
 •  
 • bìng
 • ài
 • hǎo
 • huì
 • huà
 •  
 • chuàng
 • zào
 • le
 • hěn
 • duō
 • ér
 • tóng
 • shī
 • 童话故事,并爱好绘画。她创造了很多儿童诗
 • xiǎo
 • shuō
 • tóng
 • huà
 •  
 • zuò
 • pǐn
 • zhōng
 • jīng
 • cháng
 • kàn
 • dào
 • huà
 • 歌和小说童话,作品中经常可以看到她自己画
 • de
 • chā
 •  
 •  
 • lǎo
 • quán
 •  
 •  
 • 的插图。《不老泉》即《

  游琅琊山

 •  
 •  
 • zài
 • chú
 • zhōu
 • chéng
 • nán
 •  
 • yǒu
 • zhe
 • míng
 • de
 • yóu
 • fēng
 • jǐng
 •  在滁州城西南,有一个著名的旅游风景区
 •  
 •  
 • láng
 • shān
 •  
 • --琅琊山。
 •  
 •  
 • běi
 • sòng
 • shí
 •  
 • zhe
 • míng
 • de
 • wén
 • xué
 • jiā
 • ōu
 • yáng
 • xiū
 • zài
 • chú
 •  北宋时期,著名的大文学家欧阳修在滁
 • zhōu
 • rèn
 • tài
 • shǒu
 • shí
 •  
 • jīng
 • cháng
 • dào
 • láng
 • shān
 • yóu
 • wán
 •  
 • mín
 • tóng
 •  
 • 州任太守时,经常到琅琊山游玩,与民同乐,
 • xiě
 • xià
 • le
 • liú
 • chuán
 • qiān
 • de
 •  
 • zuì
 • wēng
 • tíng
 •  
 •  
 • láng
 • shān
 • yīn
 • 写下了流传千古的《醉翁亭记》,琅琊山也因
 • ér
 • wén
 • míng
 •  
 • 此而闻名。
 •  
 •  
 • jīn
 • nián
 • de
 •  今年的

  热门内容

  我熟悉的小动物

 •  
 •  
 • nǎi
 • nǎi
 • jiā
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • gǒu
 •  
 • hún
 • shēn
 • de
 • máo
 • hēi
 • hēi
 • de
 •  奶奶家有一只小狗,它浑身的毛黑黑的
 •  
 • men
 • dōu
 • jiào
 • xiǎo
 • hēi
 •  
 • ,我们都叫它小黑.
 •  
 •  
 • měi
 • men
 • nǎi
 • nǎi
 • jiā
 •  
 • kěn
 • shì
 • xiǎo
 • hēi
 • xiān
 • yíng
 • chū
 •  每次我们去奶奶家,肯定是小黑先迎出
 • lái
 •  
 • biān
 • jiào
 • biān
 • yáo
 • tóu
 • huǎng
 • wěi
 • cháo
 • men
 • lái
 •  
 • yǒu
 • 来,它一边叫一边摇头晃尾朝我们扑来.我有
 • shí
 • huì
 • bèi
 • nòng
 • de
 • jiào
 •  
 • hái
 • shì
 • hěn
 • huān
 •  
 • 时会被它弄的大叫,可我还是很喜欢它.
 •  
 •  
 • xiǎo
 •  小

  周记

 •  
 •  
 • gào
 • bié
 • lián
 • tiān
 • de
 • yīn
 • tiān
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • tiān
 • kōng
 •  告别连续几天的阴雨天气,今天,天空
 • zhōng
 • biàn
 • qíng
 • lǎng
 • lái
 •  
 • zǎo
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • pái
 • zhe
 • zhěng
 • 终于变得晴朗起来。一大早,同学们排着整齐
 • de
 • duì
 •  
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • dài
 • lǐng
 • xià
 •  
 • chéng
 • zuò
 • shū
 • shì
 •  
 • kuài
 • jié
 • de
 • 的队伍,在老师地带领下,乘坐舒适、快捷的
 • qīng
 • guǐ
 •  
 • qián
 • wǎng
 • wèi
 • jiě
 • fàng
 • bēi
 • dài
 • jiā
 • xiàng
 • de
 • zhōng
 • xiǎo
 • xué
 • láo
 • dòng
 • 轻轨,前往位于解放碑戴家巷的中小学劳动基
 •  
 • cān
 • jiā
 • láo
 • dòng
 • shù
 • jiāo
 • xué
 •  
 • 地,参加劳动技术教育课学习。

  给明天一个微笑

 •  
 •  
 • tiān
 • kōng
 • jiù
 • shì
 • yàng
 • huī
 • méng
 • méng
 • de
 •  
 • yáo
 • fāng
 • jiù
 • mài
 •  天空依旧是那样灰蒙蒙的,姚芳依旧迈
 • zhe
 • huǎn
 • màn
 • de
 • zǒu
 • zài
 • huí
 • jiā
 • de
 • shàng
 •  
 • chún
 • zhēn
 • de
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • 着缓慢的步伐走在回家的路上,纯真的脸上,
 • zhe
 • xiàng
 • de
 • yōu
 • shāng
 •  
 • jǐn
 • zhòu
 • zhe
 • méi
 • tóu
 • tóu
 •  
 • ràng
 • 抹着一缕极不相符的忧伤,紧皱着眉头头,让
 • rén
 • jìn
 • xiǎng
 • xīn
 • téng
 •  
 • 人不禁想去心疼。
 •  
 •  
 • yáo
 • fāng
 • yuán
 • běn
 • shì
 • kuài
 • de
 • hái
 •  
 • dàn
 • zuì
 • jìn
 • jiē
 •  姚芳原本是一个快乐的孩子,但最近接
 • èr
 • lián
 • sān
 • de
 • 二连三的不

  母亲节

 •  
 •  
 • shì
 • wèi
 • jiàn
 • xiāo
 • shòu
 • de
 • qīn
 •  
 • shì
 • lài
 •  那是一位日渐消瘦的母亲,她是我赖以
 • shēng
 • cún
 • de
 • qīn
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • shì
 • xiǎo
 • cǎo
 • de
 • qīn
 •  
 • céng
 • yòng
 • 生存的母亲,就像大地是小草的母亲,她曾用
 • jìn
 • qiē
 • de
 • hái
 •  
 • xiàn
 • zài
 • jiàn
 • jiàn
 • zhǎng
 •  
 • ér
 • 尽一切呵护她的孩子,现在我渐渐长大,而母
 • qīn
 • què
 • zài
 • jiàn
 • xiāo
 • shòu
 •  
 • yīn
 • wéi
 • qiē
 • dōu
 • gěi
 • le
 •  
 • 亲却在日渐消瘦,因为她把一切都给了我。
 •  
 •  
 • zǒng
 • shì
 • wéi
 • cāo
 • láo
 •  
 • dāng
 •  妈妈总是为我操劳,当妈

  不在家

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • guó
 • zhe
 • míng
 • zuò
 • jiā
 • ěr
 • zhā
 • wéi
 • le
 • qīng
 • chú
 • lián
 •  一天,法国著名作家巴尔扎克为了清除连
 • jǐn
 • zhāng
 • xiě
 • zuò
 • de
 • láo
 •  
 • qīng
 • zǎo
 • wài
 • chū
 • sàn
 • shí
 •  
 • yòng
 • fěn
 • 日紧张写作的疲劳,清早外出散步时,用粉笔
 • zài
 • mén
 • shàng
 • xiě
 • le
 •  
 •  
 • ěr
 • zhā
 • zài
 • jiā
 •  
 • qǐng
 • 在大门上写了几个字:“巴尔扎克不在家,请
 • lái
 • fǎng
 • zhě
 • xià
 • zài
 • lái
 •  
 •  
 • 来访者下午再来。”
 •  
 •  
 • biān
 • sàn
 • biān
 • gòu
 • xiǎo
 • shuō
 • zhōng
 • de
 • qíng
 • jiē
 • rén
 • ān
 •  他边散步边构思小说中的情节和人物安
 • pái
 •  
 • rán
 • jiào
 • è
 • le
 •  
 • jiù
 • 排,突然觉得饿了,就