乐器

 • 作文字数600字
 • --
 • qín
 • nǎi
 • shì
 • suǒ
 • zhuó
 •  
 • jiàn
 • xīng
 • zhī
 • jīng
 •  
 • fēi
 • zhuì
 • --此琴乃伏羲氏所琢,见五星之精,飞坠梧
 • tóng
 •  
 • fèng
 • huáng
 • lái
 •  
 • fèng
 • nǎi
 • bǎi
 • niǎo
 • zhī
 • wáng
 •  
 • fēi
 • zhú
 • shí
 • shí
 •  
 • 桐,凤凰来仪。凤乃百鸟之王,非竹实不食,
 • fēi
 • tóng
 •  
 • fēi
 • quán
 • yǐn
 •  
 • shì
 • zhī
 • tóng
 • nǎi
 • shù
 • 非梧桐不栖,非醴泉不饮。伏羲氏知梧桐乃树
 • zhōng
 • zhī
 • liáng
 • cái
 •  
 • duó
 • zào
 • huà
 • zhī
 • jīng
 •  
 • kān
 • wéi
 •  
 • lìng
 • rén
 • zhī
 • 中之良材,夺造化之精气,堪为乐,令人伐之
 •  
 • shù
 • gāo
 • sān
 • sān
 • chǐ
 •  
 • àn
 • sān
 • shí
 • tiān
 • zhī
 • shù
 •  
 • jié
 • wéi
 • sān
 • duàn
 •  
 • 。其树高三三尺,按三十天之数,截为三段,
 • fèn
 • tiān
 •  
 •  
 • rén
 • sān
 • cái
 •  
 • shàng
 • duàn
 • kòu
 • zhī
 •  
 • shēng
 • tài
 • qīng
 • 分天、地、人三才。取上一段叩之,其声太清
 •  
 • guò
 • qīng
 • ér
 • fèi
 • zhī
 •  
 • xià
 • duàn
 • kòu
 • zhī
 •  
 • shēng
 • tài
 • zhuó
 • ,以其过轻而废之;取下一段叩之,其声太浊
 •  
 • guò
 • zhòng
 • ér
 • fèi
 • zhī
 •  
 • zhōng
 • duàn
 • kòu
 • zhī
 •  
 • shēng
 • qīng
 • zhuó
 • ,以其过重而废之;取中一段叩之,其声清浊
 • xiàng
 •  
 • qīng
 • zhòng
 • xiàng
 • jiān
 •  
 • sòng
 • zhǎng
 • liú
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • jìn
 • shí
 • èr
 •  
 • 相济,轻重相兼。送长流水中,浸七十二日,
 • àn
 • shí
 • èr
 • hòu
 • zhī
 • shù
 •  
 • yīn
 • gàn
 •  
 • xuǎn
 • liáng
 • shí
 •  
 • yòng
 • 按七十二候之数。取起阴干,选良时吉日,用
 • gāo
 • shǒu
 • jiàng
 • rén
 • liú
 • zhuó
 • chéng
 •  
 • nǎi
 • yáo
 • chí
 • zhī
 •  
 • 高手匠人刘子奇斫成乐器。此乃瑶池之乐,故
 • míng
 • yáo
 • qín
 •  
 • zhǎng
 • sān
 • chǐ
 • liù
 • cùn
 • fèn
 •  
 • àn
 • zhōu
 • tiān
 • sān
 • bǎi
 • liù
 • shí
 • 名瑶琴。长三尺六寸一分,按周天三百六十一
 •  
 • qián
 • kuò
 • cùn
 •  
 • àn
 • jiē
 •  
 • hòu
 • kuò
 • cùn
 •  
 • chí
 • shí
 •  
 • 度。前阔八寸,按八节;后阔四寸,持四时;
 • hòu
 • èr
 • cùn
 •  
 • àn
 • liǎng
 •  
 • yǒu
 • jīn
 • tóng
 • tóu
 •  
 • yāo
 •  
 • xiān
 • rén
 • bèi
 • 厚二寸,按两仪。有金童头,玉女腰,仙人背
 •  
 • lóng
 • chí
 •  
 • fèng
 • zhǎo
 •  
 • zhěn
 •  
 • jīn
 • huī
 •  
 • huī
 • yǒu
 • shí
 • èr
 •  
 • àn
 • ,龙池,凤沼,玉轸,金徽。那徽有十二,按
 • shí
 • èr
 • yuè
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • zhōng
 • huī
 •  
 • chí
 • bìng
 • rùn
 • yuè
 •  
 • xiān
 • shì
 • tiáo
 • xián
 • 十二月;又有一中徽,持病闰月。先是五条弦
 • zài
 • shàng
 •  
 • wài
 • àn
 • jīn
 • shuǐ
 • huǒ
 •  
 • nèi
 • àn
 • yīn
 • gōng
 • jiǎo
 • huī
 •  
 • 在上,外按金木水火土,内按五音宫角徽羽。
 • yáo
 • shùn
 • shí
 • cāo
 • xián
 • qín
 •  
 • "
 • nán
 • fēng
 • "
 • shī
 •  
 • tiān
 • xià
 • zhì
 •  
 • hòu
 • 尧舜时操五弦琴,歌"南风"诗,天下大治。后
 • yīn
 • zhōu
 • wén
 • wáng
 • bèi
 • qiú
 •  
 • kǎo
 •  
 • tiān
 • xián
 • gēn
 •  
 • qīng
 • 因周文王被囚于里,子伯邑考,添弦一根,清
 • yōu
 • āi
 • yuàn
 •  
 • wèi
 • zhī
 • wén
 • xián
 •  
 • hòu
 • wáng
 • zhòu
 •  
 • qián
 • hòu
 •  
 • 幽哀怨,谓之文弦。后武王伐纣,前歌后舞,
 • tiān
 • xián
 • gēn
 •  
 • liè
 • yáng
 •  
 • wèi
 • zhī
 • xián
 •  
 • xiān
 • shì
 • gōng
 • jiǎo
 • zhēng
 • 添弦一根,激烈发扬,谓之武弦。先是宫角徵
 • xián
 •  
 • hòu
 • jiā
 • èr
 • xián
 •  
 • chēng
 • wéi
 • wén
 • xián
 • qín
 •  
 •  
 • féng
 • mèng
 • 羽五弦,后加二弦,称为文武七弦琴。(冯梦
 • lóng
 •  
 •  
 • shuāi
 • qín
 • xiè
 • zhī
 • yīn
 •  
 •  
 • jǐng
 • shì
 • tōng
 • yán
 •  
 • 4
 • 龙:《俞伯牙摔琴谢知音》《警世通言》第4
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • hēi
 • àn
 • zhōng
 •  
 • zhè
 • xiǎo
 • qín
 • hǎo
 • xiàng
 • chū
 • le
 • zhǒng
 • yín
 • guāng
 •  
 • 在黑暗中,这小提琴好象发出了一种银光,
 • bié
 • shì
 • chū
 • de
 • qín
 • bèi
 • zhào
 • liàng
 • qiáng
 • liè
 •  
 • shǐ
 • 特别是它那凸出的琴腹被照亮得如此强烈,使
 • yáng
 • dōu
 • gǎn
 • duì
 • zhí
 • kàn
 •  
 • zài
 • zhè
 • hào
 • jié
 • de
 • yuè
 • guāng
 • 得杨科几乎都不敢对直看它。在这皓洁的月光
 • zhōng
 •  
 • āo
 • jìn
 • de
 • qín
 • yāo
 •  
 • qín
 • xián
 • wān
 •  
 • suǒ
 • yǒu
 • zhè
 • qiē
 • 中,凹进去的琴腰、琴弦和弯把,所有这一切
 • dōu
 • kàn
 • shí
 • fèn
 • qīng
 •  
 • qín
 • niǔ
 • liàng
 • jiù
 • xiàng
 • shèng
 • yuē
 • hàn
 • jiē
 • de
 • yíng
 • 都看得十分清晰,琴钮亮得就象圣约翰节的萤
 • huǒ
 • chóng
 • yàng
 •  
 • páng
 • biān
 • guà
 • zhe
 • de
 • qín
 • gōng
 • jiù
 • xiàng
 • gēn
 • yín
 • tiáo
 •  
 •  
 • [
 • 火虫那样,旁边挂着的琴弓就象一根银条。([
 • ]
 • xiǎn
 • wēi
 • zhī
 •  
 •  
 • yīn
 • yáng
 •  
 •  
 • wài
 • guó
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • ]显克微支:《音乐迷杨科》《外国短篇小
 • shuō
 •  
 • shàng
 • 437
 •  
 • 说》上册第437页)
   

  相关内容

  守纪

 • shǒu
 • 守纪
 •  
 • shì
 • wéi
 • le
 • wéi
 • shè
 • huì
 • bǎo
 • chí
 • zhèng
 • cháng
 • zhì
 • 纪律,是为了维护社会利益和保持正常秩序
 • ér
 • zhì
 • dìng
 • de
 • zhǒng
 • háng
 • wéi
 • guī
 •  
 • shì
 • dào
 • de
 • 而制订的一种行为规则。它是法律和道德的补
 • chōng
 •  
 • yào
 • qiú
 • quán
 • shè
 • huì
 • suǒ
 • yǒu
 • chéng
 • yuán
 •  
 • dōu
 • yào
 • zūn
 • shǒu
 • 充。要求全社会所有成员,都要各自遵守自己
 • yīng
 • gāi
 • zūn
 • shǒu
 •  
 • 应该遵守纪律。
 • shì
 • shì
 • chéng
 • gōng
 • de
 • bǎo
 • zhèng
 •  
 • néng
 • fǒu
 • jiào
 • zūn
 • shǒu
 • yòu
 • 纪律是事业成功的保证,能否自觉遵守它又
 • shì
 • héng
 • liàng
 • shè
 • huì
 • de
 • wén
 • míng
 • gāo
 • 是衡量社会的文明高低

  春雨

 •  
 • shā
 • shā
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 •  
 • “沙沙,沙沙,”
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 • shā
 • shā
 •  
 •  
 • “沙沙,沙沙,”
 • qiān
 • yín
 • xiàn
 •  
 • 牵起银线,
 • lái
 • diàn
 • huà
 •  
 • 打来电话:
 • chūn
 • tiān
 • lái
 •  
 • bié
 • dōng
 • mián
 •  
 • 春天来啦,别冬眠啦。
 • xiǎo
 • tīng
 • le
 •  
 • bīng
 • dòng
 • róng
 • huà
 •  
 • 小河听了,冰冻融化,
 • shù
 • tīng
 • le
 •  
 • chū
 • xīn
 •  
 • 树木听了,发出新芽,
 • xiǎo
 • cǎo
 • tīng
 • le
 •  
 • kāi
 • chū
 • xiān
 • g
 •  
 •  
 • 小草听了,开出鲜花……

  杯盘

 • miàn
 • qián
 • fàng
 • zhe
 • zhī
 • diāo
 • zhuó
 • jīng
 • měi
 • de
 • shuǐ
 • jīng
 • bēi
 •  
 • bēi
 • shēn
 • fǎn
 • 她面前放着一只雕琢精美的大水晶杯,杯身反
 • yìng
 • chū
 • cuǐ
 • càn
 • de
 • huá
 • dēng
 • de
 • shù
 • shǎn
 • guāng
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • sān
 • léng
 • jìng
 • fǎn
 • yìng
 • 映出璀璨的华灯的无数闪光,就象三棱镜反映
 • chū
 • de
 • cǎi
 • hóng
 •  
 •  
 • [
 • ]
 • miù
 • sāi
 •  
 •  
 • shì
 • ér
 • de
 • 出的七彩虹霓。([]缪塞:《一个世纪儿的
 • chàn
 • huǐ
 •  
 • 101
 •  
 • 忏悔》第101页)
 • zhè
 • shì
 • zōng
 • de
 • chuán
 • bēi
 •  
 • bēi
 • biān
 • gěi
 • dài
 • rén
 • de
 • 这是个棕色的祖传大瓷杯,杯边给几代人的
 • chán
 • zuǐ
 • sǔn
 • le
 • xiē
 •  
 • xiàng
 • 馋嘴擦损了一些,象

  妈妈的微笑

 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 • fàng
 • xué
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • tīng
 • xiē
 • ā
 • dào
 •  
 • sān
 •  昨天放学的时候,我听一些阿姨提到“三
 • jiē
 •  
 •  
 • 八节”。
 •  
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • jiù
 • wèn
 •  
 •  
 • shí
 • me
 • shì
 • sān
 • jiē
 •  回到家,我就问妈妈:“什么是三八节
 •  
 •  
 • ?”
 •  
 •  
 •  
 • měi
 • nián
 • de
 • 3
 • yuè
 • 8
 • shì
 • wéi
 • zhēng
 • nán
 • píng
 • děng
 •  “每年的38日是妇女为争取男女平等
 • zuò
 • dòu
 • zhēng
 • de
 • niàn
 •  
 • zhè
 • tiān
 •  
 • dōu
 • néng
 • shòu
 • dào
 • zuì
 • de
 • 做斗争的纪念日。这天,妇女都能受到最大的
 • zūn
 • jìng
 •  
 • xiǎng
 • shòu
 • dào
 • zuì
 • 尊敬,可以享受到最大

  小猫死了

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • xià
 •  
 • xiàn
 • qián
 • tiān
 • yào
 • lái
 • de
 • zhī
 • xiǎo
 • hēi
 •  今天下午,我发现前几天要来的那只小黑
 • le
 •  
 • bēi
 • tòng
 • jué
 •  
 • yīn
 • wéi
 • shì
 • cóng
 • shí
 • 猫死了。我悲痛欲绝,因为它可是我从十几里
 • wài
 • de
 • rén
 • jiā
 • hǎo
 • róng
 • yào
 • huí
 • lái
 • de
 •  
 • 外的人家好不容易要回来的。
 •  
 •  
 • xiǎo
 • quán
 • shēn
 • de
 • róng
 • máo
 • yóu
 • hēi
 • zèng
 • liàng
 •  
 • wěi
 • yòu
 • yòu
 •  小猫全身的绒毛油黑锃亮,尾巴又细又
 • zhǎng
 •  
 • zǒng
 • shì
 • shī
 • shī
 • de
 •  
 • shuāng
 • yǎn
 • jīng
 • xiàng
 • liǎng
 • hēi
 • bǎo
 • shí
 • 长,鼻子总是湿湿的。一双眼睛像两颗黑宝石
 •  
 • zhí
 • zhuǎn
 • ,骨碌碌直转

  热门内容

  观看艺术节演出

 •  
 •  
 • liáo
 • níng
 • shěng
 • shěn
 • yáng
 • shì
 • shěn
 • yáng
 • shì
 • jiā
 • tún
 • zhōng
 • xìng
 • jiē
 • xiǎo
 •  辽宁省沈阳市沈阳市苏家屯区中兴街小
 • xué
 • nián
 • èr
 • bān
 • sūn
 • shān
 • shān
 • 学四年二班孙珊珊
 •  
 •  
 • huān
 • cān
 • jiā
 • xué
 • xiào
 • zhī
 • de
 • huó
 • dòng
 •  
 • shí
 • me
 • xià
 • lìng
 •  我喜欢参加学校组织的活动。什么夏令
 • yíng
 •  
 • jun
 • xùn
 •  
 • yùn
 • dòng
 • huì
 •  
 •  
 •  
 • zuì
 • huān
 • de
 • yào
 • shù
 • guān
 • 营、军训、运动会……,可我最喜欢的要数观
 • kàn
 • shù
 • jiē
 • yǎn
 • chū
 • le
 •  
 • 看艺术节演出了。
 • 5
 • yuè
 • 30
 • xià
 •  
 • men
 • zhōng
 • xìng
 • 530日下午,我们中兴

  爱我的爸爸

 •  
 •  
 • ài
 • de
 •  爱我的爸爸
 •  
 •  
 • shān
 • píng
 • yáo
 • shí
 • yàn
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • chéng
 • tài
 • lín
 •  山西平遥实验小学 程泰霖
 •  
 •  
 • de
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • de
 • yōu
 • diǎn
 •  
 • shì
 • jiè
 • shàng
 •  我的爸爸有很多的优点,几乎世界上一
 • bǎi
 • yōu
 • diǎn
 •  
 • jiù
 • zhàn
 • yǒu
 • zhōng
 • jiǔ
 • shí
 • jiǔ
 • yōu
 • diǎn
 •  
 • 百个优点,我爸爸就占有其中九十九个优点。
 •  
 •  
 • de
 • tiān
 • tiān
 • dōu
 • gěi
 • jiǎn
 • chá
 • zuò
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 •  我的爸爸天天都给我检查作业,而且还
 • cuò
 • de
 • fāng
 • 把错误的地方

  寒假经厉

 •  
 •  
 • hán
 • jiǎ
 • jīng
 • hán
 • jiǎ
 • jīng
 • ---
 • mǎi
 • cài
 •  寒假经寒假经厉---买菜
 •  
 •  
 • mǎi
 • cài
 •  
 • xiàng
 • xìn
 • duō
 • rén
 • dōu
 • hěn
 • le
 • jiě
 •  
 • zhè
 • shì
 •  买菜,我相信许多人都很了解。这是我
 • men
 • de
 • měi
 • tiān
 • dōu
 • zuò
 • de
 • qíng
 •  
 • dàn
 • xiàng
 • men
 • zhè
 • yàng
 • zài
 • 们的爸爸妈妈每天都做的情。但象我们这样在
 • jiā
 • de
 • xiǎo
 • huáng
 •  
 • xiǎo
 • gōng
 • zhǔ
 • yīng
 • gāi
 • shì
 • cóng
 • lái
 • zuò
 • de
 • ba
 •  
 • 家里的小皇帝、小公主应该是从来不做的吧?
 • shì
 • jiù
 • zài
 • qián
 • liǎng
 • tiān
 •  
 • nǎi
 • nǎi
 • jiù
 • ràng
 • mǎi
 • 可是就在前两天,我奶奶就让我自己去买

  母亲节

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • qīn
 • jiē
 •  
 •  今天是母亲节。
 •  
 •  
 • zǎo
 • jiù
 • shāng
 • liàng
 • zěn
 • me
 • gěi
 • guò
 • qīn
 •  我和爸色一早就商量怎么给妈妈过母亲
 • jiē
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • men
 • yào
 • ràng
 • zhī
 • dào
 •  
 •  
 • 节。爸爸说:“我们一定不要让妈妈知道。”
 • shuō
 •  
 •  
 • èn
 •  
 •  
 • 我说:“嗯。”
 •  
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • cài
 • shì
 • chǎng
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • men
 • mǎi
 •  我们来到菜市场,我说:“爸爸我们买
 • zhī
 • kǎo
 • ba
 •  
 • kàn
 • píng
 • cháng
 • dōu
 • mǎi
 • 一只烤鸭吧,我看妈妈平常都买

  快乐的夏令营生活

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • cān
 • jiā
 • le
 • jun
 • shì
 • xià
 • lìng
 • yíng
 •  
 • tiān
 •  暑假里我参加了一个军事夏令营。那天
 • xià
 •  
 • men
 • bèi
 • shàng
 • bèi
 • bāo
 •  
 • līn
 • shuǐ
 • tǒng
 •  
 • xiàng
 • jun
 • shì
 • xià
 • lìng
 • 下午,我们背上背包,拎起水桶,向军事夏令
 • yíng
 • de
 • de
 • ??
 • shī
 • yuàn
 • nán
 • xiào
 • jìn
 • le
 •  
 • de
 • xìn
 • zài
 • chē
 • 营的目的地??师院南校区进发了。我的信在车
 • shàng
 •  
 • pēng
 • pēng
 •  
 • zhí
 • tiào
 •  
 • dòng
 • hèn
 • shàng
 • zhǎng
 • chū
 • shuāng
 • 上“怦怦”直跳,激动得恨不得马上长出一双
 • shì
 • bāng
 • lái
 •  
 • shàng
 • fēi
 • dào
 • de
 •  
 • 是帮来,马上飞到目的地。