乐器

 • 作文字数600字
 • --
 • qín
 • nǎi
 • shì
 • suǒ
 • zhuó
 •  
 • jiàn
 • xīng
 • zhī
 • jīng
 •  
 • fēi
 • zhuì
 • --此琴乃伏羲氏所琢,见五星之精,飞坠梧
 • tóng
 •  
 • fèng
 • huáng
 • lái
 •  
 • fèng
 • nǎi
 • bǎi
 • niǎo
 • zhī
 • wáng
 •  
 • fēi
 • zhú
 • shí
 • shí
 •  
 • 桐,凤凰来仪。凤乃百鸟之王,非竹实不食,
 • fēi
 • tóng
 •  
 • fēi
 • quán
 • yǐn
 •  
 • shì
 • zhī
 • tóng
 • nǎi
 • shù
 • 非梧桐不栖,非醴泉不饮。伏羲氏知梧桐乃树
 • zhōng
 • zhī
 • liáng
 • cái
 •  
 • duó
 • zào
 • huà
 • zhī
 • jīng
 •  
 • kān
 • wéi
 •  
 • lìng
 • rén
 • zhī
 • 中之良材,夺造化之精气,堪为乐,令人伐之
 •  
 • shù
 • gāo
 • sān
 • sān
 • chǐ
 •  
 • àn
 • sān
 • shí
 • tiān
 • zhī
 • shù
 •  
 • jié
 • wéi
 • sān
 • duàn
 •  
 • 。其树高三三尺,按三十天之数,截为三段,
 • fèn
 • tiān
 •  
 •  
 • rén
 • sān
 • cái
 •  
 • shàng
 • duàn
 • kòu
 • zhī
 •  
 • shēng
 • tài
 • qīng
 • 分天、地、人三才。取上一段叩之,其声太清
 •  
 • guò
 • qīng
 • ér
 • fèi
 • zhī
 •  
 • xià
 • duàn
 • kòu
 • zhī
 •  
 • shēng
 • tài
 • zhuó
 • ,以其过轻而废之;取下一段叩之,其声太浊
 •  
 • guò
 • zhòng
 • ér
 • fèi
 • zhī
 •  
 • zhōng
 • duàn
 • kòu
 • zhī
 •  
 • shēng
 • qīng
 • zhuó
 • ,以其过重而废之;取中一段叩之,其声清浊
 • xiàng
 •  
 • qīng
 • zhòng
 • xiàng
 • jiān
 •  
 • sòng
 • zhǎng
 • liú
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • jìn
 • shí
 • èr
 •  
 • 相济,轻重相兼。送长流水中,浸七十二日,
 • àn
 • shí
 • èr
 • hòu
 • zhī
 • shù
 •  
 • yīn
 • gàn
 •  
 • xuǎn
 • liáng
 • shí
 •  
 • yòng
 • 按七十二候之数。取起阴干,选良时吉日,用
 • gāo
 • shǒu
 • jiàng
 • rén
 • liú
 • zhuó
 • chéng
 •  
 • nǎi
 • yáo
 • chí
 • zhī
 •  
 • 高手匠人刘子奇斫成乐器。此乃瑶池之乐,故
 • míng
 • yáo
 • qín
 •  
 • zhǎng
 • sān
 • chǐ
 • liù
 • cùn
 • fèn
 •  
 • àn
 • zhōu
 • tiān
 • sān
 • bǎi
 • liù
 • shí
 • 名瑶琴。长三尺六寸一分,按周天三百六十一
 •  
 • qián
 • kuò
 • cùn
 •  
 • àn
 • jiē
 •  
 • hòu
 • kuò
 • cùn
 •  
 • chí
 • shí
 •  
 • 度。前阔八寸,按八节;后阔四寸,持四时;
 • hòu
 • èr
 • cùn
 •  
 • àn
 • liǎng
 •  
 • yǒu
 • jīn
 • tóng
 • tóu
 •  
 • yāo
 •  
 • xiān
 • rén
 • bèi
 • 厚二寸,按两仪。有金童头,玉女腰,仙人背
 •  
 • lóng
 • chí
 •  
 • fèng
 • zhǎo
 •  
 • zhěn
 •  
 • jīn
 • huī
 •  
 • huī
 • yǒu
 • shí
 • èr
 •  
 • àn
 • ,龙池,凤沼,玉轸,金徽。那徽有十二,按
 • shí
 • èr
 • yuè
 •  
 • yòu
 • yǒu
 • zhōng
 • huī
 •  
 • chí
 • bìng
 • rùn
 • yuè
 •  
 • xiān
 • shì
 • tiáo
 • xián
 • 十二月;又有一中徽,持病闰月。先是五条弦
 • zài
 • shàng
 •  
 • wài
 • àn
 • jīn
 • shuǐ
 • huǒ
 •  
 • nèi
 • àn
 • yīn
 • gōng
 • jiǎo
 • huī
 •  
 • 在上,外按金木水火土,内按五音宫角徽羽。
 • yáo
 • shùn
 • shí
 • cāo
 • xián
 • qín
 •  
 • "
 • nán
 • fēng
 • "
 • shī
 •  
 • tiān
 • xià
 • zhì
 •  
 • hòu
 • 尧舜时操五弦琴,歌"南风"诗,天下大治。后
 • yīn
 • zhōu
 • wén
 • wáng
 • bèi
 • qiú
 •  
 • kǎo
 •  
 • tiān
 • xián
 • gēn
 •  
 • qīng
 • 因周文王被囚于里,子伯邑考,添弦一根,清
 • yōu
 • āi
 • yuàn
 •  
 • wèi
 • zhī
 • wén
 • xián
 •  
 • hòu
 • wáng
 • zhòu
 •  
 • qián
 • hòu
 •  
 • 幽哀怨,谓之文弦。后武王伐纣,前歌后舞,
 • tiān
 • xián
 • gēn
 •  
 • liè
 • yáng
 •  
 • wèi
 • zhī
 • xián
 •  
 • xiān
 • shì
 • gōng
 • jiǎo
 • zhēng
 • 添弦一根,激烈发扬,谓之武弦。先是宫角徵
 • xián
 •  
 • hòu
 • jiā
 • èr
 • xián
 •  
 • chēng
 • wéi
 • wén
 • xián
 • qín
 •  
 •  
 • féng
 • mèng
 • 羽五弦,后加二弦,称为文武七弦琴。(冯梦
 • lóng
 •  
 •  
 • shuāi
 • qín
 • xiè
 • zhī
 • yīn
 •  
 •  
 • jǐng
 • shì
 • tōng
 • yán
 •  
 • 4
 • 龙:《俞伯牙摔琴谢知音》《警世通言》第4
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • hēi
 • àn
 • zhōng
 •  
 • zhè
 • xiǎo
 • qín
 • hǎo
 • xiàng
 • chū
 • le
 • zhǒng
 • yín
 • guāng
 •  
 • 在黑暗中,这小提琴好象发出了一种银光,
 • bié
 • shì
 • chū
 • de
 • qín
 • bèi
 • zhào
 • liàng
 • qiáng
 • liè
 •  
 • shǐ
 • 特别是它那凸出的琴腹被照亮得如此强烈,使
 • yáng
 • dōu
 • gǎn
 • duì
 • zhí
 • kàn
 •  
 • zài
 • zhè
 • hào
 • jié
 • de
 • yuè
 • guāng
 • 得杨科几乎都不敢对直看它。在这皓洁的月光
 • zhōng
 •  
 • āo
 • jìn
 • de
 • qín
 • yāo
 •  
 • qín
 • xián
 • wān
 •  
 • suǒ
 • yǒu
 • zhè
 • qiē
 • 中,凹进去的琴腰、琴弦和弯把,所有这一切
 • dōu
 • kàn
 • shí
 • fèn
 • qīng
 •  
 • qín
 • niǔ
 • liàng
 • jiù
 • xiàng
 • shèng
 • yuē
 • hàn
 • jiē
 • de
 • yíng
 • 都看得十分清晰,琴钮亮得就象圣约翰节的萤
 • huǒ
 • chóng
 • yàng
 •  
 • páng
 • biān
 • guà
 • zhe
 • de
 • qín
 • gōng
 • jiù
 • xiàng
 • gēn
 • yín
 • tiáo
 •  
 •  
 • [
 • 火虫那样,旁边挂着的琴弓就象一根银条。([
 • ]
 • xiǎn
 • wēi
 • zhī
 •  
 •  
 • yīn
 • yáng
 •  
 •  
 • wài
 • guó
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • ]显克微支:《音乐迷杨科》《外国短篇小
 • shuō
 •  
 • shàng
 • 437
 •  
 • 说》上册第437页)
   

  相关内容

  那次我最紧张

 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • duō
 • shì
 • qíng
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • jiàn
 • shì
 •  
 • shēn
 • shēn
 •  我经历过许多事情,其中有一件事,深深
 • yìn
 • zài
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 •  
 • 地印在我的脑海里。
 •  
 •  
 • shì
 • jiē
 • wén
 •  
 • lǎo
 • shī
 • kāi
 • běn
 •  
 • jiǎn
 • luè
 •  那是一节语文课。老师打开课本,简略
 • jiè
 • shào
 • le
 • wén
 • nèi
 • róng
 • hòu
 •  
 • jiē
 • zhe
 • wèn
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 •  
 • 介绍了课文内容后,接着提问:“同学们,‘
 • guì
 • lín
 • shān
 • shuǐ
 • jiǎ
 • tiān
 • xià
 •  
 • zhè
 • wén
 • yǒu
 • shí
 • me
 • lián
 •  
 • 桂林山水甲天下’这一句与课文有什么联系?
 •  
 • xiǎng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • kāi
 • shǐ
 • jiù
 • ”我想:老师一开始就

  儿童诗

 •  
 • shí
 • me
 • shì
 • ér
 • tóng
 • shī
 • 一、什么是儿童诗
 • ér
 • tóng
 • shī
 • shì
 • zhǐ
 • ér
 • tóng
 • wéi
 • duì
 • xiàng
 • de
 •  
 • ér
 • tóng
 • de
 • xīn
 • 儿童诗是指以儿童为对象的,符合儿童的心
 • shěn
 • měi
 • diǎn
 •  
 • shǐ
 • yòng
 • zuì
 • gǎn
 • qíng
 •  
 • zuì
 • níng
 • liàn
 •  
 • yǒu
 • 理和审美特点,使用最富于感情、最凝练、有
 • yùn
 •  
 • fèn
 • háng
 • de
 • yán
 • lái
 • biǎo
 • qíng
 • de
 • zhǒng
 • shù
 • xíng
 • shì
 • 韵律、分行的语言来表情达意的一种艺术形式
 •  
 • bāo
 • ér
 • tóng
 • wéi
 • shū
 • huái
 • ér
 • chuàng
 • zuò
 • de
 • shī
 •  
 • ,也包括儿童为抒怀而创作的诗。
 • ér
 • tóng
 • shī
 • shì
 • shī
 • de
 • fèn
 • zhī
 •  
 • yóu
 • shòu
 • 儿童诗是诗的一个分支,由于它受

  黑夜

 • qiū
 • tiān
 • xià
 • wěi
 •  
 • tiān
 • dòng
 • dòng
 • jiù
 • biàn
 • yán
 • yīn
 • lái
 •  
 • 秋天夏尾,天气动不动就变颜色地阴起来,
 • nào
 • chǎng
 • fēng
 •  
 • zài
 • zhè
 • yàng
 • fēng
 • de
 • hēi
 •  
 • zuì
 • guàn
 • 闹一场大风大雨。在这样风雨的黑夜,最惯于
 • háng
 • de
 • rén
 • huì
 • nòng
 • shī
 • fāng
 • xiàng
 •  
 • 夜行的人也会弄得迷失方向。
 • pái
 • zhǎng
 • shì
 • qiè
 • nuò
 • de
 • rén
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • kōng
 • jiàn
 • 李排长不是个怯懦的人。……可是夜空不见
 • zhǐ
 • de
 • xióng
 • xīng
 •  
 • zhōu
 • yòu
 • shì
 • hēi
 • de
 • píng
 • yuán
 •  
 • diàn
 • guāng
 • 指路的大熊星,四周又是黑糊糊的平原。电光
 • ǒu
 • ěr
 • shǎn
 •  
 • zhào
 • 偶尔一闪,照

  谄媚

 • jiē
 • zhe
 • zuò
 • le
 • shí
 • nèi
 • shì
 • de
 • mèi
 • yǎn
 •  
 • nèi
 • 接着她做了一个十足内地式的媚眼。内地女
 • de
 • yǎn
 • fēng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • píng
 • cháng
 • jīn
 • chí
 • dào
 • diǎn
 •  
 • jǐn
 • shèn
 • dào
 • diǎn
 • 子的眼风,因为平常矜持到极点,谨慎到极点
 •  
 • fǎn
 • ér
 • yǒu
 • zhǒng
 • chán
 • xián
 • de
 • shén
 •  
 • shì
 • qiē
 • huān
 • ,反而有一种馋涎欲滴的神气,那是把一切欢
 • dāng
 • zuò
 • qiè
 • dào
 • huò
 • zuì
 • guò
 • de
 • jiāo
 • shì
 • yǒu
 • de
 • yǎn
 • fēng
 •  
 •  
 • [
 • ]
 • 娱当做窃盗或罪过的教士特有的眼风。([]
 • ěr
 • zhā
 •  
 •  
 • ōu
 • ?
 • lǎng
 • tái
 •  
 • 37
 • 巴尔扎克:《欧也妮?葛朗台》第37

  刚正

 • gāng
 • zhèng
 • 刚正
 •  
 • níng
 • zuò
 • chén
 •  
 • zuò
 • mèi
 • zhǔ
 • lán
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • qiē
 • gāng
 • “宁作沉泥玉,不作媚渚兰。”这是一切刚
 • zhèng
 • zhī
 • shì
 • de
 • zhēn
 • shí
 • xiě
 • zhào
 •  
 • 正之士的真实写照。
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • guì
 • de
 • mín
 • jīng
 • shén
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • gāo
 • 刚正,是一种可贵的民族精神,也是一种高
 • shàng
 • de
 • rén
 • pǐn
 •  
 • zuò
 • rén
 • yào
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • kàn
 • lǎo
 • tiān
 • de
 • fēng
 • xiàng
 •  
 • 尚的人品。做人要刚正,不看老天爷的风向,
 • chá
 • quán
 • guì
 • zhě
 • de
 • liǎn
 •  
 • bǐng
 • bàn
 • shì
 •  
 • gǎn
 • shuō
 • gǎn
 • wéi
 •  
 • 不察权贵者的脸色,秉以办事,敢说敢为。
 •  
 • shì
 • shí
 • lùn
 •  
 • [事实论据]

  热门内容

  来,认识小鲍!

 •  
 •  
 • shì
 • xiǎo
 • bào
 •  
 • de
 • míng
 • jiào
 • bào
 • hàn
 • tāo
 •  
 • jīn
 • nián
 • 10
 •  我是小鲍!我的大名叫鲍翰韬,今年10
 • suì
 • le
 •  
 • shì
 • wén
 • jiē
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • 4
 •  
 • bān
 • de
 • xué
 • shēng
 •  
 • 岁了,是文一街小学四(4)班的学生。
 •  
 •  
 • rén
 • men
 • cháng
 • shuō
 • xiàng
 • zhè
 • yàng
 • nián
 • de
 • nán
 • hái
 • dōu
 • shì
 •  大人们常说象我这样年纪的男孩子都是
 • huó
 • hǎo
 • dòng
 • de
 •  
 • jiù
 • shì
 • zhè
 • yàng
 •  
 •  
 • fēi
 • cháng
 • huān
 • 活泼好动的,我就是这样,比如,我非常喜欢
 • huá
 • hàn
 • bīng
 •  
 • huān
 • zhǒng
 • jiǎo
 • xià
 • shēng
 • fēng
 •  
 • 滑旱冰。我喜欢那种脚下生风、

  校园春色

 •  
 •  
 • xiào
 • yuán
 • yǒu
 • rén
 • de
 •  
 • táo
 • hóng
 • liǔ
 • de
 • chūn
 • tiān
 •  校园里有迷人的四季:桃红柳绿的春天
 •  
 • g
 • fán
 • mào
 • de
 • xià
 • tiān
 •  
 • fēng
 • hóng
 • xiāng
 • de
 • qiū
 • tiān
 •  
 • sōng
 • qīng
 • xuě
 • ,花繁叶茂的夏天,枫红菊香的秋天,松青雪
 • bái
 • de
 • dōng
 • tiān
 •  
 • guò
 •  
 • zuì
 • shǐ
 • huān
 • de
 • shì
 • xiào
 • yuán
 • de
 • chūn
 • 白的冬天。不过,最使我喜欢的是校园的春色
 •  
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • zǎo
 • chén
 •  
 • tài
 • yáng
 • gōng
 • gōng
 • yòng
 • wēn
 • nuǎn
 • qīng
 • róu
 •  春天的早晨,太阳公公用它那温暖轻柔
 • de
 • shǒu
 • cóng
 • mèng
 • zhōng
 • huàn
 • xǐng
 •  
 • 的手臂把大地从梦中唤醒,

  沙滩见闻

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • běn
 • bān
 • liù
 •  
 •  
 • bān
 • háng
 • qiú
 • sài
 •  今天,本班和六(四)班举行足球比赛
 •  
 • duì
 • men
 • bān
 • bāng
 • nán
 • shēng
 • zǎo
 • shì
 • háo
 • xìn
 • xīn
 • le
 •  
 • biàn
 • 。我对我们班那帮男生早已是毫无信心了,便
 • de
 • shā
 • tān
 • xiū
 • le
 •  
 • 自顾自的去沙滩休息了。
 •  
 •  
 • yùn
 • cuò
 •  
 • qiǎng
 • dào
 • le
 • zuò
 • zhe
 • de
 • niǔ
 • yāo
 •  
 •  运气不错,抢到了一个坐着的扭腰器。
 • zuò
 • zài
 •  
 • kàn
 • zhe
 • páng
 • biān
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • wán
 •  
 • páng
 • 我坐在那里,看着我旁边那几个小朋友玩。旁
 • biān
 • 春来了

 •  
 •  
 •  
 • zhú
 • wài
 • táo
 • g
 • sān
 • liǎng
 • zhī
 •  
 • chūn
 • jiāng
 • shuǐ
 • nuǎn
 • xiān
 • zhī
 •  
 •  “竹外桃花三两枝,春江水暖鸭先知。
 • lóu
 • hāo
 • mǎn
 • duǎn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • tún
 • shàng
 • shí
 •  
 •  
 • zhè
 • shǒu
 • shī
 • 蒌蒿满地芦芽短,正是河豚欲上时。”这首诗
 • shì
 • shì
 • xiě
 • de
 •  
 • chūn
 • jiāng
 • wǎn
 • jǐng
 •  
 • lái
 • zàn
 • měi
 • chūn
 • tiān
 • de
 •  
 • sòng
 • zǒu
 • 是苏轼写的《春江晚景》来赞美春天的。送走
 • màn
 • zhǎng
 • ér
 • zào
 • de
 • dōng
 • tiān
 •  
 • men
 • yíng
 • lái
 • le
 • chōng
 • mǎn
 • huó
 • de
 • chūn
 • 漫长而枯燥的冬天,我们迎来了充满活力的春
 • tiān
 •  
 • men
 • quán
 • jiā
 • chèn
 • zhè
 • měi
 • de
 • jiē
 • 天,我们全家趁这个美丽的季节一

  妈妈的眼睛

 •  
 •  
 • de
 • yǒu
 • shuāng
 • hěn
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • de
 • yǎn
 •  我的妈妈有一双很大的眼睛,妈妈的眼
 • jīng
 • jǐn
 • piāo
 • liàng
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 • huì
 • biàn
 • ne
 •  
 • shēng
 • shí
 •  
 • yǎn
 • 睛不仅漂亮,而且还会变呢!妈妈生气时,眼
 • jīng
 • dèng
 • de
 •  
 • xiàng
 • liǎng
 • tóng
 • líng
 •  
 • gāo
 • xìng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yǎn
 • 睛瞪得大大的,象两个铜铃;高兴的时候,眼
 • jīng
 • chéng
 • le
 • féng
 •  
 • xiàng
 • wān
 • wān
 • de
 • yuè
 • liàng
 •  
 • 睛眯成了缝,象弯弯的月亮。
 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • shù
 • xué
 • kǎo
 • shì
 • zhī
 • le
 • 86
 • fèn
 •  
 • ér
 •  有一天,我数学考试只得了86分,而