老师真偏心,偏心,偏心

 • 作文字数300字
 •  
 •  
 • men
 • wén
 • lǎo
 • shī
 • shù
 • xué
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • hěn
 • piān
 • xīn
 • men
 •  我们语文老师和数学老师都很偏心我们
 • bān
 • de
 • wáng
 • ruì
 • .
 • 班的王瑞.
 •  
 •  
 • jiù
 • zhè
 • '
 • wàng
 • bēi
 • '
 • shù
 • xué
 • jìng
 • sài
 • '
 • chūn
 • lěi
 • bēi
 • '
 •  就拿这次'希望杯'数学竞赛和'春蕾杯'
 • zuò
 • wén
 • jiǎng
 • sài
 • lái
 • shuō
 • ba
 • .
 • 作文大奖赛来说吧.
 •  
 •  
 • xiān
 • shuō
 • '
 • wàng
 • bēi
 • '
 • ba
 • .
 • cóng
 • wàng
 • bēi
 • shù
 • xué
 • sài
 • kāi
 •  先说'希望杯'.自从希望杯数学大赛开
 • shǐ
 • hòu
 • ,
 • zhōu
 • lǎo
 • shī
 • (
 • men
 • shù
 • xué
 • lǎo
 • shī
 • )
 • měi
 • tiān
 • xià
 • zài
 • shàng
 • 始后,周老师(我们数学老师)每天下午在上附
 • shí
 • dōu
 • wáng
 • ruì
 • jiào
 • dào
 • bàn
 • gōng
 • shì
 • ,
 • gěi
 • kāi
 • '
 • xiǎo
 • zào
 • '.
 • 课时都把王瑞叫到办公室里,给她私开'小灶'.
 • ā
 • ya
 • ,
 • xìng
 • kuī
 • méi
 • yǒu
 • kàn
 • jiàn
 • tīng
 • dào
 • .
 • men
 • tóng
 • xué
 • dōu
 • xié
 • dèng
 • 啊呀,幸亏你没有看见和听到.我们同学都斜瞪
 • zhe
 • yǎn
 • jīng
 • lùn
 • fēn
 • fēn
 • 着眼睛议论纷纷
 • '
 • zhè
 • zhōu
 • lǎo
 • shī
 • zěn
 • me
 • me
 • piān
 • xīn
 • wáng
 • ruì
 • ?'
 • '这个周老师怎么那么偏心王瑞?'
 • '
 • ,
 • wáng
 • ruì
 • shēng
 • guān
 • le
 • cái
 • le
 • bei
 • !'
 • ',王瑞升官了发财了呗!'
 • '
 • zhōu
 • lǎo
 • shī
 • jiào
 • wáng
 • ruì
 • zhǎng
 • de
 • ài
 • bei
 • !'
 • '周老师觉得王瑞长的可爱呗!'
 • ......
 • ......
 •  
 •  
 • zài
 • shuō
 • '
 • chūn
 • lěi
 • bēi
 • '
 • ba
 • ,
 • jiāo
 • cǎo
 • gǎo
 • tiān
 • ,
 • lǎo
 • shī
 • (
 •  再说'春蕾杯',交草稿那天,何老师(
 • men
 • de
 • wén
 • lǎo
 • shī
 • )
 • duì
 • men
 • jiā
 • de
 • gǎo
 • zhēn
 • shì
 • 们的语文老师)对我们大家的稿子真是不顾一
 • xiè
 • ,
 • wáng
 • ruì
 • jiāo
 • gǎo
 • lǎo
 • shī
 • de
 • liǎn
 • '
 • qíng
 • zhuǎn
 • duō
 • yún
 • '
 • .
 • ,王瑞交稿何老师的脸立即'晴转多云'.
 • jǐn
 • xiào
 • liǎn
 • xiàng
 • yíng
 • hái
 • tíng
 • de
 • zhe
 • wáng
 • ruì
 • de
 • tóu
 • .
 • ,
 • zhè
 • xià
 • 仅笑脸相迎还不停的抚摸着王瑞的头.,这下
 • tóng
 • xué
 • men
 • dōu
 • ān
 • jìng
 • le
 • .
 • wéi
 • shí
 • me
 • ne
 • ?
 • yuán
 • lái
 • tóng
 • xué
 • men
 • zǎo
 • jiù
 • 同学们都安静了.为什么呢?原来同学们早就习
 • guàn
 • le
 • liǎng
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 • de
 • piān
 • xīn
 • chéng
 • .
 • 惯了俩位老师的偏心程度.
 •  
 •  
 • āi
 • ,
 • zhè
 • piān
 • xīn
 • de
 • lǎo
 • shī
 • ya
 • ......
 •  唉,这偏心的老师呀......
   

  相关内容

  学会合作

 •  
 •  
 •  
 • bàn
 • hēi
 • bǎn
 •  
 • bàn
 • hēi
 • bǎn
 • !
 •  
 • gāo
 • xìng
 •  “办黑板报啦!办黑板报啦!”我高兴得
 • shēng
 • jiào
 • dào
 •  
 • men
 • bān
 • de
 • hēi
 • bǎn
 • shì
 • yóu
 • 大声叫道。我们班的黑板报是由我和李迪负责
 •  
 • de
 • tóng
 • xué
 • tīng
 • men
 • de
 • fēn
 •  
 • men
 • jiào
 • men
 • gàn
 • shí
 • ,其他的同学听我们的吩咐,我们叫他们干什
 • me
 • men
 • jiù
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 • 么他们就干什么。
 •  
 •  
 • zhè
 • hēi
 • bǎn
 • de
 • zhǔ
 • shì
 •  
 • wén
 • míng
 • chéng
 • shì
 •  
 •  
 •  这期黑板报的主题是“文明城市”。我
 • men
 • xiān
 • fèn
 • gōng
 • 们先分工

  《示儿》改写

 •  
 •  
 • shì
 • nán
 • sòng
 • de
 • tiān
 •  
 • tiān
 • huī
 • méng
 • méng
 • de
 •  
 • yǒu
 • wèi
 •  那是南宋的一天,天灰蒙蒙的。有一位
 • lǎo
 • rén
 • tǎng
 • zài
 • ǎi
 • de
 • máo
 • yǎn
 • yǎn
 •  
 • jiù
 • shì
 • nán
 • sòng
 • 老人躺在低矮的茅屋里奄奄一息,他就是南宋
 • zhe
 • míng
 • de
 • ài
 • guó
 • zhǔ
 • shī
 • rén
 • ??
 • yóu
 •  
 • 著名的爱国主义诗人??陆游。
 •  
 •  
 • fēng
 • le
 •  
 • yóu
 • jiāng
 • yào
 • zǒu
 • dào
 • rén
 • shēng
 • de
 • zuì
 • hòu
 •  起风了,陆游将要走到人生的最后一步
 •  
 • yòng
 • jìn
 • quán
 • shēn
 • de
 •  
 • qiàn
 • shēn
 •  
 • yòng
 • wēi
 • ruò
 • de
 • ,他用尽全身的力气,欠起身子,用微弱的

  校庆运动会

 •  
 •  
 •  
 • jiā
 • yóu
 •  
 • jiā
 • yóu
 •  
 • yùn
 • dòng
 • yuán
 • jiā
 • yóu
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  “加油,加油,运动员加油!……”。
 • yuán
 • lái
 • zhè
 • shí
 • yùn
 • dòng
 • chǎng
 • shàng
 • zhèng
 • zài
 • jìn
 • háng
 • de
 • shì
 • nián
 • de
 • yíng
 • miàn
 • 原来这时运动场上正在进行的是五年级的迎面
 • jiē
 • sài
 •  
 • nián
 • měi
 • bān
 • dōu
 • pài
 • le
 • shí
 • míng
 • tóng
 • xué
 • cān
 • jiā
 • 接力比赛,五年级每班都派了十名同学参加比
 • sài
 •  
 • zhè
 • shēng
 • shēng
 • hǎn
 • shì
 • xiào
 • lǎo
 • shī
 •  
 • bān
 • zhǔ
 • rèn
 • 赛。这一声声呐喊是我校体育老师、班主任和
 • bān
 • tóng
 • xué
 • men
 • zài
 • zhǔ
 • tái
 • shàng
 • wéi
 • běn
 • bān
 • de
 • wéi
 • 各班同学们在主席台上为本班的为

  国庆节的由来

 •  
 •  
 •  
 • guó
 • qìng
 •  
 •  
 • běn
 • zhǐ
 • guó
 • jiā
 • qìng
 • zhī
 • shì
 •  
 • zuì
 •  “国庆”一词,本指国家喜庆之事,最
 • zǎo
 • jiàn
 • jìn
 •  
 • jìn
 • de
 • wén
 • xué
 • jiā
 • zài
 •  
 • děng
 • zhū
 • hóu
 • 早见于西晋。西晋的文学家陆机在《五等诸侯
 • lùn
 •  
 • wén
 • zhōng
 • jiù
 • céng
 • yǒu
 •  
 • guó
 • qìng
 • xiǎng
 •  
 • zhǔ
 • yōu
 • 论》一文中就曾有“国庆独飨其利,主忧莫与
 • hài
 •  
 • de
 • zǎi
 •  
 • guó
 • fēng
 • shí
 • dài
 • guó
 • jiā
 • qìng
 • de
 • shì
 • 其害”的记载。我国封建时代国家喜庆的大事
 •  
 • guò
 • wáng
 • de
 • dēng
 •  
 • dàn
 • chén
 •  
 • qīng
 • ,莫大过于帝王的登基、诞辰(清

  草莓

 •  
 •  
 • chūn
 • xià
 • zhī
 • jiāo
 •  
 • zhèng
 • shì
 • cǎo
 • méi
 • shàng
 • shì
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • zhī
 • yào
 •  春夏之交,正是草莓上市的时候,只要
 • zhàn
 • zài
 • cǎo
 • méi
 • tān
 • páng
 •  
 • biàn
 • huì
 • wén
 • dào
 • qìn
 • rén
 • fèi
 • qīng
 • 站在一个草莓摊旁,便会闻到一股沁人肺腑清
 • xiāng
 •  
 • shǐ
 • rén
 • chuí
 • xián
 • sān
 • chǐ
 •  
 •  
 • 香,使人垂涎三尺。 
 •  
 •  
 • méi
 • yǒu
 • shú
 • tòu
 • de
 • cǎo
 • méi
 •  
 • guǒ
 • shí
 • bìng
 • hǎo
 • kàn
 •  
 • yìng
 • bāng
 •  没有熟透的草莓,果实并不好看,硬邦
 • bāng
 • de
 •  
 • hái
 • dài
 • zhe
 • qīng
 •  
 • guò
 • xiē
 • biàn
 • jiàn
 • jiàn
 • chéng
 • shú
 • 邦的,还带着青色。过一些日子它便渐渐成熟
 • le
 • 热门内容

  四季反常的特殊地带

 •  
 •  
 • biàn
 • huà
 •  
 • shì
 • qiú
 • de
 • rán
 • xiàn
 • xiàng
 •  
 • chūn
 • xià
 •  四季变化,是地球的一大自然现象。春夏
 • qiū
 • dōng
 • de
 • xíng
 • chéng
 • shì
 • qiú
 • rào
 • tài
 • yáng
 • gōng
 • zhuǎn
 • de
 • jié
 • guǒ
 •  
 • qiú
 • gōng
 • 秋冬的形成是地球绕太阳公转的结果。地球公
 • zhuǎn
 • de
 • guǐ
 • dào
 • shì
 • tuǒ
 • yuán
 • xíng
 •  
 • tài
 • yáng
 • wèi
 • jiāo
 • diǎn
 • shàng
 • 转的轨道是一个椭圆形,太阳位于一个焦点上
 •  
 • yòu
 • yīn
 • wéi
 • qiú
 • shì
 • xié
 • zhe
 • shēn
 • rào
 • tài
 • yáng
 • gōng
 • zhuǎn
 •  
 • tài
 • yáng
 • zhí
 • 。又因为地球是斜着身子绕太阳公转,太阳直
 • shè
 • diǎn
 • zài
 • biǎo
 • shàng
 • jiù
 • shēng
 • le
 • biàn
 • huà
 •  
 • dào
 • 射点在地表上就发生了变化。各地得到

 •  
 •  
 • dào
 • rán
 •  
 • shēn
 • dào
 • zhě
 •  
 • shēn
 • huà
 • rán
 •  
 •  道法自然,即身得道者,身化自然也。
 • wèi
 • zhì
 • jìng
 •  
 • yǒu
 • shēng
 • huà
 •  
 • lái
 • yǒu
 • 何谓致静极虚,有生于无化于无。故何来有无
 • zhī
 • fèn
 •  
 • shēng
 • zhī
 • shuō
 •  
 • wéi
 • jìng
 • wéi
 •  
 • suǒ
 • wèi
 • jìng
 • zhōng
 • yǒu
 • 之分,生死之说,何为静何为虚。所谓静中有
 • dòng
 •  
 • shēng
 • wàn
 •  
 • gài
 • zhī
 •  
 • kōng
 •  
 • hún
 • dùn
 • 动,虚生万物。一语概之,虚空不虚,混沌自
 • chéng
 •  
 • dào
 • wèi
 • zhī
 •  
 • zhí
 • zhe
 • xīn
 • zhòng
 •  
 • shēng
 • chēn
 • 成。道谓之极,执着心重,易生嗔

  纷扬清明泪

 •  
 •  
 • máng
 • le
 • tiān
 • ,
 • dīng
 • zhe
 • ,
 • cái
 • měng
 • xiǎng
 • jīn
 • tiān
 • shì
 •  忙了一天,盯着夜幕,才猛地想起今天是
 • qīng
 • míng
 • jiē
 •  
 • 清明节。
 •  
 •  
 • xiǎng
 • jīn
 • tiān
 • jīng
 • guò
 • zuò
 • zuò
 • bēi
 • qián
 • ,
 • qián
 • miàn
 • dōu
 • fàng
 • zhe
 •  想起今天经过一座座墓碑前,前面都放着
 • g
 • shù
 •  
 • g
 • quān
 •  
 • shù
 • de
 • rén
 • zhàn
 • zài
 • bēi
 • qián
 •  
 • biǎo
 • qíng
 • chén
 • zhòng
 • 花束、花圈。无数的人站在墓碑前,表情沉重
 •  
 • zhe
 • tóu
 •  
 • huí
 • xiǎng
 • zhe
 • zhè
 • rén
 • hái
 • huó
 • zhe
 • de
 • shì
 •  
 • ,低着头,回想着这个人还活着的故事。
 •  
 •  
 • rén
 • zuì
 • duō
 • de
 •  人最多的

  美丽而又快乐的春天

 •  
 •  
 • jiā
 • lóu
 • qián
 • dào
 • chūn
 • tiān
 • jiù
 • měi
 • shèng
 • shōu
 •  
 • bǎi
 • g
 • zhēng
 •  我家楼前一到春天就美不胜收、百花争
 • yàn
 • shì
 • xiān
 • jìng
 • de
 • tiān
 • táng
 •  
 • yǒu
 • gāng
 • gāng
 • de
 • dài
 • huáng
 • 艳是一个仙境似的天堂。那有刚刚发芽的带黄
 • méi
 • yǎn
 • de
 • róu
 • liǔ
 •  
 • hái
 • yǒu
 • gāng
 • yǒu
 • bàn
 • diǎn
 • de
 • qīng
 • cǎo
 •  
 • 绿色眉眼的柔柳,还有刚有半点绿色的青草,
 • yǒu
 • xiàng
 • cǎi
 • hóng
 • yàng
 • de
 • g
 •  
 • lóu
 • qián
 • zhí
 • yǒu
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • 也有像彩虹一样的花。楼前一直有小朋友和大
 • rén
 • zài
 • wán
 •  
 • rén
 • men
 • tuō
 • xià
 • le
 • hòu
 • hòu
 • de
 • 人在那玩,人们脱下了厚厚的衣服

  夜.死亡.随想

 •  
 •  
 • guàn
 • zuò
 • wán
 • zuò
 • shí
 •  
 • jiāng
 • xiǎng
 • yóu
 • zǒu
 • huàn
 • xiǎng
 •  习惯于做完作业时,将思想游走于幻想
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • qiē
 • kōng
 • miǎo
 • máng
 •  
 • yòu
 • me
 • zhēn
 • qiē
 •  
 • huì
 • yǒu
 • tài
 • 之中。一切空虚渺茫,又那么真切,不会有太
 • duō
 • de
 •  
 • zài
 • xiàn
 • xiàn
 • de
 • huàn
 • xiǎng
 • zhōng
 •  
 • bāo
 • hán
 • zhe
 • duì
 • 多的顾虑。在丝丝线线的幻想中,包含着我对
 • shì
 • jiè
 • de
 • wàng
 •  
 • zài
 • yuè
 • zhōng
 •  
 • biān
 • zhī
 • zhe
 • cǎi
 • bān
 • lán
 • de
 • 世界的渴望。在月夜中,编织着五彩斑斓的渴
 • wàng
 •  
 • 望。
 •  
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  今天