坑前有个盆

 •  
 •  
 • kēng
 • qián
 • yǒu
 • pén
 •  
 • pén
 • yǒu
 • piáo
 •  
 •  
 •  
 • piáo
 • shèng
 • zhe
 •  坑前有个盆,盆里有个瓢, 瓢里盛着
 • qián
 •  
 • qián
 • shāng
 • diàn
 • mǎi
 • táng
 •  
 •  
 •  
 • cháng
 • cháng
 • táng
 •  
 • tián
 • tián
 •  
 • 钱,拿钱去商店买糖, 尝尝糖,甜不甜,
 • tián
 • gěi
 • qián
 •  
 • 不甜不给钱!
   

  相关内容

  鹅变成鸭

 •  
 • yǒu
 • rén
 • mài
 • é
 •  
 • yīn
 • yào
 • biàn
 •  
 • biàn
 • é
 • fàng
 • zài
 • shàng
 • 有个人去卖鹅,因要大便,便把鹅放在地上
 •  
 • suǒ
 •  
 • guò
 • rén
 •  
 • yòng
 • xiǎo
 • é
 • huàn
 • ,自己去厕所。路过一人,用小鸭把大鹅换去
 •  
 • mài
 • é
 • de
 • rén
 • cóng
 • suǒ
 • chū
 • lái
 •  
 • jiàn
 • dào
 •  
 • jīng
 • tàn
 • dào
 •  
 • 。卖鹅的人从厕所出来,见到鸭子,惊叹道:
 •  
 • guài
 • ā
 •  
 • cái
 • shí
 • jiàn
 •  
 • zhè
 • é
 • zěn
 • me
 • biàn
 • è
 • chéng
 • zhè
 • bān
 • “奇怪啊,才一时不见,这鹅怎么便饿成这般
 • hēi
 • shòu
 • le
 •  
 •  
 • 黑瘦了?”

  算帐

 •  
 •  
 •  
 • tāng
 •  
 • zhè
 • zuò
 • cuò
 • tài
 • duō
 • le
 •  
 • zhēn
 • zhī
 •  “汤姆,你这次作业错误太多了,真不知
 • huì
 • zěn
 • yàng
 • jiāo
 • xùn
 • ne
 •  
 •  
 • 你爸爸会怎样教训你呢!”
 •  
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • qià
 • qià
 • xiàng
 • fǎn
 •  
 • dǎo
 • shì
 • gāi
 • tóng
 • hǎo
 • hǎo
 •  “老师,恰恰相反,倒是我该同他好好
 • suàn
 • zhàng
 • ne
 •  
 •  
 • 算帐呢!”
 •  
 •  
 •  
 • wéi
 • shí
 • me
 •  
 •  
 •  “为什么?”
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • zuò
 • quán
 • shì
 • zuò
 • de
 • ya
 •  
 •  
 •  “这作业全是他做的呀!”

  漪姨

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  漪姨倚椅,悒悒,疑异疫,宜诣医。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 医以宜以蚁胰医姨。 医以亿弋弋亿蚁。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 亿蚁缢,蚁胰溢。 医以亿蚁溢胰医姨,
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 姨疫以医。 姨怡怡,以夷衣贻医。医衣夷
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 衣,亦怡怡。 噫!医以蚁胰医姨疫,亦

  想让您高兴高兴

 • ā
 • fán
 • de
 • ér
 • shí
 • fèn
 • guài
 •  
 • zhuān
 • qīn
 • zuò
 • duì
 •  
 • 阿凡提的儿子脾气十分古怪,专与父亲作对,
 • qīn
 • shuō
 • dōng
 • shuō
 •  
 • qīn
 • ràng
 • zhàn
 • zhù
 • fēi
 • zǒu
 •  
 • shú
 • 父亲说东他说西,父亲让他站住他非走。熟悉
 • ér
 • de
 • ā
 • fán
 •  
 • píng
 • shí
 • jiù
 • duì
 • ér
 • shuō
 • fǎn
 • huà
 •  
 • 儿子脾气的阿凡提,平时就对儿子说反话。
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • liǎng
 • dào
 • fāng
 • miàn
 • guī
 • lái
 •  
 • bàn
 •  一天,父子俩到磨坊磨面归来,半路遇
 • dào
 • le
 • tiáo
 •  
 • men
 • zhī
 • hǎo
 • tàng
 • shuǐ
 • guò
 •  
 • dào
 • le
 • zhōng
 • xīn
 • 到了一条河,他们只好趟水过河,到了河中心

  榨灯油

 •  
 •  
 • yóu
 • fāng
 • zhǔ
 • nián
 • qīng
 • de
 • cháng
 • xiàng
 • ā
 • fán
 • àn
 • sòng
 • qiū
 •  油坊主年轻的妻子常向阿凡提暗送秋
 •  
 • ā
 • fán
 • děng
 • dài
 • zhe
 • shí
 •  
 • tiān
 •  
 • yóu
 • fāng
 • zhǔ
 • de
 • 波,阿凡提也等待着时机。一天,油坊主的妻
 • jiào
 • ér
 • ā
 • fán
 • qǐng
 • dào
 • jiā
 • lái
 •  
 • 子叫儿子把阿凡提请到家里来。
 •  
 •  
 • ā
 • fán
 • gāo
 • xìng
 • lái
 • dào
 • jiā
 •  
 • zài
 • wài
 • tuō
 • xié
 •  阿凡提高兴地来到她家,在屋外脱鞋
 • shí
 •  
 • wài
 • yuàn
 • de
 • mén
 • xiǎng
 • le
 •  
 • yóu
 • fāng
 • zhǔ
 • de
 • dān
 • xīn
 • nán
 • rén
 • 时,外院的门响了。油坊主的妻子担心她男人
 • huí
 • lái
 •  
 • 回来,

  热门内容

  春雨

 •  
 •  
 • chūn
 •  
 •  春雨 
 •  
 •  
 • zhōu
 • gōng
 • yuán
 • xīng
 • hǎi
 • xué
 • xiào
 •  苏州工业园区星海学校
 •  
 •  
 • mèng
 • huá
 •  
 •  顾梦华 
 •  
 •  
 •  
 • táng
 • dài
 • shī
 • rén
 • céng
 • xiě
 • guò
 •  
 • suí
 • fēng
 • qián
 •  
 •  唐代诗人杜甫曾写过“随风潜入夜,
 • rùn
 • shēng
 •  
 • de
 • shī
 •  
 • shí
 •  
 • bái
 • tiān
 • de
 • gèng
 • měi
 •  
 • 润物细无声”的诗句。其实,白天的雨更美。
 •  
 • 
 •  
 •  
 •  
 • chūn
 •  
 • xiān
 •  春雨滴滴嗒嗒,似纤

  NBA投篮比赛

 •  
 •  
 • shàng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • shēng
 • tiào
 • jīn
 •  
 • ràng
 • men
 •  体育课上,老师让女生跳皮筋,让我们
 • nán
 • shēng
 • wán
 • NBA
 • tóu
 • lán
 • sài
 •  
 • 男生玩NBA投篮比赛。
 •  
 •  
 • xiān
 • shì
 • shì
 • duì
 • tóu
 •  
 • dīng
 • dīng
 • zhí
 • chuī
 • shì
 • zhān
 •  先是骑士队投,丁丁一直吹他是詹姆斯
 •  
 • shì
 • dāng
 • dīng
 • dīng
 • qiú
 • tóu
 • shàng
 •  
 • qiú
 • zhī
 • le
 • lán
 • kuàng
 •  
 • dàn
 • ,可是当丁丁把球投上去,球只打了篮框,弹
 • le
 • huí
 •  
 • chuí
 • tóu
 • sàng
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • lán
 • qiú
 • tài
 • qīng
 • le
 • 了回去。他垂头丧气地说:“这个篮球太轻了
 •  
 •  
 • 。”

  不同的爱

 •  
 •  
 • měi
 • duì
 • hái
 • de
 • ài
 • dōu
 • shì
 • chū
 • nèi
 • xīn
 • de
 •  
 •  每个父母对孩子的爱都是出于内心的,
 • dàn
 • duì
 • zhè
 • zhǒng
 • ài
 • què
 • shì
 • fāng
 •  
 • 但对于这种爱却是方法各一。
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • fàng
 • xué
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • duì
 • shì
 •  每当我放学回到家,父母对我不是
 • wèn
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • wèn
 •  
 • wéi
 • rào
 • zài
 • ěr
 • biān
 • de
 • dōu
 • shì
 •  
 • wēng
 • wēng
 •  
 • 问这就是问那,围绕在耳边的都是那“嗡嗡”
 • de
 • lào
 • dāo
 • shēng
 •  
 • dāng
 • tǎng
 • zài
 • chuáng
 • shàng
 • shí
 •  
 • xiǎng
 •  
 • guǒ
 • 的唠叨声。当我躺在床上时,我想:如果

  阳台上的花

 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • yán
 • zhēn
 • shì
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 •  
 • tài
 • yáng
 • shì
 • hóng
 • càn
 •  春天的颜色真是五彩缤纷,太阳是红灿
 • càn
 • de
 •  
 • tiān
 • kōng
 • shì
 • zhàn
 • lán
 • de
 •  
 • shù
 • shāo
 • shì
 • nèn
 • de
 •  
 • yíng
 • chūn
 • g
 • 灿的,天空是湛蓝的,树梢是嫩绿的,迎春花
 • shì
 • jiāo
 • huáng
 • de
 •  
 •  
 • nán
 • guài
 • shī
 • rén
 • ài
 • yín
 • yǒng
 • chūn
 • tiān
 •  
 • huà
 • jiā
 • ài
 • miáo
 • 是娇黄的……难怪诗人爱吟咏春天,画家爱描
 • huì
 • chūn
 • tiān
 •  
 • yīn
 • wéi
 • chūn
 • tiān
 • shì
 • shì
 • jiè
 • qiē
 • měi
 • de
 • róng
 •  
 • qiē
 • 绘春天,因为春天是世界一切美的融合,一切
 • cǎi
 • de
 • zǒng
 • huì
 •  
 • hěn
 • guài
 •  
 • zhè
 • cǎi
 • bīn
 • 色彩的总会。我很奇怪,这五彩缤

  我的“月子”记事

 • zuò
 • yuè
 • de
 • fēng
 • yóu
 • lái
 • jiǔ
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • xué
 • de
 • chéng
 • fèn
 • 坐月子的风俗由来已久,其中有科学的成分
 •  
 • yǒu
 • shǎo
 • què
 • shì
 •  
 • ér
 • qiě
 • yīng
 • gāi
 • kàn
 • dào
 •  
 • yóu
 • shēng
 • ,也有不少却是误区,而且应该看到,由于生
 • huó
 • liáo
 • tiáo
 • jiàn
 • de
 • biàn
 • huà
 •  
 • xiē
 • rèn
 • wéi
 • chǎn
 • yīng
 • gāi
 • chù
 • chù
 • 活和医疗条件的变化,那些认为产妇应该处处
 • xiǎo
 • xīn
 • de
 • zuò
 • shì
 • piàn
 • miàn
 • de
 •  
 • yìn
 • xiàng
 •  
 • rén
 • zuò
 • yuè
 • 小心的做法也是片面的。印象里,女人坐月
 • shì
 • jiàn
 • hěn
 • qiè
 • de
 • shì
 •  
 • shí
 • me
 • huó
 • gàn
 • 子是件很惬意的事。可以什么活也不干