节日

 • 作文字数250字
 • jiē
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • jīng
 • shén
 • guān
 • 节日就这样开始了。……大客厅已经神秘地关
 • lái
 •  
 • fàn
 • zhuō
 • shàng
 • jīng
 • bǎi
 • chū
 • xìng
 • rén
 • zuò
 • de
 • táng
 • rén
 • fēi
 • 起来,饭桌上已经摆出杏仁泥作的糖人和咖啡
 • de
 • dàn
 • gāo
 •  
 • chéng
 • miàn
 • jīng
 • shì
 • piàn
 • jiē
 • jǐng
 • xiàng
 • le
 •  
 • xià
 • 色的蛋糕,城里面已经是一片节日景象了。下
 • guò
 • xuě
 •  
 • tiān
 • biàn
 • fēi
 • cháng
 • hán
 • lěng
 •  
 • zài
 • chéng
 • chè
 • de
 •  
 • biān
 • rén
 • 过雪,天气变得非常寒冷,在那澄澈的、砭人
 • de
 • kōng
 •  
 • cóng
 • jiē
 • tóu
 • chuán
 • lái
 • shǒu
 • yáo
 • fēng
 • qín
 • de
 • 肌肤的空气里,从街头传来意大利手摇风琴的
 • liú
 • chàng
 • de
 • huò
 • zhě
 • shì
 • yōu
 • de
 • diào
 •  
 • zhè
 • xiē
 • rén
 • chuān
 • zhe
 • 流畅的或者是忧郁的调子。这些意大利人穿着
 • róng
 • de
 • shàng
 •  
 • zhe
 • hēi
 •  
 • shì
 • dào
 • zhè
 • lái
 • gǎn
 • jiē
 • lái
 • 丝绒的上衣,蓄着黑胡子,是到这里来赶节来
 • de
 •  
 • shāng
 • diàn
 • de
 • chú
 • chuāng
 • chén
 • liè
 • chū
 • zhēng
 • dòu
 • yàn
 • de
 • shèng
 • dàn
 • pǐn
 • 的。商店的橱窗里陈列出争奇斗艳的圣诞礼品
 •  
 • wéi
 • zhe
 • shì
 • chǎng
 • zhōng
 • xīn
 • de
 • shì
 • pēn
 • quán
 • jīng
 • shèng
 • dàn
 • jiē
 • ,围着市场中心的哥特式喷泉已经搭起圣诞节
 • shì
 • chǎng
 • de
 • yán
 • liù
 • de
 • yóu
 • péng
 • lái
 •  
 • lùn
 • dào
 • shí
 • me
 • fāng
 • 市场的五颜六色的游戏棚来。不论到什么地方
 •  
 • dōu
 • wén
 • jiàn
 • chén
 • liè
 • chū
 • shòu
 • de
 • cōng
 • shù
 • de
 • qīng
 • xiāng
 • jiāo
 • róng
 • zài
 • 去,都闻得见和陈列出售的枞树的清香交融在
 • de
 • jiē
 • de
 • xiāng
 •  
 •  
 • [
 • ]
 • tuō
 • ?
 • màn
 •  
 •  
 • 一起的节日的香气。([]托马斯?曼:《布
 • dēng
 • luò
 • jiā
 •  
 • 529
 •  
 • 登勃洛克一家》第529页)
   

  相关内容

  川恸

 • wēi
 • fēng
 • yàn
 • yáng
 • qīng
 • yān
 •  
 • 微风艳阳遇轻烟,
 • shān
 • yáo
 • dòng
 • chù
 • xīn
 • xián
 •  
 • 山摇地动触心弦。
 • jiǔ
 • zhōu
 • tóng
 • bāo
 • gòng
 • huàn
 • nán
 •  
 • 九州同胞共患难,
 • qiān
 • xiàng
 • yíng
 • xīn
 • lián
 •  
 • bǎn
 • quán
 • guī
 • zuò
 • zhě
 • suǒ
 • yǒu
 •  
 • wèi
 • jīng
 • zuò
 • 千里相迎把心连。版权归作者所有.未经作
 • zhě
 • zhuǎn
 • zǎi
 • huò
 • biǎo
 •  
 • biǎo
 • qǐng
 • lián
 • zuò
 • zhě
 •  
 • 者许可不得转载或发表。发表请联系作者.
 • xiě
 • zuò
 • shí
 • jiān
 •  
 • 2008
 • nián
 • 6
 • yuè
 • 16
 • 写作时间:2008616
 • zuò
 • zhě
 • xìng
 • míng
 •  
 • dīng
 • yán
 • 作者姓名:丁祖言
 • jiù
 • xué
 • xiào
 •  
 • běi
 • jīng
 • dōng
 • 就读学校:北京东

  梦境

 •  
 • nòng
 • lóu
 • shàng
 • juàn
 • lián
 • xián
 • kàn
 •  
 • jiàn
 • tiān
 • jiāng
 • yún
 • kōng
 •  
 • 忽一日,弄玉于楼上卷帘闲看,见天将云空,
 • yuè
 • míng
 • jìng
 •  
 • dài
 • ér
 • fén
 • xiāng
 • zhù
 •  
 • shēng
 •  
 • lín
 • chuāng
 • 月明如镜,呼待儿焚香一炷,取碧玉笙,临窗
 • chuī
 • zhè
 •  
 • shēng
 • yīn
 • qīng
 • yuè
 •  
 • xiǎng
 • tiān
 •  
 • wēi
 • fēng
 •  
 • ruò
 • 吹这。声音清越,响入天际,微风拂拂,忽若
 • yǒu
 • zhī
 • zhě
 •  
 • shēng
 • ruò
 • yuǎn
 • ruò
 • jìn
 •  
 • nòng
 • xīn
 • zhī
 •  
 • nǎi
 • tíng
 • 有和之者。其声若远若近,弄玉心异之,乃停
 • chuī
 • ér
 • tīng
 •  
 • shēng
 • zhǐ
 •  
 • yīn
 • yóu
 • niǎo
 • niǎo
 • duàn
 •  
 • nòng
 • 吹而听,其声亦止,余音犹袅袅不断。弄玉

  双城记

 •  
 •  
 • 1757
 • nián
 • 12
 • yuè
 • de
 • yuè
 •  
 • de
 • nián
 • qīng
 •  175712月的一个月夜,寓居巴黎的年轻
 • shēng
 • méi
 •  
 • Dr.Manette
 •  
 • sàn
 • shí
 •  
 • rán
 • bèi
 • è
 • 医生梅尼特(Dr.Manette)散步时,突然被厄
 • méng
 • hóu
 • jué
 • (Marquis St. Evremonde)
 • xiōng
 • 弗里蒙地侯爵(Marquis St. Evremonde)兄弟
 • qiáng
 • chū
 • zhěn
 •  
 • zài
 • hóu
 • jué
 • zhōng
 •  
 • kuáng
 • de
 • 强迫出诊。在侯爵府第中,他目睹一个发狂的

  约翰_克利斯朵夫

 •  
 •  
 •  
 • yuē
 • hàn
 •  
 • duǒ
 •  
 • shì
 • tōng
 • guò
 • zhǔ
 • rén
 • gōng
 •  《约翰·克利斯朵夫》是一部通过主人公
 • shēng
 • jīng
 • fǎn
 • yìng
 • xiàn
 • shí
 • shè
 • huì
 • liè
 • máo
 • dùn
 • chōng
 •  
 • xuān
 • 一生经历去反映现实社会一系列矛盾冲突,宣
 • yáng
 • rén
 • dào
 • zhǔ
 • yīng
 • xióng
 • zhǔ
 • de
 • zhǎng
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • xiǎo
 • shuō
 • miáo
 • xiě
 • 扬人道主义和英雄主义的长篇小说。小说描写
 • le
 • zhǔ
 • rén
 • gōng
 • fèn
 • dòu
 • de
 • shēng
 •  
 • cóng
 • ér
 • shí
 • yīn
 • cái
 • néng
 • de
 • jiào
 • xǐng
 • 了主人公奋斗的一生,从儿时音乐才能的觉醒
 •  
 • dào
 • qīng
 • nián
 • shí
 • dài
 • duì
 • quán
 • guì
 • de
 • miè
 • shì
 • fǎn
 • kàng
 •  
 • zài
 • dào
 • chéng
 • 、到青年时代对权贵的蔑视和反抗、再到成

  《磨砺自己,做一名真正的强者》

 •  
 •  
 • wèi
 • lǎo
 • shī
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 •  各位老师,同学们:
 •  
 •  
 • rén
 • shēng
 • néng
 • zǒng
 • shì
 • fān
 • fēng
 • shùn
 • de
 •  
 • dāng
 • rén
 • men
 •  人生不可能总是一帆风顺的,当人们
 • dào
 • cuò
 • shé
 •  
 • shēn
 • chù
 • jìng
 • shí
 •  
 • rén
 • bān
 • huì
 • fèn
 • chéng
 • liǎng
 • zhǒng
 •  
 • 遇到挫折、身处逆境时,人一般会分成两种:
 • zhǒng
 • rén
 • zài
 • shā
 • jiān
 • jiù
 • bèi
 • dǎo
 •  
 • shèn
 • zhì
 • diū
 • xià
 • de
 • shēng
 • 一种人在刹那间就被击倒,甚至丢下自己的生
 • mìng
 • táo
 •  
 • zhè
 • cóng
 • guó
 • duàn
 • shēng
 • gāo
 • de
 • shā
 • 命去逃避,这个从我国不断升高的自杀率可以
 • zhèng
 • 热门内容

  二十年后回故乡

 •  
 •  
 • èr
 • shí
 • nián
 • hòu
 • huí
 • xiāng
 •  二十年后回故乡
 •  
 •  
 • shí
 • jiān
 • fēi
 • shì
 •  
 • zhuǎn
 • yǎn
 • jiān
 • cóng
 • 11
 • suì
 • xiǎo
 • hái
 •  时间飞逝,我转眼间从一个11岁小女孩
 • biàn
 • chéng
 • wèi
 • 31
 • suì
 • de
 • ā
 •  
 • yīn
 • wéi
 • de
 • jiā
 • rén
 • cháng
 • nián
 • 变成一位31岁的阿姨。因为我和我的家人常年
 • shēng
 • huó
 • zài
 • chéng
 • shì
 •  
 • jìn
 • niàn
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • lái
 •  
 • 生活在城市,不禁思念起我的家乡来。我和我
 • de
 • qīn
 • tóng
 • qián
 • wǎng
 • xiāng
 •  
 • 的母亲一同前往故乡。
 •  
 •  
 • zuò
 • zài
 • chē
 • shàng
 •  
 •  我坐在车上,

  长城

 •  
 •  
 • zhǎng
 • chéng
 • shì
 • zhōng
 • huá
 • mín
 • pān
 • dēng
 • de
 • suō
 • yǐng
 •  
 • shì
 • zhōng
 • huá
 •  长城是中华民族攀登的缩影,也是中华
 • mín
 • wén
 • míng
 • de
 • xiàng
 • zhēng
 •  
 • zài
 • zhè
 • shí
 • huáng
 • jīn
 • zhōu
 •  
 • 民族文明的象征。在这十一黄金周里,我与爸
 • lái
 • dào
 • le
 • běi
 • jīng
 • lǐng
 • zhǎng
 • chéng
 •  
 • 爸来到了北京八达岭长城。
 •  
 •  
 • shí
 • yuè
 • sān
 •  
 • hái
 • yǒu
 • de
 • péng
 • yǒu
 •  十月三日,我和爸爸还有爸爸的朋友以
 • xiǎo
 • mèi
 • mèi
 •  
 • lái
 • dào
 • le
 • zhǎng
 • chéng
 •  
 • běi
 • jīng
 • de
 • chē
 • duō
 • 及一个小妹妹,来到了长城。北京的车极其多
 •  
 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • lái
 • le
 •  
 •  春天来了。
 •  
 •  
 • jiā
 • dōu
 • tuō
 • diào
 • le
 • hòu
 • hòu
 • de
 • mián
 •  
 • huàn
 • shàng
 • le
 • qīng
 • biàn
 •  大家都脱掉了厚厚的棉衣,换上了轻便
 • de
 • chūn
 • zhuāng
 •  
 • jiā
 • dōu
 • zài
 • xún
 • zhǎo
 • zhe
 • chūn
 • tiān
 •  
 • qiáo
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • tài
 • 的春装。大家都在寻找着春天,瞧,春天的太
 • yáng
 • shì
 • hóng
 • yàn
 • yàn
 • de
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • tiān
 • kōng
 • shì
 • zhàn
 • lán
 • zhàn
 • lán
 • de
 •  
 • chūn
 • 阳是红艳艳的,春天的天空是湛蓝湛蓝的,春
 • tiān
 • de
 • shù
 • shāo
 • shì
 • nèn
 • nèn
 • de
 •  
 • chūn
 • tiān
 • de
 • xiǎo
 • shì
 • qīng
 • chè
 • jiàn
 • 天的树梢是嫩绿嫩绿的,春天的小河是清澈见
 • de
 •  
 •  
 • 底的……

  电视

 •  
 •  
 • diàn
 • shì
 •  电视
 •  
 •  
 • diàn
 • shì
 • míng
 • de
 • yìn
 • shuā
 • shù
 • de
 • míng
 •  
 •  电视发明的意义不亚于印刷术的发明,
 • jǐn
 • yòng
 • wén
 • huà
 •  
 • ér
 • qiě
 • hái
 • guǎng
 • fàn
 • yòng
 • 它不仅可用于文化娱乐,而且还广泛用于科技
 •  
 • jun
 • shì
 • gōng
 • nóng
 • shēng
 • chǎn
 • děng
 • lǐng
 •  
 • 、军事和工农业生产等领域。
 •  
 •  
 • cóng
 • shǒu
 • chū
 • zhì
 • zào
 • diàn
 • shì
 • de
 • shè
 • xiǎng
 •  
 • dào
 • yīng
 •  
 • měi
 •  从首次提出制造电视的设想,到英、美
 • shí
 • yàn
 • shì
 • zhōng
 • dào
 • de
 • yǐn
 • shì
 • de
 • diàn
 • 实验室中得到的第一幅忽隐忽视的电

  登高

 •  
 •  
 • dēng
 • gāo
 • jiē
 • tiān
 •  
 • men
 • jiā
 • suǒ
 • yǒu
 • rén
 • zǎo
 • jiù
 •  登高节那天,我们家所有人一大早就起
 • chuáng
 • le
 •  
 • zhǔn
 • bèi
 • hǎo
 • le
 • dēng
 • shān
 • yòng
 • de
 • pǐn
 •  
 • 床了,准备好了登山用的物品。
 •  
 •  
 • zhèng
 • dāng
 • men
 • zhǔn
 • bèi
 • chū
 • mén
 • shí
 •  
 • kāi
 • chuāng
 • lián
 • kàn
 •  正当我们准备出门时,妈妈拉开窗帘看
 • le
 • kàn
 • chuāng
 • wài
 •  
 • tiān
 • gōng
 • zuò
 • měi
 • ??
 • xià
 • le
 • líng
 • xīng
 • xiǎo
 • 了看窗外。可惜天公不作美??下起了零星小雨
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zài
 • xià
 •  
 • shān
 • shàng
 • shí
 • fèn
 • 。妈妈说:“今天在下雨,山上一定十分