节操

 • 作文字数1750字
 • jiē
 • cāo
 • 节操
 • jiē
 • cāo
 • shǒu
 •  
 • shì
 • zuò
 • rén
 • de
 • biāo
 • zhǔn
 •  
 • shì
 • jiǎn
 • yàn
 • líng
 • hún
 • de
 • shì
 • 气节操守,是做人的标准,是检验灵魂的试
 • jīn
 • shí
 •  
 • yǒu
 • gāo
 • shàng
 • jiē
 • cāo
 • zhě
 •  
 • chéng
 • xìn
 •  
 • jiàn
 • yǒng
 • wéi
 • 金石。具有高尚节操者,诚信无欺,见义勇为
 •  
 • shèn
 • zhì
 • shě
 • shēng
 •  
 • men
 • néng
 • zuò
 • dào
 •  
 •  
 • guì
 • yín
 •  
 • ,甚至舍生取义。他们能做到:“富贵不淫,
 • pín
 • jiàn
 •  
 • wēi
 •  
 •  
 • 贫贱不移,威武不屈”。
 • jiē
 • cāo
 • zhě
 •  
 • jiàn
 • wàng
 •  
 • tān
 • shēng
 •  
 • zhì
 • mài
 • guó
 • 无节操者,见利忘义,贪生怕死,以致卖国
 • qiú
 • róng
 •  
 • men
 • líng
 • hún
 • chōng
 • mǎn
 • tóng
 • chòu
 •  
 • 求荣,他们灵魂里充满铜臭。
 • zòng
 • guān
 • shǐ
 •  
 • shǒu
 • jiē
 • cāo
 • zhě
 • liú
 • fāng
 • bǎi
 • shì
 •  
 • jiē
 • cāo
 • zhě
 •  
 • 纵观历史:守节操者流芳百世;无节操者,
 • wéi
 • shì
 • rén
 • suǒ
 • chǐ
 •  
 • 为世人所不齿。
 • tán
 • tóng
 • cóng
 • róng
 • jiù
 • 谭嗣同从容就义
 • 1898
 • nián
 • 6
 • yuè
 • 8
 • shén
 • tài
 • hòu
 • dòng
 • zhèng
 • biàn
 •  
 • biàn
 • 189868日慈神速太后发动政变,戊戌变
 • shī
 • bài
 •  
 • biàn
 • wéi
 • xīn
 • yùn
 • dòng
 • de
 • dài
 • biǎo
 • rén
 • zhī
 • tán
 • 法失败。戊戌变法维新运动的代表人物之一谭
 • tóng
 •  
 • dāng
 • shí
 • wán
 • quán
 • yǒu
 • huì
 • táo
 • zǒu
 •  
 • lìng
 • wèi
 • biàn
 • yùn
 • dòng
 • 嗣同,当时完全有机会逃走。另一位变法运动
 • de
 • lǐng
 • dǎo
 • rén
 • liáng
 • chāo
 • fǎn
 • cuī
 • jìn
 • kuài
 • kāi
 •  
 • dàn
 • 的领导人梁启超也反复催他尽快离开,但他拒
 • táo
 • zǒu
 •  
 • bìng
 • kāng
 • kǎi
 • áng
 • shuō
 •  
 •  
 • guó
 • biàn
 •  
 • 不逃走,并慷慨激昂地说:“各国变法,无不
 • cóng
 • liú
 • xuè
 • ér
 • chéng
 •  
 • jīn
 • zhōng
 • guó
 • wèi
 • wén
 • yǒu
 • yīn
 • biàn
 • ér
 • liú
 • xuè
 • zhě
 • 从流血而成。今日中国未闻有因变法而流血者
 •  
 • guó
 • zhī
 • suǒ
 • chāng
 •  
 • yǒu
 • zhī
 •  
 • qǐng
 • tóng
 • shǐ
 •  
 •  
 • ,此国之所以不昌也。有之,请自嗣同始!”
 • zài
 • shén
 • dòng
 • zhèng
 • biàn
 • zhī
 • qián
 •  
 • tán
 • tóng
 • de
 • qīn
 • céng
 • duō
 • 在慈神速发动政变之前,谭嗣同的父亲曾多次
 • xiě
 • xìn
 • cuī
 • huí
 • jiā
 •  
 • miǎn
 • shā
 • shēn
 • miè
 • zhī
 • huò
 •  
 • dàn
 • bào
 • 写信催他回家,以免杀身灭族之祸,但他已抱
 • shě
 • shēng
 • zhī
 • zhì
 •  
 • duì
 • lǎo
 • de
 • lái
 • xìn
 • jun
 • zhī
 • xiào
 •  
 • 舍生取义之志,对老父的来信均付之一笑。
 • shòu
 • xíng
 • qián
 •  
 • miàn
 • duì
 • shàng
 • wàn
 • wéi
 • guān
 • qún
 • zhòng
 • gāo
 •  
 •  
 • yǒu
 • xīn
 • 受刑前,他面对上万围观群众高呼:“有心
 • shā
 • zéi
 •  
 • huí
 • tiān
 •  
 • suǒ
 •  
 • kuài
 • zāi
 • kuài
 • zāi
 •  
 •  
 • 杀贼,无力回天;死得其所,快哉快哉!”
 • tán
 • tóng
 • jiù
 • de
 • hái
 • yǒu
 • liú
 • guāng
 •  
 • yáng
 • ruì
 •  
 • yáng
 • 与谭嗣同一起就义的还有刘光第、杨锐、杨
 • shēn
 • xiù
 •  
 • kāng
 • guǎng
 • rén
 •  
 • lín
 • děng
 • rén
 •  
 • shǐ
 • chēng
 •  
 • liù
 • jun
 • 深秀、康广仁、林旭等人,史称“戊戌六君子
 •  
 •  
 • liù
 • wèi
 • shì
 •  
 • lǐn
 • rán
 •  
 • sòng
 •  
 • ”。六位义士,个个大义凛然,宋死不屈,他
 • men
 • gāo
 • shàng
 • de
 • jiē
 • cāo
 •  
 • wéi
 • shì
 • rén
 • suǒ
 • jǐng
 • yǎng
 •  
 • 们高尚的节操,为世人所景仰。
 • bái
 • shí
 • de
 • mín
 • jiē
 • 齐白石的民族气节
 • bái
 • shí
 •  
 • míng
 • huáng
 •  
 • bīn
 • shēng
 •  
 • hào
 • bái
 • shí
 •  
 • xiàn
 • dài
 • guó
 • huà
 • 齐白石,名璜,字濒生,号白石,现代国画
 • shī
 •  
 • 1937
 • nián
 • kòu
 • zhàn
 • lǐng
 • běi
 • píng
 • shí
 •  
 • 70
 • gāo
 • líng
 •  
 • 大师。1937年日寇占领北平时,他已70高龄,
 • fèn
 • rán
 • běi
 • píng
 • zhuān
 • jiāo
 • shòu
 • zhí
 •  
 • mén
 • xiè
 •  
 • biǎo
 • 他愤然辞去北平艺专教授职务,闭门谢客,表
 • shì
 • wěi
 • liú
 •  
 • jìn
 • tiān
 • hán
 • lěng
 •  
 • quán
 • jiā
 • níng
 • yuàn
 • shòu
 • dòng
 •  
 • 示不与敌伪合流。尽天寒冷,全家宁愿受冻,
 • lǐng
 • wěi
 • de
 • shī
 • shě
 •  
 • jué
 • mài
 • huà
 • gěi
 • wěi
 • rén
 • yuán
 •  
 • wéi
 • 也不领敌伪的施舍,拒绝卖画给敌伪人员。为
 • le
 • bǎi
 • tuō
 • wěi
 • de
 • jiū
 • chán
 •  
 • xiān
 • hòu
 • zài
 • mén
 • shàng
 • tiē
 • shàng
 • gào
 • bái
 •  
 • 了摆脱敌伪的纠缠,他先后在门上贴上告白:
 •  
 • bái
 • shí
 • lǎo
 • rén
 • xīn
 • bìng
 • zuò
 •  
 • tíng
 • zhǐ
 • jiàn
 •  
 •  
 •  
 • qiē
 • dài
 • “白石老人心病发作,停止见客。”“切莫代
 • rén
 • jiè
 • shào
 •  
 • xīn
 • bìng
 • zuò
 •  
 • duàn
 • nán
 •  
 •  
 •  
 • huà
 • mài
 • 人介绍,心病复作,断难报答也。”“画不卖
 • guān
 • liáo
 •  
 • qiè
 • kǒng
 • xiáng
 •  
 •  
 • hòu
 • lái
 • gàn
 • cuì
 • xiě
 •  
 •  
 • bái
 • shí
 • 与官僚,窃恐不祥。”后来干脆写:“白石已
 •  
 •  
 • 死。”
 • bái
 • shí
 • lǎo
 • rén
 • de
 • gāo
 • fēng
 • liàng
 • jiē
 • zhí
 • wéi
 • shì
 • rén
 • chēng
 • dào
 •  
 • 白石老人的高风亮节一直为世人称道。
 • jiān
 • shǒu
 • zhé
 • rén
 • de
 • jiē
 • cāo
 • 苏格拉底坚守哲人的节操
 •  
 • zhé
 • xué
 • jiā
 •  
 • rèn
 • wéi
 • zhé
 • xué
 • de
 • 苏格拉底,古希腊哲学家。他认为哲学的目
 • de
 • zài
 • rèn
 • shí
 • rán
 •  
 • ér
 • zài
 •  
 • rèn
 • shí
 •  
 •  
 • qiáng
 • 的不在于认识自然,而在于“认识自己”。强
 • diào
 •  
 • měi
 • zhī
 • shí
 •  
 •  
 • zhī
 • shí
 • de
 • duì
 • xiàng
 •  
 • shàn
 •  
 •  
 • dāng
 • 调“美德即知识”,知识的对象即“善”。当
 • shí
 • zhǔ
 • tǒng
 • zhì
 • zhě
 • kòng
 • gào
 • chuán
 • shuō
 •  
 • hài
 • qīng
 • nián
 •  
 • 时奴隶主统治者控告他传播异说,毒害青年,
 • fǎn
 • duì
 • mín
 • zhǔ
 • zhī
 • zuì
 •  
 • pàn
 • xíng
 •  
 • cóng
 • róng
 • duì
 • guān
 • shuō
 • 反对民主之罪,判他死型。他从容地对法官说
 •  
 •  
 • zuò
 • wéi
 • wèi
 • zhé
 • rén
 •  
 • jiān
 • chí
 • zhé
 • rén
 • de
 • jiē
 • cāo
 •  
 • guǒ
 • :“作为一位哲人,我坚持哲人的节操,如果
 • men
 • chū
 • tiáo
 • jiàn
 •  
 • shuō
 • zhī
 • yào
 • hòu
 • zài
 • cóng
 • shì
 • zhé
 • xué
 • yán
 • 你们提出条件,说只要我以后不再从事哲学研
 • jiū
 •  
 • jiù
 • fàng
 •  
 • ràng
 • huó
 • xià
 •  
 • me
 • de
 • huí
 • 究,就可以放我,让我活下去,那么我的回答
 •  
 • zhī
 • yào
 • huó
 • zhe
 •  
 • jiù
 • huì
 • fàng
 • de
 • xìn
 • yǎng
 •  
 •  
 • :只要我活着,我就不会放弃我的信仰。”
 •  
 • shì
 • jiān
 • chí
 • zhēn
 • de
 • jiē
 •  
 • zhí
 • hòu
 • shì
 • 苏格拉底,誓死坚持真理的气节,值得后世
 • jǐng
 • yǎng
 •  
 • yán
 • háng
 • jiàn
 • bǎi
 • de
 • xiē
 • duì
 • huà
 • 景仰,其言行大抵见于柏拉图的一些对话和色
 • nuò
 • fēn
 • de
 •  
 • yán
 • háng
 • huí
 •  
 • zhōng
 •  
 • 诺芬的《苏格拉底言行回忆录》中。
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • míng
 • jiē
 • zhòng
 • tài
 • shān
 •  
 • qīng
 • hóng
 • máo
 •  
 • 名节重于泰山,利欲轻于鸿毛。
 • míng
 • ?
 • qiān
 •  
 • mǐn
 • gōng
 • ?
 •  
 • ?于谦《于肃愍公集?无题》
 • wéi
 • dòng
 •  
 • wéi
 • wēi
 • jié
 •  
 • 不为利动,不为威劫。
 • huáng
 • xìng
 •  
 • zài
 • zhù
 • zhōu
 • guó
 • huì
 • yuán
 • huān
 • yíng
 • huì
 • shàng
 • de
 • xiè
 •  
 • 黄兴《在驻洲国会议员欢迎会上的答谢词》
 • jiàn
 • kuī
 •  
 • jiàn
 • gèng
 • shǒu
 •  
 • 见利不亏其义,见死不更其守。
 •  
 • kǒng
 • jiā
 • ?
 • háng
 • jiě
 •  
 • 《孔子家语?儒行解》
 • xuě
 • qīng
 • sōng
 •  
 • qīng
 • sōng
 • tǐng
 • qiě
 • zhí
 •  
 • yào
 • zhī
 • sōng
 • gāo
 • jié
 •  
 • dài
 • 大雪压青松,青松挺且直。要知松高洁,待
 • dào
 • xuě
 • huà
 • shí
 •  
 • 到雪化时。
 • chén
 •  
 • dōng
 • rèn
 • yǒng
 • ?
 • qīng
 • sōng
 •  
 • 陈毅《冬认杂咏?青松》
 • xīn
 • yào
 • zhěn
 •  
 • suǒ
 • xiè
 •  
 • cāo
 • shǒu
 • yào
 • yán
 • míng
 •  
 • 心思要缜密,不可琐屑;操守要严明,不可
 • liè
 •  
 • 激烈。
 • hóng
 • shī
 •  
 • yán
 • bié
 •  
 • 弘一大师《格言别录》
 • qióng
 • biàn
 • jiē
 •  
 • jiàn
 • zhì
 •  
 • 不以穷变节,不以贱易志。
 • hàn
 • ?
 • huán
 • wǎn
 •  
 • zhēn
 • chéng
 • tiě
 • lùn
 • ?
 • guǎng
 •  
 • ?桓宛《真诚铁论?地广》
 • gāng
 •  
 • róu
 •  
 • zhì
 •  
 • xiǎo
 •  
 • xīn
 • 骨宜刚,气宜柔;志宜大,胆宜小;心宜虚
 •  
 • yán
 • shí
 •  
 • ,言宜实。
 • hóng
 • shī
 •  
 • hán
 • jiā
 •  
 • 弘一大师《寒笳集》
 • fěn
 • shēn
 • suì
 • hún
 •  
 • yào
 • liú
 • qīng
 • bái
 • zài
 • rén
 • jiān
 •  
 • 粉身碎骨浑不怕,要留青白在人间。
 • míng
 • ?
 • qiān
 •  
 • shí
 • huī
 • yín
 •  
 • ?于谦《石灰吟》
 • zhàn
 • shì
 • yǒu
 • zhàn
 • shì
 • de
 • xìng
 •  
 • miè
 •  
 • dòng
 • xià
 • 战士自有战士的性格;不怕污蔑,不怕恫吓
 •  
 • qiē
 • qíng
 •  
 • zhī
 • huì
 • shǐ
 • rén
 • yāo
 • gǎn
 • tǐng
 • zhí
 •  
 • qīng
 • chūn
 • huàn
 • ;一切无情打击,只会使人腰杆挺直,青春焕
 •  
 • 发。
 • guō
 • xiǎo
 •  
 • tuán
 • de
 • qiū
 • tiān
 •  
 • 郭小川《团泊洼的秋天》
 • níng
 • wéi
 • suì
 •  
 • wéi
 • quán
 •  
 • 宁为玉碎,不为瓦全。
 •  
 • běi
 • shū
 • ?
 • yuán
 • jǐng
 • ān
 • chuán
 •  
 • 《北齐书?元景安传》
 • rén
 • shēng
 • shuí
 •  
 • liú
 • dān
 • xīn
 • zhào
 • hàn
 • qīng
 •  
 • 人生自古谁无死,留取丹心照汗青。
 • sòng
 • ?
 • wén
 • tiān
 • xiáng
 •  
 • guò
 • líng
 • dīng
 • yáng
 •  
 • ?文天祥《过零丁洋》
 • zhà
 • xiàng
 • huá
 • zhōng
 • gěng
 • jiè
 •  
 • qiú
 • huáng
 • jīn
 • lóng
 • xià
 • shēng
 •  
 • 乍向划中耿介死,不求黄金笼下生。
 • táng
 • ?
 • bái
 •  
 • shè
 • xié
 • chuī
 • zhì
 • bān
 •  
 • ?李白《设辟邪伎鼓吹雉子班曲辞》
 • zhì
 • shì
 • yǐn
 • dào
 • quán
 • zhī
 • shuǐ
 •  
 • lián
 • zhě
 • shòu
 • jiē
 • lái
 • zhī
 • shí
 •  
 • 志士不饮盗泉之水,廉者不受嗟来之食。
 •  
 • hòu
 • hàn
 • shū
 • ?
 • liè
 • chuán
 •  
 • 《后汉书?列女传》
 • guì
 • yín
 •  
 • chù
 • pín
 • jiàn
 • ér
 •  
 • 履富贵不淫,处贫贱而不戚。
 • míng
 • ?
 • zhuāng
 • yuán
 • chén
 •  
 • yuán
 • chén
 •  
 • ?庄元臣《督元臣》
 • ér
 • qiě
 • guì
 •  
 • yún
 •  
 • 不义而富且贵,于我如浮云。
 •  
 • lùn
 • ?
 • shù
 • ér
 •  
 • 《论语?述而》
 • jun
 • guì
 • jiàn
 •  
 • pín
 •  
 • 君子辞贵不辞贱,辞富不辞贫。
 •  
 • ?
 • kǒng
 • xián
 •  
 • 《礼记?孔子闲居》
 • zhì
 • běn
 • jié
 • lái
 • hái
 • jié
 •  
 • qiáng
 • nào
 • xiàn
 • gōu
 •  
 • 质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟。
 • qīng
 • ?
 • cáo
 • xuě
 • qín
 •  
 • hóng
 • lóu
 • mèng
 • ?
 • zàng
 • g
 •  
 • ?曹雪芹《红楼梦?葬花词》
 • wēi
 • yán
 • wèi
 •  
 • zhòng
 • biàn
 • xīn
 •  
 • 威严不足易其位,重利不足以变其心。
 •  
 • zhàn
 • guó
 • ?
 • zhào
 • èr
 •  
 • 《战国策?赵策二》
 • zhuàng
 • liè
 • de
 •  
 • gǒu
 • qiě
 • de
 • shēng
 •  
 • tān
 • shēng
 •  
 • zhòng
 • 壮烈的死,苟且的生。贪生怕死,何如重死
 • qīng
 • shēng
 •  
 • 轻生。
 • zhōu
 • ēn
 • lái
 • 周恩来
 • shì
 • qióng
 • jiē
 • nǎi
 • jiàn
 •  
 • dǒng
 • dān
 • qīng
 •  
 • 士穷节乃见,一一董丹青。
 • sòng
 • ?
 • wén
 • tiān
 • xiáng
 •  
 • zhèng
 •  
 • ?文天祥《正气歌》
 • shū
 • rén
 • zuì
 • zhēn
 • guì
 • de
 • dōng
 • shì
 • de
 • diǎn
 • jiē
 •  
 • 一个读书人最珍贵的东西是他的一点气节。
 • lǎo
 • shě
 • 老舍
 • suì
 • hán
 • sōng
 • bǎi
 •  
 • zhì
 • lǎo
 • jiān
 •  
 • 岁寒松柏,至老弥坚。
 • sūn
 • zhōng
 • shān
 •  
 • guó
 • fāng
 • luè
 •  
 • 孙中山《建国方略》
 • liǎng
 • tuǐ
 • zhí
 • de
 • tōng
 • rén
 •  
 • xià
 • guì
 • de
 • míng
 • rén
 • gāo
 • 两腿直立的普通人,比屈膝下跪的名人高大
 •  
 • yàn
 • 古希腊谚语
 • chū
 • ér
 • rǎn
 •  
 • zhuó
 • qīng
 • lián
 • ér
 • yāo
 •  
 • 出淤泥而不染,濯清涟而不妖。
 • sòng
 • ?
 • zhōu
 • dūn
 •  
 • ài
 • lián
 • shuō
 •  
 • ?周敦颐《爱莲说》
 • ān
 • néng
 • cuī
 • méi
 • shé
 • yāo
 • shì
 • quán
 • guì
 •  
 • shǐ
 • kāi
 • xīn
 • yán
 •  
 • 安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。
 • táng
 • ?
 • bái
 •  
 • mèng
 • yóu
 • tiān
 • lǎo
 • yín
 • liú
 • bié
 •  
 • ?李白《梦游天姥吟留别》
 • zhú
 • biàn
 • jiē
 •  
 • g
 • luò
 • yǒu
 • xiāng
 •  
 • 竹死不变节,花落有余香。
 • táng
 • ?
 • shào
 •  
 • jīn
 • yuán
 • huái
 •  
 • ?邵谒《金谷园怀古》
 • guì
 • néng
 • yín
 •  
 • pín
 • jiàn
 • néng
 •  
 • wēi
 • néng
 •  
 • 富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此
 • zhī
 • wèi
 • zhàng
 •  
 • 之谓大丈夫。
 •  
 • mèng
 • ?
 • téng
 • wén
 • gōng
 • xià
 •  
 • 《孟子?滕文公下》
 • jiàn
 •  
 • jiàn
 • wēi
 • shòu
 • mìng
 •  
 • 见利思义,见危授命。
 •  
 • lùn
 • ?
 • xiàn
 • wèn
 •  
 • 《论语?宪问》
 • guì
 •  
 • míng
 • jiē
 • nán
 • bǎo
 •  
 • 富贵易得,名节难保。
 •  
 • sān
 • cháo
 • míng
 • chén
 • yán
 • háng
 •  
 • 《三朝名臣言行录》
 • rén
 • yǒu
 • le
 • chóng
 • gāo
 • de
 • chuán
 • de
 • xiǎng
 •  
 • hái
 • yào
 • yǒu
 • 一个人有了崇高的传大的理想,还一定要有
 • gāo
 • shàng
 • de
 • qíng
 • cāo
 •  
 • méi
 • yǒu
 • gāo
 • shàng
 • de
 • qíng
 • cāo
 •  
 • zài
 • chóng
 • gāo
 •  
 • zài
 • wěi
 • 高尚的情操。没有高尚的情操,再崇高、再伟
 • de
 • xiǎng
 • shì
 • néng
 • dào
 • de
 •  
 • 大的理想也是不能达到的。
 • táo
 • zhù
 •  
 • xiǎng
 •  
 • qíng
 • cāo
 •  
 • qíng
 • shén
 • shēng
 • huó
 •  
 • 陶铸《理想、情操、情神生活》
 • rén
 • zhī
 • jiē
 • kuī
 •  
 • bǎi
 • shì
 •  
 • 人之大节一亏,百事涂地。
 • táng
 • ?
 • liú
 • yīn
 •  
 • wǎng
 •  
 • ?刘因《辋川图记》
   

  相关内容

  格斗

 •  
 •  
 • shào
 • yuē
 •  
 • "
 • shàng
 • jiāng
 • yán
 • liáng
 •  
 • wén
 • chǒu
 • wèi
 • zhì
 •  
 •  绍曰:"可惜吾上将颜凉、文丑未至!得
 • rén
 • zài
 •  
 • huá
 • xióng
 •  
 • "
 • yán
 • wèi
 •  
 • jiē
 • xià
 • rén
 • 一人在此,何惧华雄!"言未毕,阶下一人大呼
 • chū
 • yuē
 •  
 • "
 • xiǎo
 • jiāng
 • yuàn
 • wǎng
 • zhǎn
 • huá
 • xióng
 • tóu
 •  
 • xiàn
 • zhàng
 • xià
 •  
 • "
 • zhòng
 • shì
 • 出曰:"小将愿往斩华雄头,献于帐下!"众视
 • zhī
 •  
 • jiàn
 • rén
 • shēn
 • zhǎng
 • jiǔ
 • chǐ
 •  
 • rán
 • zhǎng
 • èr
 • chǐ
 •  
 • dān
 • fèng
 • yǎn
 •  
 • 之,见其人身长九尺,髯长二尺,丹凤眼,卧
 • cán
 • méi
 •  
 • miàn
 • zhòng
 • zǎo
 •  
 • shēng
 • 蚕眉,面如重枣,声如巨

  桥梁

 • jiāng
 • shàng
 • héng
 • zhe
 • tiě
 • liàn
 • zuò
 • chéng
 • de
 • suǒ
 • qiáo
 •  
 • mǎng
 • de
 •  
 • xiàn
 • chū
 • wán
 • 江上横着铁链作成的索桥,巨蟒似的,现出顽
 • qiáng
 • guài
 • de
 • yàng
 •  
 • zhōng
 • jiàn
 • jiàn
 • tūn
 • shí
 • zài
 • zhōng
 • le
 •  
 • 强古怪的样子,终于渐渐吞蚀在夜色中了。
 • qiáo
 • xià
 • xiōng
 • è
 • de
 • jiāng
 • shuǐ
 •  
 • zài
 • hēi
 • àn
 • zhōng
 • bēn
 • téng
 • zhe
 •  
 • páo
 • xiāo
 • zhe
 • 桥下凶恶的江水,在黑暗中奔腾着,咆哮着
 •  
 • chōng
 • yán
 • shí
 •  
 • xià
 • rén
 • de
 • xiǎng
 •  
 •  
 • ài
 • ,发怒地冲打岩石,激起吓人的巨响。(艾芜
 •  
 •  
 • shān
 • xiá
 • zhōng
 •  
 •  
 • ài
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 • xuǎn
 •  
 • 28
 •  
 • :《山峡中》《艾芜短篇小说选》第28页)

  我爱边陲小城

 •  
 •  
 • ān
 • shì
 • shì
 • de
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • shān
 • bàng
 • shuǐ
 •  
 • shān
 • qīng
 • shuǐ
 •  集安市是我的家乡。它依山傍水,山清水
 • xiù
 •  
 • yǒu
 • zhe
 •  
 • lín
 • xiǎo
 • jiāng
 • nán
 •  
 • de
 • měi
 • chēng
 •  
 • zuò
 • luò
 • zài
 • zhǎng
 • 秀,有着“吉林小江南”的美称。它坐落在长
 • bái
 • shān
 • jiǎo
 • xià
 •  
 • cóng
 • tiān
 • chí
 • liú
 • xià
 • de
 • jiāng
 • liú
 • guò
 • zhè
 •  
 • 白山脚下,从天池流下的鸭绿江流过这里。
 •  
 •  
 • shì
 • biān
 • chuí
 • xiǎo
 • chéng
 •  
 • jiāng
 • wéi
 • jiè
 •  
 •  它是一个边陲小城,以鸭绿江为界,与
 • lín
 • guó
 • cháo
 • xiān
 • jiāng
 • xiàng
 • wàng
 •  
 • dào
 • le
 • chūn
 • tiān
 •  
 • jiāng
 • liǎng
 • àn
 • 邻国朝鲜隔江相望。到了春天,鸭绿江两岸

  节日

 • jiē
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 •  
 •  
 • tīng
 • jīng
 • shén
 • guān
 • 节日就这样开始了。……大客厅已经神秘地关
 • lái
 •  
 • fàn
 • zhuō
 • shàng
 • jīng
 • bǎi
 • chū
 • xìng
 • rén
 • zuò
 • de
 • táng
 • rén
 • fēi
 • 起来,饭桌上已经摆出杏仁泥作的糖人和咖啡
 • de
 • dàn
 • gāo
 •  
 • chéng
 • miàn
 • jīng
 • shì
 • piàn
 • jiē
 • jǐng
 • xiàng
 • le
 •  
 • xià
 • 色的蛋糕,城里面已经是一片节日景象了。下
 • guò
 • xuě
 •  
 • tiān
 • biàn
 • fēi
 • cháng
 • hán
 • lěng
 •  
 • zài
 • chéng
 • chè
 • de
 •  
 • biān
 • rén
 • 过雪,天气变得非常寒冷,在那澄澈的、砭人
 • de
 • kōng
 •  
 • cóng
 • jiē
 • tóu
 • chuán
 • lái
 • shǒu
 • yáo
 • fēng
 • qín
 • 肌肤的空气里,从街头传来意大利手摇风琴

 • liǎng
 • sān
 • zhī
 • bái
 • nèn
 • de
 • shǒu
 • qiǎng
 • zhe
 • shù
 • huáng
 • de
 • méi
 • g
 • 两三只白嫩的手抢着一束其黄如蜜的腊梅花
 •  
 • lǎo
 • zhào
 • de
 • yǎn
 • guāng
 • zàn
 • shí
 • bèi
 • zhè
 • liǎng
 • sān
 • zhī
 • shǒu
 • zhù
 •  
 • xīng
 • 。老赵的眼光暂时被这两三只手吸住:涂得猩
 • hóng
 • de
 • zhǐ
 • jiǎ
 • xiàng
 • shì
 • xiē
 • hóng
 • méi
 •  
 • ér
 • zài
 • shuǐ
 • cōng
 • bān
 • de
 • xiān
 • zhǐ
 • 红的指甲象是些红梅,而凸起在水葱般的纤指
 • shàng
 • de
 • bǎo
 • shí
 • jiè
 • zhǐ
 •  
 • de
 • jiù
 • gēn
 • lǎo
 • zhào
 • nián
 • xuè
 • hòu
 • chū
 • 上的宝石戒指,绿的就跟老赵去年咯血后吐出
 • lái
 • de
 • chòu
 • tán
 • fǎng
 •  
 • jīng
 • guāng
 • shǎn
 • càn
 • de
 • yòu
 • jīn
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 • lǎo
 • 来的臭痰仿佛,晶光闪灿的又和今天早上老

  热门内容

  边走边唱,花香满径

 •  
 •  
 • zuò
 • zài
 • xuán
 • zhuǎn
 • shàng
 • de
 • xiǎo
 • wáng
 •  
 • xiǎng
 • shuō
 •  坐在旋转木马上的小王子,不想和你说
 • zài
 • jiàn
 •  
 •  
 •  
 • 再见…… 
 •  
 •  
 •  
 • gài
 • shì
 • 5
 • yuè
 • fèn
 • xīng
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 •  大概是5月份一个星期五的晚上。我
 • zhe
 • yáo
 • kòng
 •  
 • suí
 • de
 • diào
 • zhe
 • tái
 •  
 • rán
 •  
 • tīng
 • dào
 • le
 • 拿着遥控器,随意的调着台,突然,我听到了
 • yǒu
 • zhe
 • chāo
 • qiáng
 • chuān
 • tòu
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 •  
 • Don't stop
 •  
 • e
 • 一个有着超强穿透力的声音:“Don't stope

  我和书的故事

 •  
 •  
 • shū
 • jiù
 • xiàng
 • zhī
 • shí
 • yuān
 • de
 • rén
 • zài
 • jiāo
 • tán
 •  
 •  读书就像与一个知识渊博的人在交谈,
 • suǒ
 • cóng
 • xiǎo
 • jiù
 • liàn
 • shàng
 • le
 • shū
 •  
 • 所以我从小就迷恋上了书。
 •  
 •  
 • zài
 • de
 • xīn
 • fēi
 • zhōng
 •  
 • liàn
 • shàng
 • shū
 • shì
 • nián
 • shí
 •  在记忆的心扉中,迷恋上书是一年级时
 • hòu
 • de
 • shì
 • le
 •  
 • zài
 • qīng
 • lěng
 • de
 • huáng
 • hūn
 • xià
 •  
 • zhèng
 • zài
 • kàn
 • zhe
 • 候的事了。在一个清冷的黄昏下,我正在看着
 • wén
 • shū
 •  
 • wén
 • shū
 • shàng
 • jīng
 • měi
 • de
 • huà
 • yǐn
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 • 语文书。语文书上精美的图画吸引了我,但是
 • zài
 • 我的学校

 •  
 •  
 • de
 • xué
 • xiào
 •  我的学校
 •  
 •  
 • huì
 • zhōng
 • xīn
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 •  
 •  
 • bān
 •  
 • zhōu
 •  徐汇区第一中心小学三(一)班 周
 • wéi
 • 大为
 •  
 •  
 • jīn
 • nián
 • jiǔ
 • yuè
 •  
 • men
 • bān
 • jìn
 • le
 • měi
 • yòu
 • shū
 • shì
 • de
 • xīn
 •  今年九月,我们搬进了美丽又舒适的新
 • de
 • xiào
 • shě
 •  
 • qiē
 • dōu
 • shì
 • me
 • ěr
 • xīn
 •  
 • kuà
 • jìn
 • xué
 • xiào
 • 的校舍,一切都是那么耳目一新。跨进学校大
 • mén
 •  
 • liǎng
 • zhuàng
 • fēng
 •  
 • gāo
 • pài
 • de
 • jiāo
 • xué
 • lóu
 • 门,两幢风格独特、高大气派的教学大楼

  心灵的创伤

 •  
 •  
 • zài
 • xīn
 • zhōng
 • cáng
 • zhe
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 •  
 • xiǎng
 •  在我心中藏着一个小小的秘密。我不想
 • ràng
 • bié
 • rén
 • zhī
 • dào
 •  
 • dàn
 • biē
 • zài
 • xīn
 • guài
 • nán
 • shòu
 • de
 •  
 • zhēn
 • xiǎng
 • zhǎo
 • 让别人知道,但憋在心里怪难受的。我真想找
 • rén
 •  
 • zhī
 • néng
 • rén
 •  
 • tán
 • tán
 • xīn
 • zhōng
 • de
 •  
 • 一个人,只能一个人,谈谈我心中的秘密。于
 • shì
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • le
 •  
 • yīn
 • wéi
 • shì
 • xìn
 • guò
 • de
 • hǎo
 • péng
 • yǒu
 • 是,我想到了你,因为你是我信得过的好朋友
 •  
 • zán
 • men
 • shì
 • huà
 • shuō
 • de
 •  
 • shuō
 • shì
 • ma
 •  
 • 。咱们是无话不说的,你说是吗?

  日记一则

 •  
 •  
 • jiào
 • huān
 • zuò
 • wén
 •  
 • shì
 • měi
 • dāng
 • shǒu
 • zhōng
 • de
 •  我比较喜欢作文,可是每当拿起手中的
 • de
 • shí
 • hòu
 • què
 • yòu
 • zhī
 • dào
 • gāi
 • xiě
 • shí
 • me
 •  
 • shǐ
 • zhī
 • dào
 • xiě
 • shí
 • 笔的时候却又不知道该写什么,即使知道写什
 • me
 • xiě
 • chū
 • lái
 • de
 • zuò
 • wén
 • piān
 • de
 • jiào
 • shǎo
 •  
 • rán
 • jué
 • měi
 • 么写出来的作文篇幅的比较少,我毅然决定每
 • tiān
 • jiān
 • chí
 • xiě
 • piān
 •  
 • jiù
 • jiào
 • tiān
 • hǎo
 • xiàng
 • yòu
 • méi
 • yǒu
 • shí
 • 天坚持写一篇日记,就觉得一天好象又没有什
 • me
 • zhí
 • xià
 • lái
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • měi
 • tiān
 • jiù
 • zài
 • miàn
 • 么值得记下来的事情,每天就在面