革新

 • 作文字数1300字
 • xīn
 • 革新
 • gǎi
 • chuàng
 • xīn
 •  
 • shè
 • huì
 • cái
 • néng
 • zhǎn
 •  
 • rén
 • lèi
 • cái
 • néng
 • jìn
 •  
 • 改革创新,社会才能发展,人类才能进步。
 • chú
 • jiù
 • jiù
 • yào
 • bèi
 • jiù
 • shì
 • dòu
 • zhēng
 • de
 • yǒng
 •  
 • kāi
 • chuàng
 • 革除旧弊就要具备与旧事物斗争的勇气;开创
 • wèi
 • lái
 • jiù
 • yào
 • yǒu
 • yǒng
 • tàn
 • suǒ
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • 未来就要有勇于探索的精神。
 • xīn
 • zhě
 • shì
 • jīng
 • kāi
 • de
 • yǒng
 • shì
 •  
 • shì
 • làng
 • jiān
 • shàng
 • de
 • nòng
 • cháo
 • 革新者是披荆开路的勇士,是浪尖上的弄潮
 • ér
 •  
 • shì
 • shí
 • dài
 • de
 • jīng
 • yīng
 •  
 • 儿,是时代的精英。
 • [
 • shì
 • shí
 • lùn
 • ]
 • [事实论据]
 • shāng
 • yāng
 • biàn
 • qiáng
 • qín
 • 商鞅变法强秦
 • shāng
 • yāng
 • shì
 • guó
 • zhàn
 • guó
 • shí
 • zhe
 • míng
 • xiǎng
 • jiā
 •  
 • gǎi
 • jiā
 •  
 • 商鞅是我国战国时期著名思想家,改革家。
 • bāng
 • qín
 • xiào
 • gōng
 • jìn
 • háng
 • liǎng
 • zhòng
 • gǎi
 •  
 •  
 • kāi
 • qiān
 • fēng
 • jiāng
 • 他帮秦孝公进行两次重大改革,“开阡陌封疆
 •  
 •  
 • fèi
 • zhǐ
 • jǐng
 • tián
 • zhì
 •  
 • chéng
 • rèn
 • yǒu
 • ér
 • chuàng
 • àn
 • dīng
 • ”,废止井田制度,承认土地私有而创立按丁
 • nán
 • zhēng
 • bàn
 •  
 • jiǎng
 • nóng
 • zhàn
 •  
 • fán
 • cóng
 • shì
 • gēng
 • zhī
 • jiǎo
 • liáng
 • shí
 • 男征赋办法;奖励农战,凡从事耕织缴纳粮食
 • duō
 • zhě
 •  
 • gǎi
 • biàn
 • yuán
 • lái
 • shēn
 • fèn
 •  
 • yǒu
 • jun
 • gōng
 • zhě
 • hái
 • 布帛多者,可以改变原来身份,有军功者还可
 • shòu
 • jué
 • wèi
 •  
 • shí
 • háng
 • jun
 • xiàn
 • zhì
 •  
 • yóu
 • qín
 • wáng
 • zhí
 • jiē
 • wěi
 • rèn
 • guān
 • 以受爵位;实行郡县制,由秦王直接委任官吏
 •  
 • wài
 • hái
 •  
 • fán
 • shī
 • shū
 • ér
 • míng
 • lìng
 •  
 • qiáng
 • diào
 • zhì
 •  
 • 。此外他还“燔诗书而明法令”强调法治。
 • shāng
 • yāng
 • hòu
 • lái
 • suī
 • bèi
 • shǒu
 • jiù
 • de
 • fǎn
 • dòng
 • shì
 • chē
 • liè
 • ér
 •  
 • dàn
 • 商鞅后来虽被守旧的反动势力车裂而死,但
 • de
 • gǎi
 •  
 • diàn
 • le
 • qín
 • guó
 • qiáng
 • de
 • chǔ
 •  
 • 他的改革,奠定了秦国富强的基础。
 • xùn
 • jiǎn
 • biàn
 • míng
 • zhì
 • 鲁迅剪辫明志
 • qīng
 • zhèng
 • qiáng
 • suǒ
 • yǒu
 • nán
 • rén
 • dōu
 • yào
 • liú
 • tiáo
 • zhǎng
 • biàn
 •  
 • zài
 • 清政府强迫所有男人都要留一条长辫。在日
 • běn
 •  
 • zhōng
 • guó
 • qīng
 • cháo
 • liú
 • xué
 • shēng
 • yào
 • tuō
 • tiáo
 • zhǎng
 • biàn
 •  
 • chù
 • chù
 • 本,中国清朝留学生也要拖一条长辫子,处处
 • shòu
 • rén
 • de
 • xiào
 • shèn
 • zhì
 •  
 • xùn
 • jué
 • xīn
 • xiān
 • jiǎn
 • diào
 • biàn
 • 受日人的讥笑甚至侮辱。鲁迅决心率先剪掉辫
 •  
 • biǎo
 • shì
 • duì
 • qīng
 • zhèng
 • de
 • kàng
 • zhēng
 • zài
 • wài
 • guó
 • rén
 • miàn
 • qián
 • 子,以表示对清政府的抗争和在外国人面前洗
 • shuā
 • chǐ
 • de
 • jué
 • xīn
 •  
 • bìng
 • dào
 • zhào
 • xiàng
 • guǎn
 • pāi
 • zhào
 • piàn
 •  
 • zài
 • zhào
 • 刷耻辱的决心。并特地到照相馆拍照片,在照
 • piàn
 • bèi
 • miàn
 •  
 • xiě
 • xià
 • shǒu
 • yōu
 • guó
 • yōu
 • mín
 • de
 • shī
 •  
 •  
 • líng
 • tái
 • 片背面,写下一首忧国忧民的诗:“灵台无计
 • táo
 • shén
 • shǐ
 •  
 • fēng
 • pán
 •  
 •  
 • yuán
 •  
 • hán
 • xīng
 • quán
 • chá
 • 逃神矢,风雨如磐 故园。寄意寒星荃不察
 •  
 • xuè
 • jiàn
 • xuān
 • yuán
 •  
 •  
 • ,我以我血荐轩辕。”
 • qín
 • shì
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 • 琴纳试种牛痘
 • 1796
 • nián
 •  
 • měi
 • guó
 • rén
 • qín
 • shì
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 • huò
 • chéng
 • gōng
 •  
 • chāng
 • 1796年,美国人琴纳试种牛痘获得成功。猖
 • jué
 • shì
 • de
 • de
 • chuán
 • rǎn
 • ??
 • tiān
 • g
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • le
 • xīng
 •  
 • 獗于世的可怕的传染??天花。终于有了克星。
 • dàn
 • yào
 • tuī
 • guǎng
 • zhè
 • zhǒng
 • liáo
 • què
 • dào
 • zhòng
 • zhòng
 •  
 • yīng
 • guó
 • huáng
 • 但要推广这种疗法却遇到重重阻力。英国皇
 • jiā
 • xué
 • zhì
 • jué
 • kān
 • dēng
 • qín
 • de
 • lùn
 • wén
 •  
 • yǒu
 • rén
 • sàn
 • yáo
 • 家医学杂志拒绝刊登琴纳的论文。有人散布谣
 • yán
 •  
 •  
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 •  
 • rén
 • tóu
 • shàng
 • huì
 • zhǎng
 • chū
 • niú
 • jiǎo
 •  
 • shēn
 • shàng
 • zhǎng
 • chū
 • 言:“种牛痘,人头上会长出牛角,身上长出
 • niú
 • máo
 •  
 • huì
 • chū
 • niú
 • de
 • jiào
 • shēng
 •  
 •  
 • duì
 • qín
 • jìn
 • háng
 • rén
 • shēn
 • gōng
 • 牛毛,会发出牛的叫声。”对琴纳进行人身攻
 •  
 • 击。
 • qín
 • wēi
 • xié
 •  
 • yǒng
 • gǎn
 • hàn
 • wèi
 • xué
 • zhēn
 •  
 • fèi
 • kān
 • 琴纳不怕威胁,勇敢捍卫科学真理。自费刊
 • yìn
 • de
 • lùn
 • wén
 •  
 • xuān
 • chuán
 • xīn
 • shì
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • 印自己的论文,宣传新事物新思想。
 • jiē
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 • zhàn
 • shèng
 • tiān
 • g
 • de
 • fáng
 • liáo
 • huó
 • dòng
 •  
 • xùn
 • zài
 • 接种牛痘战胜天花的预防医疗活动,迅速在
 • quán
 • shì
 • jiè
 • zhǎn
 • kāi
 •  
 • xīn
 • shì
 • zhōng
 • zhàn
 • shèng
 • le
 • jiù
 • guān
 • niàn
 •  
 • 全世界展开,新事物终于战胜了旧观念。
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • gǎi
 • zhī
 • rèn
 •  
 • rén
 • rén
 • yǒu
 •  
 • 改革之任,人人有责。
 • sūn
 • zhōng
 • shān
 •  
 • guó
 • fāng
 • luè
 •  
 • 孙中山《建国方略》
 • gǎi
 •  
 • shì
 • xiàng
 • lái
 • méi
 • yǒu
 • fān
 • fēng
 • shùn
 • de
 •  
 • 改革,是向来没有一帆风顺的。
 • xùn
 •  
 • zhōng
 • guó
 • wén
 • de
 • xīn
 • shēng
 •  
 • 鲁迅《中国语文的新生》
 • biàn
 • mín
 •  
 • 变法则民富。
 • tán
 • tóng
 •  
 • rén
 • xué
 • èr
 •  
 • 谭嗣同《仁学二》
 • biàn
 • xiào
 •  
 • xiǎo
 • biàn
 • xiǎo
 • xiào
 •  
 • 大变则大效,小变则小效。
 • liáng
 • chāo
 •  
 • lùn
 •  
 • 梁启超《论科举》
 • néng
 • cóng
 • yuán
 • chóng
 • dào
 • rén
 • lèi
 •  
 • cóng
 • mán
 • dào
 • wén
 • míng
 •  
 • jiù
 • yīn
 • wéi
 • méi
 • 能从原虫到人类,从野蛮到文明,就因为没
 • yǒu
 • zài
 • mìng
 •  
 • 有一刻不在革命。
 • xùn
 •  
 • mìng
 • dài
 • de
 • wén
 • xué
 •  
 • 鲁迅《革命代的文学》
 • xīn
 • tiáo
 • zhǒu
 • sǎo
 • gàn
 • jìng
 •  
 • 新笤帚扫得干净。
 • [
 • yīng
 • ]
 • hǎi
 •  
 • yàn
 •  
 • []海伍德《谚语集》
 • rén
 • de
 • tiān
 • xìng
 • qiú
 • xīn
 • tīng
 • shì
 •  
 • 人的天性渴求新厅事物。
 • [
 • luó
 • ]
 • lǎo
 • lín
 •  
 • zhì
 •  
 • [古罗马]老普林尼《博物志》
 • rén
 • lái
 • dào
 • zhè
 • shì
 • jiè
 •  
 • shì
 • wéi
 • le
 • cóng
 • lǎo
 • pèi
 • de
 • dōng
 • 人来到这个世界,不是为了服从老配的东西
 •  
 • ér
 • shì
 • wéi
 • le
 • chuàng
 • zào
 • xīn
 • de
 •  
 • yǒu
 • zhì
 • de
 •  
 • guāng
 • huī
 • de
 • dōng
 • ,而是为了创造新的,有理智的,光辉的东西
 •  
 • é
 • luó
 • yàn
 • 俄罗斯谚语
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • bǎo
 • shǒu
 • pài
 • dōu
 • shì
 • yóu
 • shēn
 • yǒu
 • zhe
 • quē
 • xiàn
 •  
 • men
 • 所有的保守派都是由于自身有着缺陷。他们
 • yīn
 • wéi
 • wèi
 • huò
 • běn
 • xìng
 • ér
 • shì
 • yōu
 • róu
 • qiè
 • nuò
 • de
 •  
 •  
 • zhī
 • néng
 • xiàng
 • jiān
 • 因为地位或本性而是优柔怯懦的……只能像歼
 • rén
 • yàng
 • cǎi
 • shǒu
 • shì
 •  
 • 疾人那样地采取守势。
 • [
 • měi
 • ]
 • ài
 • shēng
 •  
 • chù
 • shì
 • zhī
 • dào
 •  
 • []爱默生《处世之道》
 • yǒu
 • xiē
 • rén
 • huì
 • cuò
 • jiāo
 • dǎo
 • men
 • shuō
 •  
 • shǒu
 • chéng
 • guī
 • jiù
 • shì
 • 有些人会错误地教导我们说,墨守成规就是
 • shǐ
 • zhōng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • ér
 • bǎi
 • tuō
 • chéng
 • guī
 • jiù
 • shì
 • shǐ
 • 始终如一,是一种美德,而摆脱成规就是不始
 • zhōng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • è
 • háng
 •  
 • 终如一,是一种恶行。
 • [
 • měi
 • ]
 • ?
 • wēn
 •  
 • shǐ
 • zhōng
 •  
 • []马克?吐温《始终如一》
 • bǎo
 • shǒu
 • pài
 • shì
 • zhǎng
 • zhe
 • wán
 • hǎo
 • shuāng
 • tuǐ
 • de
 • rén
 •  
 • dàn
 • cóng
 • lái
 • 保守派是一个长着完好双腿的人,但他从来
 • méi
 • xué
 • guò
 • xiàng
 • qián
 • zǒu
 •  
 • 没学过向前走。
 • [
 • měi
 • ]
 • luó
 •  
 • 1939
 • nián
 • 10
 • yuè
 • 26
 • guǎng
 • yǎn
 • shuō
 •  
 • []罗斯福《19391026日广播演说》
 • dāng
 • guó
 • jiā
 • de
 • qīng
 • nián
 • rén
 • dōu
 • yīn
 • xún
 • shǒu
 • jiù
 • shí
 •  
 • de
 • sàng
 • 当一个国家的青年人都因循守旧时,它的丧
 • zhōng
 • biàn
 • jīng
 • qiāo
 • xiǎng
 • le
 •  
 • 钟便已经敲响了。
 • [
 • měi
 • ]
 • chè
 •  
 • chū
 • máo
 • dào
 • tán
 • zhēn
 • yán
 •  
 • []比彻《出自普利茅斯布道坛箴言》
 • lái
 • qiē
 • wén
 • míng
 • de
 • jìn
 •  
 • zuì
 • chū
 • shì
 • cóng
 • 自古以来一切文明的进步,最初无一不是从
 • suǒ
 • yòng
 • de
 • duān
 • xié
 • shuō
 • kāi
 • shǐ
 • de
 •  
 • 所误用的异端邪说开始的。
 • [
 • ]
 •  
 • wén
 • míng
 • lùn
 • gài
 • luè
 •  
 • []福泽谕吉《文明论概略》
 • rén
 • men
 • chù
 • jìng
 • shū
 • shì
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • rán
 • jiù
 • shì
 • xīn
 •  
 • 人们处境舒适的时候,自然就敌视革新。
 • [
 • yīng
 • ]
 • ài
 • shēng
 •  
 • bǎo
 • yǒu
 • quán
 • zhǔ
 •  
 • []艾迪生《保有权主》
 • qǐng
 • jun
 • zòu
 • qián
 • cháo
 • yīng
 •  
 • tīng
 • chàng
 • xīn
 • fān
 •  
 • yáng
 • liǔ
 • zhī
 •  
 • 请君莫奏前朝英,听唱新翻《杨柳枝》
 • táng
 • ?
 • liú
 •  
 • yáng
 • liǔ
 • zhī
 • jiǔ
 • shǒu
 •  
 • ?刘禹锡《杨柳枝词九首》
 • rén
 • shì
 • yǒu
 • dài
 • xiè
 •  
 • wǎng
 • lái
 • chéng
 • jīn
 •  
 • 人事有代谢,往来成古今。
 • táng
 • ?
 • mèng
 • hào
 • rán
 •  
 • zhū
 • dēng
 • xiàn
 • shān
 •  
 • ?孟浩然《与诸子登岘山》
 • jīn
 • měi
 • zuó
 •  
 • míng
 • shèng
 • jīn
 •  
 • 今美于昨,明日复胜于今。
 • qīng
 • ?
 •  
 •  
 • wēng
 •  
 •  
 • ?李渔《〈笠翁余集〉自序》
 • qīng
 • shān
 • zhē
 • zhù
 •  
 • jìng
 • dōng
 • liú
 •  
 • 青山遮不住,毕竟东流去。
 • sòng
 • ?
 • xīn
 •  
 • mán
 • ?
 • shū
 • jiāng
 • zào
 • kǒu
 •  
 • ?辛弃疾《菩萨蛮?书江西造口壁》
 • zhī
 • yǒu
 • chuàng
 • xīn
 • cái
 • néng
 • tuī
 • dòng
 • shǐ
 • de
 • qián
 • jìn
 •  
 • 只有创新才能推动历史的前进。
 • bèi
 • 贝弗里奇
 • duō
 • wěi
 • de
 • zhēn
 • kāi
 • shǐ
 • de
 • shí
 • hòu
 • dōu
 • bèi
 • rèn
 • wéi
 • shì
 • xiè
 • 许多伟大的真理开始的时候都被认为是亵渎
 • háng
 • wéi
 •  
 • 行为。
 • [
 • yīng
 • ]
 • xiāo
 • []萧伯纳
 • chǎng
 • shàng
 • hái
 • bēi
 •  
 • zài
 • chǎng
 • shàng
 • xiū
 • lǎo
 • biàn
 • shì
 • 瓦砾场上还不足悲,在瓦砾场上修补老便是
 • bēi
 • de
 •  
 • 可悲的。
 • xùn
 •  
 • zài
 • lùn
 • léi
 • fēng
 • de
 • dǎo
 • diào
 •  
 • 鲁迅《再论雷峰塔的倒掉》
   

  相关内容

  清晨

 • zǎo
 •  
 • 一大早,
 • lín
 • de
 • shài
 • shéng
 • jiù
 • guò
 • lái
 •  
 • 邻居的晒衣绳就拉过来,
 • hěn
 • yǒu
 • shàn
 • de
 •  
 •  
 • 很友善的——
 • xiàng
 • jǐn
 • de
 • shǒu
 •  
 • 像握紧的手,
 • jié
 • zài
 • men
 • jiā
 • de
 • lán
 • gǎn
 •  
 • rán
 • hòu
 • 结在我们家的栏杆;然后
 • yòng
 • jìng
 • de
 • guà
 • shàng
 • 用洗净的衣物挂上
 • sàn
 • zhe
 •  
 • féi
 • zào
 • pào
 • de
 • 散发着,肥皂泡沫的
 • fāng
 • xiāng
 •  
 • 芳香。

 • chéng
 • qún
 • de
 • qíng
 • tíng
 • zài
 • shù
 • shāo
 • fēi
 •  
 • yǒu
 • shí
 • jìng
 • dào
 • de
 • tiě
 • 成群的晴蜓在树梢飞舞,有时竟扑到绿色的铁
 • shā
 • chuāng
 • shàng
 •  
 • jiù
 • jīng
 • dòng
 • le
 • zài
 • de
 • cāng
 • yíng
 •  
 • wēng
 • de
 • 纱窗上,那就惊动了爬在那里的苍蝇,嗡的一
 • shēng
 •  
 • dōu
 • fēi
 • lái
 •  
 • méi
 • yǒu
 • de
 • zài
 • chuāng
 • qián
 • fēi
 • rào
 • le
 • 声,都飞起来,没有去路似的在窗前飞绕了一
 • huì
 • ér
 •  
 • réng
 • zài
 • tiě
 • shā
 • shàng
 •  
 • shēn
 • chū
 • liǎng
 • zhī
 • hòu
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • 会儿,仍复爬在那铁纱上,伸出两只后脚,慢
 • màn
 • de
 • cuō
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • xīn
 • shì
 • hěn
 • zhòng
 •  
 •  
 • máo
 • dùn
 •  
 •  
 • 慢的搓着,好象心事很重。(茅盾:《子夜

  奥运,我为你喝彩

 •  
 •  
 • měi
 • tiān
 •  
 • dōu
 • zuò
 • zài
 • diàn
 • shì
 • qián
 • guān
 • kàn
 • ào
 • yùn
 • huì
 •  每天,我都坐在电视机前观看奥运会比
 • sài
 •  
 • 赛。
 •  
 •  
 • zài
 • máo
 • qiú
 • sài
 • chǎng
 • shàng
 •  
 • guó
 • yùn
 • dòng
 • yuán
 • xīn
 • péng
 • zhì
 •  在羽毛球赛场上,我国运动员吉新鹏智
 • yǒng
 • shuāng
 • quán
 •  
 • yīng
 • shuǎng
 •  
 • gǎn
 • gǎn
 • pīn
 •  
 • huì
 • ér
 • wān
 • yāo
 • tiāo
 • 勇双全,英姿飒爽,敢打敢拼,一会儿弯腰挑
 • qiú
 •  
 • huì
 • ér
 • tiào
 • kòu
 • shā
 •  
 • duō
 • nián
 • de
 • xīn
 • xuè
 • méi
 • yǒu
 • bái
 • fèi
 • 球,一会儿跳起扣杀。他多年的心血没有白费
 •  
 • yòu
 • wéi
 • zhōng
 • guó
 • duì
 • duó
 • méi
 • jīn
 • pái
 •  
 • ,又为中国队夺得一枚金牌。
 •  
 •  
 • kòu
 •  扣

  暮春

 • tián
 • dào
 • chù
 • shì
 • nào
 • de
 • míng
 •  
 • shān
 •  
 • yáng
 • què
 • yōu
 • 田里到处是热闹的蛙鸣;山肚里,阳雀子悠
 • chū
 • wǎn
 • de
 • shēng
 •  
 • ér
 • de
 • cháo
 •  
 • hún
 • zhe
 • 徐地发出婉丽的啼声;而泥土的潮气,混和着
 • cǎo
 • shù
 • de
 • fāng
 • xiāng
 •  
 • hái
 • jiá
 • le
 • zhuó
 • zhuàng
 • de
 • yāng
 • miáo
 • 野草和树叶的芳香,也许还夹杂了茁状的秧苗
 • de
 • qīng
 •  
 • màn
 • zài
 • wēn
 • nuǎn
 • nán
 • fāng
 • yuè
 • de
 • kōng
 •  
 • yǐn
 • 的青气,弥漫在温暖和南方四月的夜空里,引
 • rén
 • yào
 • zuì
 •  
 •  
 • zhōu
 •  
 •  
 • zài
 • xīng
 • tiān
 •  
 • 得人要醉。(周立波:《在一个星期天里》

  卧室

 • shuō
 • zhe
 • jiā
 • lái
 • zhì
 • qín
 • shì
 • fáng
 •  
 • gāng
 • zhì
 • fáng
 • zhōng
 •  
 • biàn
 • yǒu
 • 说着大家来至秦氏卧房。刚至房中,便有一股
 • de
 • tián
 • xiāng
 •  
 • bǎo
 • shí
 • biàn
 • jiào
 • yǎn
 • táng
 • ruǎn
 •  
 • lián
 • shuō
 •  
 • 细细的甜香,宝玉此时便觉眼饧骨软,连说:
 • "
 • hǎo
 • xiāng
 •  
 • "
 • fáng
 • xiàng
 • shàng
 • kàn
 • shí
 •  
 • yǒu
 • táng
 • huà
 • de
 • "
 • hǎi
 • "好香!"入房向壁上看时,有唐伯虎画的"
 • táng
 • chūn
 • shuì
 • "
 •  
 • liǎng
 • biān
 • yǒu
 • sòng
 • xué
 • shì
 • qín
 • tài
 • xiě
 • de
 • duì
 • lián
 • 棠春睡图",两边有宋学士秦太虚写的一副对联
 • yún
 •  
 • 云:
 • nèn
 • hán
 • suǒ
 • mèng
 • yīn
 • chūn
 • lěng
 •  
 • fāng
 • 嫩寒锁梦因春冷,芳气

  热门内容

  跃入深海区。

 •  
 •  
 • shì
 • shì
 • zhēn
 • de
 • kuài
 • le
 •  
 • shì
 • shì
 • zhēn
 • de
 • xìng
 •  你是不是真的快乐了。你是不是真的幸
 • le
 •  
 • 福了。
 •  
 •  
 • shuō
 • shēn
 • hǎi
 • huì
 • liú
 • yǎn
 • lèi
 •  
 •  你说深海鱼会流眼泪。
 •  
 •  
 • kàn
 • dào
 • de
 • yàng
 • huì
 • xīn
 • tòng
 •  
 •  我看到你的样子会如此心痛。
 •  
 •  
 • zài
 • jiāo
 • shì
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • zài
 • jiǎo
 • luò
 • dāi
 • zhe
 • de
 •  在教室里,我看见一个在角落里呆着的
 • ān
 • jìng
 • hái
 •  
 • gòu
 • zhāng
 • yáng
 •  
 • gòu
 • xìng
 •  
 • zhī
 • 安静女孩。不够张扬,也不够个性。只

  爷爷与旧鞋

 •  
 •  
 • liǎng
 • nián
 • qián
 • shàng
 • chē
 • huò
 •  
 • shǒu
 • kāi
 • le
 • men
 •  两年前爷爷遇上车祸,撒手离开了我们
 •  
 • jīn
 • de
 • míng
 • hěn
 • shǎo
 • yǒu
 • rén
 •  
 • men
 • liǎn
 • shàng
 • de
 • ,如今他的名字已很少有人提起,我们脸上的
 • bēi
 • shāng
 •  
 • chōng
 • dàn
 • le
 • duō
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • zài
 • mèng
 •  
 • cái
 • néng
 • 悲伤,似乎也冲淡了许多。只有在梦里,才能
 • jiàn
 • dào
 • zài
 • shēng
 • dòng
 • de
 • róng
 • mào
 •  
 • 依稀见到他不再生动的容貌。
 •  
 •  
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 •  
 • zài
 • yáng
 • tái
 • shàng
 • hǎn
 •  
 •  
 •  一天早上,妈妈在阳台上喊爸爸:“丽

  我爱我的祖国

 •  
 •  
 • ài
 • guó
 • qiān
 • nián
 • de
 • wén
 • míng
 • shǐ
 •  
 • rén
 • de
 •  我爱祖国五千年的文明历史,古人的四
 • míng
 •  
 • ài
 • de
 • guó
 •  
 • ài
 • guó
 • de
 • hǎo
 • jiāng
 • shān
 •  
 • 大发明。我爱我的祖国,爱祖国的大好江山,
 • ài
 • xiē
 • wéi
 • le
 • bǎo
 • guó
 •  
 • què
 • shēng
 • zài
 • qián
 • xiàn
 • de
 • zhàn
 • shì
 • men
 • 爱那些为了保护祖国,却牺牲在前线的战士们
 •  
 • ài
 • guó
 • piàn
 • féi
 • de
 •  
 • 。我爱祖国那片肥沃的土地。
 •  
 •  
 • xiǎng
 • dāng
 • nián
 •  
 • hóng
 • jun
 • yīng
 • yǒng
 • zuò
 • zhàn
 •  
 • zhōng
 • le
 • shèng
 •  想当年,红军英勇作战,终于取得了胜

  我的未来不是梦

 •  
 •  
 • de
 • wèi
 • lái
 • shì
 • mèng
 •  我的未来不是梦
 •  
 •  
 • mèng
 • xiǎng
 • shì
 • tiáo
 • chuán
 •  
 • zhuāng
 • zǎi
 • zhe
 • rén
 • lèi
 • de
 • mèng
 • xiǎng
 •  
 •  梦想是一条船,它装载着人类的梦想;
 • mèng
 • xiǎng
 • shì
 • duǒ
 • yún
 •  
 • mèng
 • róng
 • dào
 • jié
 • bái
 • xiá
 • de
 • shēn
 • 梦想是一朵云,他把梦容纳到那洁白无瑕的身
 •  
 • mèng
 • shì
 • men
 • jiān
 • cǎi
 • zhāi
 • de
 • g
 • duǒ
 •  
 • dài
 • gěi
 • men
 • 躯。梦是我们无意间采摘的花朵,他带给我们
 • huān
 • xiào
 • dài
 • lái
 • kuài
 •  
 •  
 • 欢笑带来快乐。 
 •  
 •  
 •  
 • mèng
 • xiǎng
 • zhōng
 • guó
 •  
 •  
 •  “梦想中国”“

  我喜欢蓝色

 •  
 •  
 • hěn
 • duō
 • rén
 • huān
 • lán
 •  
 • yīn
 • wéi
 • hóng
 • shì
 • qìng
 •  
 •  很多人喜欢蓝色,因为红色是喜庆、吉
 • xiáng
 • de
 • xiàng
 • zhēng
 •  
 • shǎo
 • rén
 • huān
 • huáng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • huáng
 • xiàng
 • zhēng
 • zhe
 • 祥的象征;不少人喜欢黄色,因为黄色象征着
 • fēng
 • shōu
 • guì
 •  
 • rán
 • ér
 •  
 • què
 • ài
 • zuì
 • cháng
 • jiàn
 • de
 • lán
 •  
 • 丰收与富贵。然而,我却爱那最常见的蓝色。
 •  
 •  
 • lán
 • shì
 • wēn
 • liáng
 • lěng
 • jìng
 • de
 • xiàng
 • zhēng
 •  
 • kàn
 • dào
 • lán
 •  蓝色是温良与冷静的象征,一看到蓝色
 •  
 • jiù
 • fǎng
 • kàn
 • dào
 • le
 • wàng
 • ,我就仿佛看到了那一望无际