革新

 • 作文字数1300字
 • xīn
 • 革新
 • gǎi
 • chuàng
 • xīn
 •  
 • shè
 • huì
 • cái
 • néng
 • zhǎn
 •  
 • rén
 • lèi
 • cái
 • néng
 • jìn
 •  
 • 改革创新,社会才能发展,人类才能进步。
 • chú
 • jiù
 • jiù
 • yào
 • bèi
 • jiù
 • shì
 • dòu
 • zhēng
 • de
 • yǒng
 •  
 • kāi
 • chuàng
 • 革除旧弊就要具备与旧事物斗争的勇气;开创
 • wèi
 • lái
 • jiù
 • yào
 • yǒu
 • yǒng
 • tàn
 • suǒ
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • 未来就要有勇于探索的精神。
 • xīn
 • zhě
 • shì
 • jīng
 • kāi
 • de
 • yǒng
 • shì
 •  
 • shì
 • làng
 • jiān
 • shàng
 • de
 • nòng
 • cháo
 • 革新者是披荆开路的勇士,是浪尖上的弄潮
 • ér
 •  
 • shì
 • shí
 • dài
 • de
 • jīng
 • yīng
 •  
 • 儿,是时代的精英。
 • [
 • shì
 • shí
 • lùn
 • ]
 • [事实论据]
 • shāng
 • yāng
 • biàn
 • qiáng
 • qín
 • 商鞅变法强秦
 • shāng
 • yāng
 • shì
 • guó
 • zhàn
 • guó
 • shí
 • zhe
 • míng
 • xiǎng
 • jiā
 •  
 • gǎi
 • jiā
 •  
 • 商鞅是我国战国时期著名思想家,改革家。
 • bāng
 • qín
 • xiào
 • gōng
 • jìn
 • háng
 • liǎng
 • zhòng
 • gǎi
 •  
 •  
 • kāi
 • qiān
 • fēng
 • jiāng
 • 他帮秦孝公进行两次重大改革,“开阡陌封疆
 •  
 •  
 • fèi
 • zhǐ
 • jǐng
 • tián
 • zhì
 •  
 • chéng
 • rèn
 • yǒu
 • ér
 • chuàng
 • àn
 • dīng
 • ”,废止井田制度,承认土地私有而创立按丁
 • nán
 • zhēng
 • bàn
 •  
 • jiǎng
 • nóng
 • zhàn
 •  
 • fán
 • cóng
 • shì
 • gēng
 • zhī
 • jiǎo
 • liáng
 • shí
 • 男征赋办法;奖励农战,凡从事耕织缴纳粮食
 • duō
 • zhě
 •  
 • gǎi
 • biàn
 • yuán
 • lái
 • shēn
 • fèn
 •  
 • yǒu
 • jun
 • gōng
 • zhě
 • hái
 • 布帛多者,可以改变原来身份,有军功者还可
 • shòu
 • jué
 • wèi
 •  
 • shí
 • háng
 • jun
 • xiàn
 • zhì
 •  
 • yóu
 • qín
 • wáng
 • zhí
 • jiē
 • wěi
 • rèn
 • guān
 • 以受爵位;实行郡县制,由秦王直接委任官吏
 •  
 • wài
 • hái
 •  
 • fán
 • shī
 • shū
 • ér
 • míng
 • lìng
 •  
 • qiáng
 • diào
 • zhì
 •  
 • 。此外他还“燔诗书而明法令”强调法治。
 • shāng
 • yāng
 • hòu
 • lái
 • suī
 • bèi
 • shǒu
 • jiù
 • de
 • fǎn
 • dòng
 • shì
 • chē
 • liè
 • ér
 •  
 • dàn
 • 商鞅后来虽被守旧的反动势力车裂而死,但
 • de
 • gǎi
 •  
 • diàn
 • le
 • qín
 • guó
 • qiáng
 • de
 • chǔ
 •  
 • 他的改革,奠定了秦国富强的基础。
 • xùn
 • jiǎn
 • biàn
 • míng
 • zhì
 • 鲁迅剪辫明志
 • qīng
 • zhèng
 • qiáng
 • suǒ
 • yǒu
 • nán
 • rén
 • dōu
 • yào
 • liú
 • tiáo
 • zhǎng
 • biàn
 •  
 • zài
 • 清政府强迫所有男人都要留一条长辫。在日
 • běn
 •  
 • zhōng
 • guó
 • qīng
 • cháo
 • liú
 • xué
 • shēng
 • yào
 • tuō
 • tiáo
 • zhǎng
 • biàn
 •  
 • chù
 • chù
 • 本,中国清朝留学生也要拖一条长辫子,处处
 • shòu
 • rén
 • de
 • xiào
 • shèn
 • zhì
 •  
 • xùn
 • jué
 • xīn
 • xiān
 • jiǎn
 • diào
 • biàn
 • 受日人的讥笑甚至侮辱。鲁迅决心率先剪掉辫
 •  
 • biǎo
 • shì
 • duì
 • qīng
 • zhèng
 • de
 • kàng
 • zhēng
 • zài
 • wài
 • guó
 • rén
 • miàn
 • qián
 • 子,以表示对清政府的抗争和在外国人面前洗
 • shuā
 • chǐ
 • de
 • jué
 • xīn
 •  
 • bìng
 • dào
 • zhào
 • xiàng
 • guǎn
 • pāi
 • zhào
 • piàn
 •  
 • zài
 • zhào
 • 刷耻辱的决心。并特地到照相馆拍照片,在照
 • piàn
 • bèi
 • miàn
 •  
 • xiě
 • xià
 • shǒu
 • yōu
 • guó
 • yōu
 • mín
 • de
 • shī
 •  
 •  
 • líng
 • tái
 • 片背面,写下一首忧国忧民的诗:“灵台无计
 • táo
 • shén
 • shǐ
 •  
 • fēng
 • pán
 •  
 •  
 • yuán
 •  
 • hán
 • xīng
 • quán
 • chá
 • 逃神矢,风雨如磐 故园。寄意寒星荃不察
 •  
 • xuè
 • jiàn
 • xuān
 • yuán
 •  
 •  
 • ,我以我血荐轩辕。”
 • qín
 • shì
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 • 琴纳试种牛痘
 • 1796
 • nián
 •  
 • měi
 • guó
 • rén
 • qín
 • shì
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 • huò
 • chéng
 • gōng
 •  
 • chāng
 • 1796年,美国人琴纳试种牛痘获得成功。猖
 • jué
 • shì
 • de
 • de
 • chuán
 • rǎn
 • ??
 • tiān
 • g
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • le
 • xīng
 •  
 • 獗于世的可怕的传染??天花。终于有了克星。
 • dàn
 • yào
 • tuī
 • guǎng
 • zhè
 • zhǒng
 • liáo
 • què
 • dào
 • zhòng
 • zhòng
 •  
 • yīng
 • guó
 • huáng
 • 但要推广这种疗法却遇到重重阻力。英国皇
 • jiā
 • xué
 • zhì
 • jué
 • kān
 • dēng
 • qín
 • de
 • lùn
 • wén
 •  
 • yǒu
 • rén
 • sàn
 • yáo
 • 家医学杂志拒绝刊登琴纳的论文。有人散布谣
 • yán
 •  
 •  
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 •  
 • rén
 • tóu
 • shàng
 • huì
 • zhǎng
 • chū
 • niú
 • jiǎo
 •  
 • shēn
 • shàng
 • zhǎng
 • chū
 • 言:“种牛痘,人头上会长出牛角,身上长出
 • niú
 • máo
 •  
 • huì
 • chū
 • niú
 • de
 • jiào
 • shēng
 •  
 •  
 • duì
 • qín
 • jìn
 • háng
 • rén
 • shēn
 • gōng
 • 牛毛,会发出牛的叫声。”对琴纳进行人身攻
 •  
 • 击。
 • qín
 • wēi
 • xié
 •  
 • yǒng
 • gǎn
 • hàn
 • wèi
 • xué
 • zhēn
 •  
 • fèi
 • kān
 • 琴纳不怕威胁,勇敢捍卫科学真理。自费刊
 • yìn
 • de
 • lùn
 • wén
 •  
 • xuān
 • chuán
 • xīn
 • shì
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • 印自己的论文,宣传新事物新思想。
 • jiē
 • zhǒng
 • niú
 • dòu
 • zhàn
 • shèng
 • tiān
 • g
 • de
 • fáng
 • liáo
 • huó
 • dòng
 •  
 • xùn
 • zài
 • 接种牛痘战胜天花的预防医疗活动,迅速在
 • quán
 • shì
 • jiè
 • zhǎn
 • kāi
 •  
 • xīn
 • shì
 • zhōng
 • zhàn
 • shèng
 • le
 • jiù
 • guān
 • niàn
 •  
 • 全世界展开,新事物终于战胜了旧观念。
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • gǎi
 • zhī
 • rèn
 •  
 • rén
 • rén
 • yǒu
 •  
 • 改革之任,人人有责。
 • sūn
 • zhōng
 • shān
 •  
 • guó
 • fāng
 • luè
 •  
 • 孙中山《建国方略》
 • gǎi
 •  
 • shì
 • xiàng
 • lái
 • méi
 • yǒu
 • fān
 • fēng
 • shùn
 • de
 •  
 • 改革,是向来没有一帆风顺的。
 • xùn
 •  
 • zhōng
 • guó
 • wén
 • de
 • xīn
 • shēng
 •  
 • 鲁迅《中国语文的新生》
 • biàn
 • mín
 •  
 • 变法则民富。
 • tán
 • tóng
 •  
 • rén
 • xué
 • èr
 •  
 • 谭嗣同《仁学二》
 • biàn
 • xiào
 •  
 • xiǎo
 • biàn
 • xiǎo
 • xiào
 •  
 • 大变则大效,小变则小效。
 • liáng
 • chāo
 •  
 • lùn
 •  
 • 梁启超《论科举》
 • néng
 • cóng
 • yuán
 • chóng
 • dào
 • rén
 • lèi
 •  
 • cóng
 • mán
 • dào
 • wén
 • míng
 •  
 • jiù
 • yīn
 • wéi
 • méi
 • 能从原虫到人类,从野蛮到文明,就因为没
 • yǒu
 • zài
 • mìng
 •  
 • 有一刻不在革命。
 • xùn
 •  
 • mìng
 • dài
 • de
 • wén
 • xué
 •  
 • 鲁迅《革命代的文学》
 • xīn
 • tiáo
 • zhǒu
 • sǎo
 • gàn
 • jìng
 •  
 • 新笤帚扫得干净。
 • [
 • yīng
 • ]
 • hǎi
 •  
 • yàn
 •  
 • []海伍德《谚语集》
 • rén
 • de
 • tiān
 • xìng
 • qiú
 • xīn
 • tīng
 • shì
 •  
 • 人的天性渴求新厅事物。
 • [
 • luó
 • ]
 • lǎo
 • lín
 •  
 • zhì
 •  
 • [古罗马]老普林尼《博物志》
 • rén
 • lái
 • dào
 • zhè
 • shì
 • jiè
 •  
 • shì
 • wéi
 • le
 • cóng
 • lǎo
 • pèi
 • de
 • dōng
 • 人来到这个世界,不是为了服从老配的东西
 •  
 • ér
 • shì
 • wéi
 • le
 • chuàng
 • zào
 • xīn
 • de
 •  
 • yǒu
 • zhì
 • de
 •  
 • guāng
 • huī
 • de
 • dōng
 • ,而是为了创造新的,有理智的,光辉的东西
 •  
 • é
 • luó
 • yàn
 • 俄罗斯谚语
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • bǎo
 • shǒu
 • pài
 • dōu
 • shì
 • yóu
 • shēn
 • yǒu
 • zhe
 • quē
 • xiàn
 •  
 • men
 • 所有的保守派都是由于自身有着缺陷。他们
 • yīn
 • wéi
 • wèi
 • huò
 • běn
 • xìng
 • ér
 • shì
 • yōu
 • róu
 • qiè
 • nuò
 • de
 •  
 •  
 • zhī
 • néng
 • xiàng
 • jiān
 • 因为地位或本性而是优柔怯懦的……只能像歼
 • rén
 • yàng
 • cǎi
 • shǒu
 • shì
 •  
 • 疾人那样地采取守势。
 • [
 • měi
 • ]
 • ài
 • shēng
 •  
 • chù
 • shì
 • zhī
 • dào
 •  
 • []爱默生《处世之道》
 • yǒu
 • xiē
 • rén
 • huì
 • cuò
 • jiāo
 • dǎo
 • men
 • shuō
 •  
 • shǒu
 • chéng
 • guī
 • jiù
 • shì
 • 有些人会错误地教导我们说,墨守成规就是
 • shǐ
 • zhōng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • ér
 • bǎi
 • tuō
 • chéng
 • guī
 • jiù
 • shì
 • shǐ
 • 始终如一,是一种美德,而摆脱成规就是不始
 • zhōng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • è
 • háng
 •  
 • 终如一,是一种恶行。
 • [
 • měi
 • ]
 • ?
 • wēn
 •  
 • shǐ
 • zhōng
 •  
 • []马克?吐温《始终如一》
 • bǎo
 • shǒu
 • pài
 • shì
 • zhǎng
 • zhe
 • wán
 • hǎo
 • shuāng
 • tuǐ
 • de
 • rén
 •  
 • dàn
 • cóng
 • lái
 • 保守派是一个长着完好双腿的人,但他从来
 • méi
 • xué
 • guò
 • xiàng
 • qián
 • zǒu
 •  
 • 没学过向前走。
 • [
 • měi
 • ]
 • luó
 •  
 • 1939
 • nián
 • 10
 • yuè
 • 26
 • guǎng
 • yǎn
 • shuō
 •  
 • []罗斯福《19391026日广播演说》
 • dāng
 • guó
 • jiā
 • de
 • qīng
 • nián
 • rén
 • dōu
 • yīn
 • xún
 • shǒu
 • jiù
 • shí
 •  
 • de
 • sàng
 • 当一个国家的青年人都因循守旧时,它的丧
 • zhōng
 • biàn
 • jīng
 • qiāo
 • xiǎng
 • le
 •  
 • 钟便已经敲响了。
 • [
 • měi
 • ]
 • chè
 •  
 • chū
 • máo
 • dào
 • tán
 • zhēn
 • yán
 •  
 • []比彻《出自普利茅斯布道坛箴言》
 • lái
 • qiē
 • wén
 • míng
 • de
 • jìn
 •  
 • zuì
 • chū
 • shì
 • cóng
 • 自古以来一切文明的进步,最初无一不是从
 • suǒ
 • yòng
 • de
 • duān
 • xié
 • shuō
 • kāi
 • shǐ
 • de
 •  
 • 所误用的异端邪说开始的。
 • [
 • ]
 •  
 • wén
 • míng
 • lùn
 • gài
 • luè
 •  
 • []福泽谕吉《文明论概略》
 • rén
 • men
 • chù
 • jìng
 • shū
 • shì
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • rán
 • jiù
 • shì
 • xīn
 •  
 • 人们处境舒适的时候,自然就敌视革新。
 • [
 • yīng
 • ]
 • ài
 • shēng
 •  
 • bǎo
 • yǒu
 • quán
 • zhǔ
 •  
 • []艾迪生《保有权主》
 • qǐng
 • jun
 • zòu
 • qián
 • cháo
 • yīng
 •  
 • tīng
 • chàng
 • xīn
 • fān
 •  
 • yáng
 • liǔ
 • zhī
 •  
 • 请君莫奏前朝英,听唱新翻《杨柳枝》
 • táng
 • ?
 • liú
 •  
 • yáng
 • liǔ
 • zhī
 • jiǔ
 • shǒu
 •  
 • ?刘禹锡《杨柳枝词九首》
 • rén
 • shì
 • yǒu
 • dài
 • xiè
 •  
 • wǎng
 • lái
 • chéng
 • jīn
 •  
 • 人事有代谢,往来成古今。
 • táng
 • ?
 • mèng
 • hào
 • rán
 •  
 • zhū
 • dēng
 • xiàn
 • shān
 •  
 • ?孟浩然《与诸子登岘山》
 • jīn
 • měi
 • zuó
 •  
 • míng
 • shèng
 • jīn
 •  
 • 今美于昨,明日复胜于今。
 • qīng
 • ?
 •  
 •  
 • wēng
 •  
 •  
 • ?李渔《〈笠翁余集〉自序》
 • qīng
 • shān
 • zhē
 • zhù
 •  
 • jìng
 • dōng
 • liú
 •  
 • 青山遮不住,毕竟东流去。
 • sòng
 • ?
 • xīn
 •  
 • mán
 • ?
 • shū
 • jiāng
 • zào
 • kǒu
 •  
 • ?辛弃疾《菩萨蛮?书江西造口壁》
 • zhī
 • yǒu
 • chuàng
 • xīn
 • cái
 • néng
 • tuī
 • dòng
 • shǐ
 • de
 • qián
 • jìn
 •  
 • 只有创新才能推动历史的前进。
 • bèi
 • 贝弗里奇
 • duō
 • wěi
 • de
 • zhēn
 • kāi
 • shǐ
 • de
 • shí
 • hòu
 • dōu
 • bèi
 • rèn
 • wéi
 • shì
 • xiè
 • 许多伟大的真理开始的时候都被认为是亵渎
 • háng
 • wéi
 •  
 • 行为。
 • [
 • yīng
 • ]
 • xiāo
 • []萧伯纳
 • chǎng
 • shàng
 • hái
 • bēi
 •  
 • zài
 • chǎng
 • shàng
 • xiū
 • lǎo
 • biàn
 • shì
 • 瓦砾场上还不足悲,在瓦砾场上修补老便是
 • bēi
 • de
 •  
 • 可悲的。
 • xùn
 •  
 • zài
 • lùn
 • léi
 • fēng
 • de
 • dǎo
 • diào
 •  
 • 鲁迅《再论雷峰塔的倒掉》
   

  相关内容

  细雨

 • tiān
 • zhèng
 • xià
 •  
 • zhǒng
 •  
 • tóng
 • shí
 • zhān
 • shī
 • rén
 • de
 • jīng
 • shén
 • 天正下雨,那种细雨,同时沾湿人的精神和
 •  
 • bìng
 • shì
 • qīng
 • pén
 • de
 • hǎo
 •  
 • bìng
 • xiàng
 • bào
 • dǎo
 • 衣服;并不是倾盆的好雨,并不象瀑布似地倒
 • xià
 • lái
 • jiāo
 • de
 • háng
 • rén
 • pǎo
 • dào
 • fáng
 • de
 • mén
 • xià
 • duǒ
 • 下来教呼吸迫促的行人跑到大房子的门底下躲
 • cáng
 •  
 • ér
 • shì
 • zhǒng
 • shǐ
 • rén
 • cóng
 • biàn
 • bié
 • diǎn
 • de
 • de
 •  
 • 藏,而是一种使人无从辨别点滴的极细的雨,
 • zhǒng
 • duàn
 • zhǒng
 • cóng
 • de
 • xiān
 • xiǎo
 • diǎn
 • duì
 • rén
 • 一种不断地把那种无从目睹的纤小点滴对人

  狮子_女巫和衣橱

 •  
 •  
 • C.S.
 • liú
 • shì
 • yīng
 • guó
 • 20
 • shì
 • zhe
 • míng
 • de
 • wén
 • xué
 • jiā
 •  
 •  C.S.刘易斯是英国20世纪著名的文学家,
 • jié
 • chū
 • de
 • píng
 • jiā
 •  
 • shì
 • gōng
 • rèn
 • de
 • èr
 • shí
 • shì
 • zuì
 • zhòng
 • yào
 • de
 • 杰出的批评家,也是公认的二十世纪最重要的
 • jiāo
 • zuò
 • zhě
 • zhī
 •  
 • 基督教作者之一。
 •  
 •  
 • liú
 • 1898
 • nián
 • 2
 • yuè
 • shēng
 • běi
 • ài
 • ěr
 • lán
 • shǒu
 • bèi
 •  刘易斯18982月生于北爱尔兰首府贝
 • ěr
 • de
 • qīng
 • jiāo
 • jiā
 • tíng
 •  
 • shī
 • zhī
 • jiā
 •  
 • tóng
 • nián
 • 尔法斯特的一个清教徒家庭,律师之家。童年
 • shí
 • dài
 • shēng
 • 时代生

  大雷雨

 •  
 • hōng
 • lóng
 •  
 •  
 • hōng
 • lóng
 •  
 •  
 •  
 • “轰隆……轰隆……”
 • zhèn
 • ěr
 • lóng
 •  
 • 震得耳聋,
 • chē
 • dēng
 • shǎn
 • shǎn
 •  
 • chē
 • lún
 • gǔn
 • dòng
 •  
 • 车灯闪闪,车轮滚动,
 • tiān
 • shàng
 • de
 • huǒ
 • chē
 •  
 • 天上的火车,
 • kāi
 • hǎo
 • měng
 •  
 • 开得好猛。
 • zǒu
 • guǐ
 • dào
 •  
 • 不走轨道,
 • luàn
 • zhuàng
 • luàn
 • chōng
 •  
 • 乱撞乱冲,
 • jiāng
 • tiān
 • de
 •  
 • 将天河的大坝,
 • chuǎng
 • le
 • lóng
 •  
 • 闯了个窟窿。
 •  
 • huá
 • huá
 •  
 • de
 • shuǐ
 •  
 • “哗哗啦啦”的水,
 • xiàng
 • 漂亮朋友

 •  
 •  
 •  
 • piāo
 • liàng
 • péng
 • yǒu
 •  
 • shì
 • jiē
 • xìng
 • hěn
 • qiáng
 • de
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 •  《漂亮朋友》是一部揭露性很强的小说。
 • xiǎo
 • shuō
 • tōng
 • guò
 • zào
 • zhè
 • xiē
 • xiàn
 • dài
 • mào
 • xiǎn
 • jiā
 • de
 • diǎn
 • xíng
 • huà
 • 小说通过塑造这些现代冒险家的典型以刻画资
 • chǎn
 • jiē
 • zhèng
 • de
 • chǒu
 • è
 • líng
 • hún
 •  
 • shēn
 • jiē
 • shì
 • le
 • guó
 • 产阶级政客的丑恶灵魂,深刻地揭示了法国第
 • sān
 • gòng
 • guó
 • de
 • zhèng
 • zhì
 •  
 • jīng
 • de
 • xiàn
 • xiàng
 •  
 • shì
 • shí
 • jiǔ
 • shì
 • 三共和国的政治、经济的复杂现象,是十九世
 • guó
 • de
 • shǐ
 • huà
 • juàn
 •  
 • yǒu
 • zhe
 • piāo
 • liàng
 • wài
 • biǎo
 • 纪末法国的一幅历史画卷。有着漂亮外表

  荷塘

 •  
 • guā
 • guā
 •  
 •  
 •  
 • “呱呱,咯咯,”
 • táng
 • qīng
 • hǎo
 • duō
 •  
 • 荷塘里青蛙好多。
 • xiǎng
 • dǎi
 • zhù
 •  
 • 我想逮住一个,
 • qīng
 • zhī
 • zhī
 • táo
 • tuō
 •  
 • 青蛙一只只逃脱。
 • shuǐ
 • g
 • jiàn
 • mǎn
 •  
 • 水花溅满荷叶,
 • liú
 • xià
 • yín
 • zhū
 •  
 • 留下银珠颗颗。
 • zhuā
 • shuǐ
 • zhū
 •  
 • 我去抓水珠,
 • shuǐ
 • zhū
 • huá
 • luò
 •  
 • 水珠立刻滑落,
 • ò
 •  
 • men
 • shǔ
 •  
 • 哦,它们不属于我。
 • jìng
 • jìng
 • kàn
 • 我静静地看

  热门内容

  友谊VS破裂

 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • shì
 • sān
 • nián
 • kāi
 • shǐ
 • de
 • .
 •  
 •  这个故事是三年级开始的. 
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • yáng
 • guāng
 • míng
 • mèi
 • de
 • tiān
 • ,
 • xiàng
 • wǎng
 • cháng
 • yàng
 • ,
 •  在一个阳光明媚的一天,像往常一样,
 • bèi
 • zhe
 • de
 • shū
 • bāo
 • zhe
 • qīng
 • kuài
 • de
 • ,
 • lái
 • dào
 • xué
 • xiào
 • .
 •  
 • 背着的书包踏着轻快的步伐,来到学校. 
 •  
 •  
 •  
 • èr
 • jiē
 • shì
 • ,
 • zài
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • jiǎn
 • dào
 • le
 •  第二接课是体育课,我在操场上捡到了
 • zhī
 • gāng
 • ,
 • shàng
 • miàn
 • yǒu
 • 一支钢笔,上面有一个

  《蚂蚁和玻璃杯》有感

 •  
 •  
 •  
 • bēi
 •  
 • yǒu
 • gǎn
 •  
 •  《蚂蚁和玻璃杯》有感 
 •  
 •  
 •  
 • dāng
 • le
 • bēi
 • zhè
 • piān
 • wén
 • zhāng
 • de
 • shí
 •  当我读了蚂蚁和玻璃杯这篇文章的时
 • hòu
 •  
 • gǎn
 • jiào
 • dào
 • shì
 • hěn
 • de
 •  
 •  
 • 候,我感觉到是一个很大的启发。 
 •  
 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • yǒu
 • liǎng
 • zhī
 • a
 • b
 • fēi
 • cháng
 • xìng
 •  
 •  有一天,有两只蚂蚁ab非常不幸,
 • dào
 • bēi
 • le
 •  
 • men
 • fēi
 • cháng
 • xiǎng
 • chū
 • 误入到玻璃杯里了,他们非常想出去

  舍不得您亲爱的老师

 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • men
 • shě
 • nín
 •  
 • nín
 • jiāo
 • le
 • men
 • 3
 • nián
 •  
 •  老师我们舍不得您,您教了我们3年,我
 • men
 • yǒu
 • shì
 • hěn
 • táo
 • shì
 • nín
 • hái
 • shì
 • róng
 • rěn
 • men
 •  
 • nín
 • de
 • kuān
 • róng
 • 们有是很淘气可是您还是容忍我们,您的宽容
 • shì
 • rén
 • néng
 • de
 •  
 • dāng
 • men
 • zhī
 • dào
 • shì
 • nín
 • jiāo
 • men
 • le
 •  
 • 是无人能比的,当我们知道不是您教我们了,
 • men
 • dōu
 • hǎo
 • nán
 • shòu
 •  
 • duì
 • shuō
 •  
 • tiān
 • xià
 • méi
 • yǒu
 • sàn
 • de
 • 我们都好难受,妈妈对我说“天下没有不散的
 • yàn
 •  
 • zhè
 • ràng
 • míng
 • bái
 • le
 • jiù
 • suàn
 • nín
 • xiàn
 • zài
 • 宴席”这让我明白了就算您现在

  雪花飘落

 •  
 •  
 • xuě
 • g
 • qīng
 • qīng
 • piāo
 • luò
 •  雪花轻轻飘落
 •  
 •  
 • luò
 • zài
 • dǐng
 • shàng
 •  落在屋顶上
 •  
 •  
 • luò
 • zài
 • mào
 • yán
 • shàng
 •  落在帽檐上
 •  
 •  
 • luò
 • zài
 • de
 • tóu
 • shàng
 •  落在我的头发上
 •  
 •  
 • xuě
 • g
 • qīng
 • qīng
 • piāo
 • luò
 •  雪花轻轻飘落
 •  
 •  
 • luò
 • zài
 • shàng
 •  落在大地上
 •  
 •  
 • luò
 • zài
 • sōng
 • bǎi
 • shàng
 •  落在松柏上
 •  
 •  
 • luò
 • zài
 • mèi
 • mèi
 • de
 • liǎn
 • dàn
 • shàng
 •  落在妹妹的脸蛋上
 •  
 •  
 • xuě
 • g
 • qīng
 • qīng
 • piāo
 •  雪花轻轻飘

  我的理想

 •  
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yǒu
 • de
 • xiǎng
 •  
 • dāng
 • rán
 •  每个人都有自己的理想,当然我也不例
 • wài
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 •  
 • zài
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • bǎi
 • bǎo
 • xiāng
 • zhōng
 •  
 • zhuāng
 • zhe
 • 外。小时候,在我那小小的百宝箱中,也装着
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • de
 • xiǎng
 •  
 • jīn
 • tiān
 • jiù
 • kāi
 • de
 • bǎi
 • bǎo
 • xiāng
 •  
 • 五彩缤纷的理想。今天我就打开我的百宝箱,
 • miàn
 • de
 • bǎo
 • bèi
 • gěi
 • kàn
 •  
 • 把里面的宝贝一一拿给你看。
 •  
 •  
 • de
 • xiǎng
 • shì
 • zuò
 • míng
 • shēng
 •  
 • shēn
 • zhe
 • bái
 • guà
 •  
 •  我的理想是做一名医生,身着白大褂,