刚正

 • 作文字数2700字
 • gāng
 • zhèng
 • 刚正
 •  
 • níng
 • zuò
 • chén
 •  
 • zuò
 • mèi
 • zhǔ
 • lán
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • qiē
 • gāng
 • “宁作沉泥玉,不作媚渚兰。”这是一切刚
 • zhèng
 • zhī
 • shì
 • de
 • zhēn
 • shí
 • xiě
 • zhào
 •  
 • 正之士的真实写照。
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • guì
 • de
 • mín
 • jīng
 • shén
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • gāo
 • 刚正,是一种可贵的民族精神,也是一种高
 • shàng
 • de
 • rén
 • pǐn
 •  
 • zuò
 • rén
 • yào
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • kàn
 • lǎo
 • tiān
 • de
 • fēng
 • xiàng
 •  
 • 尚的人品。做人要刚正,不看老天爷的风向,
 • chá
 • quán
 • guì
 • zhě
 • de
 • liǎn
 •  
 • bǐng
 • bàn
 • shì
 •  
 • gǎn
 • shuō
 • gǎn
 • wéi
 •  
 • 不察权贵者的脸色,秉以办事,敢说敢为。
 •  
 • shì
 • shí
 • lùn
 •  
 • [事实论据]
 • kòu
 • zhǔn
 • gǎn
 • fàn
 • lóng
 • yán
 • 寇准敢犯龙颜
 • kòu
 • zhǔn
 •  
 • píng
 •  
 • huá
 • zhōu
 • xià
 • fēng
 •  
 • jīn
 • shǎn
 • wèi
 • nán
 •  
 • rén
 • 寇准,字平促,华州下封(今陕西渭南)人
 •  
 • sòng
 • zhēn
 • zōng
 • shí
 • rèn
 • zǎi
 • xiàng
 •  
 • wéi
 • guān
 • zhèng
 • zhí
 •  
 • gǎn
 • zhí
 • jiàn
 •  
 • liáo
 • 。宋真宗时任宰相。为官正直,敢于直谏。辽
 •  
 • dān
 •  
 • jun
 • qīn
 •  
 • wéi
 • yíng
 • zhōu
 •  
 • wēi
 • xié
 • biàn
 • jīng
 •  
 • jiān
 • jué
 • (契丹)军入侵,围瀛州,威胁汴京,他坚决
 • fǎn
 • duì
 • wáng
 • qīn
 • ruò
 •  
 • chén
 • yáo
 • qiān
 • dōu
 • táo
 • pǎo
 • de
 • zhǔ
 • zhāng
 •  
 • jiān
 • chí
 • 反对王钦若、陈尧玻迁都逃跑的主张,坚持抵
 • kàng
 •  
 • zhǔ
 • qiè
 • nuò
 • wèi
 • de
 • zhēn
 • zōng
 • jià
 • qīn
 • zhēng
 •  
 • hòu
 • zhēn
 • zōng
 • miǎn
 • 抗,力主怯懦畏敌的真宗御驾亲征。后真宗勉
 • qiáng
 • zhì
 • chán
 • zhōu
 •  
 • kòu
 • zhǔn
 • zhǔ
 • chí
 • jun
 • shì
 •  
 • liáo
 • jiàn
 • sòng
 • jun
 • yún
 • 强至澶州督促,寇准主持军事。辽见宋军云集
 •  
 • kǒng
 • zhàn
 • shī
 •  
 • chū
 •  
 • zhè
 • cái
 • wěn
 • le
 • běi
 • sòng
 • zhèng
 • ,恐一战失利,提出议和,这才稳定了北宋政
 • quán
 •  
 • 权。
 • tài
 • zōng
 • shí
 •  
 • rèn
 • cān
 • zhī
 • zhèng
 • shì
 •  
 • yǒu
 • xiàng
 • tài
 • zōng
 • zòu
 • 太宗时,他任参知政事。有一次他向太宗奏
 • shì
 •  
 • liǎng
 • rén
 • zhēng
 • lùn
 • lái
 •  
 • tài
 • zōng
 • zhī
 • xià
 • biàn
 • yào
 • tuì
 • cháo
 •  
 • 事,两人争论起来,太宗一怒之下便要退朝,
 • kòu
 • zhǔn
 • chù
 • fàn
 • lóng
 • yán
 •  
 • jìng
 • rán
 • zhe
 • tài
 • zōng
 • de
 • lóng
 • páo
 • zhǔn
 • 寇准不怕触犯龙颜,竟然拉着太宗的龙袍不准
 • zǒu
 •  
 • zhí
 • dào
 • zuò
 • xià
 • lái
 • shì
 • qíng
 • jué
 • le
 • cái
 • suàn
 • le
 • shì
 •  
 • hòu
 • lái
 • 走,直到坐下来把事情决定了才算了事。后来
 • sòng
 • tài
 • zōng
 • gǎn
 • kǎi
 • shuō
 •  
 •  
 • lián
 • kòu
 • zhǔn
 •  
 • yóu
 • wén
 • 宋太宗也不得不感慨地说:“联得寇准,犹文
 • huáng
 •  
 • táng
 • tài
 • zōng
 •  
 • zhī
 • wèi
 • zhēng
 •  
 •  
 • 皇(唐太宗)之得魏征也。”
 • zhèng
 • yóu
 • gāng
 • zhí
 •  
 • zāo
 • rén
 • hèn
 •  
 • hòu
 • céng
 • shù
 • bèi
 • biǎn
 •  
 • 正由于他刚直,遭人忌恨,后曾数度被贬,
 • bìng
 • léi
 • zhōu
 •  
 • lǎo
 • bǎi
 • xìng
 • huái
 • niàn
 •  
 • yǒu
 • mín
 • yáo
 • yuē
 •  
 •  
 • 病死雷州。老百姓怀念他,有民谣曰:“欲得
 • tiān
 • xià
 • hǎo
 •  
 • zhào
 • kòu
 • lǎo
 •  
 •  
 • 天下好,无如召寇老。”
 • liǔ
 • shēn
 • zhèng
 • 柳亚子一身正气
 • xiàn
 • dài
 • ài
 • guó
 • shī
 • rén
 • liǔ
 •  
 • wéi
 • rén
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • è
 • chóu
 • 现代爱国诗人柳亚子,为人刚正,嫉恶如仇
 •  
 •  
 •  
 • suì
 • shí
 •  
 • zài
 • tài
 • hòu
 •  
 • wàn
 • shòu
 •  
 • zhī
 •  
 • 。他17岁时,在慈禧太后“万寿”之日,不
 • wèi
 • shì
 • yín
 • wēi
 •  
 • shā
 • tóu
 • de
 • wēi
 • xiǎn
 •  
 • xiě
 • shī
 • tòng
 • chì
 • zhè
 • 畏那拉氏淫威,不怕杀头的危险,写诗痛斥这
 • zhuān
 • zhì
 •  
 • 个专制女魔:
 • cuì
 • zhān
 • guàn
 • bài
 • miǎn
 • liú
 •  
 • wèi
 • rén
 • zhī
 • xiū
 •  
 • 毳服毡冠拜冕旒,谓她人母不知羞,
 • jiāng
 • dōng
 • bèi
 • xiǎo
 • ér
 •  
 • què
 • jiě
 • shēn
 • shēn
 • guó
 • chóu
 •  
 • 江东几辈小儿女,却解申申詈国仇。
 • chú
 • jiě
 • zhù
 • huá
 • fēng
 •  
 • shēng
 • píng
 • chù
 • chù
 • tóng
 •  
 • 胡雏也解祝华封,歌舞升平处处同。
 • shāng
 • xīn
 • mín
 • chǐ
 •  
 • shén
 • zhōu
 • xué
 • jiè
 • jìn
 • fēng
 •  
 • 第一伤心民族耻,神州学界尽奴风。
 • liǎng
 • jiāng
 • zǒng
 • duān
 • fāng
 • yào
 • dǎi
 •  
 • jìng
 • táo
 • tuō
 • le
 • 两江总督端方要逮捕他,他机敬地逃脱了魔
 • zhǎng
 •  
 • 掌。
 • wāng
 • jīng
 • wèi
 • zǎo
 • nián
 • tóng
 • liǔ
 • tóng
 • shì
 •  
 • nán
 • shè
 •  
 • shī
 • rén
 •  
 • 汪精卫早年同柳亚子同是“南社”诗人,也
 • gòng
 • tóng
 • fǎn
 • duì
 • guò
 • qīng
 • wáng
 • cháo
 •  
 • céng
 • shì
 • shī
 • yǒu
 • tóng
 • dào
 •  
 • dàn
 • hòu
 • lái
 • wāng
 • 共同反对过清王朝,曾是诗友同道。但后来汪
 • jīng
 • wèi
 • dāng
 • le
 • chǐ
 • de
 • hàn
 • jiān
 •  
 • liǔ
 • shì
 • wéi
 • chóu
 •  
 • liǔ
 • 精卫当了可耻的汉奸,柳亚子视其为仇敌。柳
 • wǎn
 • nián
 • zhù
 • běi
 • jīng
 • běi
 • zhǎng
 • jiē
 •  
 • qīn
 • zhǐ
 • huī
 • zhì
 • zhāng
 • guà
 • 亚子晚年入住北京北长街,亲自指挥布置张挂
 • shū
 • huà
 •  
 • jiào
 • xùn
 • zèng
 • de
 • shī
 • xiāng
 • níng
 • de
 • huà
 • xuán
 • 书画,他叫把鲁迅赠他的诗幅和何香凝的画悬
 • guà
 • zhōng
 • táng
 •  
 • yǒu
 • hǎo
 • shì
 • zhě
 • zhǎo
 • chū
 • wāng
 • jīng
 • wèi
 • zǎo
 • nián
 • de
 • 挂于中堂。有好事者找出一幅汪精卫早年题的
 • shī
 • shàn
 • miàn
 •  
 • huī
 • shǒu
 • shuō
 •  
 •  
 • guà
 • dào
 • suǒ
 •  
 •  
 • 诗扇面,他挥手说:“挂到厕所!”
 • liǔ
 • běn
 • shì
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • de
 • yuán
 • lǎo
 •  
 • 1941
 • nián
 •  
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • 柳亚子本是国民党的元老。1941年,国民党
 • fǎn
 • dòng
 • pài
 • shǒu
 • huá
 • le
 • zhèn
 • jīng
 • zhōng
 • wài
 • de
 •  
 • wǎn
 • nán
 • shì
 • biàn
 •  
 •  
 • 反动派一手策划了震惊中外的“皖南事变”,
 • tōng
 • diàn
 • wéi
 • xīn
 • jun
 • yuān
 •  
 • tòng
 • chì
 • fǎn
 • dòng
 • pài
 • xiān
 • fǎn
 • gòng
 • gāo
 • 他通电为新四军呼冤,痛斥反动派掀起反共高
 • cháo
 • de
 • zuì
 • háng
 •  
 • jiǎng
 • jiè
 • shí
 • nǎo
 • xiū
 • chéng
 •  
 • xià
 • lìng
 • kāi
 • chú
 • liǔ
 • 潮的罪行。蒋介石恼羞成怒,下令开除柳亚子
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • dǎng
 •  
 • liǔ
 • zhēn
 • fēng
 • xiàng
 • duì
 •  
 • xuān
 • yán
 • kāi
 • chú
 • jiǎng
 • 国民党党籍。柳亚子针锋相对,宣言也开除蒋
 • jiè
 • shí
 • de
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • dǎng
 •  
 • 介石的国民党党籍。
 • qīng
 • gāo
 • gěng
 • jiè
 • 马一浮清高耿介
 •  
 •  
 • hào
 • zhàn
 • wēng
 •  
 • xiàn
 • dài
 • zhe
 • míng
 • xué
 • zhě
 •  
 • jīng
 • 马浮,字一浮,号湛翁。现代著名学者,精
 • tōng
 • jiā
 • jīng
 • diǎn
 • bìng
 • shàn
 • zhǎng
 • shū
 • huà
 •  
 • wéi
 • rén
 • qīng
 • gāo
 • gěng
 • jiè
 •  
 • jun
 • 通儒家经典并擅长书画。他为人清高耿介。军
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • zài
 • rèn
 • dōng
 • nán
 • shěng
 • lián
 • jun
 • tǒng
 • shuài
 • shí
 •  
 • céng
 • míng
 • 阀孙传芳在自任东南五省联军统帅时,曾慕名
 • bài
 • fǎng
 •  
 • jué
 • jiē
 • jiàn
 •  
 • yǒu
 • rén
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • 去拜访他,马一浮拒绝接见。有人惧怕孙传芳
 • de
 • quán
 • shì
 •  
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • gào
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • wài
 • 的权势,对他说:“可不可以告诉孙传芳你外
 • chū
 • le
 •  
 •  
 • duàn
 • rán
 • shuō
 •  
 •  
 • gào
 •  
 • rén
 • zài
 • jiā
 •  
 • 出了?”马一浮断然说:“告诉他:人在家,
 • jiù
 • shì
 • jiàn
 •  
 •  
 • nòng
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • xià
 • le
 • tái
 •  
 • 就是不见!”弄得孙传芳下不了台。
 • gǎo
 • zhàn
 • jiān
 •  
 • zài
 • shān
 • zhù
 • le
 • 6
 • nián
 •  
 • bàn
 • shū
 • 搞战期间,马一浮在四川乐山住了6年,办书
 • yuàn
 •  
 • shōu
 •  
 • zhe
 • shū
 • shuō
 •  
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • quán
 • guì
 • cái
 • zhèng
 • zhǎng
 • 院,收弟子,著书立说。国民党权贵财政部长
 • kǒng
 • xiáng
 • de
 • qīn
 • shì
 •  
 • sàng
 • shì
 • bàn
 • wéi
 • pái
 • shēng
 • háo
 • huá
 •  
 • 孔祥熙的母亲去世,丧事办得极为排声豪华,
 • kǒng
 • xiáng
 • pài
 • rén
 • zhǎo
 • qīn
 • xiě
 • piān
 • gōng
 • sòng
 • 孔祥熙派人找马一浮替他母亲写一篇歌功颂德
 • de
 • zhì
 • míng
 •  
 • wǎn
 • zhuǎn
 • jué
 • le
 •  
 • kǒng
 • xiáng
 • 的墓志铭,马一浮婉转地拒绝了。孔祥熙不死
 • xīn
 •  
 • zài
 • pài
 • yuán
 • zhǎo
 •  
 • huáng
 • jīn
 • ruò
 • qiān
 • liǎng
 • wéi
 • chóu
 • láo
 • 心,再派员找马一浮,许以黄金若千两为酬劳
 •  
 • tīng
 • shuō
 • shì
 • jīn
 • qián
 • jiāo
 •  
 • dùn
 • shí
 • cóng
 • shàng
 • zhàn
 • 。马一浮听说是金钱交易,顿时从椅子上站起
 • lái
 •  
 • lěng
 • lěng
 • shuō
 •  
 •  
 • cóng
 • wéi
 • dòu
 • shé
 • yāo
 •  
 • qǐng
 • huí
 • 来,冷冷地说:“我从不为五斗米折腰,请回
 • ba
 •  
 •  
 • lái
 • rén
 • zhī
 • xìng
 • xìng
 • ér
 • fǎn
 •  
 • 吧!”来人只得悻悻而返。
 • bēi
 • hóng
 • gěng
 • jiè
 • lěi
 • luò
 • 徐悲鸿耿介磊落
 • guó
 • huà
 • jiā
 • bēi
 • hóng
 • jǐn
 • huà
 • gāo
 • chāo
 • xiǎng
 • shì
 • jiè
 •  
 • 我国大画家徐悲鸿不仅画艺高超享誉世界,
 • ér
 • qiě
 • yǒu
 • hěn
 • gāo
 • de
 • rén
 • pǐn
 •  
 • wéi
 • rén
 • gāng
 • zhèng
 • gěng
 • jiè
 •  
 • tòng
 • hèn
 • 而且有很高的人品,为人刚正耿介。他痛恨那
 • xiē
 • yán
 • shì
 • de
 • suǒ
 • wèi
 •  
 • shù
 • jiā
 •  
 •  
 • jué
 • wéi
 • fǎn
 • dòng
 • 些趋炎附势的所谓“艺术家”。他拒绝为反动
 • tóu
 • jiǎng
 • jiè
 • shí
 • huà
 • xiàng
 •  
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • zhèng
 • wén
 • huà
 • yùn
 • dòng
 • wěi
 • yuán
 • huì
 • 头子蒋介石画像,国民党政府文化运动委员会
 • zhǔ
 • rèn
 • zhāng
 • dào
 • fān
 • wéi
 • dēng
 • mén
 • wēi
 • xié
 • shuō
 •  
 •  
 • xiān
 • shēng
 • hái
 • shì
 • lěng
 • 主任张道藩为此登门威胁说:“徐先生还是冷
 • jìng
 • diǎn
 • hǎo
 •  
 • shì
 • cái
 • huá
 • héng
 • de
 • shù
 • jiā
 •  
 • fèng
 • quàn
 • 静点好,你是才华横溢的大艺术家,我奉劝你
 • yào
 • zuò
 • zhè
 • yàng
 • chǔn
 • de
 • shì
 •  
 • miǎn
 • hòu
 • huǐ
 • hèn
 •  
 •  
 • bēi
 • 不要做这样愚蠢的事,免得以后悔恨。”徐悲
 • hóng
 • miè
 • shì
 • shuō
 •  
 •  
 • huǐ
 • hèn
 •  
 • zhī
 • néng
 • gǎn
 • dào
 • háo
 •  
 • yīn
 • wéi
 • 鸿蔑视地说:“悔恨?我只能感到自豪!因为
 • de
 • zuò
 • yòu
 • míng
 • shì
 • shēng
 • guān
 • cái
 •  
 • jīn
 • qián
 • měi
 •  
 • ér
 • de
 • zuò
 • 你的座右铭是升官发财,金钱美女。而我的座
 • yòu
 • míng
 • shì
 • rén
 • yǒu
 • ào
 •  
 • dàn
 • ào
 •  
 •  
 • 右铭则是人不可有傲气,但不可无傲骨!”
 • shū
 • duì
 • lián
 • xuán
 • táng
 • shàng
 •  
 •  
 • chí
 • piān
 • jiàn
 •  
 • 他自书一副对联悬于堂上:“独持偏见,一
 • háng
 •  
 •  
 • biǎo
 • míng
 • gāng
 • zhèng
 • de
 • rén
 •  
 • 意孤行。”以表明自己刚正的人格。
 • dàn
 • dīng
 • nòng
 • chén
 • 但丁戏答弄臣
 • dàn
 • dīng
 • shì
 • zhōng
 • shì
 • zhe
 • míng
 • de
 • shī
 • rén
 •  
 • dài
 • biǎo
 • zuò
 • 但丁是意大利中世纪著名的诗人。其代表作
 • zhǎng
 • shī
 •  
 • shén
 •  
 • guǎng
 • fàn
 • fǎn
 • yìng
 • zhōng
 • shì
 • hòu
 • de
 • shè
 • 长诗《神曲》广泛反映中世纪后期意大利的社
 • huì
 • shēng
 • huó
 •  
 • qiǎn
 • guì
 • jiāo
 • huì
 • tǒng
 • zhì
 • de
 • zuì
 • è
 •  
 • yóu
 • 会生活,大胆谴责贵族和教会统治的罪恶。由
 • fǎn
 • duì
 • fēng
 • guì
 •  
 • yīn
 • zāo
 • shòu
 • hài
 •  
 • shēng
 • huó
 • pín
 • hán
 • 于他反对封建贵族,因此遭受迫害,生活贫寒
 •  
 • yǒu
 •  
 • dào
 • wèi
 • qīn
 • wáng
 • de
 • nòng
 • chén
 •  
 • nòng
 • chén
 • zhuāng
 • qiāng
 • zuò
 • 有一次,遇到一位亲王的弄臣,弄臣装腔作
 • shì
 • shuō
 •  
 • 势地说:
 •  
 • cōng
 • míng
 • jué
 • dǐng
 •  
 • dàn
 • shì
 • pín
 • qióng
 •  
 • ne
 •  
 • suī
 • rán
 • “你聪明绝顶,但是贫穷;可我呢,虽然愚
 • bèn
 •  
 • dàn
 • shì
 • yǒu
 •  
 • èn
 •  
 • zhè
 • shì
 • zěn
 • me
 • huí
 • shì
 • ne
 •  
 •  
 • 笨,但是富有。嗯,这是怎么回事呢?”
 • dàn
 • dīng
 • wàng
 • zhe
 • zhè
 • wèi
 • chǔn
 • tòu
 • dǐng
 • de
 • yǒu
 • qián
 • rén
 •  
 • gǎn
 • dào
 • è
 • xīn
 • 但丁望着这位愚蠢透顶的有钱人,感到恶心
 •  
 • lěng
 • xiào
 • shēng
 •  
 • zhǐ
 • le
 • zhǐ
 •  
 • yòu
 • zhǐ
 • le
 • zhǐ
 • shuō
 •  
 •  
 • ,冷笑一声,指了指自己,又指了指他说:“
 • jiāng
 • lái
 •  
 • dào
 • de
 • shì
 • xiàng
 • zhè
 • yàng
 • de
 • rén
 •  
 • ér
 • shì
 • xiàng
 • 将来,我遇到的是像我这样的人,而不是像你
 • yàng
 • de
 • rén
 •  
 • jiù
 • yǒu
 •  
 •  
 • 那样的人,我就富有啦。”
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • xiàng
 • fǎn
 • dòng
 • jiāo
 • huì
 • tiāo
 • zhàn
 • 米开朗琪罗向反动教会挑战
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • shì
 • ōu
 • zhōu
 • wén
 • xìng
 • shí
 • ?
 • fēn
 • tīng
 • 米开朗琪罗是欧洲文艺复兴时期与达?芬厅齐
 • míng
 • de
 • shù
 • shī
 •  
 • 名的艺术大师。
 •  
 • shěn
 • pàn
 •  
 • shì
 • diāo
 •  
 • āi
 • dào
 •  
 •  
 •  
 • 《末日审判》是他继雕塑《哀悼基督》、《
 • wèi
 • xiàng
 •  
 • huà
 •  
 • chuàng
 • shì
 •  
 • hòu
 • de
 • yòu
 • wěi
 • jié
 • 大卫像》和壁画《创世纪》以后的又一伟大杰
 • zuò
 •  
 • yòng
 • le
 • nián
 • shí
 • jiān
 • wéi
 • luó
 • qiān
 • jiāo
 • táng
 • jīng
 • xīn
 • zhì
 • 作。他用了五年时间为罗马西斯迁教堂精心制
 • zuò
 • xíng
 • huà
 •  
 • huà
 • nèi
 • róng
 • lái
 • zōng
 • jiāo
 • chuán
 • shuō
 •  
 • dàn
 • 作一幅巨形壁画。壁画内容来自宗教传说,但
 • zài
 • rén
 • xíng
 • xiàng
 • huà
 • shàng
 • zuò
 • le
 • tīng
 • xīn
 • de
 • chù
 •  
 • 在人物形象刻画上做了厅特新异的处理:基督
 • shì
 • wǎng
 • cháng
 • de
 • rén
 • róng
 • yán
 •  
 • ér
 • shì
 • liǎn
 • shā
 •  
 • xiǎn
 • fēi
 • 不是往常的仁慈容颜,而是一脸杀气,显得非
 • cháng
 • kuáng
 • zào
 •  
 • shì
 • bìng
 • kuàng
 • miàn
 • kǒng
 •  
 • ér
 • shì
 • biǎo
 • qíng
 • 常狂躁;玛丽亚也不是和病况面孔,而是表情
 • lěng
 •  
 • xiàng
 • cán
 • rěn
 • de
 • rén
 •  
 • huà
 • zhōng
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • rén
 • bāo
 • 冷漠,像一个残忍的妇人。画中所有的人物包
 • shèng
 • quán
 • dōu
 • guà
 •  
 • quán
 • shēn
 • luǒ
 • 括基督和圣母玛丽亚全都一丝不挂,全身裸露
 •  
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • duì
 • dāng
 • shí
 • luó
 • zhí
 • zhèng
 • dǎng
 • zhèng
 • mán
 • de
 • jiāo
 • 米开朗琪罗对当时罗马执政党政和野蛮的教
 • huì
 • zhèng
 • zēng
 • hèn
 •  
 • shì
 • jiù
 • yòng
 • jiāo
 • huáng
 • bǎo
 • luó
 • sān
 • shì
 • qiáng
 • 会政府无比憎恨,于是就利用教皇保罗三世强
 • zuò
 • huà
 • de
 • huì
 • jìn
 • háng
 • yǐng
 • shè
 •  
 • xiàng
 • fǎn
 • dòng
 • jiāo
 • huì
 • tǒng
 • zhì
 • zhě
 • 迫他作画的机会进行影射,向反动教会统治者
 • chū
 • le
 • tiāo
 • zhàn
 •  
 • luó
 • jiāo
 • qiān
 • zhǐ
 • huà
 • jiā
 • fàn
 • le
 •  
 • shén
 • zuì
 • 发出了挑战。罗马教迁指责画家犯了“渎神罪
 •  
 •  
 • bǎo
 • luó
 • sān
 • shì
 • mìng
 • gǎi
 • huà
 •  
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • wèi
 • qiáng
 • jiè
 • ”。保罗三世命他改画。米开朗琪罗不畏强界
 •  
 • zhǎn
 • dìng
 • jié
 • tiě
 • huí
 • qiān
 •  
 •  
 • néng
 • gǎi
 •  
 •  
 • ,斩钉截铁地回签:“一笔也不能改!”
 • xiè
 • qín
 • de
 • huí
 • 谢甫琴科的回答
 • xiè
 • qín
 • shì
 • lán
 • 19
 • shì
 • zhe
 • míng
 • shī
 • rén
 •  
 • huà
 • jiā
 •  
 • 谢甫琴科是乌克兰19世纪著名诗人、画家。
 • zhe
 • yǒu
 • shī
 •  
 • chá
 • shǒu
 •  
 •  
 • fǎn
 • yìng
 • lán
 • láo
 • dòng
 • rén
 • 著有诗集《科布查歌手》,反映乌克兰劳动人
 • mín
 • shēng
 • huó
 •  
 • zhǎng
 • shī
 •  
 • mèng
 •  
 • shī
 • piān
 •  
 • gāo
 • jiā
 • suǒ
 •  
 •  
 •  
 • 民生活;长诗《梦》和诗篇《高加索》、《遗
 • zhǔ
 •  
 • děng
 • pēng
 • shā
 • huáng
 • zhuān
 • zhì
 • zhì
 •  
 • 嘱》等抨击沙皇专制制度。
 • tiān
 •  
 • shā
 • huáng
 • xià
 • lìng
 • zhào
 • jiàn
 •  
 • gōng
 • diàn
 • shàng
 • wén
 • bǎi
 • guān
 • 一天,沙皇下令召见他,宫殿上文武百官和
 • guó
 • shǐ
 • chén
 • dōu
 • xiàng
 • shā
 • huáng
 • shēn
 • shēn
 • wān
 • yāo
 • gōng
 • zhì
 • jìng
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • xiè
 • 各国使臣都向沙皇深深弯腰鞠躬致敬。只有谢
 • qín
 • rén
 • ào
 • rán
 • zhàn
 • zhe
 •  
 • lěng
 • yǎn
 • dàn
 • zhe
 • wēi
 • yán
 • de
 • shā
 • 甫琴科一人傲然地站着,冷眼打旦着威严的沙
 • huáng
 •  
 • shā
 • huáng
 • wèn
 •  
 •  
 • shì
 • shí
 • me
 • rén
 •  
 • zěn
 • me
 • wān
 • yāo
 • 皇。沙皇怒问:“你是什么人?怎么不弯腰鞠
 • gōng
 •  
 • shì
 • é
 • guó
 • huáng
 •  
 • shuí
 • gǎn
 • jiàn
 • tóu
 •  
 •  
 • 躬?我是俄国皇帝,谁敢见我不低头?”
 • xiè
 • qín
 • wēi
 • wēi
 • xiào
 • dào
 •  
 •  
 • shì
 • ?
 • 谢甫琴科微微一笑道:“我是塔拉斯?格里戈
 • ?
 • xiè
 • qín
 •  
 • shì
 • yào
 • jiàn
 •  
 • ér
 • shì
 • yào
 • jiàn
 •  
 • ?谢甫琴科。不是我要见你,而是你要见我。
 • ér
 • qiě
 •  
 • guǒ
 • xiàng
 • zhōu
 • wéi
 • de
 • zhè
 • xiē
 • rén
 • yàng
 • zài
 • qián
 • miàn
 • 而且,如果我也像周围的这些人一样在你前面
 • cháng
 • cháng
 • wān
 • yāo
 •  
 • qǐng
 • wèn
 •  
 • zěn
 • me
 • kàn
 • qīng
 • ne
 •  
 •  
 • 常常弯腰,请问,你怎么看得清我呢?“
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • shēng
 • mèi
 •  
 • zhì
 • ráo
 • zuì
 •  
 • 一生无媚骨,至死不饶罪。
 • chén
 •  
 • shí
 • xià
 • wén
 •  
 • 陈毅《读时下杂文》
 • fán
 • shì
 • zǒng
 • zhí
 • shuō
 • wéi
 • hǎo
 •  
 • ruò
 • yǐn
 •  
 • 凡事总以直说为好,若愈隐则愈误。
 • tán
 • tóng
 •  
 • tóng
 • ōu
 • yáng
 • zhōng
 • èr
 • shí
 •  
 • 谭嗣同《同欧阳中鹄二十五》
 • zhī
 • shí
 • yào
 • yuán
 •  
 • háng
 • dòng
 • yào
 • fāng
 •  
 • 知识要圆,行动要方。
 •  
 • de
 • shēng
 • huó
 •  
 • 徐特立《我的生活》
 • bǎo
 • shǒu
 • zhēn
 •  
 • ā
 • shì
 • mèi
 •  
 • 宝守真理,不阿世媚俗。
 • xùn
 •  
 • wén
 • huà
 • piān
 • zhì
 • lùn
 •  
 • 鲁迅《文化偏至论》
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • méi
 • yǒu
 • shuō
 • zhēn
 • xīn
 • huà
 • gèng
 • kùn
 • nán
 • de
 • shì
 • le
 •  
 • dàn
 • 世界上没有比说真心话更困难的事了,但也
 • méi
 • yǒu
 • ā
 • fèng
 • chéng
 • gèng
 • róng
 • de
 • shì
 •  
 • 没有比阿谀奉承更容易的事。
 • [
 • é
 • ]
 • tuó
 • tuǒ
 •  
 • zuì
 •  
 • []陀思妥耶夫斯基《罪与罚》
 • róng
 • èr
 •  
 • xié
 • zhèng
 • liǎng
 •  
 • 一不容二,邪正不两立。
 • míng
 • ?
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • ?薛宣《读书录》
 • hǎi
 • de
 • shuǐ
 •  
 • shì
 • néng
 • wēn
 • de
 •  
 • ào
 • de
 • xīn
 •  
 • shì
 • 大海的水,是不能温热的;孤傲的心,是不
 • néng
 • ruǎn
 • huà
 • de
 •  
 • 能软化的。
 • bīng
 • xīn
 •  
 • fán
 • xīng
 •  
 • 冰心《繁星》
 • shì
 •  
 • huàn
 • gǎi
 •  
 • 士不以利移,不以患改。
 • hàn
 • ?
 • liú
 • xiàng
 •  
 • shuō
 • yuàn
 • ?
 • shuō
 • cóng
 •  
 • ?刘向《说苑?说丛》
 • qiú
 •  
 • fěi
 •  
 • zhèng
 • shēn
 • zhí
 • háng
 •  
 • zhòng
 • xié
 •  
 • 不求誉,不僻诽,正身直行,众邪自息。
 •  
 • huái
 • nán
 •  
 • 《淮南子》
 • xīn
 • rén
 •  
 • miàn
 • cán
 •  
 • 心不负人,面无惭色。
 • míng
 • ?
 • tīng
 •  
 • cǎo
 •  
 • ?叶子厅《草木子》
 • xīn
 • shù
 • zhèng
 •  
 • shì
 • shì
 • zhèng
 •  
 • 心术不正,即事事不正。
 • míng
 • ?
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • ?薛宣《读书续录》
 • níng
 • zhèng
 • zhí
 • ér
 • bài
 •  
 • guǐ
 • zhà
 • ér
 • shèng
 •  
 • 宁正直而败,毋诡诈而胜。
 • cài
 • yuán
 • péi
 •  
 • yùn
 • dòng
 • huì
 • de
 • yào
 •  
 • 蔡元培《运动会的需要》
 • chū
 • ér
 • rǎn
 •  
 • 出淤泥而不染。
 • sòng
 • ?
 • zhōu
 • dūn
 •  
 • ài
 • lián
 • shuō
 •  
 • ?周敦颐《爱莲说》
 • yuán
 • qīng
 • liú
 • qīng
 •  
 • xīn
 • zhèng
 • shì
 • zhèng
 •  
 • 源清则流清,心正则事正。
 • míng
 • ?
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • ?薛宣《读书续录》
 • jiù
 • shì
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • rèn
 • chū
 • zhēn
 • miàn
 •  
 • néng
 • hán
 • de
 • 就是世界上认不出真面目,我也不能含糊的
 • guò
 • tiān
 •  
 • 过一天。
 • ráo
 • mèng
 • kǎn
 •  
 •  
 • 饶孟侃《无题》
 • jiàn
 • guì
 • ér
 • shēng
 • chǎn
 • róng
 • zhě
 • zuì
 • chǐ
 •  
 • pín
 • qióng
 • ér
 • zuò
 • jiāo
 • tài
 • 见富贵而生谄容者最可耻,遇贫穷而作骄态
 • zhě
 • jiàn
 • shèn
 •  
 • 者贱莫甚。
 • qīng
 • ?
 • zhū
 • bǎi
 •  
 • zhì
 • jiā
 • yán
 •  
 • ?朱柏庐《夫子治家格言》
 • néng
 • wéi
 • dòu
 • shé
 • yāo
 •  
 • quán
 • quán
 • shì
 • xiāng
 • xiǎo
 • rén
 •  
 • 不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人。
 •  
 • jìn
 • shū
 • ?
 • táo
 • qián
 • chuán
 •  
 • 《晋书?陶潜传》
 • ān
 • néng
 • cuī
 • méi
 • shé
 • yāo
 • shì
 • quán
 • guì
 •  
 • shǐ
 • kāi
 • xīn
 • yán
 •  
 • 安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。
 • táng
 • ?
 • bái
 •  
 • mèng
 • yóu
 • tiān
 • lǎo
 • yín
 • liú
 • bié
 •  
 • ?李白《梦游天姥吟留别》
 • róu
 •  
 • gāng
 •  
 • 柔亦不茹,刚亦不吐。
 •  
 • shī
 • jīng
 • ?
 • ?
 • chéng
 • mín
 •  
 • 《诗经?大雅?丞民》
 • bāng
 • yǒu
 • dào
 • shǐ
 •  
 • bāng
 • dào
 • shǐ
 •  
 • 邦有道如矢,邦无道如矢。
 •  
 • lùn
 • ?
 • wèi
 • líng
 • gōng
 •  
 • 《论语?卫灵公》
 • yóu
 • wèi
 • kěn
 • shū
 • xīn
 •  
 • pín
 • néng
 • nài
 •  
 • 死犹未肯输心去,贫亦其能奈我何?
 • míng
 • ?
 • huáng
 • zōng
 •  
 • shān
 • yǒng
 •  
 • ?黄宗羲《山居杂咏》
   

  相关内容

  文明

 • W
 • wén
 • míng
 • W文明
 • wén
 • míng
 • shì
 • shè
 • huì
 • zhǎn
 • jìn
 • de
 • biāo
 • zhì
 •  
 • shè
 • huì
 • de
 • 文明是社会发展和进步的标志。一个社会的
 • wén
 • míng
 • chéng
 • de
 • gāo
 •  
 • fǎn
 • yìng
 • le
 • zhè
 • shè
 • huì
 • quán
 • chéng
 • yuán
 • zōng
 • 文明程度的高低,反映了这个社会全体成员综
 • zhì
 • de
 • shuǐ
 • píng
 •  
 • 合素质的水平。
 • wén
 • míng
 • xiàn
 • zài
 • měi
 • rén
 • de
 • háng
 • wéi
 • zhǐ
 • shàng
 •  
 • yào
 • yǎng
 • chéng
 • zhěng
 • 文明体现在每个人的行为举止上,要养成整
 • shè
 • huì
 • jiǎng
 • wén
 • míng
 • de
 • fēng
 •  
 • jiù
 • yào
 • cóng
 • měi
 • rén
 • zuò
 •  
 • cóng
 • 个社会讲文明的风气,就要从每个人做起,从
 • zuò
 •  
 • zài
 • cháng
 • shēng
 • 自己做起,在日常生

  妈妈,我多想和您说话

 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • kàn
 • jiàn
 • bié
 • de
 • xiǎo
 • hái
 • ér
 • de
 • qīn
 •  每当看见别的小孩儿与自己的妈妈亲昵地
 • jiāo
 • tán
 • shí
 •  
 • jiù
 • huì
 • qíng
 • jìn
 • diào
 • xià
 • yǎn
 • lèi
 • lái
 •  
 • de
 • 交谈时,我就会情不自禁地掉下眼泪来。我的
 • shì
 •  
 • tán
 • huà
 •  
 • zhī
 • néng
 • yòng
 • shǒu
 • shì
 • jiā
 • shí
 • 妈妈是个哑巴,我和她谈话,只能用手势加实
 •  
 • 物。
 •  
 •  
 • tīng
 •  
 • fāng
 • yán
 •  
 • nǎi
 • nǎi
 •  
 • shuō
 •  
 • gāng
 • shēng
 • xià
 • lái
 •  听婆婆(方言,奶奶)说,我刚生下来
 •  
 • jiù
 • shōu
 • yǎng
 • le
 •  
 • cóng
 •  
 • lùn
 • yán
 • hán
 • ,妈妈就收养了我,从此,不论严寒酷

  索拉桥

 • gāng
 • tiě
 • shēn
 •  
 • 钢铁身躯,
 • xióng
 • zhuàng
 • wēi
 •  
 • 雄壮威武,
 • héng
 • kuà
 • shàng
 •  
 • 横跨大河上,
 • rèn
 • rén
 • lái
 • chē
 •  
 • 任人来车去。
 • xiàng
 • de
 • qín
 •  
 • 像一个巨大的琴,
 • lián
 • zhe
 • liǎng
 • àn
 • de
 •  
 • 连着两岸的路,
 • rèn
 • rén
 • men
 • de
 • shuāng
 • jiǎo
 • chē
 • lún
 •  
 • 任人们的双脚和车轮,
 • tiān
 • tiān
 • dàn
 • zòu
 • jìn
 • háng
 •  
 • 天天弹奏进行曲。

  一千零一夜

  认真爸爸和马虎儿子

 •  
 •  
 • yǒu
 • rèn
 • zhēn
 • de
 •  
 • què
 • ràng
 • shēng
 • le
 •  我有一个认真的爸爸,可他却让妈妈生了
 • zhè
 • me
 • ér
 •  
 • měi
 •  
 • zhī
 • jiān
 • 我这么一个马虎儿子。每次,我和爸爸之间发
 • shēng
 • le
 •  
 • zhàn
 • zhēng
 •  
 •  
 • zǒng
 • shì
 • de
 • shī
 • bài
 • ér
 • gào
 • zhōng
 •  
 • 生了“战争”,总是以我的失败而告终。
 •  
 •  
 • yǒu
 •  
 • cǎo
 • cǎo
 • jiù
 • wán
 • chéng
 • le
 •  
 • shù
 •  
 • yīng
 •  有一次,我草草地就完成了语、数、英
 • sān
 • mén
 • zuò
 •  
 • gāng
 • yào
 • chū
 • wán
 •  
 • què
 • bèi
 • jiào
 • zhù
 • le
 •  
 • 三门作业。刚要出去玩,却被爸爸叫住了。他
 • mìng
 • 热门内容

  老师我想对您说

 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 • xiǎng
 • duì
 • nín
 • shuō
 •  
 • nín
 • xiàng
 • yuán
 • dīng
 • yàng
 •  
 • wéi
 •  老师,我想对您说,您像园丁一样,为
 • le
 • péi
 • yǎng
 • guó
 • de
 • jiē
 • bān
 • rén
 •  
 • cāo
 • láo
 •  
 • wàng
 • gōng
 • zuò
 • 了培养祖国的接班人,日夜操劳,忘我地工作
 • de
 • jīng
 • shén
 • duō
 • me
 • guì
 • ya
 •  
 • měi
 • dāng
 • wǎn
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • rén
 • men
 • zǎo
 • 的精神多么可贵呀!每当夜晚的时候,人们早
 • jìn
 • le
 • tián
 • tián
 • de
 • mèng
 • xiāng
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • nín
 • què
 • hái
 • zuò
 • zài
 • dēng
 • xià
 •  
 • 已进入了甜甜的梦乡之中,您却还坐在灯下,
 • jīng
 • xīn
 • wéi
 • men
 • gǎi
 • zhe
 • zuò
 •  
 • nín
 • xiǎng
 • dào
 • 精心地为我们批改着作业,您想到

  一只小鸟的故事

 •  
 •  
 • zhī
 • xiǎo
 • niǎo
 • de
 • shì
 •  一只小鸟的故事
 •  
 •  
 • zài
 • tiáo
 • qīng
 • chè
 • de
 • xiǎo
 •  
 • yǒu
 • shù
 • líng
 • shàng
 • bǎi
 • le
 •  在一条清澈的小河,有一棵树龄上百了
 • de
 • lǎo
 • róng
 • shù
 •  
 • lǎo
 • róng
 • shù
 • shàng
 • zhù
 • zhe
 • zhī
 • ài
 • de
 • xiǎo
 • niǎo
 • .....
 • 的老榕树。老榕树上住着一只可爱的小鸟.....
 • .
 • .
 •  
 •  
 • tiān
 • cái
 • méng
 • méng
 • liàng
 • lái
 •  
 • xiǎo
 • niǎo
 • jiù
 • chuáng
 • dào
 • biān
 •  天才朦朦亮起来,小鸟就起床到河边洗
 • zǎo
 • -
 • zhè
 • shì
 • de
 • lǎo
 • guàn
 •  
 •  
 • shǒu
 • jiǎo
 • -这是它的老习惯。“擦擦手擦擦脚

  童年

 •  
 •  
 • tóng
 • nián
 •  
 • duàn
 • duō
 • me
 • měi
 • de
 • shí
 • guāng
 • ā
 • !
 • gěi
 • dài
 •  童年,一段多么美丽的时光啊!它给我带
 • lái
 • le
 • xiàn
 • de
 • huān
 •  
 • dài
 • lái
 • le
 • hěn
 • duō
 • huī
 • zhī
 • de
 • 来了无限的欢乐,也带来了很多挥之不去的记
 •  
 • 忆。
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • hěn
 • huān
 • yóu
 • yǒng
 •  
 • shù
 • què
 • zěn
 • me
 • hǎo
 •  虽然我很喜欢游泳,可技术却不怎么好
 •  
 • shì
 • èr
 • nián
 • fàng
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • zài
 • shì
 • shǎo
 • nián
 • 。记得那是二年级放暑假的一天,我在市少年
 • gōng
 • xué
 • yóu
 • yǒng
 •  
 • zhèng
 • zài
 • xìng
 • zhì
 • 宫学游泳,正在兴致勃

  第一次包饺子

 •  
 •  
 • āi
 •  
 • hái
 • bié
 • shuō
 •  
 • xiōng
 •  
 • bié
 • kàn
 • qiǔ
 • shì
 •  
 •  唉,还别说,兄弟,别看我那糗事拉。
 • mán
 • men
 • shuō
 •  
 • de
 • qiǔ
 • shì
 • duō
 • le
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • ràng
 • 也不瞒你们说,我的糗事可多了,但是,让我
 • yìn
 • xiàng
 • zuì
 • shēn
 • de
 • shì
 • bāo
 • jiǎo
 • de
 • shí
 • hòu
 • niē
 •  
 • xìn
 • 印象最深的是我第一次包饺子的时候捏。不信
 •  
 • qǐng
 • tīng
 • màn
 • màn
 • dào
 • lái
 •  
 •  
 • ?请听我慢慢道来。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • fēng
 • de
 • zǎo
 • shàng
 •  
 •  一个风和日丽的早上,我和

  自我介绍

 •  
 •  
 • jīn
 • huá
 • shì
 • xīn
 • shì
 • xué
 • xiào
 • .
 • sān
 •  
 • 1
 •  
 • bān
 • chén
 •  金华市新世纪学校.三《1》班陈宇
 •  
 •  
 • jiào
 • chén
 • ,
 • jīn
 • nián
 • 10
 • suì
 • ,
 • zài
 • jīn
 • huá
 • shì
 • xīn
 • shì
 • xué
 •  我叫陈宇,今年10,在金华市新世纪学
 • xiào
 • sān
 • 校三