刚正

 • 作文字数2700字
 • gāng
 • zhèng
 • 刚正
 •  
 • níng
 • zuò
 • chén
 •  
 • zuò
 • mèi
 • zhǔ
 • lán
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • qiē
 • gāng
 • “宁作沉泥玉,不作媚渚兰。”这是一切刚
 • zhèng
 • zhī
 • shì
 • de
 • zhēn
 • shí
 • xiě
 • zhào
 •  
 • 正之士的真实写照。
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • guì
 • de
 • mín
 • jīng
 • shén
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • gāo
 • 刚正,是一种可贵的民族精神,也是一种高
 • shàng
 • de
 • rén
 • pǐn
 •  
 • zuò
 • rén
 • yào
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • kàn
 • lǎo
 • tiān
 • de
 • fēng
 • xiàng
 •  
 • 尚的人品。做人要刚正,不看老天爷的风向,
 • chá
 • quán
 • guì
 • zhě
 • de
 • liǎn
 •  
 • bǐng
 • bàn
 • shì
 •  
 • gǎn
 • shuō
 • gǎn
 • wéi
 •  
 • 不察权贵者的脸色,秉以办事,敢说敢为。
 •  
 • shì
 • shí
 • lùn
 •  
 • [事实论据]
 • kòu
 • zhǔn
 • gǎn
 • fàn
 • lóng
 • yán
 • 寇准敢犯龙颜
 • kòu
 • zhǔn
 •  
 • píng
 •  
 • huá
 • zhōu
 • xià
 • fēng
 •  
 • jīn
 • shǎn
 • wèi
 • nán
 •  
 • rén
 • 寇准,字平促,华州下封(今陕西渭南)人
 •  
 • sòng
 • zhēn
 • zōng
 • shí
 • rèn
 • zǎi
 • xiàng
 •  
 • wéi
 • guān
 • zhèng
 • zhí
 •  
 • gǎn
 • zhí
 • jiàn
 •  
 • liáo
 • 。宋真宗时任宰相。为官正直,敢于直谏。辽
 •  
 • dān
 •  
 • jun
 • qīn
 •  
 • wéi
 • yíng
 • zhōu
 •  
 • wēi
 • xié
 • biàn
 • jīng
 •  
 • jiān
 • jué
 • (契丹)军入侵,围瀛州,威胁汴京,他坚决
 • fǎn
 • duì
 • wáng
 • qīn
 • ruò
 •  
 • chén
 • yáo
 • qiān
 • dōu
 • táo
 • pǎo
 • de
 • zhǔ
 • zhāng
 •  
 • jiān
 • chí
 • 反对王钦若、陈尧玻迁都逃跑的主张,坚持抵
 • kàng
 •  
 • zhǔ
 • qiè
 • nuò
 • wèi
 • de
 • zhēn
 • zōng
 • jià
 • qīn
 • zhēng
 •  
 • hòu
 • zhēn
 • zōng
 • miǎn
 • 抗,力主怯懦畏敌的真宗御驾亲征。后真宗勉
 • qiáng
 • zhì
 • chán
 • zhōu
 •  
 • kòu
 • zhǔn
 • zhǔ
 • chí
 • jun
 • shì
 •  
 • liáo
 • jiàn
 • sòng
 • jun
 • yún
 • 强至澶州督促,寇准主持军事。辽见宋军云集
 •  
 • kǒng
 • zhàn
 • shī
 •  
 • chū
 •  
 • zhè
 • cái
 • wěn
 • le
 • běi
 • sòng
 • zhèng
 • ,恐一战失利,提出议和,这才稳定了北宋政
 • quán
 •  
 • 权。
 • tài
 • zōng
 • shí
 •  
 • rèn
 • cān
 • zhī
 • zhèng
 • shì
 •  
 • yǒu
 • xiàng
 • tài
 • zōng
 • zòu
 • 太宗时,他任参知政事。有一次他向太宗奏
 • shì
 •  
 • liǎng
 • rén
 • zhēng
 • lùn
 • lái
 •  
 • tài
 • zōng
 • zhī
 • xià
 • biàn
 • yào
 • tuì
 • cháo
 •  
 • 事,两人争论起来,太宗一怒之下便要退朝,
 • kòu
 • zhǔn
 • chù
 • fàn
 • lóng
 • yán
 •  
 • jìng
 • rán
 • zhe
 • tài
 • zōng
 • de
 • lóng
 • páo
 • zhǔn
 • 寇准不怕触犯龙颜,竟然拉着太宗的龙袍不准
 • zǒu
 •  
 • zhí
 • dào
 • zuò
 • xià
 • lái
 • shì
 • qíng
 • jué
 • le
 • cái
 • suàn
 • le
 • shì
 •  
 • hòu
 • lái
 • 走,直到坐下来把事情决定了才算了事。后来
 • sòng
 • tài
 • zōng
 • gǎn
 • kǎi
 • shuō
 •  
 •  
 • lián
 • kòu
 • zhǔn
 •  
 • yóu
 • wén
 • 宋太宗也不得不感慨地说:“联得寇准,犹文
 • huáng
 •  
 • táng
 • tài
 • zōng
 •  
 • zhī
 • wèi
 • zhēng
 •  
 •  
 • 皇(唐太宗)之得魏征也。”
 • zhèng
 • yóu
 • gāng
 • zhí
 •  
 • zāo
 • rén
 • hèn
 •  
 • hòu
 • céng
 • shù
 • bèi
 • biǎn
 •  
 • 正由于他刚直,遭人忌恨,后曾数度被贬,
 • bìng
 • léi
 • zhōu
 •  
 • lǎo
 • bǎi
 • xìng
 • huái
 • niàn
 •  
 • yǒu
 • mín
 • yáo
 • yuē
 •  
 •  
 • 病死雷州。老百姓怀念他,有民谣曰:“欲得
 • tiān
 • xià
 • hǎo
 •  
 • zhào
 • kòu
 • lǎo
 •  
 •  
 • 天下好,无如召寇老。”
 • liǔ
 • shēn
 • zhèng
 • 柳亚子一身正气
 • xiàn
 • dài
 • ài
 • guó
 • shī
 • rén
 • liǔ
 •  
 • wéi
 • rén
 • gāng
 • zhèng
 •  
 • è
 • chóu
 • 现代爱国诗人柳亚子,为人刚正,嫉恶如仇
 •  
 •  
 •  
 • suì
 • shí
 •  
 • zài
 • tài
 • hòu
 •  
 • wàn
 • shòu
 •  
 • zhī
 •  
 • 。他17岁时,在慈禧太后“万寿”之日,不
 • wèi
 • shì
 • yín
 • wēi
 •  
 • shā
 • tóu
 • de
 • wēi
 • xiǎn
 •  
 • xiě
 • shī
 • tòng
 • chì
 • zhè
 • 畏那拉氏淫威,不怕杀头的危险,写诗痛斥这
 • zhuān
 • zhì
 •  
 • 个专制女魔:
 • cuì
 • zhān
 • guàn
 • bài
 • miǎn
 • liú
 •  
 • wèi
 • rén
 • zhī
 • xiū
 •  
 • 毳服毡冠拜冕旒,谓她人母不知羞,
 • jiāng
 • dōng
 • bèi
 • xiǎo
 • ér
 •  
 • què
 • jiě
 • shēn
 • shēn
 • guó
 • chóu
 •  
 • 江东几辈小儿女,却解申申詈国仇。
 • chú
 • jiě
 • zhù
 • huá
 • fēng
 •  
 • shēng
 • píng
 • chù
 • chù
 • tóng
 •  
 • 胡雏也解祝华封,歌舞升平处处同。
 • shāng
 • xīn
 • mín
 • chǐ
 •  
 • shén
 • zhōu
 • xué
 • jiè
 • jìn
 • fēng
 •  
 • 第一伤心民族耻,神州学界尽奴风。
 • liǎng
 • jiāng
 • zǒng
 • duān
 • fāng
 • yào
 • dǎi
 •  
 • jìng
 • táo
 • tuō
 • le
 • 两江总督端方要逮捕他,他机敬地逃脱了魔
 • zhǎng
 •  
 • 掌。
 • wāng
 • jīng
 • wèi
 • zǎo
 • nián
 • tóng
 • liǔ
 • tóng
 • shì
 •  
 • nán
 • shè
 •  
 • shī
 • rén
 •  
 • 汪精卫早年同柳亚子同是“南社”诗人,也
 • gòng
 • tóng
 • fǎn
 • duì
 • guò
 • qīng
 • wáng
 • cháo
 •  
 • céng
 • shì
 • shī
 • yǒu
 • tóng
 • dào
 •  
 • dàn
 • hòu
 • lái
 • wāng
 • 共同反对过清王朝,曾是诗友同道。但后来汪
 • jīng
 • wèi
 • dāng
 • le
 • chǐ
 • de
 • hàn
 • jiān
 •  
 • liǔ
 • shì
 • wéi
 • chóu
 •  
 • liǔ
 • 精卫当了可耻的汉奸,柳亚子视其为仇敌。柳
 • wǎn
 • nián
 • zhù
 • běi
 • jīng
 • běi
 • zhǎng
 • jiē
 •  
 • qīn
 • zhǐ
 • huī
 • zhì
 • zhāng
 • guà
 • 亚子晚年入住北京北长街,亲自指挥布置张挂
 • shū
 • huà
 •  
 • jiào
 • xùn
 • zèng
 • de
 • shī
 • xiāng
 • níng
 • de
 • huà
 • xuán
 • 书画,他叫把鲁迅赠他的诗幅和何香凝的画悬
 • guà
 • zhōng
 • táng
 •  
 • yǒu
 • hǎo
 • shì
 • zhě
 • zhǎo
 • chū
 • wāng
 • jīng
 • wèi
 • zǎo
 • nián
 • de
 • 挂于中堂。有好事者找出一幅汪精卫早年题的
 • shī
 • shàn
 • miàn
 •  
 • huī
 • shǒu
 • shuō
 •  
 •  
 • guà
 • dào
 • suǒ
 •  
 •  
 • 诗扇面,他挥手说:“挂到厕所!”
 • liǔ
 • běn
 • shì
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • de
 • yuán
 • lǎo
 •  
 • 1941
 • nián
 •  
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • 柳亚子本是国民党的元老。1941年,国民党
 • fǎn
 • dòng
 • pài
 • shǒu
 • huá
 • le
 • zhèn
 • jīng
 • zhōng
 • wài
 • de
 •  
 • wǎn
 • nán
 • shì
 • biàn
 •  
 •  
 • 反动派一手策划了震惊中外的“皖南事变”,
 • tōng
 • diàn
 • wéi
 • xīn
 • jun
 • yuān
 •  
 • tòng
 • chì
 • fǎn
 • dòng
 • pài
 • xiān
 • fǎn
 • gòng
 • gāo
 • 他通电为新四军呼冤,痛斥反动派掀起反共高
 • cháo
 • de
 • zuì
 • háng
 •  
 • jiǎng
 • jiè
 • shí
 • nǎo
 • xiū
 • chéng
 •  
 • xià
 • lìng
 • kāi
 • chú
 • liǔ
 • 潮的罪行。蒋介石恼羞成怒,下令开除柳亚子
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • dǎng
 •  
 • liǔ
 • zhēn
 • fēng
 • xiàng
 • duì
 •  
 • xuān
 • yán
 • kāi
 • chú
 • jiǎng
 • 国民党党籍。柳亚子针锋相对,宣言也开除蒋
 • jiè
 • shí
 • de
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • dǎng
 •  
 • 介石的国民党党籍。
 • qīng
 • gāo
 • gěng
 • jiè
 • 马一浮清高耿介
 •  
 •  
 • hào
 • zhàn
 • wēng
 •  
 • xiàn
 • dài
 • zhe
 • míng
 • xué
 • zhě
 •  
 • jīng
 • 马浮,字一浮,号湛翁。现代著名学者,精
 • tōng
 • jiā
 • jīng
 • diǎn
 • bìng
 • shàn
 • zhǎng
 • shū
 • huà
 •  
 • wéi
 • rén
 • qīng
 • gāo
 • gěng
 • jiè
 •  
 • jun
 • 通儒家经典并擅长书画。他为人清高耿介。军
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • zài
 • rèn
 • dōng
 • nán
 • shěng
 • lián
 • jun
 • tǒng
 • shuài
 • shí
 •  
 • céng
 • míng
 • 阀孙传芳在自任东南五省联军统帅时,曾慕名
 • bài
 • fǎng
 •  
 • jué
 • jiē
 • jiàn
 •  
 • yǒu
 • rén
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • 去拜访他,马一浮拒绝接见。有人惧怕孙传芳
 • de
 • quán
 • shì
 •  
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • gào
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • wài
 • 的权势,对他说:“可不可以告诉孙传芳你外
 • chū
 • le
 •  
 •  
 • duàn
 • rán
 • shuō
 •  
 •  
 • gào
 •  
 • rén
 • zài
 • jiā
 •  
 • 出了?”马一浮断然说:“告诉他:人在家,
 • jiù
 • shì
 • jiàn
 •  
 •  
 • nòng
 • sūn
 • chuán
 • fāng
 • xià
 • le
 • tái
 •  
 • 就是不见!”弄得孙传芳下不了台。
 • gǎo
 • zhàn
 • jiān
 •  
 • zài
 • shān
 • zhù
 • le
 • 6
 • nián
 •  
 • bàn
 • shū
 • 搞战期间,马一浮在四川乐山住了6年,办书
 • yuàn
 •  
 • shōu
 •  
 • zhe
 • shū
 • shuō
 •  
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • quán
 • guì
 • cái
 • zhèng
 • zhǎng
 • 院,收弟子,著书立说。国民党权贵财政部长
 • kǒng
 • xiáng
 • de
 • qīn
 • shì
 •  
 • sàng
 • shì
 • bàn
 • wéi
 • pái
 • shēng
 • háo
 • huá
 •  
 • 孔祥熙的母亲去世,丧事办得极为排声豪华,
 • kǒng
 • xiáng
 • pài
 • rén
 • zhǎo
 • qīn
 • xiě
 • piān
 • gōng
 • sòng
 • 孔祥熙派人找马一浮替他母亲写一篇歌功颂德
 • de
 • zhì
 • míng
 •  
 • wǎn
 • zhuǎn
 • jué
 • le
 •  
 • kǒng
 • xiáng
 • 的墓志铭,马一浮婉转地拒绝了。孔祥熙不死
 • xīn
 •  
 • zài
 • pài
 • yuán
 • zhǎo
 •  
 • huáng
 • jīn
 • ruò
 • qiān
 • liǎng
 • wéi
 • chóu
 • láo
 • 心,再派员找马一浮,许以黄金若千两为酬劳
 •  
 • tīng
 • shuō
 • shì
 • jīn
 • qián
 • jiāo
 •  
 • dùn
 • shí
 • cóng
 • shàng
 • zhàn
 • 。马一浮听说是金钱交易,顿时从椅子上站起
 • lái
 •  
 • lěng
 • lěng
 • shuō
 •  
 •  
 • cóng
 • wéi
 • dòu
 • shé
 • yāo
 •  
 • qǐng
 • huí
 • 来,冷冷地说:“我从不为五斗米折腰,请回
 • ba
 •  
 •  
 • lái
 • rén
 • zhī
 • xìng
 • xìng
 • ér
 • fǎn
 •  
 • 吧!”来人只得悻悻而返。
 • bēi
 • hóng
 • gěng
 • jiè
 • lěi
 • luò
 • 徐悲鸿耿介磊落
 • guó
 • huà
 • jiā
 • bēi
 • hóng
 • jǐn
 • huà
 • gāo
 • chāo
 • xiǎng
 • shì
 • jiè
 •  
 • 我国大画家徐悲鸿不仅画艺高超享誉世界,
 • ér
 • qiě
 • yǒu
 • hěn
 • gāo
 • de
 • rén
 • pǐn
 •  
 • wéi
 • rén
 • gāng
 • zhèng
 • gěng
 • jiè
 •  
 • tòng
 • hèn
 • 而且有很高的人品,为人刚正耿介。他痛恨那
 • xiē
 • yán
 • shì
 • de
 • suǒ
 • wèi
 •  
 • shù
 • jiā
 •  
 •  
 • jué
 • wéi
 • fǎn
 • dòng
 • 些趋炎附势的所谓“艺术家”。他拒绝为反动
 • tóu
 • jiǎng
 • jiè
 • shí
 • huà
 • xiàng
 •  
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • zhèng
 • wén
 • huà
 • yùn
 • dòng
 • wěi
 • yuán
 • huì
 • 头子蒋介石画像,国民党政府文化运动委员会
 • zhǔ
 • rèn
 • zhāng
 • dào
 • fān
 • wéi
 • dēng
 • mén
 • wēi
 • xié
 • shuō
 •  
 •  
 • xiān
 • shēng
 • hái
 • shì
 • lěng
 • 主任张道藩为此登门威胁说:“徐先生还是冷
 • jìng
 • diǎn
 • hǎo
 •  
 • shì
 • cái
 • huá
 • héng
 • de
 • shù
 • jiā
 •  
 • fèng
 • quàn
 • 静点好,你是才华横溢的大艺术家,我奉劝你
 • yào
 • zuò
 • zhè
 • yàng
 • chǔn
 • de
 • shì
 •  
 • miǎn
 • hòu
 • huǐ
 • hèn
 •  
 •  
 • bēi
 • 不要做这样愚蠢的事,免得以后悔恨。”徐悲
 • hóng
 • miè
 • shì
 • shuō
 •  
 •  
 • huǐ
 • hèn
 •  
 • zhī
 • néng
 • gǎn
 • dào
 • háo
 •  
 • yīn
 • wéi
 • 鸿蔑视地说:“悔恨?我只能感到自豪!因为
 • de
 • zuò
 • yòu
 • míng
 • shì
 • shēng
 • guān
 • cái
 •  
 • jīn
 • qián
 • měi
 •  
 • ér
 • de
 • zuò
 • 你的座右铭是升官发财,金钱美女。而我的座
 • yòu
 • míng
 • shì
 • rén
 • yǒu
 • ào
 •  
 • dàn
 • ào
 •  
 •  
 • 右铭则是人不可有傲气,但不可无傲骨!”
 • shū
 • duì
 • lián
 • xuán
 • táng
 • shàng
 •  
 •  
 • chí
 • piān
 • jiàn
 •  
 • 他自书一副对联悬于堂上:“独持偏见,一
 • háng
 •  
 •  
 • biǎo
 • míng
 • gāng
 • zhèng
 • de
 • rén
 •  
 • 意孤行。”以表明自己刚正的人格。
 • dàn
 • dīng
 • nòng
 • chén
 • 但丁戏答弄臣
 • dàn
 • dīng
 • shì
 • zhōng
 • shì
 • zhe
 • míng
 • de
 • shī
 • rén
 •  
 • dài
 • biǎo
 • zuò
 • 但丁是意大利中世纪著名的诗人。其代表作
 • zhǎng
 • shī
 •  
 • shén
 •  
 • guǎng
 • fàn
 • fǎn
 • yìng
 • zhōng
 • shì
 • hòu
 • de
 • shè
 • 长诗《神曲》广泛反映中世纪后期意大利的社
 • huì
 • shēng
 • huó
 •  
 • qiǎn
 • guì
 • jiāo
 • huì
 • tǒng
 • zhì
 • de
 • zuì
 • è
 •  
 • yóu
 • 会生活,大胆谴责贵族和教会统治的罪恶。由
 • fǎn
 • duì
 • fēng
 • guì
 •  
 • yīn
 • zāo
 • shòu
 • hài
 •  
 • shēng
 • huó
 • pín
 • hán
 • 于他反对封建贵族,因此遭受迫害,生活贫寒
 •  
 • yǒu
 •  
 • dào
 • wèi
 • qīn
 • wáng
 • de
 • nòng
 • chén
 •  
 • nòng
 • chén
 • zhuāng
 • qiāng
 • zuò
 • 有一次,遇到一位亲王的弄臣,弄臣装腔作
 • shì
 • shuō
 •  
 • 势地说:
 •  
 • cōng
 • míng
 • jué
 • dǐng
 •  
 • dàn
 • shì
 • pín
 • qióng
 •  
 • ne
 •  
 • suī
 • rán
 • “你聪明绝顶,但是贫穷;可我呢,虽然愚
 • bèn
 •  
 • dàn
 • shì
 • yǒu
 •  
 • èn
 •  
 • zhè
 • shì
 • zěn
 • me
 • huí
 • shì
 • ne
 •  
 •  
 • 笨,但是富有。嗯,这是怎么回事呢?”
 • dàn
 • dīng
 • wàng
 • zhe
 • zhè
 • wèi
 • chǔn
 • tòu
 • dǐng
 • de
 • yǒu
 • qián
 • rén
 •  
 • gǎn
 • dào
 • è
 • xīn
 • 但丁望着这位愚蠢透顶的有钱人,感到恶心
 •  
 • lěng
 • xiào
 • shēng
 •  
 • zhǐ
 • le
 • zhǐ
 •  
 • yòu
 • zhǐ
 • le
 • zhǐ
 • shuō
 •  
 •  
 • ,冷笑一声,指了指自己,又指了指他说:“
 • jiāng
 • lái
 •  
 • dào
 • de
 • shì
 • xiàng
 • zhè
 • yàng
 • de
 • rén
 •  
 • ér
 • shì
 • xiàng
 • 将来,我遇到的是像我这样的人,而不是像你
 • yàng
 • de
 • rén
 •  
 • jiù
 • yǒu
 •  
 •  
 • 那样的人,我就富有啦。”
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • xiàng
 • fǎn
 • dòng
 • jiāo
 • huì
 • tiāo
 • zhàn
 • 米开朗琪罗向反动教会挑战
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • shì
 • ōu
 • zhōu
 • wén
 • xìng
 • shí
 • ?
 • fēn
 • tīng
 • 米开朗琪罗是欧洲文艺复兴时期与达?芬厅齐
 • míng
 • de
 • shù
 • shī
 •  
 • 名的艺术大师。
 •  
 • shěn
 • pàn
 •  
 • shì
 • diāo
 •  
 • āi
 • dào
 •  
 •  
 •  
 • 《末日审判》是他继雕塑《哀悼基督》、《
 • wèi
 • xiàng
 •  
 • huà
 •  
 • chuàng
 • shì
 •  
 • hòu
 • de
 • yòu
 • wěi
 • jié
 • 大卫像》和壁画《创世纪》以后的又一伟大杰
 • zuò
 •  
 • yòng
 • le
 • nián
 • shí
 • jiān
 • wéi
 • luó
 • qiān
 • jiāo
 • táng
 • jīng
 • xīn
 • zhì
 • 作。他用了五年时间为罗马西斯迁教堂精心制
 • zuò
 • xíng
 • huà
 •  
 • huà
 • nèi
 • róng
 • lái
 • zōng
 • jiāo
 • chuán
 • shuō
 •  
 • dàn
 • 作一幅巨形壁画。壁画内容来自宗教传说,但
 • zài
 • rén
 • xíng
 • xiàng
 • huà
 • shàng
 • zuò
 • le
 • tīng
 • xīn
 • de
 • chù
 •  
 • 在人物形象刻画上做了厅特新异的处理:基督
 • shì
 • wǎng
 • cháng
 • de
 • rén
 • róng
 • yán
 •  
 • ér
 • shì
 • liǎn
 • shā
 •  
 • xiǎn
 • fēi
 • 不是往常的仁慈容颜,而是一脸杀气,显得非
 • cháng
 • kuáng
 • zào
 •  
 • shì
 • bìng
 • kuàng
 • miàn
 • kǒng
 •  
 • ér
 • shì
 • biǎo
 • qíng
 • 常狂躁;玛丽亚也不是和病况面孔,而是表情
 • lěng
 •  
 • xiàng
 • cán
 • rěn
 • de
 • rén
 •  
 • huà
 • zhōng
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • rén
 • bāo
 • 冷漠,像一个残忍的妇人。画中所有的人物包
 • shèng
 • quán
 • dōu
 • guà
 •  
 • quán
 • shēn
 • luǒ
 • 括基督和圣母玛丽亚全都一丝不挂,全身裸露
 •  
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • duì
 • dāng
 • shí
 • luó
 • zhí
 • zhèng
 • dǎng
 • zhèng
 • mán
 • de
 • jiāo
 • 米开朗琪罗对当时罗马执政党政和野蛮的教
 • huì
 • zhèng
 • zēng
 • hèn
 •  
 • shì
 • jiù
 • yòng
 • jiāo
 • huáng
 • bǎo
 • luó
 • sān
 • shì
 • qiáng
 • 会政府无比憎恨,于是就利用教皇保罗三世强
 • zuò
 • huà
 • de
 • huì
 • jìn
 • háng
 • yǐng
 • shè
 •  
 • xiàng
 • fǎn
 • dòng
 • jiāo
 • huì
 • tǒng
 • zhì
 • zhě
 • 迫他作画的机会进行影射,向反动教会统治者
 • chū
 • le
 • tiāo
 • zhàn
 •  
 • luó
 • jiāo
 • qiān
 • zhǐ
 • huà
 • jiā
 • fàn
 • le
 •  
 • shén
 • zuì
 • 发出了挑战。罗马教迁指责画家犯了“渎神罪
 •  
 •  
 • bǎo
 • luó
 • sān
 • shì
 • mìng
 • gǎi
 • huà
 •  
 • kāi
 • lǎng
 • luó
 • wèi
 • qiáng
 • jiè
 • ”。保罗三世命他改画。米开朗琪罗不畏强界
 •  
 • zhǎn
 • dìng
 • jié
 • tiě
 • huí
 • qiān
 •  
 •  
 • néng
 • gǎi
 •  
 •  
 • ,斩钉截铁地回签:“一笔也不能改!”
 • xiè
 • qín
 • de
 • huí
 • 谢甫琴科的回答
 • xiè
 • qín
 • shì
 • lán
 • 19
 • shì
 • zhe
 • míng
 • shī
 • rén
 •  
 • huà
 • jiā
 •  
 • 谢甫琴科是乌克兰19世纪著名诗人、画家。
 • zhe
 • yǒu
 • shī
 •  
 • chá
 • shǒu
 •  
 •  
 • fǎn
 • yìng
 • lán
 • láo
 • dòng
 • rén
 • 著有诗集《科布查歌手》,反映乌克兰劳动人
 • mín
 • shēng
 • huó
 •  
 • zhǎng
 • shī
 •  
 • mèng
 •  
 • shī
 • piān
 •  
 • gāo
 • jiā
 • suǒ
 •  
 •  
 •  
 • 民生活;长诗《梦》和诗篇《高加索》、《遗
 • zhǔ
 •  
 • děng
 • pēng
 • shā
 • huáng
 • zhuān
 • zhì
 • zhì
 •  
 • 嘱》等抨击沙皇专制制度。
 • tiān
 •  
 • shā
 • huáng
 • xià
 • lìng
 • zhào
 • jiàn
 •  
 • gōng
 • diàn
 • shàng
 • wén
 • bǎi
 • guān
 • 一天,沙皇下令召见他,宫殿上文武百官和
 • guó
 • shǐ
 • chén
 • dōu
 • xiàng
 • shā
 • huáng
 • shēn
 • shēn
 • wān
 • yāo
 • gōng
 • zhì
 • jìng
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • xiè
 • 各国使臣都向沙皇深深弯腰鞠躬致敬。只有谢
 • qín
 • rén
 • ào
 • rán
 • zhàn
 • zhe
 •  
 • lěng
 • yǎn
 • dàn
 • zhe
 • wēi
 • yán
 • de
 • shā
 • 甫琴科一人傲然地站着,冷眼打旦着威严的沙
 • huáng
 •  
 • shā
 • huáng
 • wèn
 •  
 •  
 • shì
 • shí
 • me
 • rén
 •  
 • zěn
 • me
 • wān
 • yāo
 • 皇。沙皇怒问:“你是什么人?怎么不弯腰鞠
 • gōng
 •  
 • shì
 • é
 • guó
 • huáng
 •  
 • shuí
 • gǎn
 • jiàn
 • tóu
 •  
 •  
 • 躬?我是俄国皇帝,谁敢见我不低头?”
 • xiè
 • qín
 • wēi
 • wēi
 • xiào
 • dào
 •  
 •  
 • shì
 • ?
 • 谢甫琴科微微一笑道:“我是塔拉斯?格里戈
 • ?
 • xiè
 • qín
 •  
 • shì
 • yào
 • jiàn
 •  
 • ér
 • shì
 • yào
 • jiàn
 •  
 • ?谢甫琴科。不是我要见你,而是你要见我。
 • ér
 • qiě
 •  
 • guǒ
 • xiàng
 • zhōu
 • wéi
 • de
 • zhè
 • xiē
 • rén
 • yàng
 • zài
 • qián
 • miàn
 • 而且,如果我也像周围的这些人一样在你前面
 • cháng
 • cháng
 • wān
 • yāo
 •  
 • qǐng
 • wèn
 •  
 • zěn
 • me
 • kàn
 • qīng
 • ne
 •  
 •  
 • 常常弯腰,请问,你怎么看得清我呢?“
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • shēng
 • mèi
 •  
 • zhì
 • ráo
 • zuì
 •  
 • 一生无媚骨,至死不饶罪。
 • chén
 •  
 • shí
 • xià
 • wén
 •  
 • 陈毅《读时下杂文》
 • fán
 • shì
 • zǒng
 • zhí
 • shuō
 • wéi
 • hǎo
 •  
 • ruò
 • yǐn
 •  
 • 凡事总以直说为好,若愈隐则愈误。
 • tán
 • tóng
 •  
 • tóng
 • ōu
 • yáng
 • zhōng
 • èr
 • shí
 •  
 • 谭嗣同《同欧阳中鹄二十五》
 • zhī
 • shí
 • yào
 • yuán
 •  
 • háng
 • dòng
 • yào
 • fāng
 •  
 • 知识要圆,行动要方。
 •  
 • de
 • shēng
 • huó
 •  
 • 徐特立《我的生活》
 • bǎo
 • shǒu
 • zhēn
 •  
 • ā
 • shì
 • mèi
 •  
 • 宝守真理,不阿世媚俗。
 • xùn
 •  
 • wén
 • huà
 • piān
 • zhì
 • lùn
 •  
 • 鲁迅《文化偏至论》
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • méi
 • yǒu
 • shuō
 • zhēn
 • xīn
 • huà
 • gèng
 • kùn
 • nán
 • de
 • shì
 • le
 •  
 • dàn
 • 世界上没有比说真心话更困难的事了,但也
 • méi
 • yǒu
 • ā
 • fèng
 • chéng
 • gèng
 • róng
 • de
 • shì
 •  
 • 没有比阿谀奉承更容易的事。
 • [
 • é
 • ]
 • tuó
 • tuǒ
 •  
 • zuì
 •  
 • []陀思妥耶夫斯基《罪与罚》
 • róng
 • èr
 •  
 • xié
 • zhèng
 • liǎng
 •  
 • 一不容二,邪正不两立。
 • míng
 • ?
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • ?薛宣《读书录》
 • hǎi
 • de
 • shuǐ
 •  
 • shì
 • néng
 • wēn
 • de
 •  
 • ào
 • de
 • xīn
 •  
 • shì
 • 大海的水,是不能温热的;孤傲的心,是不
 • néng
 • ruǎn
 • huà
 • de
 •  
 • 能软化的。
 • bīng
 • xīn
 •  
 • fán
 • xīng
 •  
 • 冰心《繁星》
 • shì
 •  
 • huàn
 • gǎi
 •  
 • 士不以利移,不以患改。
 • hàn
 • ?
 • liú
 • xiàng
 •  
 • shuō
 • yuàn
 • ?
 • shuō
 • cóng
 •  
 • ?刘向《说苑?说丛》
 • qiú
 •  
 • fěi
 •  
 • zhèng
 • shēn
 • zhí
 • háng
 •  
 • zhòng
 • xié
 •  
 • 不求誉,不僻诽,正身直行,众邪自息。
 •  
 • huái
 • nán
 •  
 • 《淮南子》
 • xīn
 • rén
 •  
 • miàn
 • cán
 •  
 • 心不负人,面无惭色。
 • míng
 • ?
 • tīng
 •  
 • cǎo
 •  
 • ?叶子厅《草木子》
 • xīn
 • shù
 • zhèng
 •  
 • shì
 • shì
 • zhèng
 •  
 • 心术不正,即事事不正。
 • míng
 • ?
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • ?薛宣《读书续录》
 • níng
 • zhèng
 • zhí
 • ér
 • bài
 •  
 • guǐ
 • zhà
 • ér
 • shèng
 •  
 • 宁正直而败,毋诡诈而胜。
 • cài
 • yuán
 • péi
 •  
 • yùn
 • dòng
 • huì
 • de
 • yào
 •  
 • 蔡元培《运动会的需要》
 • chū
 • ér
 • rǎn
 •  
 • 出淤泥而不染。
 • sòng
 • ?
 • zhōu
 • dūn
 •  
 • ài
 • lián
 • shuō
 •  
 • ?周敦颐《爱莲说》
 • yuán
 • qīng
 • liú
 • qīng
 •  
 • xīn
 • zhèng
 • shì
 • zhèng
 •  
 • 源清则流清,心正则事正。
 • míng
 • ?
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • ?薛宣《读书续录》
 • jiù
 • shì
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • rèn
 • chū
 • zhēn
 • miàn
 •  
 • néng
 • hán
 • de
 • 就是世界上认不出真面目,我也不能含糊的
 • guò
 • tiān
 •  
 • 过一天。
 • ráo
 • mèng
 • kǎn
 •  
 •  
 • 饶孟侃《无题》
 • jiàn
 • guì
 • ér
 • shēng
 • chǎn
 • róng
 • zhě
 • zuì
 • chǐ
 •  
 • pín
 • qióng
 • ér
 • zuò
 • jiāo
 • tài
 • 见富贵而生谄容者最可耻,遇贫穷而作骄态
 • zhě
 • jiàn
 • shèn
 •  
 • 者贱莫甚。
 • qīng
 • ?
 • zhū
 • bǎi
 •  
 • zhì
 • jiā
 • yán
 •  
 • ?朱柏庐《夫子治家格言》
 • néng
 • wéi
 • dòu
 • shé
 • yāo
 •  
 • quán
 • quán
 • shì
 • xiāng
 • xiǎo
 • rén
 •  
 • 不能为五斗米折腰,拳拳事乡里小人。
 •  
 • jìn
 • shū
 • ?
 • táo
 • qián
 • chuán
 •  
 • 《晋书?陶潜传》
 • ān
 • néng
 • cuī
 • méi
 • shé
 • yāo
 • shì
 • quán
 • guì
 •  
 • shǐ
 • kāi
 • xīn
 • yán
 •  
 • 安能摧眉折腰事权贵,使我不得开心颜。
 • táng
 • ?
 • bái
 •  
 • mèng
 • yóu
 • tiān
 • lǎo
 • yín
 • liú
 • bié
 •  
 • ?李白《梦游天姥吟留别》
 • róu
 •  
 • gāng
 •  
 • 柔亦不茹,刚亦不吐。
 •  
 • shī
 • jīng
 • ?
 • ?
 • chéng
 • mín
 •  
 • 《诗经?大雅?丞民》
 • bāng
 • yǒu
 • dào
 • shǐ
 •  
 • bāng
 • dào
 • shǐ
 •  
 • 邦有道如矢,邦无道如矢。
 •  
 • lùn
 • ?
 • wèi
 • líng
 • gōng
 •  
 • 《论语?卫灵公》
 • yóu
 • wèi
 • kěn
 • shū
 • xīn
 •  
 • pín
 • néng
 • nài
 •  
 • 死犹未肯输心去,贫亦其能奈我何?
 • míng
 • ?
 • huáng
 • zōng
 •  
 • shān
 • yǒng
 •  
 • ?黄宗羲《山居杂咏》
   

  相关内容

  惜时

 • X
 • shí
 • X惜时
 • shí
 • jiān
 • qíng
 • shāo
 • zòng
 • shì
 •  
 • rán
 • ér
 •  
 • duì
 • zhēn
 • shí
 • jiān
 • de
 • 时间无情稍纵即逝。然而,对于珍惜时间的
 • rén
 •  
 • què
 • kuì
 • zèng
 • qióng
 • de
 • zhì
 • huì
 • cái
 •  
 • yǒu
 • rén
 • shí
 • 人,它却馈赠以无穷的智慧和财富。有人把时
 • jiān
 • zuò
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • qiē
 • chéng
 • jiù
 • de
 • rǎng
 •  
 • shì
 • de
 •  
 • zhī
 • yào
 • xīn
 • 间比作世界上一切成就的土壤,是的,只要辛
 • qín
 • gēng
 • yún
 •  
 • jiāng
 • xiàn
 • gěi
 • láo
 • dòng
 • zhě
 • tián
 • měi
 • de
 • guǒ
 • shí
 •  
 • 勤耕耘,它将献给劳动者以甜美的果实。
 • tóng
 • gōng
 • 异曲同工
 • míng
 • dài
 • yǒu
 • liǎng
 • wèi
 • xiān
 • shēng
 •  
 • wèi
 • míng
 • 明代有两位先生,一位名

  植物

 • xiān
 • rén
 • zhǎng
 • 仙人掌
 • zhù
 • zài
 • méi
 • yǒu
 • shuǐ
 • de
 • 住在没有水的
 • shā
 • 沙漠里
 • zhī
 • hǎo
 • shēn
 • chū
 • hěn
 • duō
 • de
 • shǒu
 • 只好伸出很多的手
 • xiàng
 • fāng
 • shuō
 •  
 • 向四方说:
 • gěi
 • shuǐ
 • 给我水
 • fān
 • qié
 • 番茄你
 • zhǎng
 • zài
 • shù
 • shàng
 • 不长在树上
 • què
 • huān
 • 却喜欢
 • nóng
 • rén
 • 爬农人替你
 • de
 • jià
 • 搭的架子
 • hǎo
 • wán
 • 好顽皮喔
 • xiào
 • 一笑你
 • de
 • liǎn
 • jiù
 • hóng
 • le
 • 你的脸就红了
 • xiāng
 • de
 • liáng
 • tíng
 • zěn
 • me
 • zhè
 • me
 • xiǎo
 • 香菇你的凉亭怎麽这麽小
 • zhī
 • gòu
 • zhē
 • liáng
 • 只够你一个遮凉
 • xià
 • 下一次

  环保

 • huán
 • bǎo
 • 环保
 • liáng
 • hǎo
 • de
 • rán
 • huán
 • jìng
 •  
 • shì
 • rén
 • lèi
 • cún
 • zài
 •  
 • yán
 • de
 • zhì
 • 良好的自然环境,是人类存在、延续的物质
 • chǔ
 •  
 • rán
 • huán
 • jìng
 • shì
 • zhǐ
 • qiú
 • shàng
 • yǒu
 • shēng
 • mìng
 • de
 • fàn
 • wéi
 •  
 • tōng
 • 基础。自然环境是指地球上有生命的范围,通
 • cháng
 • yòu
 • jiào
 • shēng
 • quān
 •  
 • shēng
 • quān
 • shì
 • zūn
 • xún
 • píng
 • héng
 • de
 • xún
 • huán
 • 常又叫生物圈。生物圈是遵循平衡法则的循环
 • tǒng
 •  
 • yǒu
 • tiān
 • rán
 • jìng
 • zuò
 • yòng
 •  
 • guǒ
 • tiān
 • rán
 • jìng
 • huáng
 • zāo
 • shòu
 • 系统,有天然自净作用,如果天然自净徨遭受
 • rén
 • wéi
 • huài
 •  
 • huán
 • jìng
 • jiù
 • huì
 • shòu
 • dào
 • rǎn
 •  
 • rén
 • lèi
 • 人为破坏,环境就会受到污染,人类

  工矿

 • zhè
 • shì
 • de
 • láo
 • dòng
 • chǎng
 • miàn
 •  
 • tiáo
 • gāo
 • zhěng
 • de
 • "
 • 这是一个巨大的劳动场面:一条高大整齐的"
 • shān
 • lǐng
 • "
 • liǎng
 • shān
 • tóu
 • lián
 • zài
 • le
 •  
 • tiáo
 • tiáo
 • mǎng
 • 山岭"把两个山头联在了一起,一条条巨蟒似
 • de
 • juàn
 • chǎng
 • zài
 • shàng
 •  
 • shā
 •  
 • shí
 • kuài
 • xiàng
 • zhǎng
 • le
 • tuǐ
 •  
 • 的卷场机趴在大坝上,沙子、石块象长了腿,
 • dòng
 • liú
 • dào
 • dǐng
 • shàng
 •  
 • shàng
 • xià
 • dào
 • chù
 • shì
 • rén
 •  
 • chē
 • 自动地流到坝顶上。坝上坝下到处是人,汽车
 •  
 • tuī
 • zài
 • cōng
 • máng
 • bēn
 • pǎo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • wáng
 • yuàn
 • .推土机在匆忙地奔跑……。(王愿

  忍让

 • rěn
 • ràng
 • 忍让
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • zhì
 • yǒng
 • de
 • biǎo
 • xiàn
 •  
 • jiào
 • shí
 • de
 • 忍让,是大智大勇的表现,它不计较一时的
 • gāo
 •  
 • yǎn
 • qián
 • de
 • shī
 •  
 • ér
 • shì
 • xiōng
 • huái
 • quán
 •  
 • zhe
 • yǎn
 • wèi
 • lái
 • 高低,眼前的得失,而是胸怀全局,着眼未来
 •  
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • kuān
 • guǎng
 • de
 • xiōng
 • huái
 •  
 • ;忍让,是一种美德,它以宽广的胸怀,无私
 • de
 • xīn
 • líng
 • róng
 • rén
 •  
 • tuán
 • jié
 • rén
 •  
 • gǎn
 • huà
 • rén
 •  
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • 的心灵去容纳人,团结人,感化人。忍让,是
 • zhǒng
 • xiū
 • yǎng
 •  
 • miàn
 • duì
 • róng
 • huǐ
 •  
 • jīng
 • 一种修养,它面对荣辱毁誉,不惊不喜

  热门内容

  古老的朝鲜思乡曲

 •  
 •  
 •  
 • ā
 • láng
 •  
 • shì
 • shǒu
 • lǎo
 • de
 • cháo
 • xiān
 • mín
 •  
 • xiàng
 •  《阿里郎》是一首古老的朝鲜民歌,它象
 • zhēng
 • zhe
 • cháo
 • xiān
 • rén
 • mín
 • de
 • xìng
 •  
 • luè
 • dài
 • bēi
 • shāng
 • de
 • xuán
 •  
 • 征着朝鲜人民不屈的性格。略带悲伤的旋律,
 • wěi
 • wǎn
 • chán
 • mián
 •  
 • shǐ
 • rén
 • lián
 • xiǎng
 • cháo
 • xiān
 • mín
 • nán
 • de
 • shǐ
 •  
 • 委婉缠绵,使人联想起朝鲜民族苦难的历史。
 • xiàng
 • chuán
 • láng
 • shì
 • nóng
 • mín
 • de
 • lǐng
 • xiù
 •  
 • shī
 • bài
 • hòu
 •  
 • biàn
 • 相传里郎是农民起义的领袖,起义失败后,便
 • yǐn
 • zài
 • shēn
 • shān
 • zhōng
 •  
 • tiān
 •  
 • láng
 • wài
 • chū
 • guī
 • 和妻子隐蔽在深山中。一天,里郎外出归

  让我感动的事

 •  
 •  
 • yǒu
 • jiàn
 • shì
 •  
 • ràng
 • dào
 • jīn
 • nán
 • wàng
 •  
 •  有一件事,让我到今难忘。
 •  
 •  
 • shì
 • yán
 • de
 • xià
 • tiān
 •  
 • péi
 • zhe
 • jiě
 • jiě
 • yīng
 •  那是一个炎热的夏天,我陪着姐姐去应
 • pìn
 •  
 • zài
 • shàng
 •  
 • kàn
 • dào
 • shǎo
 • rén
 • wéi
 • zài
 • lěng
 • yǐn
 • tān
 • biān
 • mǎi
 • lěng
 • yǐn
 • 聘,在路上,看到不少人围在冷饮摊边买冷饮
 •  
 • zhí
 • hǎn
 • zhe
 •  
 • jiě
 • jiě
 • què
 • háo
 • huì
 •  
 • zǒu
 • le
 • hěn
 • 。我直喊着热,可姐姐却丝毫不理会,走了很
 • zhǎng
 • duàn
 • shí
 • jiān
 •  
 • zhōng
 • dào
 • le
 • de
 •  
 • zhè
 • jiā
 • gōng
 • 长一段时间,终于到达了目的地,这家公

  我发现生活中的美

 •  
 •  
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • de
 • měi
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • zhǒng
 •  
 • yǒu
 • shēng
 • huó
 • měi
 •  
 • rán
 •  世界上的美有很多种,有生活美、自然
 • měi
 •  
 • xīn
 • líng
 • měi
 •  
 • wài
 • biǎo
 • měi
 •  
 • zhe
 • měi
 •  
 • yán
 • měi
 •  
 • dòng
 • zuò
 • 美、心灵美、外表美、衣着美、语言美、动作
 • měi
 •  
 • zǒng
 • zhī
 • hěn
 • duō
 • hěn
 • duō
 •  
 • ér
 • jīn
 • tiān
 • yào
 • shuō
 • de
 • měi
 • jiù
 • shì
 • shēng
 • 美、总之很多很多,而我今天要说的美就是生
 • huó
 • zhōng
 • de
 • měi
 •  
 • 活中的美。
 •  
 •  
 • shèng
 • xià
 • de
 • wǎn
 •  
 • rén
 • zài
 • jiā
 • děng
 • zhe
 •  盛夏的夜晚,我独自一人在家里等着父
 • huí
 • lái
 •  
 • tīng
 • jiàn
 • yǒu
 • 母回来。我听见有

  春天的校园

 •  
 •  
 • chūn
 • tiān
 • lái
 • le
 •  
 • wàn
 •  
 • shēng
 • mào
 • rán
 •  
 • men
 •  春天来了,万物复苏、生机茂然,我们
 • de
 • xué
 • xiào
 • gèng
 • shì
 • měi
 • huà
 • juàn
 •  
 • 的学校更是美如画卷。
 •  
 •  
 • dāng
 • kuà
 • jìn
 • men
 • xué
 • xiào
 • shí
 •  
 • yǎn
 • kàn
 • dào
 • jiù
 • shì
 •  当你跨进我们学校时,第一眼看到就是
 • gāo
 • zhuàng
 • de
 • mián
 • shù
 • duō
 • shù
 • pǐn
 • de
 • shù
 • zhǎng
 • 一棵高大粗壮的木棉树和许多艺术品的艺术长
 • láng
 •  
 • rán
 • hòu
 • kàn
 • dào
 • zhì
 • sān
 • nián
 • de
 • jiāo
 • xué
 • lóu
 •  
 • jiāo
 • xué
 • lóu
 • qián
 • 廊。然后看到一至三年级的教学楼,教学楼前
 • yǒu
 • duō
 • 有许多

  小虫

 •  
 •  
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • zuò
 • zài
 • dēng
 • xià
 • kǎo
 • dào
 • shù
 • xué
 •  一天晚上,我坐在灯下思考一道数学题
 •  
 • nán
 • shí
 • fèn
 •  
 • nòng
 • xīn
 • zhōng
 • hěn
 • fán
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • 。题难度十分大,把我弄得心中很烦。这时,
 • rán
 • yǒu
 • zhī
 • de
 • chóng
 •  
 • luò
 • zài
 • de
 • zuò
 • 忽然有一只不及米粒大的虫子,落在我的作业
 • běn
 • shàng
 •  
 • hái
 • shí
 • shàn
 • dòng
 • de
 • chì
 • bǎng
 •  
 • yòng
 • shǒu
 • jiāng
 • ān
 • zhù
 • 本上,还不时扇动它的翅膀。我用手将她安住
 •  
 • běn
 • wéi
 • jié
 • shù
 • le
 • shēng
 • mìng
 •  
 • shuí
 • zhī
 •  
 • ,本以为它结束了生命,谁知,他