疯子勃莱昂的故事

 • 作文字数450字
 •  
 •  
 • zài
 • bīng
 • dǎo
 • mǒu
 •  
 • yǒu
 • shí
 • hòu
 •  
 • yǒu
 • guó
 • wáng
 •  在冰岛某地。有一个时候,有一个国王和
 • de
 • wáng
 • hòu
 • tǒng
 • zhì
 • zhe
 • zhōng
 • shí
 • ér
 • cóng
 • de
 • mín
 •  
 • wáng
 • hòu
 • 他的王后统治着一个忠实而服从的民族。王后
 • shì
 • wēn
 • róu
 • ér
 • shàn
 • liáng
 • de
 •  
 • tīng
 • jiàn
 • yǒu
 • rén
 • jiǎng
 •  
 • dàn
 • guó
 • 是温柔而善良的,不大听见有人讲起她。但国
 • wáng
 • shì
 • tān
 • xīn
 • ér
 • cán
 • de
 •  
 • yīn
 • xiē
 • hài
 • de
 • rén
 •  
 • duì
 • 王是贪心而残酷的,因此那些害怕他的人,对
 • de
 • háng
 • yōu
 • diǎn
 • bǎi
 • bān
 • sòng
 • yáng
 • zhe
 •  
 • dōu
 • xiǎng
 • zhēng
 • de
 • chǒng
 • 他的德行和优点百般颂扬着,都想争得他的宠
 • ài
 •  
 • kào
 • le
 • de
 • lìn
 •  
 • guó
 • wáng
 • yǒu
 • zhe
 • hǎo
 • xiē
 • gōng
 • diàn
 •  
 • nóng
 • chǎng
 • 爱。靠了他的吝啬,国王有着好些宫殿、农场
 •  
 • shēng
 • chù
 •  
 • jiā
 • shǒu
 • shì
 •  
 • zhè
 • xiē
 • dōng
 •  
 • zhēn
 • shì
 • 、牲畜,家具和手饰。这些东西,真是不计其
 • shù
 •  
 • dàn
 • shì
 • yuè
 • duō
 • yuè
 • tān
 • xīn
 •  
 • guǎn
 • rén
 • qióng
 • rén
 •  
 • luò
 • 数,但是他越多越贪心。不管富人和穷人,落
 • zài
 • shǒu
 •  
 • zǒng
 • shì
 • miǎn
 • le
 • dǎo
 • méi
 •  
 • 在他手里,总是免不了倒霉。
 •  
 •  
 • rào
 • guò
 • wáng
 • gōng
 • g
 • yuán
 • de
 • jìn
 • tóu
 •  
 • yǒu
 • jiān
 • máo
 •  
 •  绕过王宫花园的尽头,有一间茅屋,
 • shēng
 • huó
 • zhe
 • lǎo
 • nóng
 • nián
 • lǎo
 • de
 •  
 • shàng
 • tiān
 • 那里生活着一个老农夫和他年老的妻子。上天
 • gěi
 • le
 • men
 • hái
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • men
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • cái
 • chǎn
 •  
 • 给了他们七个孩子,这就是他们所有的财产。
 • lìng
 • wài
 •  
 • zhè
 • duì
 • hǎo
 • rén
 • zhī
 • yǒu
 • tóu
 • míng
 • jiào
 • de
 • niú
 •  
 • 另外,这对好人只有一头名叫皮阁拉的母牛,
 • yòng
 • wéi
 • chí
 • zhè
 • rén
 • kǒu
 • zhòng
 • duō
 • de
 • jiā
 • tíng
 •  
 • zhè
 • shì
 • tóu
 • fēi
 • cháng
 • 用以维持这个人口众多的家庭。这是一头非常
 • hǎo
 • kàn
 • de
 • niú
 •  
 • yǒu
 • zhe
 • hēi
 • bái
 • xiàng
 • jiān
 • de
 • g
 • wén
 •  
 • xiǎo
 • qiǎo
 • líng
 • 好看的母牛。它有着黑白相间的花纹,小巧玲
 • lóng
 • de
 • jiǎo
 •  
 • yōu
 • chóu
 • ér
 • wēn
 • róu
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • dāng
 • rán
 •  
 • měi
 • 珑的角,和忧愁而温柔的大眼睛。当然,美丽
 • zhī
 • guò
 • shì
 • zuì
 • xiǎo
 • de
 • jià
 • zhí
 •  
 • men
 • měi
 • tiān
 • yòng
 • sān
 • 只不过是它最小的价值;他们每天用它挤三次
 • nǎi
 •  
 • de
 • nǎi
 • cóng
 • lái
 • shǎo
 • shí
 • páng
 •  
 • duì
 • de
 • zhǔ
 • rén
 • 奶,它的奶从来不少于四十磅。它对它的主人
 • men
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • qīn
 •  
 • měi
 • tiān
 • zhōng
 •  
 • dāng
 • huǎng
 • zhe
 • chōng
 • 们是这样地亲热,每天中午,当它晃着它那充
 • mǎn
 • zhe
 • nǎi
 • shuǐ
 • de
 • fáng
 • huí
 • dào
 • jiā
 • lái
 • shí
 •  
 • zǒng
 • shì
 • lǎo
 • yuǎn
 • jiù
 • 满着奶水的乳房回到家里来时,总是老远地就
 • jiào
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • ràng
 • zhǔ
 • rén
 • bāng
 • zhù
 •  
 • zhēn
 • shì
 • jiā
 • tíng
 • 叫着,好让主人去帮助它。皮阁拉真是家庭里
 • de
 • kuài
 •  
 • 的快乐。
 • fēng
 • lái
 • áng
 • de
 • shì
 • -01
 • 疯子勃莱昂的故事-01
 • fēng
 • lái
 • áng
 • de
 • shì
 • -02
 • 疯子勃莱昂的故事-02
 • fēng
 • lái
 • áng
 • de
 • shì
 • -03
 • 疯子勃莱昂的故事-03
 • fēng
 • lái
 • áng
 • de
 • shì
 • -04
 • 疯子勃莱昂的故事-04
   

  相关内容

  教堂

 • hěn
 • shǎo
 • yǒu
 • shí
 • me
 • zhù
 • shàng
 • de
 • zhèng
 • miàn
 • yàng
 • piāo
 • liàng
 • 一定很少有什么建筑比得上它的正面那样漂亮
 • de
 • le
 •  
 • yǒu
 • sān
 • lián
 • zài
 • pái
 • de
 • mén
 •  
 • yǒu
 • èr
 • shí
 • 的了,那里有三个联在一排的大门,有二十一
 • chuān
 • zhe
 • jiù
 • de
 • xiù
 • g
 • páo
 • de
 • wáng
 • de
 • shén
 • kān
 •  
 • zhōng
 • jiān
 • de
 • 个穿着旧的绣花袍子的帝王的神龛;中间的巨
 • tiān
 • chuāng
 • bèi
 • liǎng
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • héng
 • chuāng
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • shī
 • 大天窗被两个小小的横窗护着,好象一个牧师
 • bèi
 • zhí
 • shì
 • zhí
 • shì
 • péi
 • zhe
 • yàng
 •  
 • zuò
 • kōng
 • g
 • de
 • gāo
 • 被执事和副执事陪着一样。一座缕空花的高

  草原

 • yuè
 • shāo
 •  
 • zài
 • méng
 • cǎo
 • yuán
 • shàng
 •  
 • dào
 • chù
 • dōu
 • shì
 • kāi
 • bài
 • de
 • g
 • 五月梢,在蒙古草原上,到处都是开不败的花
 • duǒ
 •  
 • 朵。
 •  
 •  
 •  
 •  
 • …………
 • shàng
 • shì
 • piàn
 • zhǎn
 • xīn
 • jiāo
 • de
 • cǎo
 •  
 • zài
 • cǎo
 •  
 • 地上是一片崭新娇绿的草色。在草棵子里,
 • kāi
 • fàng
 • le
 • lán
 • de
 • lán
 • g
 •  
 • fěn
 • de
 • g
 •  
 • xiǎo
 • bàn
 • de
 • 开放了蓝色的马兰花,粉色的喇叭花,小瓣的
 • yǎn
 • jīng
 • g
 •  
 • dàn
 • de
 • g
 •  
 • fēng
 • chuī
 • guò
 • lái
 •  
 • de
 • 猫眼睛花,素淡的野菊花。风吹过来,簇簇的
 • yuè
 • cǎo
 • quán
 • zài
 • diǎn
 • tóu
 • yāo
 •  
 • chē
 • 五月杂草全在点头哈腰,车

  自然素描

 •  
 •  
 • [
 • zuò
 • zhě
 • jiǎn
 • jiè
 • ]
 •  [作者简介]
 •  
 •  
 •  
 • liè
 • ěr
 •  
 • 1864
 •  
 • 1901
 •  
 •  
 • guó
 •  儒勒·列那尔(18641901),法国
 • zuò
 • jiā
 •  
 • zǎo
 • nián
 • dāng
 • guò
 • zhí
 • yuán
 •  
 • jiā
 • tíng
 • jiāo
 • shī
 •  
 • 22
 • suì
 • chū
 • bǎn
 • le
 • 作家,早年当过职员、家庭教师。22岁出版了
 • shī
 •  
 • méi
 • guī
 • g
 •  
 •  
 • chū
 • chuàng
 • zuò
 • shòu
 • rán
 • zhǔ
 • yǐng
 • xiǎng
 • 诗集《玫瑰花集》,初期创作受自然主义影响
 •  
 • hòu
 • zhuǎn
 • xiàng
 • xiàn
 • shí
 • zhǔ
 •  
 • zhǔ
 • yào
 • zuò
 • pǐn
 • yǒu
 •  
 • luó
 • bo
 •  
 • ,后转向现实主义。主要作品有《胡萝卜须》
 •  
 •  
 • shēng
 • 、《寄生

  传奇动作

 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵

  尼尔斯骑鹅历险记

 •  
 •  
 • běn
 • shū
 • shì
 • ruì
 • diǎn
 • zuò
 • jiā
 • sāi
 • ěr
 •  
 • luò
 • de
 • dài
 •  本书是瑞典女作家塞尔玛·拉格洛芙的代
 • biǎo
 • zuò
 •  
 • 1909
 • nián
 • róng
 • huò
 • nuò
 • bèi
 • ěr
 • wén
 • xué
 • jiǎng
 •  
 • jīn
 • bèi
 • 表作,1909年荣获诺贝尔文学奖,迄今已被译
 • chéng
 • shí
 • zhǒng
 • wén
 •  
 • shū
 • zhōng
 • shì
 • qíng
 • jiē
 • jiào
 • jiǎn
 • dān
 •  
 • xiě
 • 成五十余种文字。书中故事情节比较简单,写
 • míng
 • jiào
 • ěr
 • de
 • 14
 • suì
 • xiǎo
 • nán
 • hái
 • de
 • shì
 •  
 • jiā
 • zhù
 • 一个名叫尼尔斯的14岁小男孩的故事,他家住
 • ruì
 • diǎn
 • nán
 •  
 • ài
 • shū
 • xué
 •  
 • diào
 • dǎo
 • dàn
 • 瑞典南部,不爱读书学习,调皮捣蛋

  热门内容

  王国之旅

 •  
 •  
 • xiǎo
 • xióng
 • bèn
 • bèn
 • hǎo
 • róng
 • cóng
 • de
 • xué
 • xiào
 • táo
 • le
 •  小熊笨笨好不容易从那可怕的学校逃了
 • chū
 • lái
 •  
 • kuáng
 • bēn
 • lái
 • dào
 • le
 • yóu
 • wáng
 • guó
 •  
 • kàn
 • pái
 •  
 • 出来,一路狂奔来到了游戏王国,一看牌子,
 • xiǎo
 • xióng
 • bèn
 • bèn
 • cái
 • zhī
 • dào
 •  
 • jīn
 • tiān
 • néng
 • wán
 • ér
 • le
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • 小熊笨笨才知道,今天不能玩儿了,只有去语
 • wén
 • wáng
 • guó
 •  
 • shù
 • xué
 • wáng
 • guó
 • yīng
 • wáng
 • guó
 •  
 • shuí
 • ràng
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • xīng
 • 文王国、数学王国和英语王国,谁让今天是星
 • ya
 • hái
 • shì
 • wáng
 • guó
 • ba
 •  
 • zǒng
 • dāi
 • 期一呀还是去一个王国吧,总比呆

  青岛夜景

 •  
 •  
 • ā
 •  
 • qīng
 • dǎo
 • jǐng
 • shì
 • cǎi
 • bān
 • lán
 • de
 •  
 • shì
 • lìng
 • rén
 • liú
 •  啊!青岛夜景是五彩斑斓的,是令人流
 • lián
 • wàng
 • fǎn
 • de
 •  
 • 连忘返的。
 •  
 •  
 • jiàng
 • lín
 •  
 • qīng
 • dǎo
 • jiē
 • shàng
 • huá
 • dēng
 • gāo
 • zhào
 •  
 •  夜幕降临,青岛大街上华灯高照。我和
 • huǒ
 • bàn
 • men
 • zǒu
 • chū
 • háng
 • shè
 •  
 • màn
 • zài
 • qīng
 • dǎo
 • de
 • jiē
 • shàng
 •  
 • 伙伴们走出旅行社,漫步在青岛的大街上。路
 • zhí
 • zhí
 • de
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • zhí
 • shēn
 • xiàng
 • yuǎn
 • fāng
 •  
 • wàng
 • dào
 • tóu
 •  
 • 笔直笔直的,好象一直伸向远方,望不到头。
 • jìng
 • jìng
 • de
 •  
 • páng
 • de
 • 夜静静的,路旁的

  一件小事

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • shàng
 • xué
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • kàn
 • jiàn
 • le
 • jiàn
 • xiǎo
 • shì
 •  那天,我上学的时候,看见了一件小事
 •  
 • zhè
 • shì
 • qíng
 • suī
 • rán
 • xiǎo
 •  
 • dàn
 • shì
 • què
 • ràng
 • gǎn
 • shòu
 • fēi
 • cháng
 • de
 • shēn
 •  
 • 。这事情虽然小,但是却让我感受非常的深。
 •  
 •  
 • bèi
 • zhe
 • shū
 • bāo
 •  
 • hēng
 • zhe
 • huān
 • kuài
 • de
 •  
 • bèng
 • tiào
 •  我背着书包,哼着欢快的歌,一蹦一跳
 • xiàng
 • xué
 • xiào
 • zǒu
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • yóu
 • zài
 • de
 • xiǎo
 • yàn
 •  
 • 地向学校走去,像一只自由自在的小燕子。似
 • zài
 • zhǎ
 • yǎn
 • jiān
 •  
 • jiù
 • lái
 • dào
 • le
 • xué
 • 乎在一眨眼间,我就来到了学

  生日大happy

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zhōng
 •  
 • péng
 • xiǎo
 • lóng
 • jiàn
 • dào
 •  
 • jiù
 • gēn
 • shuō
 •  今天中午,彭晓龙见到我,就跟我说他
 • jīn
 • tiān
 • shēng
 •  
 • jiào
 • fàng
 • xué
 • shùn
 • píng
 •  
 • méi
 • xiǎng
 • tài
 • duō
 •  
 • 今天生日,叫我放学去顺平。我也没想太多,
 • jiù
 • yīng
 • le
 •  
 • fàng
 • xué
 • le
 •  
 • yīng
 • yuē
 • le
 •  
 • guò
 • hěn
 • dǒng
 • 就答应了。放学了,我应约去了。不过我很懂
 • shì
 • de
 •  
 • xiān
 • huí
 • jiā
 • dào
 • le
 •  
 • zài
 • shàng
 • de
 • zhēng
 • chéng
 •  
 • yáng
 • 事的拉,先回家报到了,再踏上我的征程。杨
 • xuě
 • yíng
 •  
 • sūn
 • men
 • jīng
 • xiān
 • le
 •  
 • 雪莹、孙乐她们已经先去了,我也

  黄金搭档

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 •  
 • lái
 • dào
 • zhī
 • xué
 • xiào
 • shàng
 •  
 • gāng
 • jìn
 •  今天早上,我来到乐知学校上课。刚进
 • jiāo
 • shì
 • liú
 • lǎo
 • shī
 • jiù
 • jiào
 • dào
 • jiāo
 • shì
 • wài
 • miàn
 •  
 • shén
 • shuō
 •  
 • 教室刘老师就把我叫到教室外面,神秘地说:
 •  
 • děng
 • huì
 • ér
 • men
 • shàng
 • yào
 • zuò
 • yóu
 •  
 • yào
 • dāng
 • “等一会儿我们上课要做一个游戏,你要当我
 • de
 • nèi
 • yīng
 •  
 • huì
 • chū
 • sān
 • zhǐ
 • bēi
 • hóng
 • de
 • guǒ
 • 的内应。我会拿出三个纸杯和一个红色的果子
 •  
 • yào
 • qǐng
 • wèi
 • tóng
 • xué
 • shàng
 • jiǎng
 • tái
 • lái
 • guǒ
 • ,我要请一位同学上讲台来把果子