峰峦

 • 作文字数650字
 • dào
 • le
 • tiě
 • gōng
 • qián
 •  
 • cháo
 • nán
 • wàng
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • duì
 • miàn
 • qiān
 • shān
 • shàng
 • 到了铁公祠前,朝南一望,只见对面千佛山上
 •  
 • fàn
 • sēng
 • lóu
 •  
 • cāng
 • sōng
 • cuì
 • bǎi
 •  
 • gāo
 • xià
 • xiàng
 • jiān
 •  
 • hóng
 • de
 • ,梵宇僧楼,与那苍松翠柏,高下相间,红的
 • huǒ
 • hóng
 •  
 • bái
 • de
 • xuě
 • bái
 •  
 • qīng
 • de
 • diàn
 • qīng
 •  
 • de
 •  
 • gèng
 • yǒu
 • 火红,白的雪白,青的靛青,绿的碧绿,更有
 • zhū
 • bàn
 • zhū
 • de
 • dān
 • fēng
 • jiá
 • zài
 • miàn
 •  
 • fǎng
 • sòng
 • rén
 • zhào
 • qiān
 • 那一株半株的丹枫夹在里面,仿佛宋人赵千里
 • de
 • huà
 •  
 • zuò
 • le
 • jià
 • shí
 • zhǎng
 • shān
 • de
 • dǎo
 • yǐng
 • yìng
 • zài
 • 的一幅大画,做了一架十里长山的倒影映在湖
 •  
 • xiǎn
 • míng
 • míng
 • bái
 • bái
 •  
 • lóu
 • tái
 • shù
 •  
 • wài
 • guāng
 • cǎi
 •  
 • 里,显得明明白白。那楼台树木,格外光彩,
 • jiào
 • shàng
 • tóu
 • de
 • qiān
 • shān
 • hái
 • yào
 • hǎo
 • kàn
 •  
 • hái
 • yào
 • qīng
 • chǔ
 • 觉得比上头的一个千佛山还要好看,还要清楚
 •  
 • zhè
 • de
 • nán
 • àn
 •  
 • shàng
 • biàn
 • shì
 • jiē
 • shì
 •  
 • què
 • yǒu
 • céng
 • wěi
 • 。这湖的南岸,上去便是街市,却有一层芦苇
 •  
 • zhē
 • zhù
 •  
 • xiàn
 • zài
 • zhèng
 • shì
 • zhe
 • g
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • piàn
 • bái
 • g
 • ,密密遮住。现在正是着花的时候,一片白花
 • yìng
 • zhe
 • dài
 • shuǐ
 • de
 • xié
 • yáng
 •  
 • hǎo
 • tiáo
 • fěn
 • hóng
 • róng
 • tǎn
 •  
 • zuò
 • le
 • 映着带水气的斜阳,好似一条粉红绒毯,做了
 • shàng
 • xià
 • liǎng
 • shān
 • de
 • diàn
 •  
 • shí
 • zài
 • jué
 •  
 •  
 • liú
 • è
 •  
 •  
 • lǎo
 • 上下两个山的垫子,实在奇绝。(刘鹗:《老
 • cán
 • yóu
 •  
 • 11
 •  
 • 残游记》第11页)
 •  
 •  
 • bèi
 • hòu
 • de
 • shān
 • fēng
 •  
 • jiǎn
 • zhí
 • gāo
 • sǒng
 • dào
 • tiān
 • shàng
 • le
 • ……背后壁立的山峰,简直高耸到天上去了
 •  
 • cóng
 • jiǎo
 • dào
 • dǐng
 •  
 • quán
 • shì
 • cāng
 • hēi
 • de
 • yán
 • shí
 •  
 • yǒu
 • xiē
 • fāng
 •  
 • fēi
 • ,从脚到顶,全是苍黑的岩石。有些地方,非
 • cháng
 • chū
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • jiù
 • yào
 • bēng
 • xià
 • yàng
 •  
 • yǒu
 • xiē
 • fāng
 •  
 • yòu
 • āo
 • 常突出,好象就要崩下一样;有些地方,又凹
 • le
 • jìn
 •  
 • tóng
 • miàn
 • yǒu
 • hěn
 • shēn
 • de
 • yán
 • dòng
 • de
 •  
 • yán
 • shí
 • shàng
 • 了进去,如同里面有很深的岩洞似的。岩石上
 • xià
 • féng
 •  
 • dào
 • chù
 • zhǎng
 • zhe
 • zhī
 • wān
 • de
 • shēng
 •  
 • kàn
 • 下缝隙里,到处长着枝桠弯曲的野生杂木,看
 • lái
 • xiàng
 • rén
 • shēn
 • shàng
 • zhǎng
 • de
 • máo
 • yàng
 •  
 • zài
 • shàng
 • céng
 • cāng
 • 来极象巨人身上长的粗毛一样。再涂上一层苍
 • máng
 • de
 •  
 • xiàng
 • wǎn
 • de
 • yīn
 • yǐng
 •  
 • jiù
 • gèng
 • jiā
 • xiǎn
 • xiōng
 • cán
 • 茫的暮色,抹起向晚的阴影,就更加显得凶残
 • xià
 • rén
 • le
 •  
 •  
 • ài
 •  
 •  
 • háng
 •  
 •  
 • ài
 • duǎn
 • piān
 • xiǎo
 • shuō
 • 吓人了。(艾芜:《暮夜行》《艾芜短篇小说
 • xuǎn
 •  
 • 381-382
 •  
 • 选》第381-382页)
 • zhōu
 • wéi
 • jìn
 • shì
 • lián
 • jǐn
 • de
 • fēng
 • luán
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • qún
 • shēng
 • kǒu
 • 周围尽是连锦起伏的峰峦,好象一大群牲口
 •  
 • chén
 • jìn
 • zài
 • huáng
 • chéng
 • chéng
 • de
 • xiǎo
 •  
 • nán
 • fāng
 • chù
 • zhe
 • bái
 • xuě
 • ái
 • ,沉浸在黄澄澄的晓雾里;南方矗立着白雪皑
 • ái
 • de
 • è
 • ěr
 • shì
 • shān
 •  
 • pái
 • bīng
 • fēng
 • de
 • shān
 • fēng
 • lián
 • jiē
 • 皑的厄尔布鲁士山,把一排冰封的山峰连接起
 • lái
 •  
 • cóng
 • dōng
 • fāng
 • piāo
 • fēng
 • de
 • bái
 • yún
 •  
 • zhèng
 • cháng
 • yáng
 • zài
 • zhè
 • xiē
 • shān
 • 来,从东方飘风的缕缕白云,正徜徉在这些山
 • fēng
 • zhī
 • jiān
 •  
 •  
 • [
 • é
 • ]
 • lái
 • méng
 • tuō
 •  
 •  
 • dāng
 • dài
 • yīng
 • xióng
 •  
 • 153
 • 峰之间。([]莱蒙托夫:《当代英雄》第153
 • -154
 •  
 • -154页)
 •  
 •  
 • zài
 • de
 • yǎn
 • qián
 •  
 • qún
 • shān
 • mián
 • mián
 • duàn
 • shēn
 • zhǎn
 • kāi
 •  
 •  在他的眼前,群山绵绵不断地伸展开去,
 • hǎo
 • xiàng
 • xuán
 • xué
 • zhé
 • de
 • ào
 • miào
 •  
 • de
 • líng
 • hún
 • fǎng
 • shì
 • 好象玄学哲理似的奥妙莫测,他的灵魂仿佛是
 • zài
 • cóng
 • qún
 • shān
 • de
 • wēi
 • é
 • de
 • xíng
 • tài
 • zhōng
 •  
 • jiàn
 • zhèng
 • zhe
 • rán
 • de
 • 在从群山的巍峨的形态中,鉴证着大自然的不
 • de
 • chuàng
 • zào
 •  
 • yuǎn
 • wài
 • gāo
 • sǒng
 • yún
 • de
 • dǐng
 • fēng
 • shàng
 •  
 • 可思议的创造。远外一个高耸入云的顶峰上,
 • yǒu
 • zuò
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • miào
 •  
 • zài
 • de
 • fēn
 • yǐn
 • 有一座小小的庙宇,在那不可思议的气氛里隐
 • yǐn
 • yuē
 • yuē
 • zhe
 •  
 • fǎng
 • shì
 • zhī
 • de
 • niǎo
 • ér
 • xiǎng
 • yào
 • 隐约约地屹立着,仿佛是一只孤独的鸟儿想要
 • zhǎo
 • xún
 • de
 • chù
 • suǒ
 •  
 •  
 • [
 • yìn
 • ]
 • liè
 • chāng
 •  
 •  
 • 找寻不个栖息的处所。([]普列姆昌德:《
 • dān
 •  
 • 117-118
 •  
 • 戈丹》第117-118页)
   

  相关内容

 • yuán
 • lái
 • zhè
 • zhī
 • méi
 • g
 • zhī
 • yǒu
 • èr
 • chǐ
 • lái
 • gāo
 •  
 • páng
 • yǒu
 • zhī
 •  
 • 原来这一枝梅花只有二尺来高,旁有一枝,
 • zòng
 • héng
 • ér
 • chū
 •  
 • yuē
 • yǒu
 • èr
 • sān
 • chǐ
 • zhǎng
 •  
 • jiān
 • xiǎo
 • zhī
 • fèn
 •  
 • huò
 • 纵横而出,约有二三尺长,其间小枝分歧,或
 • pán
 • chī
 •  
 • huò
 • zhě
 • jiāng
 • yǐn
 •  
 • huò
 • xuē
 •  
 • huò
 • lín
 • 如蟠螭,或者僵蚓,或孤削如笔,或密聚如林
 •  
 • zhēn
 • nǎi
 • g
 • yān
 • zhī
 •  
 • xiāng
 • lán
 • huì
 •  
 •  
 • cáo
 • xuě
 • qín
 •  
 •  
 • gāo
 • ,真乃花吐胭脂,香欺兰蕙。(曹雪芹 高
 • è
 •  
 •  
 • hóng
 • lóu
 • mèng
 •  
 • 623
 •  
 • 鹗:《红楼梦》第623页)

  雪后

 • tíng
 • xuě
 • hòu
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • fáng
 • shàng
 • jié
 • bái
 • zhuāng
 •  
 • liǔ
 • shù
 • biàn
 • chéng
 • 停雪后的晚上,房屋披上洁白素装,柳树变成
 • yōng
 • zhǒng
 • yín
 • tiáo
 •  
 • chéng
 • qiáng
 • xiàng
 • tiáo
 • bái
 • bèi
 • de
 • shé
 •  
 • shēn
 • xiàng
 • yuǎn
 • yuǎn
 • 臃肿银条,城墙象条白脊背的巨蛇,伸向远远
 • de
 • huī
 • méng
 • méng
 • de
 • yān
 • ǎi
 •  
 • yuǎn
 • wàng
 • hóng
 • guān
 • miào
 • dài
 •  
 • 的灰蒙蒙的暮色烟霭里。远望红关帝庙一带,
 • shì
 • piàn
 • kàn
 • chū
 • qīng
 • de
 • qīng
 • yōu
 • yōu
 • de
 • zhù
 •  
 • jìn
 • chù
 •  
 • xià
 • 是一片看出不清的青悠悠的建筑;近处,西下
 • kǎn
 • píng
 • de
 • miàn
 •  
 • bèi
 • xuě
 • tián
 • píng
 •  
 • biàn
 • chéng
 • bái
 • 洼坎坷不平的地面,被雪填平补齐,变成白

  米开朗琪罗传

 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • fěi
 • lěng
 • cuì
 • chéng
 • zhōng
 • de
 • zhōng
 • chǎn
 • zhě
 • ,......
 •  这是一个翡冷翠城中的中产者,......
 •  
 •  
 • ......
 • ,
 • mǎn
 • shì
 • yīn
 • chén
 • de
 • gōng
 • diàn
 • ,
 • chù
 • zhe
 •  ......那里,满是阴沉的宫殿,矗立着
 • chóng
 • gāo
 • de
 • jiān
 • zhǎng
 • máo
 • bān
 • ,
 • róu
 • ér
 • yòu
 • suǒ
 • de
 • shān
 • gǎng
 • 崇高的塔尖如长矛一般,柔和而又枯索的山岗细
 • yìng
 • zài
 • ,
 • gǎng
 • shàng
 • yáo
 • zhe
 • shān
 • shù
 • de
 • yuán
 • gài
 • xíng
 • de
 • fēng
 • 腻地映在无际,岗上摇曳着杉树的圆盖形的峰
 • diān
 • ,
 • shǎn
 • shǎn
 • zuò
 • yín
 • .
 • dòng
 • ,和闪闪作银色.波动

  我爱边陲小城

 •  
 •  
 • ān
 • shì
 • shì
 • de
 • jiā
 • xiāng
 •  
 • shān
 • bàng
 • shuǐ
 •  
 • shān
 • qīng
 • shuǐ
 •  集安市是我的家乡。它依山傍水,山清水
 • xiù
 •  
 • yǒu
 • zhe
 •  
 • lín
 • xiǎo
 • jiāng
 • nán
 •  
 • de
 • měi
 • chēng
 •  
 • zuò
 • luò
 • zài
 • zhǎng
 • 秀,有着“吉林小江南”的美称。它坐落在长
 • bái
 • shān
 • jiǎo
 • xià
 •  
 • cóng
 • tiān
 • chí
 • liú
 • xià
 • de
 • jiāng
 • liú
 • guò
 • zhè
 •  
 • 白山脚下,从天池流下的鸭绿江流过这里。
 •  
 •  
 • shì
 • biān
 • chuí
 • xiǎo
 • chéng
 •  
 • jiāng
 • wéi
 • jiè
 •  
 •  它是一个边陲小城,以鸭绿江为界,与
 • lín
 • guó
 • cháo
 • xiān
 • jiāng
 • xiàng
 • wàng
 •  
 • dào
 • le
 • chūn
 • tiān
 •  
 • jiāng
 • liǎng
 • àn
 • 邻国朝鲜隔江相望。到了春天,鸭绿江两岸

  爱民

 • yǐn
 • yán
 • 引言
 • dài
 • zhèng
 • zhì
 • jiā
 • xiǎng
 • jiā
 •  
 • dōu
 • shí
 • fèn
 • zhòng
 • shì
 •  
 • mín
 • xīn
 •  
 • 历代政治家和思想家,都十分重视“民心”
 •  
 • mín
 • xīn
 • xiàng
 • bèi
 • kàn
 • chéng
 • guó
 • jiā
 • xìng
 • wáng
 •  
 • zhèng
 • quán
 • chéng
 • bài
 • de
 • guān
 • jiàn
 • 。把民心向背看成国家兴亡,政权成败的关键
 •  
 •  
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • mín
 •  
 • bèi
 • shì
 • wéi
 • men
 • mín
 • de
 • chuán
 • tǒng
 • 。“济世”、“恤民”被视为我们民族的传统
 • měi
 •  
 • 美德。
 • shǐ
 • shì
 • rén
 • mín
 • chuàng
 • zào
 • de
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yīng
 • ài
 • rén
 • mín
 •  
 • 历史是人民创造的,每个人都应热爱人民,
 • xiān
 • rén
 • hòu
 •  
 • zhēn
 • chéng
 • zuò
 • dào
 •  
 • háo
 • 先人后已,真诚做到“毫不利已

  热门内容

  “辣子”班长

 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 • men
 • kàn
 • le
 • zhè
 • shì
 • shì
 • jiào
 •  同学们,你们看了这个题目是不是觉得
 • hěn
 • guài
 • ne
 •  
 • men
 • huì
 • wèn
 •  
 •  
 • shì
 • shuí
 •  
 • jīn
 • tiān
 • jiù
 • 很奇怪呢?你们会问“辣子”是谁?今天我就
 • gěi
 • men
 • jiè
 • shào
 • xià
 • ba
 •  
 • 给你们介绍一下她吧!
 •  
 •  
 • men
 • bān
 • de
 • bān
 • zhǎng
 • jiào
 • wáng
 •  
 • qiáo
 •  
 • lái
 • le
 •  
 • wān
 •  我们班的班长叫王玉,瞧,她来了。弯
 • yuè
 • ér
 • de
 • méi
 • máo
 •  
 • shuāng
 • yǎn
 • jīng
 • shuǐ
 • líng
 • líng
 • de
 •  
 • xiǎo
 • 月儿似的眉毛,一双眼睛水灵灵的,不大不小
 •  
 • báo
 • báo
 • ,薄薄

  嘻嘻哈哈过一生

 •  
 •  
 • líng
 • de
 • zuò
 • wén
 • le
 • dǎo
 • shù
 •  
 • xuě
 • líng
 • de
 • huà
 • huà
 •  雨铃的作文得了倒数第一,雪铃的画画
 • le
 • èr
 •  
 • líng
 • zhèng
 • chuí
 • tóu
 • sàng
 •  
 • xià
 • jué
 • xīn
 • xué
 • hǎo
 • zuò
 • wén
 • 得了第二。雨铃正垂头丧气,下决心学好作文
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xuě
 • líng
 • zǒu
 • le
 • guò
 • lái
 •  
 • líng
 • lián
 • máng
 • zhàn
 • lái
 •  
 • shuō
 • 的时候,雪铃走了过来。雨铃连忙站起来,说
 •  
 •  
 • mèi
 • mèi
 •  
 • ......
 • shì
 • shì
 • yǒu
 • shí
 • me
 • shì
 • qíng
 • ā
 •  
 •  
 • :“妹妹,你......是不是有什么事情啊?”
 • xuě
 • líng
 • diǎn
 • diǎn
 • tóu
 •  
 •  
 • shì
 • de
 •  
 • jiě
 • jiě
 • 雪铃点点头:“是的,姐姐

  一声亲切的问候

 •  
 •  
 • qián
 • de
 • chūn
 • jiē
 • dōu
 • shì
 • zài
 • jiā
 •  
 •  
 •  以前的春节都是在家里和爸爸、妈妈、
 • wài
 • gōng
 •  
 • wài
 • guò
 • nián
 • de
 •  
 • ér
 • jīn
 • nián
 • què
 • tóng
 •  
 • shì
 • zài
 • 外公、外婆一齐过年的,而今年却不同,是在
 • de
 • jiā
 • xiāng
 • ??
 • ān
 • huī
 • guò
 • nián
 •  
 •  
 • 爸爸的家乡??安徽过年。 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • pào
 • zhú
 • shēng
 • zhōng
 • chú
 • jiù
 • suì
 •  
 •  
 • zài
 • nián
 • sān
 • shí
 • de
 • wǎn
 •  “炮竹声中除旧岁”。在年三十的晚
 • shàng
 •  
 • men
 • fàng
 • zhe
 • pào
 • zhú
 •  
 • zài
 • zhèn
 • ěr
 • lóng
 • de
 • biān
 • pào
 • shēng
 • 上,我们放着炮竹,在震耳欲聋的鞭炮声

  惊天动地的“猪流感”

 •  
 •  
 •  
 • zhū
 •  
 • de
 • liú
 • gǎn
 • jīng
 • tiān
 • dòng
 •  
 • gǎn
 • mào
 • shí
 • de
 •  “猪,你的流感惊天动地,感冒时的你
 • xià
 • gǎn
 •  
 • zhū
 •  
 • dōu
 • guài
 • de
 • wài
 • guó
 • xiōng
 •  
 • 吓得我不敢呼吸。猪,都怪你的外国兄弟,他
 • men
 • de
 • pēn
 • hài
 • de
 • men
 • duǒ
 •  
 • zhū
 •  
 • de
 • zhì
 • yuán
 • lái
 • 们的喷嚏害的我们躲避。猪,你的体质原来那
 • me
 • chà
 •  
 • hài
 • de
 • lián
 • lèi
 • men
 • dōu
 • zhī
 • gāi
 • chī
 • shá
 •  
 • zhū
 •  
 • dōu
 • guài
 • 么差,害的连累我们都不知该吃啥!猪,都怪
 • chī
 • le
 • jiù
 • shuì
 • ā
 •  
 • zhè
 • cái
 • huá
 • bèi
 • lǎo
 • 你吃了就睡啊,这才鼻涕哗啦被老

  国庆节

 •  
 •  
 • nán
 • shěng
 • shāng
 • qiū
 • shí
 • xiǎo
 •  
 •  
 •  
 • wèi
 • zhèn
 •  河南省商丘实小4.4魏震
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • shì
 • guó
 • qìng
 • jiē
 •  
 • suī
 • rán
 • xià
 • zhe
 • mián
 • mián
 •  
 •  今天,是国庆节.虽然下着绵绵细雨,
 • hái
 • shì
 • fēi
 • cháng
 • gāo
 • xìng
 •  
 • 可我还是非常高兴.
 •  
 •  
 • duì
 • le
 •  
 • men
 • zhī
 • dào
 • guó
 • qìng
 • jiē
 • de
 • lái
 • ma
 •  
 • lái
 •  对了,你们知到国庆节的来历吗?我来
 • gào
 •  
 • 1949
 • nián
 • shí
 • yuè
 • xià
 • 3
 • shí
 •  
 • běi
 • jīng
 • 30
 • wàn
 • rén
 • 告诉你:1949年十月一日下午3时,北京30万人
 • zài
 • tiān
 • ān
 • 在天安