豆芽

 • 作文字数50字
 • dòu
 • chū
 •  
 • 豆芽出土,
 • nèn
 • huáng
 •  
 • nèn
 • huáng
 •  
 • 嫩黄,嫩黄。
 • liǎng
 • xiǎo
 • zhǎng
 •  
 • 两个小巴掌,
 • xiàng
 • zhe
 • tài
 • yáng
 •  
 • 向着太阳。
 • tài
 • yáng
 •  
 • 太阳妈妈,
 • jīn
 • guāng
 •  
 • 撒一把金光,
 • gěi
 • dòu
 • ér
 •  
 • 给豆芽儿,
 • rǎn
 • shēn
 • de
 • shang
 •  
 • 染一身绿色的衣裳。
   

  相关内容

  童话

 • xià
 • le
 •  
 • 一下雨了,
 • zǒu
 • zǒu
 • zǒu
 •  
 •  
 • 走走走……
 • zǒu
 • dào
 • de
 • kǒu
 • dài
 •  
 • 走到爸爸的口袋里,
 • biàn
 • chéng
 • xiǎo
 • tóng
 •  
 • 变成一个小铜币;
 • huì
 • lín
 •  
 • 不会淋雨,
 • yòu
 • mǎi
 • dōng
 •  
 • 又可以买东西。
 • èr
 •  
 • tiān
 • hēi
 • hēi
 • 爸爸,天黑黑
 • yào
 • xià
 • le
 •  
 • 要下雨了,
 • de
 • jiǎo
 • hěn
 • zhǎng
 •  
 • 雨的脚很长,
 • huì
 • cǎi
 • dào
 • men
 • de
 •  
 • 它会踩到我们的,
 • men
 • gǎn
 • kuài
 • pǎo
 •  
 • 我们赶快跑!

  集市

 • shēng
 • kǒu
 • shì
 • chǎng
 • zài
 • shì
 • de
 • jìn
 • tóu
 • jiē
 • jìn
 • tān
 • de
 • fāng
 •  
 • shì
 • 牲口市场在集市的尽头接近河滩的地方,是
 • kōng
 • chǎng
 • shàng
 • dìng
 • le
 • xiē
 • zhuāng
 •  
 • zhe
 • gēn
 • shéng
 •  
 • shéng
 • shàng
 • 个空场上钉了些木桩,拉着几根大绳,大绳上
 • shuān
 • zhe
 • xiē
 • niú
 •  
 •  
 • luó
 •  
 •  
 • jìn
 • le
 • chǎng
 • de
 • rén
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • liū
 • 拴着些牛、驴、骡、马。进了场的人,眼睛溜
 • zhe
 • háng
 • háng
 • de
 • shēng
 • kǒu
 •  
 • mài
 • zhǔ
 • men
 • dōu
 • dèng
 • zhe
 • yǎn
 • jīng
 • zhù
 • zhe
 • 着一行一行的牲口;卖主们都瞪着眼睛注意着
 • zǒu
 • guò
 • shēng
 • kǒu
 • zuǐ
 • chún
 • kàn
 • kǒu
 • chǐ
 •  
 • zhe
 • mǎi
 • mài
 • fāng
 • de
 • 走过自己牲口嘴唇看口齿,摸着买卖各方的

  列那狐的故事

 •  
 •  
 • liè
 • de
 • shì
 • jiǎng
 • shù
 • de
 • shì
 • dài
 • biǎo
 • xīn
 • xìng
 • shì
 • mín
 • jiē
 •  列那狐的故事讲述的是代表新兴市民阶级
 • de
 • liè
 • zài
 • miàn
 • duì
 • shī
 • wáng
 • de
 • qiáng
 • quán
 •  
 • gōng
 • láng
 • de
 • dào
 •  
 • xióng
 • 的列那狐在面对狮王的强权、公狼的霸道、雄
 • de
 • ruò
 • xiǎo
 • zhù
 • shí
 •  
 • zǒng
 • shì
 • néng
 • de
 • cōng
 • míng
 • jǐng
 • zuǒ
 • 鸡的弱小无助时,总是能以自己的聪明机警左
 • yòu
 • féng
 • yuán
 •  
 • fāng
 • miàn
 • píng
 • mín
 • bǎi
 • xìng
 •  
 • fāng
 • miàn
 • tóng
 • qiáng
 • 右逢源。它一方面欺压平民百姓,一方面同强
 • quán
 • háo
 • mén
 • gōu
 • xīn
 • dòu
 • jiǎo
 •  
 • nǎi
 • zhì
 • zhàn
 • shèng
 • qiáng
 • de
 • duì
 • shǒu
 •  
 • 权豪门勾心斗角,乃至战胜强大的对手。叙

  燕子

 • chūn
 • tiān
 • dào
 • le
 •  
 • 春天到了,
 • yàn
 • lái
 • le
 •  
 • 燕子来了,
 • dài
 • zhe
 • jiǎn
 • dāo
 •  
 • 带着剪刀。
 • zài
 • shān
 • lín
 • fēi
 • háng
 •  
 • 它在山林飞行,
 • jiǎn
 • chū
 • de
 • zhī
 • tiáo
 •  
 • 剪出绿色的枝条,
 • zài
 • guǒ
 • yuán
 • chuān
 • suō
 •  
 • 它在果园里穿梭,
 • jiǎn
 • chū
 • diǎn
 • diǎn
 • g
 • bāo
 •  
 • 剪出点点花苞。
 • yàn
 • jiǎn
 • shuǐ
 •  
 • 燕子去剪溪水,
 • shuǐ
 • ér
 • xiào
 • le
 •  
 • 水里鱼儿笑了。
 • ér
 • shuō
 • dài
 • láo
 •  
 • 鱼儿说不须你代劳,
 • 三字经

 • rén
 • zhī
 • chū
 •  
 • xìng
 • běn
 • shàn
 •  
 • xìng
 • xiàng
 • jìn
 •  
 • xiàng
 • yuǎn
 •  
 • gǒu
 • jiāo
 •  
 • 人之初,性本善。性相近,习相远。苟不教,
 • xìng
 • nǎi
 • qiān
 •  
 • jiāo
 • zhī
 • dào
 •  
 • guì
 • zhuān
 •  
 • 性乃迁。教之道,贵以专。
 • mèng
 •  
 • lín
 • chù
 •  
 • xué
 •  
 • duàn
 • zhù
 •  
 • dòu
 • yàn
 • shān
 • 昔孟母,择邻处。子不学,断机杼。窦燕山
 •  
 • yǒu
 • fāng
 •  
 • jiāo
 •  
 • míng
 • yáng
 •  
 • ,有义方。教五子,名俱扬。
 • yǎng
 • jiāo
 •  
 • zhī
 • guò
 •  
 • jiāo
 • yán
 •  
 • shī
 • zhī
 • duò
 •  
 • xué
 • 养不教,父之过。教不严,师之惰。子不学
 •  
 • fēi
 • suǒ
 •  
 • yòu
 • xué
 •  
 • lǎo
 • wéi
 •  
 • ,非所宜。幼不学,老何为。

  热门内容

  外星人来访

 •  
 •  
 • wài
 • xīng
 • rén
 • lái
 • fǎng
 •  外星人来访
 •  
 •  
 • men
 • yuán
 • lái
 • shēng
 • huó
 • měi
 •  
 • píng
 •  
 • qiú
 •  
 •  我们原来生活美丽、和平、绿色地球,
 • yóu
 • rén
 • lèi
 • zào
 • chéng
 • de
 • bái
 • rǎn
 •  
 • zhàn
 • zhēng
 • děng
 • yuán
 • yīn
 •  
 • 300
 • 由于人类造成的白色污染、核战争等原因,300
 • 0
 • nián
 • hòu
 • jīn
 • tiān
 • qiú
 • jǐn
 • cún
 • rén
 •  
 • zhè
 • rén
 • de
 • míng
 • ?
 • xīn
 • 0年后今天地球仅存一个人,这个人的名字?
 • xīn
 •  
 • 心。
 •  
 •  
 • xīn
 • xīn
 • zài
 • měi
 • de
 • wǎn
 •  
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • chōng
 •  心心在一个美丽的夜晚,天空中充

  与众不同的她

 •  
 •  
 • zhòng
 • tóng
 • de
 •  与众不同的她
 •  
 •  
 • guǎng
 • shěng
 • lái
 • bīn
 • shì
 • xuān
 • xiàn
 • dōng
 • xiāng
 • zhōng
 • xīn
 • xiǎo
 • xué
 •  
 • 1
 •  广西省来宾市武宣县东乡中心小学四(1
 •  
 • bān
 •  
 • jun
 • kǎi
 • )班 苏俊凯
 •  
 •  
 •  
 • suī
 • rán
 • zhī
 • shì
 • xiǎo
 • hái
 •  
 • què
 • yǒu
 • zhe
 • bié
 • de
 •  她,虽然只是一个小女孩,却有着别的
 • hái
 • suǒ
 • méi
 • yǒu
 • de
 • xìng
 •  
 • bié
 • de
 • zhēng
 • qiáng
 • hǎo
 • shèng
 •  
 • zhǎng
 • 女孩所没有的性格,她特别的争强好胜。她长
 • shāo
 • shòu
 •  
 • hái
 • yǒu
 • zhāng
 •  
 • guā
 • liǎn
 •  
 •  
 • shuǐ
 • 得稍瘦,还有一张“瓜子脸”,水

  最难忘的一件事情

 •  
 •  
 • yǒu
 • jiàn
 • shì
 • qíng
 • zhí
 • mái
 • cáng
 • zài
 • de
 • xīn
 •  
 • zhí
 •  有一件事情一直埋藏在我的心里,一直
 • méi
 • rèn
 • rén
 • shuō
 •  
 • jiàn
 • shì
 • qíng
 • shì
 • zhè
 • yàng
 •  
 • 没和任何一个人说,那件事情是这样。
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • yǒu
 • zhōng
 • kǎo
 • shì
 •  
 • kǎo
 • shù
 • xué
 •  
 • rèn
 • zhēn
 •  就是有一次期中考试(考数学)我认真
 • de
 • xiě
 •  
 • shēng
 • cuò
 • le
 • dào
 •  
 • méi
 • kǎo
 • shàng
 • jiǔ
 • shí
 • fèn
 • 的写题,生怕错了一道题,没考上九十五分以
 • shàng
 •  
 • jiù
 • zhī
 • néng
 • děng
 • zhe
 • huí
 • jiā
 • āi
 • bǎn
 •  
 • shí
 • jiān
 • 上,我就只能等着回家挨板子,时间

  史丹认错救太子

 •  
 •  
 • hàn
 • xiào
 • yuán
 • huān
 • tài
 •  
 • dāng
 • zhōng
 • shān
 • āi
 • wáng
 • shì
 • shì
 • shí
 •  汉孝元帝不喜欢太子。当中山哀王逝世时
 •  
 • tài
 • qián
 • wǎng
 • diào
 • yàn
 •  
 • zhōng
 • shān
 • āi
 • wáng
 • shì
 • xiào
 • yuán
 • de
 • xiǎo
 • ,太子前往吊唁。中山哀王是孝元帝的小弟弟
 •  
 • tài
 • tóng
 • chuāng
 • shū
 •  
 • cóng
 • xiǎo
 • zhǎng
 •  
 • xiào
 • yuán
 • kàn
 • ,与太子同窗读书,从小一起长大。孝元帝看
 • jiàn
 • tài
 •  
 • yóu
 • yòu
 • xiǎng
 •  
 • bēi
 • shāng
 • néng
 • 见太子,不由得又想起弟弟,悲伤得不能自已
 •  
 •  
 •  
 • xiào
 • yuán
 • jiàn
 • tài
 • diào
 • yàn
 • shí
 • zhī
 • shì
 • zhǒng
 • jiē
 •  孝元帝见太子吊唁时只是一种礼节

  美好奥运

 •  
 •  
 • zài
 • dōng
 • fāng
 • de
 • shén
 • zhōu
 • shàng
 • yǒu
 • míng
 • liàng
 • ér
 • yòu
 • cuǐ
 •  在东方的神州大地上有一颗明亮而又璀
 • càn
 • de
 • míng
 • zhū
 • jiù
 • xiàng
 • zhè
 • shǒu
 • kuài
 • zhì
 • rén
 • kǒu
 • de
 • suǒ
 • chàng
 •  
 • yáo
 • yuǎn
 • 璨的明珠就像这首脍炙人口的歌曲所唱“遥远
 • de
 • dōng
 • fāng
 • yǒu
 • tiáo
 • lóng
 •  
 • de
 • míng
 • jiù
 • jiào
 • zhōng
 • guó
 •  
 •  
 •  
 • 的东方有一条龙,他的名字就叫中国……”
 •  
 •  
 • lái
 • le
 •  
 • lái
 • le
 •  
 • lái
 • le
 •  
 • zhe
 • èr
 • yuè
 • de
 • chūn
 •  来了、来了,它来了!它踏着二月的春
 • fēng
 •  
 • yíng
 • zhe
 • sān
 • yuè
 • de
 • chūn
 • guāng
 •  
 • zhe
 • yuè
 • 风,迎着三月的春光,沐着四月