典礼

 • 作文字数350字
 • zǎo
 • zhì
 • sān
 • diǎn
 •  
 • tài
 • zōng
 • shè
 • cháo
 •  
 • liǎng
 • bān
 • wén
 • guān
 • 早已至五鼓三点,太宗设朝,聚集两班文武官
 • yuán
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 员,但见那:
 • yān
 • lóng
 • fèng
 • què
 •  
 • xiāng
 • ǎi
 • lóng
 • lóu
 •  
 • guāng
 • yáo
 • dān
 • dòng
 •  
 • yún
 • cuì
 • huá
 • 烟笼凤阙,香蔼龙楼,光摇丹动,云拂翠华
 • liú
 •  
 • jun
 • chén
 • xiàng
 • tóng
 • yáo
 • shùn
 •  
 • wēi
 • yán
 • jìn
 • hàn
 • zhōu
 •  
 • shì
 • chén
 • 流。君臣相契同尧舜,礼乐威严近汉周。侍臣
 • dēng
 •  
 • gōng
 • shàn
 •  
 • shuāng
 • shuāng
 • yìng
 • cǎi
 •  
 • kǒng
 • què
 • píng
 •  
 • lín
 • diàn
 •  
 • chù
 • 灯,宫女扇,双双映彩,孔雀屏,麒麟殿,处
 • chù
 • guāng
 •  
 • shān
 • wàn
 • suì
 •  
 • huá
 • zhù
 • qiān
 • qiū
 •  
 • jìng
 • biān
 • sān
 • xià
 • xiǎng
 •  
 • 处光浮。山呼万岁,华祝千秋。静鞭三下响,
 • guàn
 • bài
 • miǎn
 • liú
 •  
 • gōng
 • g
 • càn
 • làn
 • tiān
 • xiāng
 •  
 • liǔ
 • qīng
 • róu
 • 衣冠拜冕旒。宫花灿烂天香袭,堤柳轻柔御乐
 • ōu
 •  
 • zhēn
 • zhū
 • lián
 •  
 • fěi
 • cuì
 • lián
 •  
 • jīn
 • gōu
 • gāo
 • kòng
 •  
 • lóng
 • fèng
 • shàn
 •  
 • shān
 • 讴。珍珠帘,翡翠帘,金钩高控;龙凤扇,山
 • shàn
 •  
 • bǎo
 • niǎn
 • tíng
 • liú
 •  
 • wén
 • guān
 • yīng
 • xiù
 •  
 • jiāng
 • dǒu
 • sǒu
 •  
 • dào
 • 河扇,宝辇停留。文官英秀,武将抖擞。御道
 • fèn
 • gāo
 • xià
 •  
 • dān
 • chí
 • liè
 • pǐn
 • liú
 •  
 • jīn
 • zhāng
 • shòu
 • chéng
 • sān
 • xiàng
 •  
 • jiǔ
 • 分高下,丹墀列品流。金章紫绶乘三象,地久
 • tiān
 • zhǎng
 • wàn
 • wàn
 • qiū
 •  
 •  
 • chéng
 • ēn
 •  
 •  
 • yóu
 •  
 • 122
 •  
 • 天长万万秋。(吴承恩:《西游记》第122页)
 • jiǎng
 • yǎn
 • rén
 • zuì
 • hòu
 • dào
 • le
 • shàng
 •  
 • jiǎng
 • huà
 • jié
 • shù
 •  
 • zhèn
 • zhǎng
 • 讲演人最后提到了上帝,讲话结束。一阵掌
 • shēng
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • shēng
 • bèi
 • jiào
 • lái
 •  
 • lǐng
 • xué
 • 声。接着,毕业生被叫起来,一个个去领取学
 • wèi
 • wén
 • píng
 •  
 • yuàn
 • zhǎng
 • zài
 • shòu
 • shì
 • yǒu
 • duàn
 • dài
 • de
 • zhǐ
 • juàn
 • shí
 • mǎn
 • miàn
 • hóng
 • 位文凭。院长在授与饰有缎带的纸卷时满面红
 • guāng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 光。......
 • chàng
 • le
 • zàn
 • měi
 • shī
 •  
 • zòu
 • zhī
 • diǎn
 • yòng
 • de
 • jìn
 • háng
 •  
 • 唱起了赞美诗,奏起一支典礼用的进行曲。
 • hēi
 • páo
 • de
 • háng
 • liè
 • chuān
 • guò
 • pái
 • pái
 • zuò
 • zhe
 • de
 • qīn
 • shǔ
 •  
 • páo
 • 黑袍的行列穿过一排排坐着的父母和亲属。袍
 • xià
 • de
 • xiàng
 • shù
 • zhī
 • xià
 • sàn
 • kāi
 •  
 • yán
 • xiān
 • yàn
 • de
 • 子夏季的橡树枝叶下散开,和颜色鲜艳的女服
 • hún
 • zài
 •  
 • shǐ
 • zhè
 • xiē
 • shēng
 • kàn
 • xiàng
 • shì
 • qún
 • zài
 • xiān
 • g
 • 混在一,使得这些毕业生看去象是一群在鲜花
 • kāi
 • fàng
 • de
 • shàng
 • shí
 • de
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • ōu
 • wén
 • ?
 • xiāo
 •  
 •  
 • 开放的土地上觅食的乌鸦。([]欧文?肖:《
 • rén
 •  
 • qióng
 • rén
 •  
 • 340
 •  
 • 341
 •  
 • 富人,穷人》第340341页)
   

  相关内容

  残冬

 • rén
 • háng
 • dào
 • shàng
 • xuě
 • chén
 • shā
 • hún
 • zài
 •  
 • bèi
 • jiàn
 • chéng
 • jiān
 • 人行道上积雪和尘沙混在一起,被践踏成坚
 • shí
 • de
 • yìng
 • kuài
 •  
 • liǎng
 • páng
 • duī
 • zhe
 • lèi
 • lèi
 • de
 • xuě
 •  
 • yóu
 • 实的硬快,马路两旁堆着累累的积雪。由于气
 • wēn
 • shàng
 • shēng
 • de
 • yuán
 •  
 • zhè
 • xiē
 • xuě
 • duī
 • jiàn
 • jiàn
 • biàn
 • chéng
 • le
 • huī
 •  
 • sōng
 • 温上升的缘故,这些雪堆渐渐变成了灰色,松
 • ruǎn
 • lái
 •  
 • biǎo
 • miàn
 • róng
 • chéng
 • dào
 • dào
 • xiǎo
 • gōu
 •  
 • jiē
 • dào
 • cháo
 • shī
 • 软起来,表面也溶成一道道一小沟。街道潮湿
 •  
 • nìng
 •  
 • cóng
 • huī
 • sān
 • dǐng
 • shàng
 • wǎng
 • xià
 • zhe
 • róng
 • xuě
 •  
 • 、泥泞,从灰色三色屋顶上往下滴着溶雪。

  勇敢

 • yǒng
 • gǎn
 • 勇敢
 • yǒng
 • gǎn
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • jīng
 • shén
 •  
 • kùn
 • nán
 •  
 • qiáng
 •  
 • 勇敢,是一种精神:不惧困难,不怕强敌,
 • wǎng
 • qián
 • duó
 • shèng
 •  
 • yǒng
 • gǎn
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • pǐn
 • zhì
 •  
 • 一往无前地去夺取胜利;勇敢:是一种品质:
 • tiān
 • wèi
 •  
 • quán
 • shì
 •  
 • jiān
 • hàn
 • 不怕天不畏地,不怕权不惧势,坚定不移地捍
 • wèi
 • zhēn
 •  
 • 卫真理。
 • shèng
 • yǒng
 • yuǎn
 • shǔ
 • yǒng
 • zhě
 •  
 • shī
 • bài
 • děng
 • dài
 • zhe
 • ruò
 • zhě
 •  
 • 胜利永远属于勇者,失败等待着弱者。

 • shān
 • yáng
 • jiān
 • de
 • ài
 •  
 • jiù
 • zhè
 • yàng
 •  
 • měi
 • tiān
 • dōu
 • yào
 • wéi
 • 那山羊母子间的慈爱,就这样,每天都要为她
 • huà
 • chū
 • hǎo
 • dòng
 • rén
 • de
 • huà
 •  
 • dāng
 • yáng
 • shuān
 • tián
 • 画出好几幅动人的图画,譬如当母羊拴地田里
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • yáng
 • gāo
 • pǎo
 • yuǎn
 • le
 •  
 • qīn
 • biàn
 • yào
 • kěn
 • qiē
 • huàn
 • 的时候,羊羔一跑远了,母亲便要恳切地呼唤
 •  
 • jiǎo
 • hái
 • wèi
 • chū
 • tóu
 • de
 • yáng
 • rén
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • tiáo
 • xiǎo
 • hēi
 • gǒu
 •  
 • dàn
 • xián
 • ;角还未出头的羊人,就象一条小黑狗,但嫌
 • jiǎo
 • tài
 • gāo
 • le
 • diǎn
 •  
 • biàn
 • jiǎo
 • zhǎo
 • lái
 • tiào
 • pǎo
 • 脚太高了一点,便四脚四爪一齐举起来跳跑

  夏洛的网

 •  
 •  
 •  
 • xià
 • luò
 • de
 • wǎng
 •  
 • qià
 • hǎo
 • xiě
 • le
 • zài
 • nián
 • zhōng
 • shēng
 •  《夏洛的网》恰好写了一个在一年中发生
 • de
 • shì
 •  
 • nóng
 • chǎng
 • de
 •  
 • rén
 • shēng
 • jiē
 • duàn
 •  
 • bēi
 • huān
 • 的故事。农场的四季,如人生四个阶段,悲欢
 • jìn
 • zài
 • zhōng
 •  
 • nóng
 • dàn
 • cǎi
 •  
 • suí
 • qíng
 • jiē
 • de
 • kāi
 • ér
 • biàn
 • huà
 •  
 • 尽在其中;浓墨淡彩,随情节的开阖而变化;
 • zuì
 • hòu
 •  
 • fán
 • huá
 • xuān
 • nào
 • zhōng
 • shōu
 • chǎng
 •  
 • bēi
 • dōu
 • 最后,繁华和喧闹终于收场,悲剧和戏剧都已
 • guò
 •  
 • zhī
 • liú
 • xià
 • píng
 • dàn
 • de
 •  
 • jìn
 • de
 • rén
 • shēng
 •  
 •  
 • xiāo
 • máo
 • 过去,只留下平淡的,无尽的人生——肖毛

  一千零一夜

  热门内容

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • àn
 • xià
 • lái
 • le
 •  
 • rán
 •  
 • dào
 • shǎn
 • diàn
 •  天,渐渐地暗下来了。突然,一道闪电
 • huá
 • tiān
 • kōng
 •  
 • jǐn
 • jiē
 • zhe
 • shì
 • zhèn
 • hōng
 • lóng
 • lóng
 • de
 • léi
 • shēng
 •  
 • 划破天空,紧接着是一阵轰隆隆的雷声。雨娃
 • xiàng
 • shì
 • jiē
 • dào
 • le
 • shén
 • de
 • zhǐ
 • lìng
 • yàng
 •  
 • xùn
 • zhāng
 • kāi
 • 娃像是接到了雨神的指令一样,迅速地张开大
 • zuǐ
 • háo
 • táo
 • lái
 •  
 • dùn
 • shí
 •  
 •  
 • huá
 • huá
 • huá
 •  
 • huá
 • huá
 • huá
 •  
 • 嘴嚎啕大哭起来。顿时,“哗哗哗,哗哗哗…
 •  
 • qīng
 • pén
 • cóng
 • tiān
 • ér
 • jiàng
 •  
 • shùn
 • jiān
 •  
 • …倾盆大雨从天而降。瞬间,雨娃

  编前语

 •  
 •  
 • hǎi
 •  
 • shì
 • hào
 • hàn
 • yín
 • de
 •  
 •  海,是浩瀚无垠的;
 •  
 •  
 • hǎi
 •  
 • shì
 • jīng
 • shēn
 • de
 •  
 •  
 •  海,是博大精深的……
 •  
 •  
 • dāng
 • men
 •  
 • hǎi
 •  
 • zhè
 • jiè
 •  
 • yáng
 • de
 • biān
 • yuán
 •  当我们把“海”这个界定“大洋的边缘
 • fèn
 •  
 • de
 • míng
 •  
 • shì
 •  
 • zài
 •  
 • zuò
 • 部分”的地理名词与“故事”组合在一起,作
 • wéi
 • liè
 • shū
 • de
 • zǒng
 • shū
 • míng
 •  
 • níng
 • zhe
 • rén
 • lèi
 • wén
 • 为系列书的总书名,把一个一个凝聚着人类文
 • míng
 • de
 • xuè
 • huǒ
 •  
 •  
 • xìng
 • shuāi
 • 明的血与火、苦与乐、兴与衰

  我就是我

 •  
 •  
 • yǒu
 • shuāng
 • xiǎo
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 •  他有一双不大不小的眼睛,小小的鼻子
 •  
 • de
 • ěr
 • duǒ
 •  
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • zuǐ
 •  
 • yǒu
 • duō
 • jié
 • bái
 • de
 • ,大大的耳朵,小小的嘴巴里,有许多洁白的
 • chǐ
 •  
 • dàn
 • dàn
 • de
 • méi
 • máo
 •  
 • tóu
 • shàng
 • yǒu
 • xuán
 •  
 • de
 • 牙齿,淡淡的眉毛,头发上有个漩涡,粗粗的
 •  
 • shòu
 • shòu
 • de
 • shēn
 •  
 • yǒu
 • shuāng
 • yǒu
 • de
 • shǒu
 • liǎng
 • zhī
 • 脖子,瘦瘦的身子,有一双有力的手和两只粗
 • zhuàng
 • de
 • tuǐ
 •  
 • jīn
 • nián
 • shí
 • suì
 •  
 • zhī
 • dào
 • zhè
 • 壮的大腿。他今年十岁。你知道这

  运动会上那难忘的一幕

 •  
 •  
 • yùn
 • dòng
 • huì
 • shàng
 • nán
 • wàng
 • de
 •  
 •  运动会上那难忘的一幕 
 •  
 •  
 •  
 • yùn
 • dòng
 • huì
 • suī
 • rán
 • jīng
 • jié
 • shù
 • le
 •  
 • dàn
 • zài
 • de
 • xīn
 •  运动会虽然已经结束了,但在我的心
 • liú
 • xià
 • le
 • duō
 • jīng
 • cǎi
 • de
 • shùn
 • jiān
 •  
 • lìng
 • zuì
 • nán
 • wàng
 • de
 • hái
 • 里留下了许多精彩的瞬间。可令我最难忘的还
 • shì
 • dòng
 • rén
 • xīn
 • de
 • jiē
 • sài
 •  
 • 是那激动人心的接力赛。
 •  
 •  
 • qián
 • miàn
 •  
 • shì
 • nián
 • de
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • kāi
 • shǐ
 • pǎo
 • jiē
 • sài
 •  前面,是低年级的小朋友开始跑接力赛
 •  
 • kàn
 •  
 • 。你看,

  爸!我爱你!

 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • zài
 • xīng
 • tiān
 • gāi
 • men
 • liú
 • le
 • bié
 • de
 • zuò
 •  老师在星期天该我们留了一个特别的作
 • ??
 • ràng
 • men
 • xiàng
 • huò
 • shuō
 • shēng
 •  
 • ài
 •  
 • huò
 • yòng
 • zhǐ
 • ??让我们向爸或妈说一声“我爱你”或用纸
 • tiáo
 • chuán
 • zhè
 • huà
 •  
 • 条传递这句话。
 •  
 •  
 • shàng
 • wàn
 • qiān
 •  
 • mài
 • zhe
 • chén
 • zhòng
 • de
 •  
 •  一路上我思绪万千,迈着沉重的步伐,
 • xīn
 • xiǎng
 •  
 • āi
 •  
 • zhè
 • shì
 • shí
 • me
 • zuò
 •  
 • bié
 • zuò
 • le
 •  
 • xiā
 • xiě
 • 心想:唉!这是什么作业?不如别做了,瞎写
 • xiě
 • suàn
 • le
 • 一写算了