典礼

 • 作文字数350字
 • zǎo
 • zhì
 • sān
 • diǎn
 •  
 • tài
 • zōng
 • shè
 • cháo
 •  
 • liǎng
 • bān
 • wén
 • guān
 • 早已至五鼓三点,太宗设朝,聚集两班文武官
 • yuán
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 员,但见那:
 • yān
 • lóng
 • fèng
 • què
 •  
 • xiāng
 • ǎi
 • lóng
 • lóu
 •  
 • guāng
 • yáo
 • dān
 • dòng
 •  
 • yún
 • cuì
 • huá
 • 烟笼凤阙,香蔼龙楼,光摇丹动,云拂翠华
 • liú
 •  
 • jun
 • chén
 • xiàng
 • tóng
 • yáo
 • shùn
 •  
 • wēi
 • yán
 • jìn
 • hàn
 • zhōu
 •  
 • shì
 • chén
 • 流。君臣相契同尧舜,礼乐威严近汉周。侍臣
 • dēng
 •  
 • gōng
 • shàn
 •  
 • shuāng
 • shuāng
 • yìng
 • cǎi
 •  
 • kǒng
 • què
 • píng
 •  
 • lín
 • diàn
 •  
 • chù
 • 灯,宫女扇,双双映彩,孔雀屏,麒麟殿,处
 • chù
 • guāng
 •  
 • shān
 • wàn
 • suì
 •  
 • huá
 • zhù
 • qiān
 • qiū
 •  
 • jìng
 • biān
 • sān
 • xià
 • xiǎng
 •  
 • 处光浮。山呼万岁,华祝千秋。静鞭三下响,
 • guàn
 • bài
 • miǎn
 • liú
 •  
 • gōng
 • g
 • càn
 • làn
 • tiān
 • xiāng
 •  
 • liǔ
 • qīng
 • róu
 • 衣冠拜冕旒。宫花灿烂天香袭,堤柳轻柔御乐
 • ōu
 •  
 • zhēn
 • zhū
 • lián
 •  
 • fěi
 • cuì
 • lián
 •  
 • jīn
 • gōu
 • gāo
 • kòng
 •  
 • lóng
 • fèng
 • shàn
 •  
 • shān
 • 讴。珍珠帘,翡翠帘,金钩高控;龙凤扇,山
 • shàn
 •  
 • bǎo
 • niǎn
 • tíng
 • liú
 •  
 • wén
 • guān
 • yīng
 • xiù
 •  
 • jiāng
 • dǒu
 • sǒu
 •  
 • dào
 • 河扇,宝辇停留。文官英秀,武将抖擞。御道
 • fèn
 • gāo
 • xià
 •  
 • dān
 • chí
 • liè
 • pǐn
 • liú
 •  
 • jīn
 • zhāng
 • shòu
 • chéng
 • sān
 • xiàng
 •  
 • jiǔ
 • 分高下,丹墀列品流。金章紫绶乘三象,地久
 • tiān
 • zhǎng
 • wàn
 • wàn
 • qiū
 •  
 •  
 • chéng
 • ēn
 •  
 •  
 • yóu
 •  
 • 122
 •  
 • 天长万万秋。(吴承恩:《西游记》第122页)
 • jiǎng
 • yǎn
 • rén
 • zuì
 • hòu
 • dào
 • le
 • shàng
 •  
 • jiǎng
 • huà
 • jié
 • shù
 •  
 • zhèn
 • zhǎng
 • 讲演人最后提到了上帝,讲话结束。一阵掌
 • shēng
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • shēng
 • bèi
 • jiào
 • lái
 •  
 • lǐng
 • xué
 • 声。接着,毕业生被叫起来,一个个去领取学
 • wèi
 • wén
 • píng
 •  
 • yuàn
 • zhǎng
 • zài
 • shòu
 • shì
 • yǒu
 • duàn
 • dài
 • de
 • zhǐ
 • juàn
 • shí
 • mǎn
 • miàn
 • hóng
 • 位文凭。院长在授与饰有缎带的纸卷时满面红
 • guāng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 光。......
 • chàng
 • le
 • zàn
 • měi
 • shī
 •  
 • zòu
 • zhī
 • diǎn
 • yòng
 • de
 • jìn
 • háng
 •  
 • 唱起了赞美诗,奏起一支典礼用的进行曲。
 • hēi
 • páo
 • de
 • háng
 • liè
 • chuān
 • guò
 • pái
 • pái
 • zuò
 • zhe
 • de
 • qīn
 • shǔ
 •  
 • páo
 • 黑袍的行列穿过一排排坐着的父母和亲属。袍
 • xià
 • de
 • xiàng
 • shù
 • zhī
 • xià
 • sàn
 • kāi
 •  
 • yán
 • xiān
 • yàn
 • de
 • 子夏季的橡树枝叶下散开,和颜色鲜艳的女服
 • hún
 • zài
 •  
 • shǐ
 • zhè
 • xiē
 • shēng
 • kàn
 • xiàng
 • shì
 • qún
 • zài
 • xiān
 • g
 • 混在一,使得这些毕业生看去象是一群在鲜花
 • kāi
 • fàng
 • de
 • shàng
 • shí
 • de
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • ōu
 • wén
 • ?
 • xiāo
 •  
 •  
 • 开放的土地上觅食的乌鸦。([]欧文?肖:《
 • rén
 •  
 • qióng
 • rén
 •  
 • 340
 •  
 • 341
 •  
 • 富人,穷人》第340341页)
   

  相关内容

  工矿

 • zhè
 • shì
 • de
 • láo
 • dòng
 • chǎng
 • miàn
 •  
 • tiáo
 • gāo
 • zhěng
 • de
 • "
 • 这是一个巨大的劳动场面:一条高大整齐的"
 • shān
 • lǐng
 • "
 • liǎng
 • shān
 • tóu
 • lián
 • zài
 • le
 •  
 • tiáo
 • tiáo
 • mǎng
 • 山岭"把两个山头联在了一起,一条条巨蟒似
 • de
 • juàn
 • chǎng
 • zài
 • shàng
 •  
 • shā
 •  
 • shí
 • kuài
 • xiàng
 • zhǎng
 • le
 • tuǐ
 •  
 • 的卷场机趴在大坝上,沙子、石块象长了腿,
 • dòng
 • liú
 • dào
 • dǐng
 • shàng
 •  
 • shàng
 • xià
 • dào
 • chù
 • shì
 • rén
 •  
 • chē
 • 自动地流到坝顶上。坝上坝下到处是人,汽车
 •  
 • tuī
 • zài
 • cōng
 • máng
 • bēn
 • pǎo
 •  
 •  
 •  
 •  
 • wáng
 • yuàn
 • .推土机在匆忙地奔跑……。(王愿

  教堂

 • hěn
 • shǎo
 • yǒu
 • shí
 • me
 • zhù
 • shàng
 • de
 • zhèng
 • miàn
 • yàng
 • piāo
 • liàng
 • 一定很少有什么建筑比得上它的正面那样漂亮
 • de
 • le
 •  
 • yǒu
 • sān
 • lián
 • zài
 • pái
 • de
 • mén
 •  
 • yǒu
 • èr
 • shí
 • 的了,那里有三个联在一排的大门,有二十一
 • chuān
 • zhe
 • jiù
 • de
 • xiù
 • g
 • páo
 • de
 • wáng
 • de
 • shén
 • kān
 •  
 • zhōng
 • jiān
 • de
 • 个穿着旧的绣花袍子的帝王的神龛;中间的巨
 • tiān
 • chuāng
 • bèi
 • liǎng
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • héng
 • chuāng
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • shī
 • 大天窗被两个小小的横窗护着,好象一个牧师
 • bèi
 • zhí
 • shì
 • zhí
 • shì
 • péi
 • zhe
 • yàng
 •  
 • zuò
 • kōng
 • g
 • de
 • gāo
 • 被执事和副执事陪着一样。一座缕空花的高

  《温馨五月,感恩母亲节》

 •  
 •  
 • rùn
 • le
 • hán
 • bāo
 • fàng
 • de
 • g
 •  
 • yáng
 • guāng
 • huàn
 • le
 •  雨露滋润了含苞欲放的花,阳光唤起了
 • yòu
 • piàn
 • shēng
 •  
 • zài
 • zhè
 • chōng
 • mǎn
 • wēn
 • qíng
 • de
 • yuè
 •  
 • men
 • 又一片生机。在这个充满温情的五月。我们于
 • zuó
 • tiān
 • yíng
 • lái
 • le
 • yòu
 • qīn
 • jiē
 • !
 • guò
 • de
 • shì
 • jiē
 •  
 • yǒng
 • 昨天迎来了又一个母亲节!过去的是节日,永
 • zhù
 • xīn
 • de
 • shì
 • fèn
 • nuǎn
 • nuǎn
 • de
 • qíng
 •  
 • zhǒng
 • dàng
 • xīn
 • líng
 • de
 • ài
 • 驻我心的是那份暖暖的情,那种荡涤心灵的爱
 •  
 •  
 •  
 • tiān
 • zhǎng
 • jiǔ
 •  
 • wàn
 •  天地何以长久,万

  棕榈树

 • xiàng
 • zhe
 • shuǐ
 •  
 • 向着雨水,
 • xiàng
 • zhe
 • tài
 • yáng
 •  
 • 向着太阳,
 • shēn
 • chū
 • 伸出一个个
 • de
 • zhǎng
 •  
 • 绿色的巴掌。
 • zōng
 • shù
 •  
 • yào
 • shí
 • me
 •  
 • 棕搁树,你要什么?
 • kuài
 • kuài
 • duì
 • jiǎng
 •  
 • 快快对我讲。
 • tài
 • yáng
 • de
 • jīn
 • xiàn
 • liàng
 • shǎn
 • shǎn
 •  
 • 太阳的金线亮闪闪,
 • shuǐ
 • de
 • yín
 • xiàn
 • shǎn
 • shǎn
 • liàng
 •  
 • 雨水的银线闪闪亮,
 • yòng
 • jīn
 • xiàn
 • yín
 • xiàn
 •  
 • 我用金线和银线,
 • nǐng
 • chéng
 • zōng
 • zuò
 • shang
 •  
 • 拧成棕丝做衣裳。

  抑郁

 • dāng
 • de
 • shēng
 • yīn
 • tíng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • zhǒng
 • shēn
 • shēn
 • jué
 • wàng
 • de
 • gǎn
 • 当她的声音停息的时候,一种深深绝望的感
 • qíng
 • fǎn
 • yìng
 • zài
 • de
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • liǎn
 • shàng
 • měi
 • zhēng
 • dōu
 • shuō
 • míng
 • 情反映在她的脸上。脸上每一个特征都说明她
 • shì
 • lóng
 • zhào
 • zài
 • shí
 • de
 • āi
 • chóu
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • cóng
 • bēi
 • shāng
 • chuí
 • zhe
 • de
 • 是笼罩在蚀骨的哀愁之中,从悲伤地低垂着的
 • é
 • zhe
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • zhí
 • dào
 • zài
 • wēi
 • wēi
 • de
 • shuāng
 • jiá
 • shàng
 • 额和俯伏着的眼睛,直到在微微发热的双颊上
 • dòng
 • jié
 • gàn
 • de
 • yǎn
 • lèi
 •  
 • qiē
 • fǎng
 • dōu
 • zài
 • shuō
 •  
 • "
 • 冻结和干涸的眼泪,一切仿佛都在说:"

  热门内容

  梅花

 •  
 •  
 • rén
 • rén
 • dōu
 • ài
 • g
 •  
 • měi
 • rén
 • de
 • ài
 • yòu
 • xiàng
 • tóng
 •  人人都爱花,每个人的喜爱又各不相同
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huān
 • xiān
 • bān
 • de
 • shuǐ
 • xiān
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huān
 • g
 • zhōng
 • zhī
 • wáng
 • 。有人喜欢仙子般的水仙,有人喜欢花中之王
 • dān
 •  
 • yǒu
 • rén
 • huān
 • chū
 • ér
 • rǎn
 • de
 • g
 •  
 • yǒu
 • rén
 • 牡丹,有人喜欢出污泥而不染的荷花,有人喜
 • huān
 • shí
 • piāo
 • xiāng
 • de
 • guì
 • g
 •  
 • ér
 • què
 • huān
 • de
 • méi
 • g
 •  
 • 欢十里飘香的桂花,而我却喜欢朴素的梅花。
 • yīn
 • wéi
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • huá
 • de
 • wài
 • biǎo
 •  
 • què
 • yǒu
 • 因为它虽然没有华丽的外表,却有

  秋天

 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • shì
 • shǐ
 • rén
 • shén
 • wǎng
 •  
 • táo
 • zuì
 • liàn
 • de
 • jiē
 •  
 •  秋天是使人神往,陶醉和迷恋的季节。
 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • de
 • tiān
 • kōng
 •  
 • xiǎn
 • bié
 • gāo
 • ,
 • wài
 • lán
 •  
 •  秋天的天空,显得特别高,格外蓝,几乎
 • méi
 • yǒu
 • duǒ
 • yún
 • cǎi
 • ,
 • ǒu
 • ěr
 • yǒu
 • duǒ
 • bái
 • yún
 • cóng
 • tiān
 • kōng
 • piāo
 • guò
 •  
 • 没有一朵云彩,偶尔有几朵白云从天空飘过,
 • guò
 • huì
 • ér
 • ,
 • diào
 • de
 • qiū
 • fēng
 • jiù
 • men
 • gěi
 • chuī
 • sàn
 •  
 • 不过一会儿,调皮的秋风就把它们给吹散,几乎
 • gěi
 • yún
 • ér
 • diǎn
 • wán
 • shuǎ
 • de
 • huì
 • 不给云儿一点玩耍的机会

  乾隆剃头

 •  
 •  
 • yǒu
 • nián
 • gāng
 • chū
 • zhèng
 • yuè
 •  
 • qīng
 • cháo
 • qián
 • lóng
 • huáng
 • xiǎng
 • jiāng
 • nán
 •  有一年刚出正月,清朝乾隆皇帝想去江南
 • yóu
 • shān
 • wán
 • shuǐ
 •  
 • biàn
 • chéng
 • zuò
 • lóng
 • zhōu
 • yán
 • zhe
 • jià
 • ér
 • háng
 •  
 • zài
 • 游山玩水,便乘坐龙舟沿着御河起驾而行。在
 • nóng
 • èr
 • yuè
 • chū
 • zhè
 • tiān
 •  
 • guò
 • tiān
 • jīn
 • wèi
 •  
 • tiān
 • wǎn
 • le
 • jiù
 • 农历二月初一这天,他路过天津卫,天晚了就
 • zhù
 • zài
 • běi
 • cǎi
 • hào
 • tóng
 • de
 • lóng
 • tíng
 •  
 • 住在北马路五彩号胡同的龙亭里。
 •  
 •  
 • zhuǎn
 • tiān
 • qīng
 • zǎo
 • lái
 •  
 • qián
 • lóng
 • wèn
 • suí
 • cóng
 • tài
 • jiān
 •  
 •  
 • jīn
 •  转天清早起来,乾隆问随从太监:“今
 • tiān
 • shì
 • shí
 • me
 • 天是什么

  寻梦的和平鸽

 •  
 •  
 • xún
 • mèng
 • de
 • píng
 •  寻梦的和平鸽
 •  
 •  
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • píng
 • tīng
 • lǎo
 • píng
 • shuō
 • guò
 •  
 • zhī
 • yào
 • zhǎo
 •  小小的和平鸽听老和平鸽说过,只要找
 • dào
 • yǒng
 • yuǎn
 • huì
 • bēi
 • shāng
 • de
 • xīn
 • yōng
 • yǒu
 • ài
 • xīn
 • de
 • rén
 •  
 • píng
 • 到永远不会悲伤的心和拥有爱心的人,和平鸽
 • jiù
 • yǒng
 • yuǎn
 • huì
 •  
 • zhè
 • shì
 • cóng
 • de
 • de
 • 就永远不会死去。这个故事从它的爷爷的爷爷
 • de
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • chuán
 • le
 •  
 • zhí
 • chuán
 • dào
 • xiàn
 • zài
 •  
 • xiǎo
 • píng
 • 的爷爷就开始传起了,一直传到现在,小和平
 • duì
 • zhè
 • 鸽对这个

  泡泡

 •  
 •  
 • bǎo
 • bǎo
 • chuī
 • pào
 • pào
 •  
 • pào
 • pào
 • pǎo
 • le
 •  
 •  
 •  
 • bǎo
 • bǎo
 • zhuī
 • pào
 • pào
 •  宝宝吹泡泡,泡泡跑了, 宝宝追泡泡
 •  
 • pào
 • pào
 • bào
 • le
 • bào
 • bǎo
 • bǎo
 •  
 • ,泡泡爆了爆宝宝。