典礼

 • 作文字数350字
 • zǎo
 • zhì
 • sān
 • diǎn
 •  
 • tài
 • zōng
 • shè
 • cháo
 •  
 • liǎng
 • bān
 • wén
 • guān
 • 早已至五鼓三点,太宗设朝,聚集两班文武官
 • yuán
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 员,但见那:
 • yān
 • lóng
 • fèng
 • què
 •  
 • xiāng
 • ǎi
 • lóng
 • lóu
 •  
 • guāng
 • yáo
 • dān
 • dòng
 •  
 • yún
 • cuì
 • huá
 • 烟笼凤阙,香蔼龙楼,光摇丹动,云拂翠华
 • liú
 •  
 • jun
 • chén
 • xiàng
 • tóng
 • yáo
 • shùn
 •  
 • wēi
 • yán
 • jìn
 • hàn
 • zhōu
 •  
 • shì
 • chén
 • 流。君臣相契同尧舜,礼乐威严近汉周。侍臣
 • dēng
 •  
 • gōng
 • shàn
 •  
 • shuāng
 • shuāng
 • yìng
 • cǎi
 •  
 • kǒng
 • què
 • píng
 •  
 • lín
 • diàn
 •  
 • chù
 • 灯,宫女扇,双双映彩,孔雀屏,麒麟殿,处
 • chù
 • guāng
 •  
 • shān
 • wàn
 • suì
 •  
 • huá
 • zhù
 • qiān
 • qiū
 •  
 • jìng
 • biān
 • sān
 • xià
 • xiǎng
 •  
 • 处光浮。山呼万岁,华祝千秋。静鞭三下响,
 • guàn
 • bài
 • miǎn
 • liú
 •  
 • gōng
 • g
 • càn
 • làn
 • tiān
 • xiāng
 •  
 • liǔ
 • qīng
 • róu
 • 衣冠拜冕旒。宫花灿烂天香袭,堤柳轻柔御乐
 • ōu
 •  
 • zhēn
 • zhū
 • lián
 •  
 • fěi
 • cuì
 • lián
 •  
 • jīn
 • gōu
 • gāo
 • kòng
 •  
 • lóng
 • fèng
 • shàn
 •  
 • shān
 • 讴。珍珠帘,翡翠帘,金钩高控;龙凤扇,山
 • shàn
 •  
 • bǎo
 • niǎn
 • tíng
 • liú
 •  
 • wén
 • guān
 • yīng
 • xiù
 •  
 • jiāng
 • dǒu
 • sǒu
 •  
 • dào
 • 河扇,宝辇停留。文官英秀,武将抖擞。御道
 • fèn
 • gāo
 • xià
 •  
 • dān
 • chí
 • liè
 • pǐn
 • liú
 •  
 • jīn
 • zhāng
 • shòu
 • chéng
 • sān
 • xiàng
 •  
 • jiǔ
 • 分高下,丹墀列品流。金章紫绶乘三象,地久
 • tiān
 • zhǎng
 • wàn
 • wàn
 • qiū
 •  
 •  
 • chéng
 • ēn
 •  
 •  
 • yóu
 •  
 • 122
 •  
 • 天长万万秋。(吴承恩:《西游记》第122页)
 • jiǎng
 • yǎn
 • rén
 • zuì
 • hòu
 • dào
 • le
 • shàng
 •  
 • jiǎng
 • huà
 • jié
 • shù
 •  
 • zhèn
 • zhǎng
 • 讲演人最后提到了上帝,讲话结束。一阵掌
 • shēng
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • shēng
 • bèi
 • jiào
 • lái
 •  
 • lǐng
 • xué
 • 声。接着,毕业生被叫起来,一个个去领取学
 • wèi
 • wén
 • píng
 •  
 • yuàn
 • zhǎng
 • zài
 • shòu
 • shì
 • yǒu
 • duàn
 • dài
 • de
 • zhǐ
 • juàn
 • shí
 • mǎn
 • miàn
 • hóng
 • 位文凭。院长在授与饰有缎带的纸卷时满面红
 • guāng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 光。......
 • chàng
 • le
 • zàn
 • měi
 • shī
 •  
 • zòu
 • zhī
 • diǎn
 • yòng
 • de
 • jìn
 • háng
 •  
 • 唱起了赞美诗,奏起一支典礼用的进行曲。
 • hēi
 • páo
 • de
 • háng
 • liè
 • chuān
 • guò
 • pái
 • pái
 • zuò
 • zhe
 • de
 • qīn
 • shǔ
 •  
 • páo
 • 黑袍的行列穿过一排排坐着的父母和亲属。袍
 • xià
 • de
 • xiàng
 • shù
 • zhī
 • xià
 • sàn
 • kāi
 •  
 • yán
 • xiān
 • yàn
 • de
 • 子夏季的橡树枝叶下散开,和颜色鲜艳的女服
 • hún
 • zài
 •  
 • shǐ
 • zhè
 • xiē
 • shēng
 • kàn
 • xiàng
 • shì
 • qún
 • zài
 • xiān
 • g
 • 混在一,使得这些毕业生看去象是一群在鲜花
 • kāi
 • fàng
 • de
 • shàng
 • shí
 • de
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • ōu
 • wén
 • ?
 • xiāo
 •  
 •  
 • 开放的土地上觅食的乌鸦。([]欧文?肖:《
 • rén
 •  
 • qióng
 • rén
 •  
 • 340
 •  
 • 341
 •  
 • 富人,穷人》第340341页)
   

  相关内容

  星夜

 • chū
 • xià
 • de
 • wǎn
 •  
 • méi
 • le
 • chūn
 • hán
 •  
 • yán
 • hái
 • yào
 • guò
 • xiē
 • 初夏的夜晚,既没了春寒,炎热还要过些日
 •  
 • fēng
 • cóng
 • wèi
 • shàng
 • yóu
 • de
 • píng
 • yuán
 • shàng
 •  
 • luě
 • guò
 • zhèng
 • zài
 • yáng
 • g
 • 子。西风从渭河上游的平原上,掠过正在扬花
 • guàn
 • jiāng
 • de
 • mài
 • suì
 •  
 • chuī
 • le
 • guò
 • lái
 •  
 • fēng
 • bái
 • tiān
 • tài
 • yáng
 • zhào
 • shài
 • de
 • 灌浆的麦穗,吹了过来。风把白天太阳照晒的
 •  
 • dōu
 • dài
 • xiàng
 • jìn
 • nán
 • le
 •  
 • yǒu
 • fēng
 • de
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • 热气,都带向晋南和豫西去了。有风的晚上,
 • wén
 • dīng
 • rén
 •  
 • yīn
 • wéi
 • duō
 • shù
 • dào
 • méi
 • pào
 • shàng
 • shuǐ
 •  
 • 蚊子顾不得叮人。因为多数稻地没泡上水,

  时钟

 • tiān
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • àn
 • xià
 •  
 • 天,渐渐暗下,
 •  
 • zài
 • zhī
 • jiào
 • zhōng
 • 夜,在不知不觉中
 • qiāo
 • qiāo
 • lái
 • lín
 •  
 • 悄悄来临。
 • zài
 • shí
 • zhōng
 • de
 • 在时钟滴滴答答的
 • jiǎo
 • shēng
 • zhōng
 •  
 • 脚步声中,
 • yuè
 • jié
 • de
 • shēn
 • yǐng
 •  
 • 月那皎洁的身影,
 • zài
 • fēng
 • ér
 • de
 • chuī
 • xià
 • 在风儿的吹抚下
 • chū
 • xíng
 • yǐng
 •  
 • 发出形影。
 • g
 • cóng
 •  
 • tán
 • g
 • màn
 • màn
 • 花丛,昙花慢慢
 • piāo
 • chū
 • g
 • de
 • fāng
 • xiāng
 •  
 • 飘出花的芳香;
 • kōng
 • zhōng
 •  
 • lán
 • tiān
 • jiàn
 • jiàn
 • 空中,蓝天渐渐
 • huàn
 • shàng
 • yuè
 • de
 •  
 • 换上月的幕布。
 • shén
 • líng
 • de
 • chuán
 • shuō
 •  
 • 神灵的传说,

  高龙巴

 •  
 •  
 • shì
 • shēng
 • de
 • diǎn
 • zài
 • guó
 • de
 • jiā
 • dǎo
 •  
 • shì
 •  故事发生的地点在法国的科西嘉岛。那是
 • lún
 • de
 • xiāng
 •  
 • shēng
 • de
 • shí
 • jiān
 • shì
 • zài
 • shí
 • jiǔ
 • shì
 • èr
 • shí
 • 拿破仑的故乡。发生的时间是在十九世纪二十
 • nián
 • dài
 • qián
 •  
 • lún
 • shī
 • bài
 • hòu
 • jiǔ
 •  
 • dāng
 • shí
 • chǎn
 • jiē
 • 年代以前,拿破仑失败以后不久。当时资产阶
 • wén
 • míng
 • hái
 • yuǎn
 • yuǎn
 • méi
 • yǒu
 • néng
 • gòu
 • yuè
 • guò
 • hǎi
 • zhēng
 • zhè
 • hǎi
 • dǎo
 • 级文明还远远没有能够越过大海征服这个海岛
 •  
 • bǎo
 • liú
 • zhe
 • de
 •  
 • dài
 • diǎn
 • zhōng
 • shì
 • mán
 • de
 • mín
 • 。那里保留着古朴的、带点中世纪野蛮的民

 • biàn
 • chéng
 • le
 • nóng
 • de
 • jiāng
 • shí
 • chǐ
 • wài
 • de
 • jǐng
 • dōu
 • bāo
 • shàng
 • 变成了浓雾的细雨将五十尺以外的景物都包上
 • le
 • hūn
 • yūn
 • de
 • wài
 •  
 • yǒu
 • chù
 • sǒng
 • yún
 • xiāo
 • de
 • gāo
 • lóu
 • zài
 • 了模糊昏晕的外壳。有几处耸立云霄的高楼在
 • zhōng
 • zhī
 • xiǎn
 • xiàn
 • le
 • zuì
 • gāo
 • de
 • céng
 •  
 • yǎn
 • de
 • chéng
 • pái
 • de
 • 雾气中只显现了最高的几层,巨眼似的成排的
 • chuāng
 • dòng
 • nèi
 • shǎn
 • shǎn
 • shuò
 • shuò
 • shè
 • chū
 • cǎn
 • huáng
 • de
 • dēng
 • guāng
 •  
 • --
 • yuǎn
 • yuǎn
 • kàn
 • 窗洞内闪闪烁烁射出惨黄的灯光,--远远地看
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • shì
 • zài
 • bàn
 • kōng
 • zhōng
 • de
 • shèn
 • lóu
 •  
 • méi
 • yǒu
 • diǎn
 • 去,就象是浮在半空中的蜃楼,没有一点

  鲨鱼

 • hǎi
 • miàn
 • fēi
 • cháng
 • qīng
 • míng
 •  
 • shā
 • zài
 • hǎi
 • miàn
 • shàng
 • xùn
 • yóu
 • lái
 • yóu
 • 海面非常清明;鲨鱼在海面上迅速地游来游去
 •  
 • jiā
 • kàn
 • qīng
 • qīng
 • chǔ
 • chǔ
 •  
 • ér
 • chén
 • shuǐ
 •  
 • ér
 • ,大家看得清清楚楚。它忽而沉入水底,忽而
 • fēi
 • yuè
 • qián
 • jìn
 •  
 • jiǎo
 • jiàn
 • jīng
 • rén
 •  
 • mèng
 • ěr
 • fèn
 • bié
 • chū
 • mìng
 • lìng
 •  
 • 飞跃前进,矫健惊人。孟格尔分别发出命令。
 • shuǐ
 • shǒu
 • men
 • tiáo
 • shéng
 • cóng
 • yòu
 • xián
 • lán
 • shàng
 • rēng
 • xià
 • hǎi
 •  
 • wèi
 • duān
 • 水手们把一条粗绳从右舷栏上扔下海去,未端
 • zhe
 • gōu
 •  
 • gōu
 • shàng
 • chuān
 • zhe
 • hòu
 • kuài
 • ròu
 •  
 • shā
 • 系着一个大钩,钩上穿着一厚块腊肉。那鲨

  热门内容

  猜猜“看”

 •  
 •  
 • men
 • wán
 • le
 • yóu
 • ??
 • kàn
 • biǎo
 • yǎn
 • cāi
 • biǎo
 • shì
 •  
 • kàn
 •  我们玩了一个游戏??看表演猜表示“看
 •  
 • de
 • chéng
 •  
 • ”的成词语。
 •  
 •  
 • yóu
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • shì
 • céng
 • tāo
 • biǎo
 • yǎn
 •  
 • xiān
 •  游戏开始了,首先是曾雨涛表演,他先
 • náo
 • náo
 • zuǒ
 • biān
 • de
 • liǎn
 •  
 • zài
 • yòu
 • biān
 • de
 • xià
 •  
 • zhèng
 • zài
 • xiǎng
 • bàn
 • 挠挠左边的脸。再摸摸右边的下巴,正在想办
 • kǎo
 • dǎo
 • ne
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • xiàng
 • yòu
 • biān
 • kàn
 • kàn
 • 法考倒我呢。过了一会儿,只见他向右边看看
 •  
 • jiē
 • zhe
 • yòu
 • wǎng
 • zuǒ
 • ,接着又往左

  柳州螺蛳粉

 •  
 •  
 • luó
 • fěn
 • shì
 • men
 • liǔ
 • zhōu
 • zhe
 • míng
 • de
 • fēng
 • wèi
 • xiǎo
 • chī
 •  
 • fán
 •  螺蛳粉是我们柳州著名的风味小吃。凡
 • shì
 • lái
 • liǔ
 • zhōu
 • guān
 • guāng
 • yóu
 • de
 • rén
 • dōu
 • huì
 • chī
 • luó
 • fěn
 •  
 • yīn
 • wéi
 • 是来柳州观光旅游的人都会去吃螺蛳粉,因为
 •  
 • dào
 • liǔ
 • zhōu
 • lái
 •  
 • chī
 • luó
 • fěn
 • jiù
 • suàn
 • shì
 • bái
 • lái
 • le
 •  
 • ,到柳州来,不吃螺蛳粉就算是白来了。
 •  
 •  
 • zuò
 • wéi
 • liǔ
 • zhōu
 • rén
 •  
 • duì
 • luó
 • fěn
 • qíng
 • yǒu
 • zhōng
 •  
 •  作为柳州人,我对螺蛳粉也情有独衷。
 • zǒu
 • zài
 • jiē
 • shàng
 •  
 • zǒng
 • néng
 • wén
 • dào
 • fēng
 • wèi
 • de
 • 走在街上,你总能闻到风味独特的

  缩写小抄写员amp;gt;amp;gt;

 •  
 •  
 • ào
 • shì
 • xiǎo
 • xué
 • nián
 • de
 • xué
 • shēng
 •  
 • jiā
 • hái
 • yǒu
 •  叙利奥是小学五年级的学生,家里还有
 • xiǎo
 • de
 • mèi
 •  
 • suī
 • rán
 • jiā
 • jìng
 • hěn
 • hǎo
 •  
 • dàn
 • 比他小的几个弟妹,虽然家境很不好,但父母
 • fēi
 • cháng
 • téng
 • ài
 • hái
 •  
 • 非常疼爱孩子。
 •  
 •  
 • shàng
 • le
 • nián
 • de
 • qīn
 • wéi
 • le
 • tiē
 • jiā
 • yòng
 •  
 • bái
 • tiān
 • zài
 •  上了年纪的父亲为了补贴家用,白天在
 • tiě
 • shàng
 • gōng
 • zuò
 •  
 • wǎn
 • shàng
 • yòu
 • áo
 • chāo
 • wén
 • jiàn
 •  
 • jìn
 • guǎn
 • chāo
 • xiě
 • 铁路上工作,晚上又得熬夜抄文件。尽管抄写
 • gōng
 • zuò
 • fēi
 • cháng
 • xīn
 • 工作非常辛苦

  女人扭弯龙颈

 •  
 •  
 • yǒu
 • nián
 •  
 • zǎi
 • xiàng
 • liú
 • luó
 • guō
 • péi
 • qián
 • lóng
 • huáng
 • xià
 • jiāng
 • nán
 •  
 •  有一年,宰相刘罗锅陪乾隆皇帝下江南。
 • chuán
 • zhì
 • yáng
 • zhōu
 • shí
 •  
 • jun
 • chén
 • jìn
 • qíng
 • xīn
 • shǎng
 • zhōu
 • fēng
 • jǐng
 •  
 • jiàn
 • 船至扬州时,君臣尽情欣赏四周风景,忽见一
 • miào
 • líng
 • zhèng
 • zài
 •  
 • qián
 • lóng
 • wéi
 • de
 • měi
 • mào
 • suǒ
 •  
 • 妙龄女子正在洗衣。乾隆为她的美貌所迷,目
 • zhuǎn
 • jīng
 • kàn
 • zhe
 •  
 • zhì
 • chuán
 • guò
 • hěn
 • yuǎn
 •  
 • hái
 • huí
 • tóu
 • zhāng
 • wàng
 • 不转睛地看着,以至船过很远,他还回头张望
 •  
 • liú
 • luó
 • guō
 • àn
 • hǎo
 • xiào
 •  
 • biàn
 • shuō
 •  
 •  
 • xià
 •  
 • nín
 • zhī
 • ,刘罗锅暗自好笑,便说:“陛下,您可知

  小鸟

 •  
 •  
 • guò
 • shēng
 • tiān
 •  
 • sòng
 • gěi
 • zhī
 • xiǎo
 • niǎo
 •  
 •  过生日那天,妈妈送给我一只小鸟。她
 • ài
 • le
 •  
 • yǒu
 • shuāng
 • míng
 • liàng
 • de
 • xiǎo
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • máo
 • xiān
 • xiān
 • 可爱极了。有一双明亮的小眼睛,羽毛鲜绿鲜
 • de
 •  
 • fēi
 • cháng
 • piāo
 • liàng
 •  
 • méi
 • yǒu
 • gēn
 • máo
 •  
 • 绿的,非常漂亮,没有一根杂毛。
 •  
 •  
 • fàng
 • zài
 • yáng
 • tái
 • shàng
 •  
 • shí
 • zhèng
 • zhí
 • xià
 •  
 •  我把她放在阳台上,那时正值夏季,我
 • xiǎng
 •  
 • rén
 • zài
 • kōng
 • diào
 • xià
 • dōu
 • chū
 • hàn
 • le
 •  
 • xiǎo
 • niǎo
 • hái
 • gèng
 • 想:人在空调下都出汗了,小鸟还不更热