典礼

 • 作文字数350字
 • zǎo
 • zhì
 • sān
 • diǎn
 •  
 • tài
 • zōng
 • shè
 • cháo
 •  
 • liǎng
 • bān
 • wén
 • guān
 • 早已至五鼓三点,太宗设朝,聚集两班文武官
 • yuán
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 员,但见那:
 • yān
 • lóng
 • fèng
 • què
 •  
 • xiāng
 • ǎi
 • lóng
 • lóu
 •  
 • guāng
 • yáo
 • dān
 • dòng
 •  
 • yún
 • cuì
 • huá
 • 烟笼凤阙,香蔼龙楼,光摇丹动,云拂翠华
 • liú
 •  
 • jun
 • chén
 • xiàng
 • tóng
 • yáo
 • shùn
 •  
 • wēi
 • yán
 • jìn
 • hàn
 • zhōu
 •  
 • shì
 • chén
 • 流。君臣相契同尧舜,礼乐威严近汉周。侍臣
 • dēng
 •  
 • gōng
 • shàn
 •  
 • shuāng
 • shuāng
 • yìng
 • cǎi
 •  
 • kǒng
 • què
 • píng
 •  
 • lín
 • diàn
 •  
 • chù
 • 灯,宫女扇,双双映彩,孔雀屏,麒麟殿,处
 • chù
 • guāng
 •  
 • shān
 • wàn
 • suì
 •  
 • huá
 • zhù
 • qiān
 • qiū
 •  
 • jìng
 • biān
 • sān
 • xià
 • xiǎng
 •  
 • 处光浮。山呼万岁,华祝千秋。静鞭三下响,
 • guàn
 • bài
 • miǎn
 • liú
 •  
 • gōng
 • g
 • càn
 • làn
 • tiān
 • xiāng
 •  
 • liǔ
 • qīng
 • róu
 • 衣冠拜冕旒。宫花灿烂天香袭,堤柳轻柔御乐
 • ōu
 •  
 • zhēn
 • zhū
 • lián
 •  
 • fěi
 • cuì
 • lián
 •  
 • jīn
 • gōu
 • gāo
 • kòng
 •  
 • lóng
 • fèng
 • shàn
 •  
 • shān
 • 讴。珍珠帘,翡翠帘,金钩高控;龙凤扇,山
 • shàn
 •  
 • bǎo
 • niǎn
 • tíng
 • liú
 •  
 • wén
 • guān
 • yīng
 • xiù
 •  
 • jiāng
 • dǒu
 • sǒu
 •  
 • dào
 • 河扇,宝辇停留。文官英秀,武将抖擞。御道
 • fèn
 • gāo
 • xià
 •  
 • dān
 • chí
 • liè
 • pǐn
 • liú
 •  
 • jīn
 • zhāng
 • shòu
 • chéng
 • sān
 • xiàng
 •  
 • jiǔ
 • 分高下,丹墀列品流。金章紫绶乘三象,地久
 • tiān
 • zhǎng
 • wàn
 • wàn
 • qiū
 •  
 •  
 • chéng
 • ēn
 •  
 •  
 • yóu
 •  
 • 122
 •  
 • 天长万万秋。(吴承恩:《西游记》第122页)
 • jiǎng
 • yǎn
 • rén
 • zuì
 • hòu
 • dào
 • le
 • shàng
 •  
 • jiǎng
 • huà
 • jié
 • shù
 •  
 • zhèn
 • zhǎng
 • 讲演人最后提到了上帝,讲话结束。一阵掌
 • shēng
 •  
 • jiē
 • zhe
 •  
 • shēng
 • bèi
 • jiào
 • lái
 •  
 • lǐng
 • xué
 • 声。接着,毕业生被叫起来,一个个去领取学
 • wèi
 • wén
 • píng
 •  
 • yuàn
 • zhǎng
 • zài
 • shòu
 • shì
 • yǒu
 • duàn
 • dài
 • de
 • zhǐ
 • juàn
 • shí
 • mǎn
 • miàn
 • hóng
 • 位文凭。院长在授与饰有缎带的纸卷时满面红
 • guāng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 光。......
 • chàng
 • le
 • zàn
 • měi
 • shī
 •  
 • zòu
 • zhī
 • diǎn
 • yòng
 • de
 • jìn
 • háng
 •  
 • 唱起了赞美诗,奏起一支典礼用的进行曲。
 • hēi
 • páo
 • de
 • háng
 • liè
 • chuān
 • guò
 • pái
 • pái
 • zuò
 • zhe
 • de
 • qīn
 • shǔ
 •  
 • páo
 • 黑袍的行列穿过一排排坐着的父母和亲属。袍
 • xià
 • de
 • xiàng
 • shù
 • zhī
 • xià
 • sàn
 • kāi
 •  
 • yán
 • xiān
 • yàn
 • de
 • 子夏季的橡树枝叶下散开,和颜色鲜艳的女服
 • hún
 • zài
 •  
 • shǐ
 • zhè
 • xiē
 • shēng
 • kàn
 • xiàng
 • shì
 • qún
 • zài
 • xiān
 • g
 • 混在一,使得这些毕业生看去象是一群在鲜花
 • kāi
 • fàng
 • de
 • shàng
 • shí
 • de
 •  
 •  
 • [
 • měi
 • ]
 • ōu
 • wén
 • ?
 • xiāo
 •  
 •  
 • 开放的土地上觅食的乌鸦。([]欧文?肖:《
 • rén
 •  
 • qióng
 • rén
 •  
 • 340
 •  
 • 341
 •  
 • 富人,穷人》第340341页)
   

  相关内容

  夜空

 • yuán
 • xiāo
 • jiē
 • de
 • wǎn
 •  
 • tiān
 • fēi
 • cháng
 • hǎo
 •  
 • shì
 • hěn
 • měi
 • de
 • 元宵节的夜晚,天气非常好,是一个很美丽的
 • yuè
 •  
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • yǒu
 • liàng
 • de
 • xīng
 •  
 • liáo
 • liáo
 • piàn
 • bái
 • yún
 • 月夜。天空中有几颗发亮的星,寥寥几片白云
 •  
 • lún
 • mǎn
 • yuè
 • xiàng
 • pán
 • yàng
 • qiàn
 • zài
 • lán
 • tiān
 •  
 • màn
 • ,一轮满月象玉盘一样嵌在蓝色天幕里,它慢
 • màn
 • zài
 • lán
 • kōng
 • dòng
 •  
 • de
 • qīng
 • huī
 • zài
 • rén
 • jiān
 •  
 •  
 • 慢地在蓝空移动,把它的清辉撒在人间。(巴
 • jīn
 •  
 • jiā
 •  
 • 158
 •  
 • 金《家》第158页)
 •  
 •  
 •  

  鱼塘

 • shuǐ
 • yìng
 • lán
 • tiān
 • lán
 • yōu
 • yōu
 •  
 • 水映蓝天蓝悠悠,
 • tiáo
 • tiáo
 • ér
 • tiān
 • shàng
 • yóu
 •  
 • 条条鱼儿天上游。
 • bái
 • bái
 • yún
 • xià
 • wǎng
 •  
 • 白日白云撒下网,
 • wǎn
 • wān
 • yuè
 • chuí
 • xià
 • gōu
 •  
 • 夜晚弯月垂下钩。

  有志的前行,有梦的飞翔

 •  
 •  
 • xióng
 • yīng
 • de
 • zhì
 • xiàng
 • zài
 • gāo
 • kōng
 •  
 • zòng
 • diàn
 • shǎn
 • léi
 • míng
 •  
 • hán
 • fēng
 •  雄鹰的志向在高空,纵电闪雷鸣,寒风
 • lǐn
 • liè
 •  
 • què
 • zhèn
 • chì
 • gāo
 • fēi
 •  
 • zhǎng
 • kōng
 •  
 •  
 •  
 • 凛冽,却也振翅高飞,搏击长空。 
 • jun
 • de
 • zhì
 • xiàng
 • zài
 • yuán
 •  
 • rèn
 • jīng
 • 骏马的志向在原野,任荆棘刺
 • tòng
 •  
 • kǎn
 • zhòng
 • shēng
 •  
 • què
 • shēng
 •  
 • chí
 • chěng
 • qiān
 •  
 • 痛,坎坷重生,却也生机勃勃,驰骋千里。

  秋风

 • dài
 • zhe
 • qīng
 • liáng
 •  
 • 带着清凉,
 • yóu
 • yóu
 • dàng
 • dàng
 •  
 • 游游荡荡,
 • shēng
 • xiǎng
 •  
 • 不声不响,
 • zǒu
 • jìn
 • jiā
 • jiā
 • mén
 • chuāng
 •  
 • 走进家家门窗。
 •  
 • g
 • kāi
 • fàng
 •  
 • “菊花开放,
 • guì
 • g
 • kāi
 • fàng
 •  
 • 桂花开放,
 • lái
 • chuàn
 • mén
 •  
 • 我来串门,
 • shì
 • xián
 • guàng
 •  
 • 不是闲逛,
 • gěi
 • men
 • 给你们
 • sòng
 • diǎn
 • ér
 • g
 • xiāng
 •  
 •  
 • 送点儿花香。”

  我当上了小记者

 •  
 •  
 • shàng
 • líng
 • xiǎng
 • le
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • fēi
 • kuài
 • yōng
 • jìn
 • le
 • jiāo
 • shì
 •  上课铃响了,同学们飞快地拥进了教室
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • lǎo
 • shī
 • xià
 • jiá
 • zhe
 • wén
 • běn
 •  
 • xiào
 •  这时,胡老师胳膊下夹着语文课本,笑
 • róng
 • mǎn
 • miàn
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 •  
 • zhàn
 • dào
 • jiǎng
 • tái
 • qián
 •  
 • xiào
 • yíng
 • yíng
 • shuō
 • 容满面地走进教室,站到讲台前,笑盈盈地说
 •  
 •  
 • gào
 • jiā
 • zhèn
 • fèn
 • rén
 • xīn
 • de
 • xiāo
 •  
 • men
 • bān
 • de
 • :“告诉大家一个振奋人心的消息:我们班的
 • chǔ
 • qiān
 • qiū
 • tóng
 • xué
 • dāng
 • shàng
 • le
 •  
 • shǎo
 • nián
 • wén
 • zhāi
 •  
 • de
 • xiǎo
 • 储千秋同学当上了《少年文摘报》的小记

  热门内容

  新妈妈秋季坐月子营养菜单

 • shǎo
 • rén
 • rèn
 • wéi
 •  
 • qiū
 • shēng
 • chǎn
 • de
 • chǎn
 • shì
 • zuì
 • xìng
 • de
 •  
 • 不少人认为,秋季生产的产妇是最幸福的,
 • yīn
 • wéi
 • dàn
 • hòu
 • rén
 •  
 • zài
 • zhè
 • shōu
 • huò
 • de
 • jiē
 •  
 • gèng
 • 因为不但气候宜人,在这个收获的季节,更可
 • yòng
 • yīng
 • de
 • guā
 • guǒ
 •  
 • shū
 • cài
 •  
 • jìn
 • qíng
 • xiǎng
 • shòu
 • yuè
 • 以利用应季的瓜果、蔬菜和谷物,尽情享受月
 •  
 • yíng
 • yǎng
 • cān
 •  
 •  
 • zhuān
 • jiā
 •  
 • zhèng
 • zài
 • zuò
 • yuè
 • de
 • xīn
 • 子“营养餐”。专家建议,正在坐月子的新
 • shì
 • dāng
 • chī
 • diǎn
 • cài
 •  
 • yīn
 • wéi
 • cài
 • yǎng
 • fèn
 • 妈妈可以适当吃点野菜。因为野菜养分

  看图写话

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • xiǎo
 • wáng
 • xiǎo
 • míng
 • gōng
 • yuán
 • wán
 •  
 • men
 • dōu
 •  今天,小王和小明去公园玩,他们都拿
 • zhe
 • zhì
 • zuò
 • de
 • xiǎo
 • fēi
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • gōng
 • yuán
 • kàn
 • dào
 • le
 • lán
 • 着自己制作的小飞机。他们来到公园看到了蓝
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 •  
 • gāo
 • de
 • shù
 •  
 • de
 • cǎo
 •  
 • hái
 • kàn
 • jiàn
 • 蓝的天空,高大的树木,绿绿的草地。还看见
 • le
 • duō
 • xiān
 • g
 •  
 • yǒu
 • bái
 • de
 •  
 • hóng
 • de
 •  
 • de
 •  
 • àn
 • hóng
 • de
 •  
 • 了许多鲜花,有白的、红的、紫的、暗红的、
 • dàn
 • de
 •  
 • guāng
 • shí
 •  
 • měi
 • le
 •  
 • 淡绿的,五光十色,美丽极了!

  感动2008??5.12

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • jīng
 • shì
 • 9
 • tiān
 • le
 •  
 • shí
 • guāng
 • hái
 • zài
 • liú
 • shì
 •  
 •  今天已经是第9天了,时光还在流逝,不
 • zhī
 • è
 • de
 • fèi
 • xià
 • hái
 • yǒu
 • méi
 • yǒu
 • bào
 • zhe
 • wán
 • qiáng
 • xìn
 • niàn
 • 知那可恶的废墟下还有没有抱着一丝顽强信念
 • de
 • rén
 • men
 •  
 • duì
 •  
 • huì
 • yǒu
 • de
 •  
 • jīng
 • guò
 • 100
 • nián
 • qián
 • de
 • 的人们。对,一定会有的,经过那100年前的
 • xuè
 •  
 • zhōng
 • guó
 • rén
 • zǎo
 • míng
 • bái
 • le
 • shí
 • me
 • jiào
 • jiān
 • qiáng
 •  
 • āi
 • dào
 • shì
 • 血洗,中国人早已明白了什么叫坚强。哀悼逝
 • zhě
 •  
 • wèi
 • qián
 • háng
 •  
 • zhè
 • biàn
 • yòu
 • 者,无畏前行,这一幕一遍又

  我的快乐暑期

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • duō
 • men
 • de
 •  暑假的一天,我和爸妈以及许多他们的
 • péng
 • yǒu
 • lái
 • dào
 • le
 • yún
 • líng
 • shān
 • zhuāng
 •  
 • guò
 • le
 • kuài
 • de
 • tiān
 •  
 • 朋友来到了密云雾灵山庄,过了快乐的一天。
 •  
 •  
 • zǎo
 • shàng
 •  
 • men
 • chē
 • lái
 • dào
 • líng
 • shān
 • zhuāng
 •  
 • yán
 • shì
 •  早上,我们驱车来到雾灵山庄,沿途是
 • wàng
 • de
 • tián
 •  
 • kāi
 • jiǔ
 • de
 • xuān
 • nào
 • dōu
 • shì
 •  
 • lái
 • dào
 • 一望无际的田野,离开久居的喧闹都市,来到
 • xiāng
 • cūn
 • tián
 •  
 • ràng
 • rén
 • gǎn
 • dào
 • xīn
 • kuàng
 • shén
 • 乡村田野,让人感到心旷神怡

  夕阳

 •  
 •  
 • yáng
 •  
 •  夕阳 
 •  
 •  
 •  
 • hěn
 • huān
 • kàn
 • yáng
 •  
 • měi
 • dào
 • bàng
 • wǎn
 •  
 • jiù
 • huì
 •  我很喜欢看夕阳,每到傍晚,我就会
 • zǒu
 • dào
 • chuāng
 • qián
 •  
 • zài
 • luò
 • de
 • huī
 • zhōng
 •  
 • jìng
 • jìng
 • de
 • kàn
 • zhe
 •  
 • 走到窗前,在落日的余晖中,静静的看着 
 •  
 •  
 • chén
 • de
 • xié
 • yáng
 •  
 •  
 •  西沉的斜阳。 
 •  
 •  
 •  
 • yáng
 • de
 • què
 • hěn
 • hǎo
 •  
 • shōu
 • liǎn
 • le
 • bái
 • tiān
 • yǎn
 • de
 • guāng
 •  夕阳的确很好,收敛了白天刺眼的光
 • máng
 •  
 • tuì
 • le
 • zhèng
 • 芒,褪去了正