淡泊

 • 作文字数1850字
 • dàn
 • 淡泊
 • dàn
 • míng
 •  
 • shì
 • zuò
 • rén
 • de
 • chóng
 • gāo
 • jìng
 • jiè
 •  
 • méi
 • yǒu
 • bāo
 • róng
 • 淡泊于名利,是做人的崇高境界。没有包容
 • zhòu
 • de
 • xiōng
 • jīn
 •  
 • méi
 • yǒu
 • dòng
 • chuān
 • shì
 • de
 • yǎn
 •  
 • shì
 • wàn
 • nán
 • zuò
 • 宇宙的胸襟,没有洞穿世俗的眼力,是万难做
 • dào
 • de
 •  
 • 到的。
 • dàn
 • míng
 •  
 • fāng
 • néng
 • chéng
 •  
 • fāng
 • néng
 • pān
 • shàng
 • gāo
 • fēng
 •  
 • 淡泊于名利,方能成大器,方能攀上高峰!
 • zài
 •  
 • míng
 • héng
 • liú
 • de
 • dāng
 • jīn
 •  
 • yǒu
 • zhì
 • zhě
 • gèng
 • yīng
 • shǒu
 • zhù
 • dàn
 • 在物欲、名利横流的当今,有志者更应守住淡
 •  
 • xiàng
 • de
 • biāo
 • qián
 • jìn
 •  
 • 泊,向自自己既定的目标前进!
 • guān
 • lín
 • zhēng
 • guān
 • yǐn
 • 关麟征辞官隐居
 • guān
 • lín
 • zhēng
 • shì
 • huáng
 • jun
 • xiào
 • shēng
 •  
 • céng
 • zài
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • jun
 • 关麟征是黄博军校一斯期生,曾在国民党军
 • duì
 • zhōng
 • rèn
 • yào
 • zhí
 •  
 • jīng
 • guò
 • zhǎng
 • zhēng
 • zhàn
 • huàn
 • hǎi
 • chén
 •  
 • 队中历任要职。他经过长期征战和宦海沉浮,
 • zhú
 • jiàn
 • kàn
 • tòu
 • qián
 • bàn
 • shēng
 • zhēng
 • míng
 • duó
 • de
 • guān
 • chǎng
 • shēng
 • huó
 •  
 • 1
 • 逐渐看透自己前半生争名夺利的官场生活,于1
 • 949
 • nián
 • qiū
 • jun
 • zǒng
 • lìng
 • zhí
 •  
 • tuì
 • chū
 • guó
 • mín
 • dǎng
 • jun
 • 949年秋辞去陆军总司令职务、退出国民党军
 • jiè
 •  
 • jué
 • jiē
 • shòu
 • suí
 • jiǎng
 • jiè
 • shí
 • fēi
 • wǎng
 • tái
 • wān
 • de
 • mìng
 • lìng
 •  
 • jiè
 • 界,拒绝接受随蒋介石飞往台湾的命令,借故
 • zài
 • xiāng
 • gǎng
 • yǐn
 • xià
 • lái
 •  
 • cóng
 •  
 • cān
 • jiā
 • rèn
 • zhèng
 • zhì
 • xìng
 • 在香港隐居下来。从此,他不参加任何政治性
 • de
 • huì
 • shè
 • huì
 • huó
 • dòng
 •  
 • jiē
 • jiàn
 • rèn
 • zhě
 • cǎi
 • fǎng
 •  
 • duàn
 • 的集会和社会活动,不接见任何记者采访,断
 • jué
 • qiē
 • dǎng
 • zhèng
 • jun
 • jiù
 • de
 • lián
 •  
 • zhěng
 • shū
 •  
 • xiě
 • 绝一切与党政军故旧的联系,整日以读书、写
 • wéi
 •  
 • jiān
 • jiǎng
 • jiè
 • shí
 •  
 • jiǎng
 • jīng
 • guó
 • céng
 • shù
 • yāo
 • qǐng
 • 字为乐。其间蒋介石、蒋经国你子曾数度邀请
 • tái
 • wān
 • rèn
 • zhí
 •  
 • bìng
 • gāo
 • guān
 • hòu
 •  
 • dōu
 • wǎn
 • yán
 • xiè
 • 他去台湾任职,并许以高官厚禄,他都婉言谢
 • jué
 •  
 • cóng
 • 44
 • suì
 • zhì
 • 85
 • suì
 • shì
 • shì
 •  
 • zhí
 • guò
 • zhe
 • dàn
 • de
 • yǐn
 • 绝。从44岁至85岁逝世,他一直过着淡泊的隐
 • shēng
 • huó
 •  
 • 居生活。
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • zhōng
 • shēng
 • dàn
 • míng
 • 钱钟书终生淡泊名利
 • dāng
 • dài
 • xué
 • zhě
 • qián
 • zhōng
 • shū
 •  
 • zhōng
 • shēng
 • dàn
 • míng
 •  
 • gān
 • 当代大学者钱钟书,终生淡泊名利,甘于寂
 •  
 • xiè
 • jué
 • suǒ
 • yǒu
 • xīn
 • wén
 • méi
 • de
 • cǎi
 • fǎng
 •  
 • zhōng
 • yāng
 • diàn
 • shì
 • tái
 • 寞。他谢绝所有新闻媒体的采访,中央电视台
 •  
 • dōng
 • fāng
 • zhī
 •  
 • lán
 • de
 • zhě
 •  
 • céng
 • qiān
 • fāng
 • bǎi
 • xiǎng
 • chōng
 • 《东方之子》栏目的记者,曾千方百计想冲破
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • de
 • fáng
 • xiàn
 •  
 • zuì
 • hòu
 • hái
 • shì
 • hàn
 • duì
 • quán
 • guó
 • guān
 • 钱钟书的防线,最后还是不无遗憾地对全国观
 • zhòng
 • xuān
 • gào
 •  
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • xiān
 • shēng
 • jiān
 • jué
 • jiē
 • shòu
 • cǎi
 • fǎng
 •  
 • men
 • zhī
 • 众宣告:钱钟书先生坚决不接受采访,我们只
 • néng
 • zūn
 • zhòng
 • de
 • jiàn
 •  
 • 能尊重他的意见。
 • 80
 • nián
 • dài
 •  
 • měi
 • guó
 • zhe
 • míng
 • de
 • lín
 • dùn
 • xué
 •  
 • yāo
 • qián
 • 80年代,美国著名的普林斯顿大学,特邀钱
 • zhōng
 • shū
 • jiǎng
 • xué
 •  
 • měi
 • zhōu
 • zhī
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • jiǎng
 • 40
 • fèn
 • zhōng
 •  
 • 钟书去讲学,每周只需钱钟书讲40分钟课,一
 • gòng
 • zhī
 • jiǎng
 • 12
 •  
 • chóu
 • jīn
 • 16
 • wàn
 • měi
 • yuán
 •  
 • shí
 • xiǔ
 • quán
 • bāo
 •  
 • dài
 • 共只讲12次,酬金16万美元。食宿全包,可带
 • rén
 • tóng
 • wǎng
 •  
 • dài
 • fēng
 • hòu
 •  
 • shì
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • què
 • jué
 • 夫人同往。待遇如此丰厚,可是钱钟书却拒绝
 • le
 •  
 • 了。
 • de
 • zhe
 • míng
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • wéi
 • chéng
 •  
 • biǎo
 • hòu
 •  
 • jǐn
 • zài
 • guó
 • 他的著名小说《围城》发表以后,不仅在国
 • nèi
 • yǐn
 • hōng
 • dòng
 •  
 • ér
 • qiě
 • zài
 • guó
 • wài
 • fǎn
 • xiǎng
 • hěn
 •  
 • xīn
 • wén
 • 内引起轰动,而且在国外反响也很大。新闻和
 • wén
 • xué
 • jiè
 • yǒu
 • hěn
 • duō
 • rén
 • xiǎng
 • jiàn
 • jiàn
 •  
 • de
 • fēng
 • cǎi
 •  
 • dōu
 • 文学界有很多人想见见他,一睹他的风采,都
 • zāo
 • de
 • wǎn
 •  
 • yǒu
 • wèi
 • shí
 • guó
 • shì
 • diàn
 • huà
 •  
 • shuō
 • 遭他的婉拒。有一位布什国女士打电话,说她
 • le
 •  
 • wéi
 • chéng
 •  
 • tàn
 • qiē
 • xiǎng
 • jiàn
 •  
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • zài
 • sān
 • wǎn
 • 读了《围城》探测切想见他。钱钟书再三婉拒
 •  
 • réng
 • rán
 • zhí
 • yào
 • jiàn
 •  
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • yōu
 • duì
 • shuō
 •  
 •  
 • ,她仍然执意要见。钱钟书幽默地对她说:“
 • guǒ
 • chī
 • le
 • dàn
 • jiào
 • cuò
 •  
 • yào
 • rèn
 • shí
 • 如果你吃了个鸡蛋觉得不错,何必要一定认识
 • zhī
 • xià
 • dàn
 • de
 • ne
 •  
 •  
 • 那只下蛋的母鸡呢?”
 • 1991
 • nián
 • 11
 • yuè
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • jiā
 • 80
 • huá
 • dàn
 • de
 • qián
 •  
 • jiā
 • 1991年报11月钱钟书法家80华诞的前夕,家
 • zhōng
 • diàn
 • huà
 • duàn
 •  
 • qīn
 • péng
 • hǎo
 • yǒu
 •  
 • xué
 • zhě
 • míng
 • rén
 •  
 • guān
 • tuán
 • 中电话不断,亲朋好友、学者名人、机关团体
 • fēn
 • fēn
 • yào
 • gěi
 • zhù
 • shòu
 •  
 • zhōng
 • guó
 • shè
 • huì
 • xué
 • yuàn
 • yào
 • wéi
 • kāi
 • zhù
 • 纷纷要给他祝寿,中国社会科学院要为他开祝
 • shòu
 • huì
 •  
 • xué
 • shù
 • tǎo
 • lùn
 • huì
 •  
 • qián
 • zhōng
 • shū
 • gài
 • jiān
 •  
 • 寿会、学术讨论会,钱钟书一概坚辞。
 • shì
 • míng
 • yún
 • 居里夫妇视名利如浮云
 • dōu
 • shì
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • zhī
 • míng
 • de
 • xué
 • jiā
 •  
 • 居里夫妇都是世界上知名的科学家,居里夫
 • rén
 • shì
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • wéi
 • liǎng
 • huò
 • nuò
 • bèi
 • ěr
 • jiǎng
 • de
 • xué
 • jiā
 • 人是世界上唯一两次获得诺贝尔奖的女科学家
 •  
 • dàn
 • men
 • shēng
 • huó
 • jiǎn
 •  
 • qiú
 • míng
 •  
 • zhǒng
 • xūn
 • zhāng
 •  
 • jiǎng
 • ,但他们生活俭朴,不求名利。各种勋章、奖
 • zhāng
 • shì
 • róng
 • de
 • xiàng
 • zhēng
 •  
 • huò
 • duō
 • rén
 • mèng
 • mèi
 • qiú
 • de
 • bǎo
 •  
 • 章是荣誉的象征,或许多人梦寐以求的宝物,
 • shì
 • zhī
 • fèi
 •  
 • 1902
 • nián
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shōu
 • 可居里夫妇视之如废物。1902年,居里先生收
 • dào
 • le
 • lán
 • gòng
 • guó
 • xué
 • xué
 • yuàn
 • de
 • tōng
 • zhī
 •  
 • shuō
 • shì
 • jiāng
 • 到了法兰西共和国大学理学院的通知,说是将
 • xiàng
 • chū
 • shēn
 • qǐng
 •  
 • bān
 • gěi
 • róng
 • xūn
 • zhāng
 •  
 • biǎo
 • zhāng
 • 向部里提出申请,颁发给他荣誉勋章,以表彰
 • zài
 • xué
 • shàng
 • de
 • gòng
 • xiàn
 •  
 • qǐng
 • yào
 • jué
 • jiē
 • shòu
 •  
 • 他在科学上的贡献。务请他不要拒绝接受。
 • rén
 • shāng
 • liàng
 • hòu
 •  
 • xiě
 • le
 • fēng
 • xìn
 •  
 •  
 • qǐng
 • 居里和夫人商量以后,写了一封覆信:“请
 • dài
 • xiàng
 • zhǎng
 • xiān
 • shēng
 •  
 • biǎo
 • shì
 • de
 • xiè
 •  
 • bìng
 • qǐng
 • zhuǎn
 • gào
 •  
 • 代向部长先生,表示我的谢意。并请转告,我
 • duì
 • xūn
 • zhāng
 • méi
 • yǒu
 • háo
 • xìng
 •  
 • zhī
 • shí
 • yàn
 • shì
 •  
 • 对勋章没有丝毫兴趣,我只亟需一个实验室。
 •  
 • rén
 • de
 • wèi
 • péng
 • yǒu
 • yīng
 • yāo
 • dào
 • jiā
 • zuò
 •  
 • jìn
 • 居里夫人的一位朋友应邀到她家做客,进屋
 • hòu
 • kàn
 • jiàn
 • rén
 • de
 • xiǎo
 • ér
 • zhèng
 • zài
 • wán
 • nòng
 • yīng
 • guó
 • huáng
 • jiā
 • xié
 • 后看见居里夫人的小女儿正在玩弄英国皇家协
 • huì
 • gāng
 • gāng
 • shòu
 • rén
 • de
 • méi
 • jīn
 • zhì
 • jiǎng
 • zhāng
 •  
 • jīng
 • 会刚刚授予居里夫人的一枚金质奖章,惊讶地
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • méi
 • xiàn
 • gāo
 • róng
 • de
 • jīn
 • zhì
 • jiǎng
 • zhāng
 •  
 • néng
 • dào
 • 说:“这枚体现极高荣誉的金质奖章,能得到
 • shì
 • róng
 • de
 •  
 • zěn
 • me
 • néng
 • gòu
 • ràng
 • hái
 • wán
 • ne
 •  
 •  
 • 它是极不容易的,怎么能够让孩子玩呢?”居
 • rén
 • què
 • shuō
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • yào
 • ràng
 • hái
 • cóng
 • xiǎo
 • zhī
 • dào
 • róng
 • zhè
 • 里夫人却说:“就是要让孩子从小知道荣誉这
 • dōng
 •  
 • zhī
 • shì
 • wán
 • ér
 •  
 • zhī
 • néng
 • wán
 • wán
 •  
 • jué
 • tài
 • 东西,只是玩具而已,只能玩玩,绝不可以太
 • kàn
 • zhòng
 •  
 • guǒ
 • yǒng
 • yuǎn
 • shǒu
 • zhe
 •  
 • jiù
 • huì
 • yǒu
 • chū
 •  
 •  
 • 看重它,如果永远守着它,就不会有出息。”
 •  
 • zhòng
 • shì
 • shì
 •  
 • dàn
 • míng
 •  
 • 居里夫妇,重视事业,淡泊名利。
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 •  
 • huǐ
 •  
 • 不以誉喜,不以毁怒。
 • míng
 • .
 • hǎi
 • ruì
 •  
 • lìng
 • zhēn
 •  
 • .海瑞《令箴》
 • hǎo
 • míng
 • zhě
 •  
 • hǎo
 •  
 • hǎo
 • míng
 • zhě
 •  
 • hǎo
 • zhī
 • yóu
 • zhě
 • 不好名者,斯不好利;好名者,好利之尤者
 •  
 • 也。
 • qīng
 • .
 • qián
 •  
 • qián
 • gōng
 • liáng
 • .
 • dǎo
 •  
 • .钱琦《钱公良测语.导儒》
 • guì
 •  
 • pín
 • jiàn
 •  
 • 不汲汲于富贵,不戚戚于贫贱。
 •  
 • hàn
 • shū
 • .
 • yáng
 • xióng
 • chuán
 •  
 • 《汉书.扬雄传》
 • xiōng
 • huái
 • guǎng
 •  
 • cóng
 • píng
 • dàn
 • èr
 • yòng
 • gōng
 •  
 • 胸怀广大,须从平淡二字用功。
 •  
 • cài
 • è
 • .
 • àn
 •  
 • 《蔡锷集.序及按语》
 • jun
 • zhī
 • háng
 •  
 • jìng
 • xiū
 • shēn
 •  
 • jiǎn
 • yǎng
 •  
 • fēi
 • dàn
 • 君子之行,静以修身,俭以养德,非淡泊无
 • míng
 • zhì
 •  
 • níng
 • jìng
 • zhì
 • yuǎn
 •  
 • 以明志,棵宁静无以致远。
 • sān
 • guó
 • zhū
 • zhè
 •  
 • jiè
 • shū
 •  
 • 三国诸葛这《诫子书》
 • shǎo
 • xīn
 • jìng
 •  
 • xīn
 • jìng
 • shì
 • jiǎn
 •  
 • 少欲则心静,心静则事简。
 • míng
 • .
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • .薛宣《读书录》
 • xiū
 • shēn
 • guǎ
 • wéi
 • yào
 •  
 • háng
 • gōng
 • jiǎn
 • wéi
 • xiān
 •  
 • 修身以寡欲为要,行已以恭俭为先。
 •  
 • jīn
 • shū
 • chéng
 • .
 • xué
 • háng
 • diǎn
 •  
 • 《古今图书集成.学行典》
 • dàn
 • xīn
 •  
 • xīn
 • qīng
 •  
 • qīng
 • míng
 •  
 • 欲淡则心虚,心虚则气清,气清则理明。
 • míng
 • .
 • xuē
 • xuān
 •  
 • shū
 •  
 • .薛宣《读书录》
 • ér
 • qiě
 • guì
 •  
 • yún
 •  
 • 不义而富且贵,于我如浮云。
 •  
 • lùn
 • .
 • shù
 • ér
 •  
 • 《论语.述而》
 • xīn
 • kuàng
 • shén
 •  
 • chǒng
 • jiē
 • wàng
 •  
 • 心旷神怡,宠辱皆忘。
 • sòng
 • .
 • fàn
 • yān
 •  
 • yuè
 • yáng
 • lóu
 •  
 • .范促淹《岳阳楼记》
 • guì
 • fēi
 • yuàn
 •  
 • xiāng
 •  
 • 富贵非吾愿,帝乡不可期。
 • jìn
 • .
 • táo
 • yuān
 • míng
 •  
 • guī
 • lái
 •  
 • .陶渊明《归去来兮辞》
 • shì
 • néng
 • zhī
 • xīn
 • cháng
 • qiè
 •  
 • rén
 • dào
 • qiú
 • pǐn
 • gāo
 •  
 • 事能知足心常惬,人到无求品自高。
 •  
 • jīn
 • yíng
 • lián
 • lèi
 • cuàn
 •  
 • 《古今楹联类篡》
 • guǎ
 • xīn
 • chéng
 •  
 • 欲寡则心自诚。
 • sòng
 • .
 • chéng
 • hào
 •  
 • chéng
 • shuā
 •  
 • èr
 • chéng
 • quán
 • shū
 • .
 • yuán
 • fēng
 • wèi
 •  
 • .程颢、程牙刷《二程全书.元丰已未》
 • hán
 • róng
 • shì
 • dài
 • rén
 •  
 • tián
 • dàn
 • shì
 • yǎng
 • xīn
 •  
 • 涵容是待人第一法,恬淡是养心第一法。
 • hóng
 • shī
 •  
 • yán
 • bié
 •  
 • 弘一大师《格言别录》
 • dàn
 • míng
 • zhì
 •  
 • zài
 • gōng
 •  
 • 淡泊明志,夙夜在公。
 • cài
 • è
 •  
 • nán
 • níng
 • lián
 •  
 • 蔡锷《南宁寓庐联》
 • zhì
 • háng
 •  
 • wèi
 • zhū
 •  
 • dào
 • tóng
 •  
 • shì
 • guì
 • 志不行,顾禄位如锱铢;道不同,视富贵如
 • jiè
 •  
 • 土芥。
 •  
 • sòng
 • shǐ
 • .
 • yǐn
 • liè
 • chuán
 •  
 • 《宋史.隐逸列传》
 • fán
 • shì
 • suǒ
 • qiú
 • de
 •  
 • shí
 • me
 • dōu
 • huì
 • yǒu
 •  
 • 凡是一无所求的,什么都会有。
 • yīng
 • guó
 • yàn
 • guǒ
 • de
 • qiú
 • jiū
 • jìn
 •  
 • me
 • de
 • xīn
 • 英国谚语如果你的欲求无究尽,那么你的心
 • shì
 • dān
 • yōu
 • huì
 • jiū
 • jìn
 •  
 • 事和担忧也会无究尽。
 • [
 • měi
 • ]
 •  
 • zhì
 • míng
 • yán
 •  
 • [] 富勒《至理名言》
 • yòu
 •  
 • kǒng
 • fěi
 •  
 • 不诱于誉,不恐于诽。
 •  
 • xún
 • .
 • fēi
 • shí
 • èr
 •  
 • 《荀子.非十二子》
 • tān
 • zhī
 • rén
 •  
 • yǒu
 • yàn
 •  
 • 贪欲之人,无有厌足。
 • hóng
 • shī
 •  
 • xiū
 • háng
 •  
 • 弘一大师《修行法语》
 • tān
 • cái
 •  
 • quán
 • róng
 • xīn
 •  
 • nòng
 • rén
 • tòng
 • kān
 •  
 • zhè
 • 贪材,权欲和虚荣心,弄得人痛苦不堪,这
 • shì
 • zhòng
 • shí
 • de
 • sān
 • gēn
 • tái
 • zhù
 •  
 • lùn
 • shí
 •  
 • men
 • 是大众意识的三根台柱,无论何时何地,它们
 • dōu
 • zhī
 • chēng
 • zhe
 • háo
 • dòng
 • yáo
 • de
 • yōng
 • rén
 • shì
 • jiè
 •  
 • 都支撑着毫不动摇的庸人世界。
 • [
 • qián
 • lián
 • ]
 • ài
 • dào
 • tuō
 •  
 • duàn
 • tóu
 • tái
 •  
 • [前苏联] 艾特到托夫《断头台》
   

  相关内容

  日出

 • shì
 • shuí
 • bāo
 • kāi
 • de
 •  
 • 是谁剥开一个巨大的橘子,
 • xiān
 • hóng
 •  
 • xiān
 • hóng
 •  
 • 鲜红,鲜红,
 • zài
 • dōng
 • biān
 • de
 • shān
 • fēng
 •  
 • 搁在东边的山峰。
 •  
 • 皮,
 • piàn
 •  
 • piàn
 •  
 • 一片,一片,
 • mǎn
 • le
 • tiān
 • kōng
 •  
 • 撒满了天空。

  六一儿童节诗歌

 • qìng
 • liù
 • ér
 • tóng
 • jiē
 • shī
 • |
 • liù
 • ér
 • tóng
 • jiē
 • shī
 • lǎng
 • sòng
 • 庆六一儿童节诗歌|六一儿童节诗朗诵
 • bǎo
 • bèi
 •  
 • shuì
 • ba
 •  
 • tiān
 •  
 • jīng
 • hēi
 • le
 •  
 • hěn
 • hēi
 • 宝贝,睡吧,天,已经黑了,很黑
 • shǎn
 • diàn
 • kāi
 • de
 • kǒu
 •  
 • jīng
 • féng
 • hǎo
 • le
 •  
 • 闪电撕开的口子,已经缝好了,
 • yòng
 • dān
 • xīn
 • chuǎng
 • jìn
 • lái
 •  
 • yòng
 • 不用担心雨闯进来。不用
 • shǒu
 • zài
 • mèng
 • de
 • biān
 • yuán
 •  
 • yòng
 • de
 • gēn
 • zhù
 • 我守在你梦的边缘,用我的根护住你
 • de
 • hēi
 • de
 •  
 • wéi
 • de
 • zhú
 • 我的和黑夜的。唯一的蜡烛
 • bīng
 • liáng
 • 冰凉

  赫克尔贝里

 •  
 •  
 • ruò
 • méi
 • yǒu
 • kàn
 • guò
 • běn
 • jiào
 • zuò
 •  
 • tāng
 • .
 • shā
 • xiǎn
 •  你若没有看过一本叫做《汤姆.莎耶历险
 •  
 • de
 • shū
 • ,
 • jiù
 • huì
 • zhī
 • dào
 • zhè
 • rén
 • .
 • guò
 • ,
 • zhè
 • méi
 • yǒu
 • 记》的书,你就不会知道我这个人.不过,这没有
 • shí
 • me
 • .
 • běn
 • shàng
 • jiǎng
 • de
 • shì
 • shí
 • huà
 • de
 • shū
 • shì
 • .
 • wēn
 • 什么.那本大体上讲的是实话的书是马克.吐温
 • xiān
 • shēng
 • xiě
 • de
 • .
 • yǒu
 • xiē
 • shì
 • shì
 • shēng
 • chū
 • lái
 • de
 • ,
 • guò
 • shàng
 • 先生写的.有些事是他生发出来的,不过大体上
 • ,
 • jiǎng
 • de
 • shì
 • shí
 • huà
 • .
 • guò
 • ,
 • shí
 • huà
 • shí
 • ,他讲的是实话.不过,实话不实

  弗兰克_鲍姆童话

 •  
 •  
 • lái
 • màn
 •  
 • lán
 •  
 • bào
 •  
 • L
 •  
 • Frank Baum
 •  
 • 1
 •  莱曼·弗兰克·鲍姆(L·Frank Baum1
 • 856
 •  
 • 1919
 •  
 • chū
 • shēng
 • shù
 • de
 • zhǔ
 • jiā
 • tíng
 •  
 • 8561919)出生于一个富庶的企业主家庭。
 • cóng
 • xiǎo
 • ruò
 • duō
 • bìng
 •  
 • shòu
 • dào
 • jiā
 • rén
 • de
 • bié
 • guān
 • zhào
 •  
 • duì
 • 他从小体弱多病,受到家人的特别关照。他对
 • tóng
 • huà
 • huàn
 • xiǎng
 • shì
 • de
 • liàn
 • dào
 • le
 •  
 • bái
 • mèng
 •  
 • de
 • 童话和幻想故事的迷恋几乎到了“白日梦”的
 • chéng
 •  
 • hěn
 • dān
 • xīn
 • zhè
 • huì
 • 程度,父母很担心这会

  淡泊

 • dàn
 • 淡泊
 • dàn
 • míng
 •  
 • shì
 • zuò
 • rén
 • de
 • chóng
 • gāo
 • jìng
 • jiè
 •  
 • méi
 • yǒu
 • bāo
 • róng
 • 淡泊于名利,是做人的崇高境界。没有包容
 • zhòu
 • de
 • xiōng
 • jīn
 •  
 • méi
 • yǒu
 • dòng
 • chuān
 • shì
 • de
 • yǎn
 •  
 • shì
 • wàn
 • nán
 • zuò
 • 宇宙的胸襟,没有洞穿世俗的眼力,是万难做
 • dào
 • de
 •  
 • 到的。
 • dàn
 • míng
 •  
 • fāng
 • néng
 • chéng
 •  
 • fāng
 • néng
 • pān
 • shàng
 • gāo
 • fēng
 •  
 • 淡泊于名利,方能成大器,方能攀上高峰!
 • zài
 •  
 • míng
 • héng
 • liú
 • de
 • dāng
 • jīn
 •  
 • yǒu
 • zhì
 • zhě
 • gèng
 • yīng
 • shǒu
 • zhù
 • dàn
 • 在物欲、名利横流的当今,有志者更应守住淡
 •  
 • xiàng
 • de
 • biāo
 • qián
 • jìn
 • 泊,向自自己既定的目标前进

  热门内容

  感动

 •  
 •  
 • céng
 • wéi
 • qiān
 • de
 • xìng
 • zāo
 • ér
 • bēi
 • tòng
 •  
 •  我曾为司马迁的不幸遭遇而悲痛无比,
 • céng
 • wéi
 • zhū
 • liàng
 • de
 • yīng
 • nián
 • zǎo
 • shì
 • ér
 • yǎng
 • tiān
 • zhǎng
 • tàn
 •  
 • céng
 • wéi
 • yuè
 • fēi
 • 曾为诸葛亮的英年早逝而仰天长叹,曾为岳飞
 • de
 • zāo
 • rén
 • xiàn
 • hài
 • ér
 • fèn
 •  
 • ér
 • jīn
 • tiān
 •  
 • què
 • wéi
 • nóng
 • nóng
 • 的遭人陷害而愤怒不已,而今天,我却为浓浓
 • de
 • qíng
 • ér
 • gǎn
 • dòng
 • de
 • lèi
 • yíng
 • kuàng
 •  
 • 的母子情而感动的热泪盈眶。
 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • liè
 • yán
 • yán
 • de
 • zhōng
 •  
 • zài
 • jiā
 • zhōng
 • kàn
 •  这是一个烈日炎炎的中午,我在家中看

  “六一”真难过

 •  
 •  
 • liù
 • shì
 • měi
 • ér
 • tóng
 • wàng
 • lái
 • dào
 • de
 •  
 • dàn
 • shì
 • zài
 •  
 •  六一是每个儿童希望来到的,但是在“
 • liù
 •  
 • qián
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • hěn
 • nán
 • wéi
 • qíng
 •  
 • bié
 • shì
 • duì
 • 六一”前,每个人都很难为情,特别是对于我
 •  
 •  
 •  
 • bàn
 • zhe
 • méng
 • méng
 • de
 •  
 • bàn
 • zhe
 • liáng
 • shuǎng
 • de
 • qīng
 • fēng
 •  
 • bàn
 •  伴着蒙蒙的细雨,伴着凉爽的清风,伴
 • zhe
 • xiāo
 • de
 • luò
 •  
 • qiū
 • tiān
 • mài
 • zhe
 • qīng
 • yíng
 • de
 • qiāo
 • rán
 • shēng
 • 着萧瑟的落叶,秋天迈着轻盈的步子悄然无声
 • dào
 • lái
 • le
 •  
 • 地到来了。
 •  
 •  
 • qiū
 • niáng
 • yōu
 • yōu
 • chuān
 • guò
 • shù
 • lín
 •  
 • dùn
 • shí
 •  
 • cuì
 •  秋姑娘悠悠地穿过树林,顿时,翠色欲
 • de
 • shù
 • lín
 • chōng
 • mǎn
 • le
 • yǒu
 • qíng
 • de
 • hóng
 •  
 •  
 • 滴的树林充满了富有热情的红色。那一簇簇、
 • piàn
 • piàn
 • huǒ
 • hóng
 • de
 • fēng
 • 一片片火红的枫叶

  下课时的场面

 •  
 •  
 • xià
 • shí
 • de
 • chǎng
 • miàn
 •  
 •  下课时的场面 
 •  
 •  
 •  
 •  
 • dīng
 •  
 •  
 • dīng
 •  
 •  
 •  
 •  “叮……叮……”
 •  
 •  
 • xià
 • le
 •  
 • jiāo
 • shì
 • dùn
 • shí
 • fèi
 • téng
 •  
 • zǒu
 • láng
 •  下课了,教室里顿时如沸如腾,走廊里
 • chōng
 • mǎn
 • huān
 • shēng
 • xiào
 •  
 • cāo
 • chǎng
 • shàng
 • biàn
 • rén
 • shān
 • rén
 • hǎi
 •  
 • nào
 • 充满欢声笑语,操场上变得人山人海,热闹极
 • le
 •  
 • 了!
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 • de
 • huó
 • dòng
 • duō
 • duō
 • cǎi
 •  
 • yǒu
 • de
 • zài
 • tiào
 •  同学们的活动也多姿多彩:有的在跳皮
 • jīn
 •  
 • 筋,

  梦幻北戴河

 •  
 •  
 • zuò
 • le
 •  
 • xiǎo
 • shí
 • de
 • chē
 •  
 • cái
 • dào
 • le
 • běi
 • dài
 • bīn
 •  坐了3个小时的车,才到达了北戴河宾
 • guǎn
 •  
 •  
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 • le
 • běi
 • dài
 •  
 • 馆,第2天早上抵达了北戴河。
 •  
 •  
 • men
 • zài
 • chē
 • shàng
 • guān
 • kàn
 • le
 • běi
 • dài
 • de
 • quán
 • jǐng
 •  
 • dàn
 • lán
 •  我们在车上观看了北戴河的全景:淡蓝
 • de
 • hǎi
 • shuǐ
 • chōng
 • shuā
 • zhe
 • jīn
 • de
 • shā
 • tān
 •  
 • shuǐ
 • tiān
 • jiāo
 • jiē
 • de
 • shuǐ
 • píng
 • 色的海水冲刷着金色的沙滩;水天交接的水平
 • xiàn
 • shàng
 •  
 • piāo
 • zhe
 • xiǎo
 • zhōu
 •  
 • ǒu
 • ér
 • yǒu
 • zhī
 • niǎo
 • ér
 • huá
 • guò
 • 线上,漂着几叶小舟,偶而有几只鸟儿划过