大度

 • 作文字数2250字
 • kuān
 • róng
 • shì
 • rén
 • de
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • yào
 • qiú
 • qīng
 • xīn
 • guǎ
 • 宽容大度是人的一种美德。它要求清心寡欲
 •  
 •  
 • rén
 • zhī
 • xīn
 • xiōng
 •  
 • duō
 • zhǎi
 •  
 • guǎ
 • kuān
 •  
 •  
 • xiǎo
 • 。“人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。”小肚
 • cháng
 •  
 • nán
 • róng
 • rén
 • zhě
 •  
 • duō
 • shì
 • zhī
 •  
 • 鸡肠,难以容人者,大多是自私自利之徒。
 • kuān
 • róng
 • shì
 • nián
 •  
 • néng
 • róng
 • rén
 • jiù
 • shì
 • tuán
 • jié
 • zhǒng
 • rén
 • 宽容大度是黏合剂,能容人就是团结各种人
 •  
 • shòu
 • rén
 • yōng
 • dài
 •  
 • xīn
 • xiōng
 • xiá
 • zhǎi
 •  
 • néng
 • róng
 • rén
 •  
 • jié
 • guǒ
 • shì
 • ,受人拥戴;心胸狭窄,不能容人,结果必是
 • jiā
 • guǎ
 • rén
 •  
 • 孤家寡人。
 • kuān
 • róng
 •  
 • yǒu
 •  
 • yǒu
 • rén
 •  
 • gèng
 • yǒu
 • 宽容大度,有利于已,有利于人,更有利于
 • shè
 • huì
 •  
 • 社会。
 • bào
 • shū
 • jiàn
 • guǎn
 • zhòng
 • 鲍叔荐管仲
 • chūn
 • qiū
 • shí
 •  
 • xiāng
 • gōng
 • bèi
 • shā
 • hòu
 •  
 • gōng
 • xiǎo
 • bái
 • gōng
 • jiū
 • 春秋时,齐襄公被杀后,公子小白和公子纠
 • wéi
 • zhēng
 • duó
 • wáng
 • wèi
 • ér
 • zhàn
 •  
 • bào
 • zhù
 • xiǎo
 • bái
 •  
 • guǎn
 • zhòng
 • zhù
 • jiū
 •  
 • shuāng
 • 为争夺王位而战。鲍波助小白,管仲助纠。双
 • fāng
 • jiāo
 • zhàn
 • zhōng
 •  
 • guǎn
 • zhòng
 • céng
 • yòng
 • jiàn
 • shè
 • zhōng
 • le
 • xiǎo
 • bái
 • dài
 • shàng
 • de
 • gōu
 • 方交战中,管仲曾用箭射中了小白衣带上的钩
 •  
 • xiǎo
 • bái
 • xiǎn
 • zāo
 • sàng
 • mìng
 •  
 • hòu
 • lái
 • xiǎo
 • bái
 • zuò
 • le
 • guó
 • guó
 • jun
 •  
 • 子,小白险遭丧命。后来小白做了齐国国君,
 • huán
 • gōng
 •  
 • 即齐桓公。
 • huán
 • gōng
 • zhí
 • zhèng
 • hòu
 •  
 • rèn
 • mìng
 • bào
 • shū
 • wéi
 • xiàng
 • guó
 •  
 • bào
 • shū
 • xīn
 • 齐桓公执政后,任命鲍叔为相国。可鲍叔心
 • xiōng
 • kuān
 • guǎng
 •  
 • yǒu
 • zhì
 • rén
 • zhī
 • míng
 •  
 • jiān
 • chí
 • guǎn
 • zhòng
 • tuī
 • jiàn
 • gěi
 • huán
 • gōng
 • 胸宽广,有智人之明,坚持把管仲推荐给桓公
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • guǎn
 • zhòng
 • néng
 • dān
 • rèn
 • xiàng
 • guó
 • yào
 • zhí
 •  
 • yǒu
 • 。他说:“只有管仲能担任相国要职,我有五
 • fāng
 • miàn
 • shàng
 • guǎn
 • zhòng
 •  
 • kuān
 • huì
 • ān
 • mín
 •  
 •  
 • ràng
 • bǎi
 • xìng
 • tīng
 • cóng
 • 个方面比不上管仲:宽惠安民,,让百姓听从
 • jun
 • mìng
 •  
 •  
 • zhì
 • guó
 • jiā
 •  
 • néng
 • què
 • bǎo
 • guó
 • jiā
 • de
 • gēn
 • 君命,我不如他:治理国家,能确保国家的根
 • běn
 • quán
 •  
 •  
 • jiǎng
 • jiū
 • zhōng
 • xìn
 •  
 • tuán
 • jié
 • hǎo
 • bǎi
 • xìng
 •  
 • 本权益,我不如他;讲究忠信,团结好百姓,
 • gǎn
 • shàng
 •  
 • zhì
 • zuò
 •  
 • shǐ
 • fāng
 • dōu
 • lái
 • xiào
 •  
 • 我赶不上他;制作礼仪,使四方都来效法,我
 •  
 • zhǐ
 • huī
 • zhàn
 • zhēng
 •  
 • shǐ
 • bǎi
 • xìng
 • gèng
 • jiā
 • yǒng
 • gǎn
 •  
 • 不如他;指挥战争,使百姓更加勇敢,我不如
 •  
 •  
 • huán
 • gōng
 • shì
 • kuān
 • róng
 • de
 • rén
 •  
 • shè
 • gōu
 • 他。”齐桓公也是宽容大度的人,不记射钩私
 • chóu
 •  
 • cǎi
 • le
 • bào
 • shū
 • de
 •  
 • zhòng
 • yòng
 • guǎn
 • zhòng
 •  
 • rèn
 • mìng
 • wéi
 • 仇,采纳了鲍叔的建议,重用管仲,任命他为
 • xiàng
 • guó
 •  
 • guǎn
 • zhòng
 • dān
 • rèn
 • xiàng
 • guó
 • hòu
 •  
 • xié
 • zhù
 • huán
 • gōng
 • zài
 • jīng
 •  
 • nèi
 • 相国。管仲担任相国后,协助桓公在经济、内
 • zhèng
 •  
 • jun
 • shì
 • fāng
 • miàn
 • jìn
 • háng
 • gǎi
 •  
 • shù
 • nián
 • zhī
 • jiān
 •  
 • zhuǎn
 • ruò
 • wéi
 • 政、军事方面进行改革,数年之间,齐转弱为
 • qiáng
 •  
 • chéng
 • wéi
 • chūn
 • qiū
 • qián
 • zhōng
 • yuán
 • jīng
 • zuì
 • de
 • qiáng
 • guó
 •  
 • 强,成为春秋前期中原经济最发达的强国,齐
 • xǐng
 • gōng
 • jiù
 • le
 •  
 • jiǔ
 • zhū
 • hòu
 •  
 • kuāng
 • tiān
 • xià
 •  
 • de
 •  
 • 醒公也就了“九合诸候,一匡天下”的霸业。
 • máo
 • dōng
 • fàng
 • zǒu
 • zhāng
 • guó
 • tāo
 • jiā
 • shǔ
 • 毛泽东放走张国焘家属
 • zhāng
 • guó
 • tāo
 • 1931
 • nián
 • rèn
 • zhōng
 • yāng
 • gōng
 • jiā
 • mín
 • zhǔ
 • zhèng
 • zhǔ
 • 张国焘于1931年任中央工家民主政府副主席
 •  
 • zài
 • jiān
 • tuī
 • háng
 • wáng
 • míng
 • de
 • zuǒ
 • qīng
 • mào
 • xiǎn
 • zhǔ
 •  
 • 1935
 • ,在此期间他推行王明的左倾冒险主义。1935
 • nián
 • zài
 • hóng
 • jun
 • zhǎng
 • zhēng
 • zhōng
 •  
 • rèn
 • hóng
 • jun
 • zǒng
 • zhèng
 • zhì
 • wěi
 • yuán
 •  
 • fǎn
 • 年在红军长征中,他任红军总政治委员。他反
 • duì
 • zhōng
 • yāng
 • guān
 • hóng
 • yān
 • běi
 • shàng
 • de
 • jué
 •  
 • jiān
 • chí
 • nán
 • xià
 • tuì
 • què
 • de
 • 对中央关于红烟北上的决定,坚持南下退却的
 • zhǔ
 • zhāng
 •  
 • lìng
 • zhōng
 • yāng
 •  
 • jìn
 • háng
 • fèn
 • liè
 • dǎng
 • hóng
 • jun
 • de
 • zuì
 • è
 • de
 • 主张,另立中央,进行分裂党和红军的罪恶的
 • huó
 • dòng
 •  
 • dào
 • yán
 • ān
 • hòu
 •  
 • jué
 • dǎng
 • zhōng
 • yāng
 • de
 • wǎn
 • jiù
 •  
 • 活动。到达延安后,拒绝党中央的挽救,不思
 • huǐ
 • gǎi
 •  
 • 1938
 • nián
 • táo
 • pǎo
 • dào
 • hàn
 •  
 • biǎo
 • fǎn
 • gòng
 • shēng
 • míng
 •  
 • 悔改。于1938年逃跑到武汉,发表反共声明,
 • tóu
 • xiàng
 • guó
 • mín
 • dǎng
 •  
 • dāng
 • shí
 •  
 • zhāng
 • guó
 • tāo
 • de
 • ér
 • hái
 • zài
 • yán
 • ān
 •  
 • 投向国民党。当时,张国焘的妻儿还在延安。
 • de
 • zhǎo
 • dào
 • máo
 • dōng
 •  
 • zhe
 • shuō
 •  
 •  
 • diū
 • xià
 • men
 • 他的妻子找到毛泽东,哭着说:“他丢下我们
 • pǎo
 • le
 •  
 • zhǔ
 • ya
 •  
 • qǐng
 • nín
 • gěi
 • men
 • zuò
 • zhǔ
 • ba
 •  
 •  
 • máo
 • 母子跑了,主席呀!请您给我们做主吧!”毛
 • dōng
 • chén
 • le
 • huì
 • ér
 • shuō
 •  
 •  
 • tiān
 • yào
 • huì
 •  
 • niáng
 • yào
 • jià
 • rén
 • 泽东沉思了一会儿说:“天要惠雨,娘要嫁人
 •  
 • yào
 • zǒu
 •  
 • yào
 • pǎo
 •  
 • yuàn
 • gàn
 • mìng
 •  
 • méi
 • bàn
 •  
 • ,他要走,要跑,不愿干革命,那也没办法!
 • zhè
 • yàng
 • ba
 •  
 • xiàn
 • zài
 • dào
 • hàn
 •  
 • quàn
 • shuō
 • quàn
 • shuō
 •  
 • zuò
 • zuò
 • 这样吧,现在你也到武汉去,劝说劝说,做做
 • gōng
 • zuò
 •  
 • huí
 • lái
 •  
 • men
 • zhào
 • yàng
 • huān
 • yíng
 •  
 •  
 • 工作,回来,我们照样欢迎他。”
 • jiǔ
 • zhāng
 • guó
 • tāo
 • de
 • dài
 • zhe
 • hái
 • dào
 • tài
 • le
 •  
 • 不久张国焘的妻子带着孩子也到武汰去了,
 • cóng
 • zài
 • méi
 • yǒu
 • huí
 • dào
 • yán
 • ān
 •  
 • 从此再也没有回到延安。
 • [
 • lùn
 • lùn
 • ]
 • [理论论据]
 • kāi
 • chéng
 • xīn
 •  
 •  
 • 开诚心,布大度。
 • kāng
 • yǒu
 • wéi
 •  
 • shàng
 • qīng
 • shū
 •  
 • 康有为《上清帝第一书》
 • rén
 • zhī
 • xīn
 • xiōng
 •  
 • duō
 • zhǎi
 •  
 • guǎ
 • kuān
 •  
 • 人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。
 • qīng
 • .
 • jīn
 • yīng
 •  
 • yán
 • lián
 •  
 • .金缨《格言联壁》
 • liàng
 • hǎo
 • zuò
 • shì
 •  
 • shù
 • hǎo
 • zhē
 • yīn
 •  
 • 量大好做事,树大好遮阴。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • rén
 • zhī
 • bàng
 •  
 • néng
 • biàn
 •  
 • néng
 • róng
 •  
 • rén
 • zhī
 • 人之谤我也,与其能辩,不如能容。人之侮
 •  
 • néng
 • fáng
 •  
 • néng
 • huà
 •  
 • 我也,与其能防,不如能化。
 • hóng
 • shī
 •  
 • yán
 • bié
 •  
 • 弘一大师《格言别录》
 • rén
 • fēi
 • yáo
 • shùn
 •  
 • shuí
 • néng
 • jìn
 • shàn
 •  
 • 人非尧舜,谁能尽善。
 • táng
 • .
 • bái
 •  
 • hán
 • jīng
 • zhōu
 • shū
 •  
 • .李白《与韩荆州书》
 • guān
 • gōng
 • fàng
 • le
 • cáo
 • chéng
 • xiàng
 •  
 • zhàng
 • yào
 • yǒu
 • róng
 • rén
 • liàng
 •  
 • 关公放了曹丞相,丈夫要有容人量。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • rén
 • wéi
 • shàn
 • jiù
 • shì
 • shàn
 • kuān
 • liàng
 •  
 • 与人为善就是善于宽谅。
 • [
 • měi
 • ]
 • luó
 •  
 • xīn
 • hǎn
 • shí
 • ěr
 •  
 • [] 弗罗斯特《新罕布什尔》
 • wàng
 • què
 • jiù
 • shì
 • kuān
 • shù
 •  
 • 忘却就是宽恕。
 • [
 • yīng
 • ]
 • fēi
 • jié
 • ěr
 •  
 • bēng
 • kuì
 •  
 • [] 菲茨杰拉尔德《崩溃》
 • rěn
 • nài
 • xīn
 • jiān
 •  
 • fán
 • nǎo
 • zhān
 • biān
 •  
 • 忍耐记心间,烦恼不沾边。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • néng
 • rěn
 • néng
 • ràng
 • zhēn
 • jun
 •  
 • néng
 • néng
 • shēn
 • zhàng
 •  
 • 能忍能让真君子,能屈能伸大丈夫。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • xiǎo
 • xián
 • shū
 • zhì
 •  
 • xīn
 • yuàn
 • wàng
 • jiù
 • ēn
 •  
 • 毋以小嫌疏至戚,毋以新怨忘旧恩。
 • qīng
 • .
 • jīn
 • yīng
 •  
 • yán
 • lián
 •  
 • .金缨《格言联壁》
 • shèng
 • rén
 • guì
 • kuān
 •  
 • ér
 • shì
 • rén
 • jiàn
 • zhòng
 •  
 • 圣人贵宽,而世人贱众。
 • hàn
 • .
 • jiǎ
 •  
 • xīn
 • .
 • shù
 • shì
 •  
 • .陆贾《新语.术事》
 • dōng
 • hǎi
 • guǎng
 • qiě
 • shēn
 •  
 • yóu
 • bēi
 • xià
 • bǎi
 •  
 • yuè
 • suī
 • gāo
 •  
 • 东海广且深,由卑下百川;五岳虽高大,不
 • gòu
 • chén
 •  
 • 逆垢与尘。
 • sān
 • guó
 • .
 • cáo
 • zhí
 •  
 • dāng
 • yóu
 • nán
 • shān
 • háng
 •  
 • 三国.曹植《当欲游南山行》
 • kěn
 • kuān
 • shù
 • de
 • rén
 • shì
 • zuì
 • huài
 • de
 • rén
 •  
 • 不肯宽恕的人是最坏的人。
 • [
 • měi
 • ]
 •  
 • zhì
 • míng
 • yán
 •  
 • [] 富勒《至理名言》
 • néng
 • róng
 • rěn
 • rén
 • de
 • méi
 • yǒu
 • jiāo
 • yǎng
 •  
 • suàn
 • 不能容忍他人的没有教养,他自己也算不得
 • yǒu
 • jiāo
 • yǎng
 •  
 • 有教养。
 • [
 • měi
 • ]
 • lán
 • lín
 •  
 • yán
 • shū
 •  
 • [] 富兰克林《格言历书》
 • kāi
 • yuán
 • rèn
 •  
 • huái
 • shān
 • zhī
 • liú
 •  
 • chóng
 • jun
 • líng
 • xiāo
 •  
 • 开源不亿仞,则无怀山之流;崇峻不凌霄,
 • tiān
 • zhī
 • yún
 •  
 • 则无弥天之云。
 • jìn
 • .
 • hóng
 •  
 • bào
 • .
 • wài
 • piān
 • .
 • guǎng
 • jǐng
 •  
 • .葛洪《抱朴子.外篇.广警》
 • shuí
 • néng
 • yuán
 • liàng
 • rén
 •  
 • shuí
 • jiù
 • néng
 • zhěng
 • jiù
 • rén
 •  
 • 谁能原谅人,谁就能拯救人。
 • [
 • é
 • ]
 • bāng
 • liè
 •  
 • rén
 • shēng
 • tái
 •  
 • [] 邦达列夫《人生舞台》
 • xīn
 • róng
 • lián
 • mǐn
 •  
 • yuè
 •  
 • tòng
 •  
 • xīn
 • róng
 • liàng
 • biān
 •  
 • jiāng
 • 心容纳怜悯、喜悦、苦痛、心容量无边,疆
 • yín
 •  
 • 域无垠。
 • [
 • bái
 • é
 • luó
 • ]
 • luó
 •  
 • xīn
 •  
 • [白俄罗斯] 勃罗夫卡《心》
 • fán
 • lùn
 • rén
 •  
 • dāng
 • yǒu
 • guò
 • zhōng
 • qiú
 • guò
 •  
 • dāng
 • guò
 • zhōng
 • 凡论人,当于有过中求无过,不当于无过中
 • qiú
 • yǒu
 • guò
 •  
 • 求有过。
 • qīng
 • .
 • liáng
 • zhāng
 •  
 • tuì
 • ān
 • suí
 • .
 • jiāo
 •  
 • .梁章钜《退庵随笔.交际》
 • rěn
 • qiě
 • rěn
 •  
 • nài
 • qiě
 • nài
 •  
 • rěn
 • nài
 •  
 • xiǎo
 • shì
 • biàn
 • 得忍且忍,得耐且耐,不忍不耐,小事变大
 •  
 •  
 • zēng
 • guǎng
 • xián
 • wén
 •  
 • 《增广贤文》
 • rěn
 •  
 •  
 • rěn
 • shì
 •  
 • shǎo
 • shì
 •  
 • 忍一句,息一怒,忍一事,少一事。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • shì
 • sān
 • zhōng
 • yǒu
 • huǐ
 •  
 • rén
 • néng
 • bǎi
 • rěn
 • yōu
 •  
 • 事不三思终有悔,人能百忍自无忧。
 • míng
 • .
 • féng
 • mèng
 • lóng
 •  
 • xǐng
 • shì
 • héng
 • yán
 •  
 • .冯梦龙《醒世恒言》
 • rén
 • běn
 • gāi
 • shì
 • yǒu
 • liáng
 • xīn
 • de
 •  
 • jiù
 • lián
 • zuì
 • cán
 • de
 • xīn
 • huì
 • yǒu
 • 人本该是有良心的,就连最残酷的心也会有
 • kuān
 • shù
 • rén
 • de
 • duǎn
 • zàn
 •  
 • měi
 • hǎo
 • de
 •  
 • 宽恕他人的短暂、美好的记忆。
 • [
 • jié
 • ]
 • sāi
 • ěr
 •  
 • lèi
 • chéng
 •  
 • [] 塞弗尔特《泪城》
 • duō
 • kuān
 • shù
 • bié
 • rén
 •  
 • shǎo
 • kuān
 • shù
 •  
 • 多宽恕别人,少宽恕自己。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • kuān
 • shù
 • rén
 • yào
 • kuān
 • shù
 • péng
 • yǒu
 • róng
 •  
 • 宽恕一个敌人要比宽恕一个朋友容易。
 • [
 • yīng
 • ]
 • cài
 •  
 • lěng
 •  
 • [] 布菜克《耶鲁撒冷》
 • yǒu
 • rěn
 •  
 • nǎi
 • yǒu
 •  
 • yǒu
 • róng
 •  
 • nǎi
 •  
 • 有忍,其乃有济;有容,德乃大。
 •  
 • shàng
 • shū
 • .
 • zhōu
 • shū
 • .
 • jun
 • chén
 •  
 • 《尚书.周书.君陈》
 • yǒu
 • róng
 • nǎi
 •  
 • gāng
 •  
 • 有容乃大,无欲则刚。
 •  
 • jīn
 • yíng
 • lián
 • lèi
 • cuàn
 •  
 • 《古今楹联类篡》
 • chū
 • dòng
 • lái
 • shǒu
 •  
 • ráo
 • rén
 • chù
 • qiě
 • ráo
 • rén
 •  
 • 自出洞来无敌手,得饶人处且饶人。
 • sòng
 • .
 • shàn
 • dào
 • rén
 •  
 • jué
 •  
 • .善棋道人《绝句》
 • kuān
 • shù
 • shòu
 • kuān
 • shù
 • de
 • nán
 • yán
 • de
 • kuài
 •  
 • shì
 • lián
 • shén
 • míng
 • 宽恕和受宽恕的难以言喻的快乐,是连神明
 • dōu
 • huì
 • wéi
 • zhī
 • xiàn
 • de
 • shì
 •  
 • 都会为之羡慕的极大乐事。
 • [
 • měi
 • ]
 •  
 •  
 • [] 哈伯德《笔记》
 • xīn
 • shì
 • kào
 • zhēng
 •  
 • ér
 • shì
 • kào
 • ài
 • kuān
 • róng
 • zhēng
 • 心不是靠武力征服,而是靠爱和宽容大度征
 •  
 • 服。
 • [
 • lán
 • ]
 • bīn
 • nuò
 • shā
 •  
 • lún
 • xué
 •  
 • [荷兰] 斯宾诺莎《伦理学》
 • rén
 • zhě
 • ài
 • wàn
 •  
 • 仁者爱万物。
 •  
 • shǐ
 • .
 • zhào
 • shì
 • jiā
 •  
 • 《史记.赵世家》
 • shān
 • ruì
 • gāo
 •  
 • shuǐ
 • xiá
 • shēn
 •  
 • 山锐则不高,水狭则不深。
 • hàn
 • .
 • liú
 • xiàng
 •  
 • xīn
 • .
 • jiē
 • shì
 •  
 • .刘向《新序.节士》
 • něi
 • zhě
 • huà
 •  
 • liàng
 • xiá
 • zhě
 • yíng
 •  
 • 气馁者自画,量狭者易盈。
 • míng
 • .
 • zhū
 • zhī
 •  
 • zhū
 • shùn
 • shuǐ
 • .
 • gōng
 • mǐn
 •  
 • .朱之瑜《朱舜水集.恭敏》
 • jiān
 • róng
 •  
 • wàn
 • jiān
 •  
 • 以大度兼容,则万物兼济。
 •  
 • sòng
 • cháo
 • shì
 • shí
 • lèi
 • yuàn
 • .
 • zōng
 • shèng
 • xùn
 •  
 • 《宋朝事实类苑.祖宗圣训》
 • è
 • rén
 •  
 • xiǎo
 • rén
 •  
 • jun
 • liàng
 •  
 • 恶人胆大,小人气大,君子量大。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • huì
 • kuān
 • róng
 • bié
 • rén
 •  
 • shì
 • pèi
 • shòu
 • dào
 • bié
 • rén
 • de
 • kuān
 • róng
 • de
 •  
 • 不会宽容别人,是不配受到别人的宽容的。
 • [
 • é
 • ]
 • niè
 •  
 • luó
 • tíng
 •  
 • [] 屠格涅夫《罗亭》
 • huà
 •  
 • ràng
 • bié
 • rén
 • huà
 • ??
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • de
 • zuò
 • yòu
 • míng
 •  
 • 自己话,也让别人话??这就是我的座右铭。
 • [
 • é
 • ]
 • tuó
 • tuǒ
 •  
 • zhuāng
 • yuàn
 • fēng
 • liú
 •  
 • [] 陀思妥耶夫斯基《庄院风流》
 • zhe
 • néng
 • róng
 •  
 • jiǎo
 • gēn
 • zuò
 • rén
 •  
 • 大着肚皮能容物,立定脚跟做人。
 • qīng
 • .
 • jīn
 • yīng
 •  
 • yán
 • lián
 •  
 • .金缨《格言联壁》
 • xiōng
 • zhōng
 • tiān
 • kuān
 •  
 • cháng
 • yǒu
 • rén
 • chuán
 •  
 • 胸中天地宽,常有渡人船。
 • zhōng
 • guó
 • yàn
 • 中国谚语
 • tài
 • shān
 • ràng
 • rǎng
 •  
 • néng
 • chéng
 •  
 • hǎi
 • liú
 • 太山不让土壤,故能成其大;河海不择细流
 •  
 • néng
 • jiù
 • shēn
 •  
 • wáng
 • zhě
 • què
 • zhòng
 • shù
 •  
 • néng
 • míng
 •  
 • ,故能就其深;王者不却众庶,故能明其德。
 • qín
 • .
 •  
 • jiàn
 • zhú
 • shū
 •  
 • .李斯《谏逐客书》
 • tài
 • gāng
 • shé
 •  
 • zhì
 • chá
 •  
 • 太刚则折,至察无徒。
 •  
 • jìn
 • shū
 • .
 • liú
 • wěi
 • liè
 • chuán
 •  
 • 《晋书.刘隗列传》
 • jǐn
 • kào
 • shàng
 • néng
 • què
 • bǎo
 • yán
 • lùn
 • de
 • yóu
 •  
 • wéi
 • le
 • ràng
 • měi
 • 仅靠法律尚不能确保言论的自由;为了让每
 • rén
 • shòu
 • hài
 • biǎo
 • de
 • jiàn
 • jiě
 •  
 • yǒu
 • quán
 • 个人不受迫害地表达自己的见解,必须有全体
 • rén
 • mín
 • zhōng
 • yǒu
 • zhǒng
 • kuān
 • róng
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • 人民中有一种宽容的精神。
 • [
 • měi
 • ]
 • ài
 • yīn
 • tǎn
 •  
 • wǎn
 • nián
 • shù
 • huái
 •  
 • [] 爱因斯坦《晚年述怀》
 • jun
 • rěn
 • rén
 • suǒ
 • néng
 • rěn
 •  
 • róng
 • rén
 • suǒ
 • néng
 • róng
 •  
 • chù
 • rén
 • suǒ
 • 君子忍人所不能忍,容人所不能容,处人所
 • néng
 • chù
 •  
 • 不能处。
 • nán
 • tún
 •  
 • yàn
 • shān
 • huà
 • .
 • hán
 • yǎng
 •  
 • 马南屯《燕山夜话.涵养》
 • rěn
 • suǒ
 • néng
 • rěn
 •  
 • róng
 • suǒ
 • néng
 • róng
 •  
 • wéi
 • shí
 • liàng
 • guò
 • rén
 • zhě
 • néng
 • 忍所不能忍,容所不能容,惟识量过人者能
 • zhī
 •  
 • 之。
 • míng
 • .
 • xuē
 • xuān
 •  
 • xué
 • cuì
 • yán
 •  
 • .薛宣《理学粹言》
 • rén
 • tài
 • yán
 •  
 • zhèng
 • shì
 •  
 • fèn
 •  
 • de
 • bìng
 • yuán
 •  
 • 责人太严,也正是“五分热”的一个病源。
 • xùn
 •  
 • huá
 • gài
 • .
 • bái
 •  
 • 鲁迅《华盖集.补白》
 • néng
 • róng
 • xiǎo
 • rén
 •  
 • fāng
 • chéng
 • jun
 •  
 • 能容小人,方成君子。
 • míng
 • .
 • féng
 • mèng
 • lóng
 •  
 • zēng
 • guǎng
 • zhì
 • náng
 •  
 • .冯梦龙《增广智囊补》
 • chí
 • shēn
 • tài
 • jié
 •  
 • qiē
 • gòu
 • huì
 • yào
 •  
 • 持身不可太皎洁,一切污辱垢秽要茹纳得;
 • chù
 • shì
 • tài
 • fèn
 • míng
 •  
 • qiē
 • xián
 • hǎo
 • chǒu
 • yào
 • bāo
 • róng
 •  
 • 处世不可太分明,一切贤愚好丑要包容得。
 • hóng
 • shī
 •  
 • yán
 • bié
 •  
 • 弘一大师《格言别录》
 • néng
 • xià
 • rén
 •  
 • xīn
 •  
 • xīn
 •  
 • suǒ
 • guǎng
 •  
 • suǒ
 • 能下人,故其心虚;其心虚,故所广取;所
 • guǎng
 •  
 • rén
 • gāo
 •  
 • 广取,故其人愈高。
 • míng
 • .
 • zhì
 •  
 • fén
 • shū
 • .
 • gāo
 • yán
 • shuō
 •  
 • .李贽《焚书.高言说》
 • rěn
 • zhī
 • bǎi
 • yǒng
 •  
 • jìng
 • zhì
 • bǎi
 • dòng
 •  
 • 一忍可以支百勇,一静可以制百动。
 • sòng
 • .
 • xún
 •  
 • xīn
 • shù
 •  
 • .苏洵《心术》
 • fāng
 • biàn
 • shí
 • háng
 • fāng
 • biàn
 •  
 • ráo
 • rén
 • chù
 • qiě
 • ráo
 • rén
 •  
 • 遇方便时行方便,得饶人处且饶人。
 • míng
 • .
 • chéng
 • ēn
 •  
 • yóu
 •  
 • .吴承恩《西游记》
   

  相关内容

  大雁

 • duì
 • hóu
 • niǎo
 • cóng
 • zhǎng
 • kōng
 • fēi
 • guò
 •  
 • 一队侯鸟从长空飞过,
 • fēi
 • chàng
 •  
 • 一路飞一路唱歌,
 • chuàn
 • chuàn
 • qīng
 • cuì
 • de
 • yīn
 •  
 • 一串串清脆的音符,
 • xiàng
 • zhe
 • luò
 •  
 • luò
 •  
 • 向着大地洒落、洒落。
 • yòng
 • zuǐ
 • jiē
 • zhù
 • yīn
 •  
 • 我用嘴接住音符一个,
 • jiáo
 • zhe
 •  
 • jiáo
 • zhe
 •  
 • 细细地嚼着、嚼着,
 • jiáo
 • chū
 • le
 • qiū
 • tiān
 • de
 • wèi
 • dào
 •  
 • 嚼出了秋天的味道,
 • liáng
 • shuǎng
 • le
 • duō
 •  
 • duō
 •  
 • 凉爽了许多、许多。

  校舍上的车轮

 •  
 •  
 • shì
 • shēng
 • zài
 • sháo
 • ruò
 •  
 • sháo
 • ruò
 • shì
 • lán
 • de
 • xiǎo
 •  故事发生在韶若。韶若是荷兰的一个小渔
 • cūn
 •  
 • zài
 • běi
 • hǎi
 • zhōng
 • de
 • ruì
 • lán
 • qún
 • dǎo
 • shàng
 •  
 • wèi
 • hǎi
 • biān
 •  
 • 村,在北海中的佛瑞司兰群岛上,位于海边,
 • jǐn
 • kào
 • zhe
 • fáng
 • shuǐ
 • gāo
 •  
 • jiù
 • wéi
 • zhè
 •  
 • rén
 • men
 • guǎn
 • jiào
 • sháo
 • 紧靠着防水高堤。也许就为这,人们管它叫韶
 • ruò
 •  
 •  
 • cūn
 • yǒu
 • zuò
 • jiāo
 • táng
 •  
 • zuò
 • zhōng
 • lóu
 • rén
 • jiā
 • 若①。村里有一座教堂、一座钟楼和几户人家
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • liù
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 •  
 • zhè
 • diǎn
 • hěn
 • zhòng
 • yào
 •  
 • 。其中五户有六个小学生,这一点很重要。

  爸爸的缺点

 •  
 •  
 • gàn
 • huó
 • ér
 • hěn
 • mài
 •  
 • rén
 • chéng
 • shí
 •  
 • jiā
 • dōu
 • jìng
 •  爸爸干活儿很卖力,人诚实,大家都敬
 • pèi
 •  
 • yǒu
 • zuì
 • sǔn
 • hài
 • shēn
 • de
 • quē
 • diǎn
 • ??
 • ài
 • 佩他。可他有一个最损害自己身体的缺点??
 • shēng
 • mèn
 •  
 • shēng
 • jiù
 • tǎng
 • zài
 • kàng
 • shàng
 •  
 • tiān
 • chī
 • fàn
 • 生闷气。一生气就躺在炕上,几天几夜不吃饭
 •  
 • guāng
 • chōu
 • yān
 •  
 • nòng
 • nèi
 • yān
 • liáo
 • rào
 •  
 • qiàng
 • rén
 • shuō
 •  
 • hái
 • ,光抽烟,弄得屋内烟雾燎绕,呛人不说,还
 • jiào
 • jiā
 • rén
 • dān
 • jīng
 • shòu
 •  
 • rén
 • sòng
 • wài
 • hào
 •  
 • mèn
 • 叫一家人担惊受怕。人送爸爸外号“闷葫

  麻木

 • èr
 • jìn
 • le
 • shān
 • lán
 •  
 • dǎo
 • bìng
 • shí
 • fèn
 • ào
 • nǎo
 •  
 • 他第二次进了栅栏,倒也并不十分懊恼。他
 • wéi
 • rén
 • shēng
 • tiān
 • zhī
 • jiān
 •  
 • yuē
 • běn
 • lái
 • yǒu
 • shí
 • yào
 • zhuā
 • jìn
 • zhuā
 • chū
 • 以为人生天地之间,大约本来有时要抓进抓出
 •  
 • yǒu
 • shí
 • yào
 • zài
 • zhǐ
 • shàng
 • huà
 • yuán
 • quān
 • de
 •  
 • wéi
 • yǒu
 • quān
 • ér
 • yuán
 •  
 • què
 • ,有时要在纸上画圆圈的,惟有圈而不圆,却
 • shì
 • "
 • háng
 • zhuàng
 • "
 • shàng
 • de
 • diǎn
 •  
 • dàn
 • duō
 • shí
 • jiù
 • shì
 • rán
 • 是他"行状"上的一个污点。但不多时也就释然
 • le
 •  
 • xiǎng
 •  
 • sūn
 • cái
 • huà
 • hěn
 • yuán
 • de
 • yuán
 • quān
 • ne
 • 了,他想:孙子才画得很圆的圆圈呢

  海狮的绝招

 •  
 •  
 • xiǎng
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 •  
 • gǎn
 • dào
 • xìng
 • yùn
 • yòu
 • yǒu
 • xiē
 • hòu
 •  想起这件事,我感到既幸运又有些后怕
 •  
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • dài
 • píng
 • gōng
 • yuán
 • guān
 • kàn
 • hǎi
 •  那天,爸爸妈妈带我去和平公园观看海
 • shī
 • biǎo
 • yǎn
 •  
 • yǎn
 • chū
 • fēi
 • cháng
 • jīng
 • cǎi
 •  
 • huì
 • ér
 •  
 • zuì
 • lìng
 • rén
 • xìng
 • fèn
 • 狮表演。演出非常精彩。一会儿,最令人兴奋
 • de
 • shí
 • dào
 • le
 •  
 • yào
 • tiāo
 • xuǎn
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • shàng
 • tái
 • chéng
 • hǎi
 • shī
 • 的时刻到了!要挑选一个小朋友上台乘海狮拉
 • de
 • xiǎo
 • chuán
 • biǎo
 • yǎn
 •  
 • zhè
 • huì
 • zhēn
 • shì
 • qiān
 • zǎi
 • nán
 • féng
 • 的小船一起表演!这个机会真是千载难逢

  热门内容

  荷花

 •  
 •  
 •  
 •  
 • g
 •  
 •  《荷 花》
 •  
 •  
 • wàn
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • zuì
 • ài
 • g
 •  
 • kàn
 • guò
 • de
 • g
 •  万物之中,我最喜爱荷花。我看过的花
 • hěn
 • duō
 •  
 • yǒu
 • gāo
 • guì
 • qīng
 • de
 • g
 •  
 • yǒu
 • ē
 • duō
 • de
 • shuǐ
 • xiān
 • 很多。有高贵清雅的菊花,有婀娜多姿的水仙
 •  
 • yǒu
 • guāng
 • cǎi
 • zhào
 • rén
 • de
 • tài
 • yáng
 • g
 •  
 • dàn
 • shì
 • chū
 • ér
 • rǎn
 • ,也有光彩照人的太阳花。但是出淤泥而不染
 • de
 • g
 • zài
 • xīn
 • shì
 • zhàn
 • yǒu
 • zhòng
 • yào
 • de
 • wèi
 •  
 • 的荷花在我心是占有重要的地位。
 •  
 •  
 • xià
 • tiān
 •  
 • zhèng
 • shì
 •  夏天,正是

  秋天的图画

 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • dào
 • le
 •  
 • gōng
 • yuán
 • shù
 • huáng
 • le
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • zhī
 •  秋天到了。公园里树叶黄了,像一只只
 • yōu
 • rán
 • de
 • xiǎo
 • dié
 •  
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 • ē
 • duō
 • fēi
 •  
 • 悠然自得的小蝴蝶,在空中婀娜多姿地飞舞,
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • gěi
 • men
 • biǎo
 • yǎn
 • ne
 •  
 • fēng
 • hóng
 • le
 •  
 • xiàng
 • zhī
 • zhī
 • shǒu
 • 好像在给他们表演呢!枫叶红了,像一只只手
 • zhǎng
 • zài
 • shù
 • huī
 • shǒu
 • gào
 • bié
 • ne
 •  
 • xiǎo
 • cǎo
 • wài
 •  
 • 掌在和树妈妈挥手告别呢!小草也不例外,它
 • men
 • tuō
 • diào
 • báo
 • báo
 • de
 • xià
 • zhuāng
 •  
 • huàn
 • shàng
 • le
 • huáng
 • huáng
 • de
 • 们脱掉薄薄的夏装,换上了黄黄的

  我这个人

 •  
 •  
 •  
 • duǎn
 • duǎn
 • de
 • tóu
 •  
 • yuán
 • liǎn
 •  
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 •  我,短短的头发,圆脸,大大的眼睛,
 • yuè
 • ér
 • de
 • méi
 • máo
 •  
 • zuǐ
 • chún
 • wài
 • hóng
 •  
 • yǒu
 • rén
 • hái
 • wéi
 • 月牙儿似的眉毛,嘴唇格外红,有人还以为我
 • le
 • kǒu
 • hóng
 • ne
 •  
 • 涂了口红呢!
 •  
 •  
 • men
 • bié
 • kàn
 • yàng
 • zhǎng
 • wén
 • wén
 • jìng
 • jìng
 • de
 •  
 •  你们可别看我样子长得文文静静的,其
 • shí
 • shì
 • huó
 • kāi
 • lǎng
 • de
 • hái
 •  
 • zuò
 • shì
 • fēng
 • fēng
 • huǒ
 • huǒ
 • de
 • 实我是一个活泼开朗的女孩,做事风风火火的
 •  
 • gào
 • men
 •  
 • lùn
 • 。告诉你们,论

  把梦寄给天使

 •  
 •  
 • 01
 • huà
 • xīn
 • líng
 • de
 • dàn
 • dàn
 •  第01话心灵的蛋蛋
 •  
 •  
 • zài
 • nián
 • xīng
 • (
 • mèng
 • suǒ
 • zài
 • bān
 • ),
 • xiē
 •  在五年级星组(亚梦所在班级),一些业余
 • duō
 • zuǐ
 • gōng
 • yòu
 • kāi
 • shǐ
 • tán
 • lùn
 • shǔ
 • jiǎ
 • shì
 • ,
 • dīng
 • líng
 • líng
 • ,
 • shàng
 • 多嘴公婆又开始谈论起暑假趣事,叮铃铃,上课
 • líng
 • shēng
 • xiǎng
 • le
 • !
 • lǎo
 • shī
 • zǒu
 • jìn
 • jiāo
 • shì
 • duì
 • jiā
 • xìng
 • fèn
 • de
 • shuō
 • :
 •  
 • 铃声响了!老师走进教室对大家兴奋的说:“大
 • jiā
 • !
 • jīn
 • tiān
 • ,
 • yǒu
 • xīn
 • tóng
 • xué
 • lái
 • dào
 • men
 • bān
 • ò
 •  
 • !今天,有新同学来到我们班哦”

  有趣的灭蚊记

 •  
 •  
 • shì
 • O
 • xuè
 • xíng
 • de
 • hái
 •  
 • yīn
 •  
 • dào
 • xià
 • tiān
 •  我是一个O血型的女孩。因此,一到夏天
 •  
 • wén
 • quán
 • jun
 • chū
 • dòng
 •  
 • chéng
 • qún
 • jié
 • duì
 • lái
 • dīng
 • yǎo
 •  
 • wàng
 • zhe
 • ,蚊子全军出动,成群结队地来叮咬我,望着
 • zhè
 • chéng
 • qiān
 • shàng
 • wàn
 • de
 • wén
 •  
 • qīng
 • liáng
 • yóu
 •  
 • yòng
 • diàn
 • wén
 • pāi
 •  
 • 这成千上万的蚊子。我擦清凉油,用电蚊拍,
 • shuì
 • jiào
 • shí
 • jiǎn
 • chá
 • měi
 • jiǎo
 • luò
 •  
 • guà
 • wén
 • zhàng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • xiǎng
 • 睡觉时检查每个角落,挂蚊帐......想
 • jìn
 • zhǒng
 • bàn
 • jué
 • wén
 • de
 •  
 • qīn
 • wěn
 •  
 • 尽各种办法拒绝蚊子的“亲吻”