传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  柳林风声

 •  
 •  
 •  
 • liǔ
 • lín
 • fēng
 • shēng
 •  
 •  
 • (Wind in the Willows)
 •  《柳林风声》》(Wind in the Willows)
 • shì
 • shì
 • wéi
 • zuò
 • zài
 • nuǎn
 • nuǎn
 • de
 • huǒ
 • biān
 •  
 • jiā
 • tīng
 • de
 • 是适合围坐在暖暖的火炉边,大家一起听的故
 • shì
 •  
 • dāng
 • zài
 • xuě
 • lěng
 • zhí
 • duō
 • suō
 • de
 • yǎn
 • shǔ
 • shuǐ
 • shǔ
 • zhōng
 • 事。当在雪地里冷得直打哆嗦的鼹鼠和水鼠终
 • jìn
 • dào
 • huān
 • xiān
 • shēng
 • shū
 • shì
 • de
 • jiā
 •  
 • zuàn
 • jìn
 • dài
 • zhe
 • féi
 • zào
 • xiāng
 • wèi
 • de
 • 于进到獾先生舒适的家,钻进带着肥皂香味的
 • bèi
 •  
 • dāng
 • men
 • èr
 • tiān
 • 被窝;当他们第二天

  格斗

 •  
 •  
 • shào
 • yuē
 •  
 • "
 • shàng
 • jiāng
 • yán
 • liáng
 •  
 • wén
 • chǒu
 • wèi
 • zhì
 •  
 •  绍曰:"可惜吾上将颜凉、文丑未至!得
 • rén
 • zài
 •  
 • huá
 • xióng
 •  
 • "
 • yán
 • wèi
 •  
 • jiē
 • xià
 • rén
 • 一人在此,何惧华雄!"言未毕,阶下一人大呼
 • chū
 • yuē
 •  
 • "
 • xiǎo
 • jiāng
 • yuàn
 • wǎng
 • zhǎn
 • huá
 • xióng
 • tóu
 •  
 • xiàn
 • zhàng
 • xià
 •  
 • "
 • zhòng
 • shì
 • 出曰:"小将愿往斩华雄头,献于帐下!"众视
 • zhī
 •  
 • jiàn
 • rén
 • shēn
 • zhǎng
 • jiǔ
 • chǐ
 •  
 • rán
 • zhǎng
 • èr
 • chǐ
 •  
 • dān
 • fèng
 • yǎn
 •  
 • 之,见其人身长九尺,髯长二尺,丹凤眼,卧
 • cán
 • méi
 •  
 • miàn
 • zhòng
 • zǎo
 •  
 • shēng
 • 蚕眉,面如重枣,声如巨

  爱民

 • yǐn
 • yán
 • 引言
 • dài
 • zhèng
 • zhì
 • jiā
 • xiǎng
 • jiā
 •  
 • dōu
 • shí
 • fèn
 • zhòng
 • shì
 •  
 • mín
 • xīn
 •  
 • 历代政治家和思想家,都十分重视“民心”
 •  
 • mín
 • xīn
 • xiàng
 • bèi
 • kàn
 • chéng
 • guó
 • jiā
 • xìng
 • wáng
 •  
 • zhèng
 • quán
 • chéng
 • bài
 • de
 • guān
 • jiàn
 • 。把民心向背看成国家兴亡,政权成败的关键
 •  
 •  
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • mín
 •  
 • bèi
 • shì
 • wéi
 • men
 • mín
 • de
 • chuán
 • tǒng
 • 。“济世”、“恤民”被视为我们民族的传统
 • měi
 •  
 • 美德。
 • shǐ
 • shì
 • rén
 • mín
 • chuàng
 • zào
 • de
 •  
 • měi
 • rén
 • dōu
 • yīng
 • ài
 • rén
 • mín
 •  
 • 历史是人民创造的,每个人都应热爱人民,
 • xiān
 • rén
 • hòu
 •  
 • zhēn
 • chéng
 • zuò
 • dào
 •  
 • háo
 • 先人后已,真诚做到“毫不利已

  童年

 •  
 •  
 •  
 • tóng
 • nián
 •  
 •  
 • zài
 • rén
 • jiān
 •  
 •  
 • de
 • xué
 •  
 • shì
 • gāo
 • ěr
 •  《童年》《在人间》《我的大学》是高尔
 • zhe
 • míng
 • de
 • sān
 • chuán
 • xiǎo
 • shuō
 •  
 • xiě
 • chū
 • le
 • gāo
 • ěr
 • duì
 • 基著名的三部曲自传体小说,写出了高尔基对
 • nán
 • de
 • rèn
 • shí
 • ,
 • duì
 • shè
 • huì
 • rén
 • shēng
 • de
 • jiàn
 • jiě
 • ,
 • háng
 • jiān
 • 苦难的认识,对社会人生的独特见解,字里行间
 • yǒng
 • dòng
 • zhe
 • shēng
 • shēng
 • de
 • wàng
 • jiān
 • qiáng
 •  
 • nèi
 • hán
 • fēng
 • 涌动着一股生生不息的热望与坚强。它内涵丰
 • hòu
 •  
 • nài
 • rén
 • xún
 • wèi
 •  
 • wéi
 • men
 • miáo
 • huì
 • le
 • jīng
 • cǎi
 • fēn
 • 厚,耐人寻味,为我们描绘了一个精彩纷

  菊花

 • chūn
 • tiān
 • hǎo
 • shí
 • guāng
 •  
 • 春天大好时光,
 • bǎi
 • g
 • zhēng
 • zhe
 • kāi
 • fàng
 •  
 • 百花争着开放,
 • zhe
 •  
 • 它不着急也不妒忌,
 • zhī
 • mái
 • tóu
 • shēng
 • zhǎng
 •  
 • 只顾埋头生长。
 • dào
 • le
 • qiū
 • tiān
 •  
 • 到了秋天,
 • hòu
 • lái
 • shàng
 •  
 • 后来居上,
 • kāi
 • càn
 • làn
 • huī
 • huáng
 •  
 • 它开得灿烂辉煌,
 • fèn
 • wài
 • de
 • fēn
 • fāng
 •  
 • 分外的芬芳。

  热门内容

  学骑自行车

 •  
 •  
 • xīng
 • tiān
 •  
 • qíng
 • kōng
 • wàn
 •  
 • duō
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • zhe
 •  星期天,晴空万里。许多小朋友骑着自
 • háng
 • chē
 • dào
 • gōng
 • yuán
 • wán
 • ér
 •  
 • hěn
 • xiǎng
 •  
 • hái
 • huì
 • 行车到公园去玩儿,我也很想去。可我还不会
 • háng
 • chē
 •  
 • shì
 •  
 • yào
 • jiāo
 • xué
 • háng
 • chē
 •  
 • 骑自行车。于是,我要妈妈教我学骑自行车,
 • yīng
 • le
 •  
 • 妈妈答应了。

  火影忍者

 •  
 •  
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • zuò
 • wén
 •  
 • huǒ
 • yǐng
 • rěn
 • zhě
 •  小学生作文:火影忍者
 •  
 •  
 • suì
 • nián
 •  
 • zài
 • hàn
 • guó
 • dòng
 • màn
 • zhǎn
 • mǎi
 • le
 •  五岁那年,爸爸在武汉国际动漫展买了
 •  
 • huǒ
 • yǐng
 • rěn
 • zhě
 •  
 • de
 • wén
 •  
 • zhè
 • shì
 • zuì
 • huān
 • de
 • 一个“火影忍者”的文具盒,这是我最喜欢的
 •  
 • 礼物。
 •  
 •  
 •  
 • huǒ
 • yǐng
 • rěn
 • zhě
 •  
 • de
 • bèi
 • jǐng
 • kàn
 • shàng
 • hěn
 • jìn
 • bào
 •  
 • biǎo
 •  “火影忍者”的背景看上去很劲爆。表
 • miàn
 • huà
 • zhe
 • sān
 • rén
 •  
 • zuì
 • qián
 • miàn
 • 面画着一个三人组合,最前面

  突出重点

 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • ràng
 • xué
 • shēng
 • měi
 • rén
 • xiě
 • piān
 • zuò
 • wén
 •  
 • bìng
 • chū
 • xiě
 • zuò
 •  老师让学生每人写一篇作文,并提出写作
 • yào
 • qiú
 •  
 • yào
 • zhòng
 • diǎn
 • xiě
 • rén
 •  
 • qiē
 •  
 • yào
 • xiě
 • rén
 • chū
 • de
 • 要求:要重点写人,切记,要写人物突出的地
 • fāng
 •  
 • xiǎo
 • míng
 • tīng
 • hòu
 • yǎn
 • jīng
 • liàng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • wèn
 •  
 • xiǎo
 • míng
 •  
 • zhǔn
 • 方。小明听后眼睛一亮。老师问:小明,你准
 • bèi
 • xiě
 • shuí
 •  
 • xiǎo
 • míng
 •  
 • xiě
 • nǎi
 • nǎi
 •  
 • lǎo
 • shī
 •  
 •  
 • nǎi
 • nǎi
 • 备写谁?小明:写我奶奶。老师:“你奶奶哪
 • xiē
 • fāng
 • chū
 •  
 •  
 • xiǎo
 • míng
 •  
 •  
 • nǎi
 • nǎi
 • yāo
 • jiān
 • pán
 • chū
 • 些地方突出?”小明:“我奶奶腰间盘突出

  美丽的北区花园

 •  
 •  
 • xīng
 •  
 • yáng
 • lǎo
 • shī
 • dài
 • men
 • dào
 • běi
 • g
 • yuán
 • wán
 •  
 •  星期一,杨老师带我们到北区花园玩。
 •  
 •  
 • xiǎo
 • niǎo
 • bān
 • fēi
 • jìn
 • g
 • yuán
 •  
 • shǒu
 • xiān
 • yìng
 • yǎn
 •  我如小鸟一般飞进花园。首先映入我眼
 • lián
 • de
 • shì
 • qiān
 • nián
 • shù
 •  
 • shù
 • hěn
 • ǎi
 •  
 • shēn
 • shǒu
 • jiù
 • 帘的是千年古树,古树很矮,一伸手就可以摸
 • dào
 • shù
 •  
 • hěn
 •  
 • liǎng
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • shǒu
 • shǒu
 • cái
 • 到树叶,它也很粗,两个小朋友手拉手才可以
 • wéi
 • lái
 •  
 • zǒu
 • jìn
 • kàn
 •  
 • shù
 • 把它围起来。走进一看,古树

  友谊

 •  
 •  
 • yǒu
 • shì
 • dào
 • cǎi
 • hóng
 •  
 • měi
 •  
 •  友谊是一道彩虹,无比美丽;
 •  
 •  
 • yǒu
 • shì
 • tiáo
 • xiǎo
 •  
 • yǒng
 • tíng
 •  
 •  友谊是一条小河,永不停息;
 •  
 •  
 • yǒu
 • shì
 • bēi
 • měi
 • jiǔ
 •  
 • nóng
 • hòu
 • chún
 • xiāng
 •  
 •  友谊是一杯美酒,浓厚醇香;
 •  
 •  
 • yǒu
 • shì
 • qīng
 • sōng
 •  
 • yǒng
 •  
 •  友谊是一棵青松,四季永碧。
 •  
 •  
 • yǒu
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • yòng
 • zhēn
 • chéng
 •  友谊,只有用真诚