传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  戴家楼

 •  
 •  
 • měi
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 • jiāng
 • jìn
 •  
 •  
 • diǎn
 • zhōng
 • ,
 • men
 • dōu
 • dào
 • ér
 • ,
 •  每天晚上将近11点钟,他们都到那儿去,
 • jiù
 • xiàng
 • shàng
 • fēi
 • guǎn
 • yàng
 • rán
 • .
 • 就像上咖啡馆一样自然.
 •  
 •  
 • cháng
 • zài
 • ér
 • pèng
 • miàn
 • de
 • yǒu
 • liù
 • dào
 • rén
 • ,
 • ér
 • qiě
 • zǒng
 •  常在那儿碰面的有六到八个人,而且总
 • shì
 • zhè
 • .
 • men
 • bìng
 • fēi
 • jiǔ
 • zhī
 • ,
 • ér
 • shì
 • chéng
 • de
 • tóu
 • miàn
 • 是这几个.他们并非酒色之徒,而是城里的头面
 • rén
 • .
 • shāng
 • rén
 • nián
 • qīng
 • rén
 • .
 • men
 • zhe
 • chá
 • ěr
 • jiǔ
 • (
 • chá
 • 人物.商人和年轻人.他们喝着查尔特勒酒(
 • ěr
 • 尔特勒

  村庄

 • shī
 • dài
 • men
 • háng
 • le
 • huāng
 •  
 • tiān
 • jiāng
 • wǎn
 •  
 • yuǎn
 • 师待们行了五七日荒路,忽一日天色将晚,远
 • yuǎn
 • de
 • wàng
 • jiàn
 • cūn
 • rén
 • jiā
 •  
 •  
 •  
 • zhè
 • háng
 • zhě
 • jīng
 • guān
 • kàn
 •  
 • zhēn
 • 远的望见一村人家。……这行者定睛观看,真
 • shì
 •  
 • 个是:
 • zhú
 •  
 • máo
 • zhòng
 • zhòng
 •  
 • cān
 • tiān
 • shù
 • yíng
 • mén
 •  
 • shuǐ
 • 竹篱密密,茅屋重重。参天野树迎门,曲水
 • qiáo
 • yìng
 •  
 • dào
 • páng
 • yáng
 • liǔ
 •  
 • yuán
 • nèi
 • g
 • kāi
 • xiāng
 • 溪桥映户。道旁杨柳绿依依,园内花开香馥馥
 •  
 • shí
 • zhào
 • chén
 •  
 • chù
 • chù
 • shān
 • lín
 • xuān
 • niǎo
 • què
 • 。此时那夕照沉西,处处山林喧鸟雀

  人才

 • R
 • rén
 • cái
 • R人才
 • zhòng
 • shì
 • rén
 • cái
 • de
 • mín
 • shì
 • méi
 • yǒu
 • qián
 • de
 • mín
 •  
 • zhòng
 • 不重视人才的民族是没有前途的民族,不重
 • shì
 • rén
 • cái
 • de
 • guó
 • jiā
 • shì
 • méi
 • yǒu
 • wàng
 • de
 • guó
 • jiā
 •  
 •  
 • néng
 • yòng
 • rén
 • zhě
 • 视人才的国家是没有希望的国家。“能用人者
 •  
 • tiān
 • xià
 •  
 •  
 • wèi
 • lái
 • de
 • jìng
 • zhēng
 •  
 • shuō
 • dào
 • shì
 • rén
 • cái
 • ,无敌于天下。”未来的竞争,说到底是人才
 • de
 • jiào
 • liàng
 •  
 • men
 • yào
 • zhēn
 • zhèng
 • shì
 • jiè
 • mín
 • zhī
 • lín
 •  
 • jiù
 • 的较量。我们要真正屹立于世界民族之林,就
 • yào
 • zhòng
 • shì
 • rén
 • cái
 • de
 • péi
 • yǎng
 •  
 • zhòng
 • shì
 • 必须要大力重视人才的培养,重视发

  敬老

 • jìng
 • lǎo
 • 敬老
 • zhōng
 • huá
 • mín
 • yǒu
 • zūn
 • jìng
 • lǎo
 • rén
 • de
 • yōu
 • jiǔ
 • chuán
 • tǒng
 •  
 • men
 • yīng
 • 中华民族素有尊敬老人的悠久传统。我们应
 • gāi
 • chéng
 • yáng
 • zhè
 • yōu
 • liáng
 • chuán
 • tǒng
 •  
 • mèng
 • shuō
 •  
 •  
 • lǎo
 • 该继承和发扬这一优良传统。孟子说:“老吾
 • lǎo
 • rén
 • zhī
 • lǎo
 •  
 •  
 • jǐn
 • yào
 • zūn
 • zhòng
 • de
 •  
 • ér
 • 老以及人之老”。不仅要尊重自己的父母,而
 • qiě
 • yào
 • zūn
 • zhòng
 • suǒ
 • yǒu
 • lǎo
 • rén
 •  
 • quán
 • shè
 • huì
 • dōu
 • yào
 • ài
 • lǎo
 •  
 • jìng
 • lǎo
 •  
 • 且要尊重所有老人,全社会都要爱老、敬老,
 • shǐ
 • lǎo
 • yǒu
 • suǒ
 • yǎng
 •  
 • lǎo
 • yǒu
 • suǒ
 •  
 • lǎo
 • yǒu
 • suǒ
 • wéi
 •  
 • 使老有所养,老有所乐,老有所为。

  睡莲

 • yáng
 • 夕阳
 • gāng
 • gāng
 • luò
 • dào
 • zhōng
 •  
 • 刚刚落到湖中,
 • g
 • bàn
 • ér
 • 花瓣儿
 • jiù
 • jiàn
 • jiàn
 • lǒng
 •  
 • 就渐渐地合拢。
 • zhěn
 • zhe
 • 枕着
 • cuì
 • cuì
 • de
 •  
 • 翠绿翠绿的荷叶,
 • zuò
 • 作一个
 • hóng
 • hóng
 • de
 • mèng
 •  
 • 紫红紫红的梦。

  热门内容

  万能锅

 •  
 •  
 • jiàn
 • guò
 • yòng
 • shuǐ
 • jiù
 • néng
 • shāo
 • zhǔ
 • shí
 • de
 • guō
 • ma
 •  
 • zuì
 • jìn
 •  你见过不用水就能烧煮食物的锅吗?最近
 •  
 • běn
 • kāi
 • chéng
 • gōng
 • le
 • zhǒng
 • yòng
 • jiā
 • shuǐ
 • néng
 • zhēng
 •  
 • zhǔ
 •  
 • ,日本开发成功了一种不用加水即能蒸、煮、
 • dùn
 •  
 • kǎo
 • de
 • wàn
 • néng
 • guō
 •  
 • zhè
 • zhǒng
 • guō
 • cǎi
 • yòng
 • gāo
 • chún
 • jīn
 • zhì
 • 炖、烤的万能锅。这种锅采用高纯度铝合金制
 • chéng
 •  
 • guō
 • de
 • hòu
 • wéi
 • 3?5
 • háo
 •  
 • yóu
 • guō
 • de
 • zhǔ
 • guō
 • 成。锅的壁厚为3?5毫米。由于锅的主体和锅
 • gài
 • shè
 • fēi
 • cháng
 •  
 • suǒ
 • dāng
 • shí
 • fàng
 • 盖设计得非常密闭,所以当食物放入

 •  
 •  
 • shì
 • wēn
 • xīn
 • de
 •  
 • rén
 • de
 •  
 • shì
 • yǒu
 • qíng
 • bìng
 •  夜是温馨的、迷人的,也是有情趣并富
 • yǒu
 • shī
 • de
 •  
 •  
 • 有诗意的。 
 •  
 •  
 • tái
 • tóu
 • wàng
 •  
 • shēn
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 • shì
 • yàng
 • rén
 •  
 •  抬头望去,深蓝色的天空是那样迷人。
 • kōng
 • zhōng
 • shǎn
 • dòng
 • zhe
 • xiǎo
 • xīng
 • xīng
 •  
 • men
 • yuè
 • lái
 • yuè
 • duō
 •  
 • hǎo
 • 空中闪动着一颗颗小星星,它们越来越多,好
 • xiàng
 • zài
 • lán
 • tǎn
 • shàng
 • tiào
 •  
 • yòu
 • xiàng
 • zài
 • zhǎ
 • yǎn
 • shuō
 • huà
 •  
 • ā
 • 像在蓝地毯上跳舞,又像在眨眼和我说话。啊
 •  
 • zhěng
 • shì
 • jiè
 • !整个世界

  家乡的葡萄

 •  
 •  
 • men
 • huái
 • běi
 • shèng
 • chǎn
 • táo
 •  
 • shū
 • de
 • yuàn
 • jiù
 •  我们淮北盛产葡萄。我大叔的院子里就
 • yǒu
 • táo
 • shù
 •  
 • zǒu
 • láng
 • yàng
 • de
 • táo
 • jià
 •  
 • zhí
 • 有几棵葡萄树,那绿色走廊一样的葡萄架,直
 • tōng
 • dào
 • jiā
 • mén
 • kǒu
 •  
 • jiǎn
 • zhí
 • ràng
 • táo
 • zuì
 • le
 •  
 • mào
 • de
 • zhī
 • téng
 • 通到家门口,简直让我陶醉了。茂密的枝藤爬
 • mǎn
 • jià
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • liáng
 • péng
 • yàng
 •  
 • zài
 • yòu
 • yòu
 • de
 • táo
 • 满架子,就像凉棚一样。在那又大又绿的葡萄
 • xià
 •  
 • guà
 • zhe
 • chuàn
 • chuàn
 • jīng
 • yíng
 • tòu
 • míng
 • de
 • táo
 • 叶下,挂着一串串晶莹透明的葡萄

  我的自画像

 •  
 •  
 • jiào
 • zhōu
 • jun
 •  
 • jīn
 • nián
 • 8
 • zhōu
 • suì
 •  
 • shǔ
 • shé
 •  
 • shì
 • lín
 • hǎi
 •  我叫周俊宇,今年8周岁,属蛇,是临海
 • xiǎo
 • xué
 • sān
 • nián
 • xué
 • shēng
 •  
 • 小学三年级学生。
 •  
 •  
 • zhǎng
 • bìng
 • chǒu
 •  
 • yǒu
 • tóu
 • hēi
 • hēi
 • de
 • tóu
 •  
 •  我长得并不丑,有一头黑黑的头发,一
 • shuāng
 • míng
 • liàng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • gāo
 • gāo
 • de
 • liáng
 •  
 • liǎng
 • zhī
 • de
 • ěr
 • duǒ
 • 双明亮的大眼睛,高高的鼻梁,两只大的耳朵
 •  
 • zhāng
 • ài
 • shuō
 • huà
 • de
 • zuǐ
 •  
 • bié
 • kàn
 • zài
 • xué
 • xiào
 • ,一张不大爱说话的嘴巴。别看我在学校里一
 • shēng
 • xiǎng
 • de
 • 声不响的

  我变小了

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • zài
 • chī
 • zhe
 • měi
 • wèi
 • de
 • líng
 • shí
 •  
 • biān
 • kàn
 • zhe
 •  今天,我在吃着美味的零食,一边看着
 •  
 • wān
 • dòu
 • gōng
 • zhǔ
 •  
 • de
 • shū
 •  
 • rán
 • dào
 • guāng
 • huá
 • guò
 • de
 • shēn
 • biān
 • 《豌豆公主》的书。突然一道光划过我的身边
 •  
 • zhào
 • zhào
 • chuáng
 • tóu
 • de
 • jìng
 •  
 • xiàn
 • biàn
 • gēn
 • wān
 • dòu
 • yàng
 • ,我照照床头的镜子,发现我变得跟豌豆一样
 • xiǎo
 • le
 •  
 • kàn
 • le
 • kàn
 • zhěn
 • tóu
 •  
 • ā
 •  
 • zhěn
 • tóu
 • biàn
 • xiàng
 • shān
 • 小了。我看了看枕头,啊!枕头变得像大山一
 • yàng
 • le
 •  
 • qiǎo
 • rán
 • jiān
 • biàn
 • chéng
 • le
 • páng
 • rán
 • 样大了;巧克力突然间变成了庞然