传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  深秋

 • sān
 • cáng
 • suí
 • jìn
 • qián
 • jìn
 •  
 • zhèng
 • shì
 • qiū
 • tiān
 •  
 • dàn
 • jiàn
 •  
 • 三藏遂进西前进。正是那季秋天气。但见:
 •  
 •  
 • shù
 • cūn
 • luò
 • g
 • suì
 •  
 • shù
 • fēng
 • yáng
 • hóng
 • zhuì
 •  
 •  数村木落芦花碎,几树枫扬红叶坠。路途
 • yān
 • rén
 •  
 • huáng
 •  
 • shān
 •  
 • shuǐ
 • hán
 • rén
 • qiáo
 • 烟雨故人稀,黄菊丽,山骨细,水寒荷破人憔
 • cuì
 •  
 • bái
 • shū
 • hóng
 • liǎo
 • shuāng
 • tiān
 • xuě
 •  
 • luò
 • xiá
 • zhǎng
 • kōng
 • zhuì
 •  
 • 悴。白菽红蓼霜天雪,落霞孤鹜长空坠。依稀
 • àn
 • dàn
 • yún
 • fēi
 •  
 • xuán
 • niǎo
 •  
 • bīn
 • hóng
 • zhì
 •  
 • liáo
 • liáo
 • 黯淡野云飞,玄鸟去,宾鸿至,嘹嘹呖

  六一儿童节诗歌

 • qìng
 • liù
 • ér
 • tóng
 • jiē
 • shī
 • |
 • liù
 • ér
 • tóng
 • jiē
 • shī
 • lǎng
 • sòng
 • 庆六一儿童节诗歌|六一儿童节诗朗诵
 • bǎo
 • bèi
 •  
 • shuì
 • ba
 •  
 • tiān
 •  
 • jīng
 • hēi
 • le
 •  
 • hěn
 • hēi
 • 宝贝,睡吧,天,已经黑了,很黑
 • shǎn
 • diàn
 • kāi
 • de
 • kǒu
 •  
 • jīng
 • féng
 • hǎo
 • le
 •  
 • 闪电撕开的口子,已经缝好了,
 • yòng
 • dān
 • xīn
 • chuǎng
 • jìn
 • lái
 •  
 • yòng
 • 不用担心雨闯进来。不用
 • shǒu
 • zài
 • mèng
 • de
 • biān
 • yuán
 •  
 • yòng
 • de
 • gēn
 • zhù
 • 我守在你梦的边缘,用我的根护住你
 • de
 • hēi
 • de
 •  
 • wéi
 • de
 • zhú
 • 我的和黑夜的。唯一的蜡烛
 • bīng
 • liáng
 • 冰凉

  鹦鹉

 • fáng
 • láng
 • xià
 • yīng
 •  
 • jiàn
 • dài
 • lái
 • le
 •  
 • "
 • "
 • de
 • shēng
 •  
 • 不防廊下鹦哥,见黛玉来了,""的一声,扑
 • le
 • xià
 • lái
 •  
 • dǎo
 • xià
 • le
 • tiào
 •  
 • yīn
 • shuō
 • dào
 •  
 • "
 • zuò
 • ne
 •  
 • 了下来,倒吓了一跳。因说道:"你作死呢,
 • yòu
 • le
 • tóu
 • huī
 •  
 • "
 • yīng
 • yòu
 • fēi
 • jià
 •  
 • biàn
 • jiào
 •  
 • "
 • 又了我一头灰!"那鹦哥又飞去架去,便叫:"
 • xuě
 • yàn
 •  
 • kuài
 • xiān
 • lián
 •  
 • niáng
 • lái
 • le
 •  
 • "
 • 雪雁,快掀帘子,姑娘来了!"
 • dài
 • biàn
 • zhǐ
 • zhù
 •  
 • shǒu
 • kòu
 • jià
 •  
 • dào
 •  
 • "
 • 黛玉便止住步,以手扣架,道:"

  殴斗

 • rén
 • dào
 •  
 • "
 • zhǎo
 • gǒu
 • cái
 • de
 • xiǎo
 • lǎo
 •  
 • "
 • zhī
 • rén
 • dào
 • 妇人道:"我找苟才的小老婆。"继之夫人道
 •  
 • "
 • gǒu
 • rén
 • de
 • tài
 • tài
 • méi
 • yǒu
 • lái
 •  
 • dǎo
 • shì
 • de
 • tài
 • tài
 • zài
 • zhè
 • "苟大人的姨太太没有来,倒是他的太太在这
 •  
 • "
 • rén
 • wèn
 • shì
 •  
 • zhī
 • rén
 • zhǐ
 • gěi
 • kàn
 •  
 • 里。"妇人问是哪一个,继之夫人指给她看。
 • rén
 • biàn
 • piě
 • le
 • zhī
 • rén
 •  
 • sān
 • liǎng
 • chuǎng
 • le
 • shàng
 •  
 • duì
 • 妇人便撇了继之夫人,三步两步闯了上去,对
 • zhǔn
 • biǎo
 • de
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • miàn
 • jiù
 • shì
 • 准那婊子的脸上,劈面就是一

  草原

 • yuè
 • shāo
 •  
 • zài
 • méng
 • cǎo
 • yuán
 • shàng
 •  
 • dào
 • chù
 • dōu
 • shì
 • kāi
 • bài
 • de
 • g
 • 五月梢,在蒙古草原上,到处都是开不败的花
 • duǒ
 •  
 • 朵。
 •  
 •  
 •  
 •  
 • …………
 • shàng
 • shì
 • piàn
 • zhǎn
 • xīn
 • jiāo
 • de
 • cǎo
 •  
 • zài
 • cǎo
 •  
 • 地上是一片崭新娇绿的草色。在草棵子里,
 • kāi
 • fàng
 • le
 • lán
 • de
 • lán
 • g
 •  
 • fěn
 • de
 • g
 •  
 • xiǎo
 • bàn
 • de
 • 开放了蓝色的马兰花,粉色的喇叭花,小瓣的
 • yǎn
 • jīng
 • g
 •  
 • dàn
 • de
 • g
 •  
 • fēng
 • chuī
 • guò
 • lái
 •  
 • de
 • 猫眼睛花,素淡的野菊花。风吹过来,簇簇的
 • yuè
 • cǎo
 • quán
 • zài
 • diǎn
 • tóu
 • yāo
 •  
 • chē
 • 五月杂草全在点头哈腰,车

  热门内容

  我的奥运畅想

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • shì
 • měi
 • zhōng
 • guó
 • rén
 • xiàng
 • wǎng
 • de
 • nián
 •  
 •  2008年是每个中国人向往的一年,
 • zài
 • pàn
 • wàng
 • zhōng
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • zhōng
 • lái
 • lín
 • le
 •  
 • 在期盼和渴望中,2008年终于来临了!
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • nián
 • de
 • běi
 • jīng
 • shēng
 • le
 • fān
 • tiān
 • de
 •  2008年的北京发生了翻天覆地的
 • biàn
 • huà
 •  
 • zhuàng
 • zhuàng
 • gāo
 • lóu
 • shà
 • ér
 •  
 • pái
 • pái
 • zhěng
 • 变化:一幢幢高楼大厦拔地而起;一排排整齐
 • de
 • bié
 • shù
 • kuān
 • míng
 • liàng
 •  
 • tiáo
 • tiáo
 • kuān
 • 的别墅宽敞明亮;一条条宽

  小白兔和小黑兔

 •  
 •  
 • cóng
 • qián
 •  
 • yǒu
 • zhī
 • xiǎo
 • bái
 • zhī
 • xiǎo
 • hēi
 • shì
 • liǎng
 •  从前,有一只小白兔和一只小黑兔是俩
 • xiōng
 •  
 • 兄弟。
 •  
 •  
 • yǒu
 • tiān
 •  
 • dài
 • men
 • liǎng
 • sēn
 • lín
 •  有一天,爸爸妈妈带他们两个去森林
 • yóu
 • yuán
 • wán
 •  
 • men
 • gāo
 • xìng
 • le
 •  
 • xiǎo
 • hēi
 • xiǎo
 • bái
 • lái
 • 游乐园玩,他们可高兴了。小黑兔和小白兔来
 • dào
 • le
 •  
 • sēn
 • lín
 • zhuǎn
 • zhuǎn
 • fēi
 •  
 •  
 • men
 • liǎng
 • gāo
 • gāo
 • xìng
 • xìng
 • zuò
 • 到了“森林转转飞椅”。他们俩高高兴兴地坐
 • shàng
 • le
 • fēi
 •  
 • hǎo
 • ān
 • 上了飞椅,系好安

  枫叶

 •  
 •  
 • zhèn
 • liáng
 • shuǎng
 • de
 • qiū
 • fēng
 • yíng
 • miàn
 • chuī
 • lái
 •  
 • shù
 • qiū
 • suí
 •  一阵凉爽的秋风迎面吹来,无数秋叶随
 • fēng
 • piāo
 • dàng
 •  
 • hóng
 • de
 •  
 • huáng
 • de
 •  
 • de
 •  
 •  
 •  
 • měi
 • piàn
 • shù
 • dōu
 • 风飘荡,红的、黄的、绿的……,每片树叶都
 • zài
 • zhēng
 • xiān
 • kǒng
 • hòu
 • zhǎn
 • shì
 • zhe
 • de
 • cǎi
 •  
 • biǎo
 • zhe
 • duì
 • qiū
 • 在争先恐后地展示着自己的色彩,表达着对秋
 • de
 • niàn
 •  
 • xiǎng
 •  
 • bǎi
 • g
 • zhēng
 • yàn
 • de
 • chūn
 • tiān
 • rán
 • měi
 •  
 • dàn
 • 的思念。我想:百花争艳的春天固然美丽,但
 • qiū
 • tiān
 • de
 • shù
 • yǒu
 • xuàn
 • de
 • cǎi
 •  
 •  
 • 秋天的树叶也有绚丽的色彩。 

  一次有趣的博饼活动

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • tiān
 • zhǎn
 • kāi
 • le
 • xiào
 • liǎn
 •  
 • men
 • nián
 • duàn
 •  今天,天帝爷爷展开了笑脸。我们年段
 • zhī
 • niú
 • tóu
 • shān
 • qiáo
 • liáng
 • guǎn
 • qiū
 • yóu
 •  
 • 组织去牛头山桥梁博物馆秋游。
 •  
 •  
 • shàng
 •  
 • men
 • yǒu
 • shuō
 • yǒu
 • xiào
 •  
 • chē
 • shàng
 • chōng
 •  一路上,我们个个有说有笑,车上充
 • mǎn
 • le
 • huān
 • shēng
 • xiào
 •  
 • hái
 • shí
 • tīng
 • jiàn
 • qīng
 • cuì
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 • 满了欢声笑语,还不时听见色子清脆的声音。
 • dào
 • le
 • niú
 • tóu
 • shān
 •  
 • jiā
 • hǎo
 • xiàng
 • zài
 • chē
 • shàng
 • biē
 • le
 • hěn
 • jiǔ
 • 到了牛头山,大家好像在车上憋了很久

  小野猫

 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • xiū
 • xián
 • shān
 • zhuāng
 • kàn
 • dào
 • le
 •  一天,我和爸爸一起去休闲山庄看到了
 • zhī
 •  
 • de
 • shēn
 • de
 • shì
 • hēi
 • huī
 • de
 •  
 • yǒu
 • de
 • shì
 • huáng
 • 一只野猫。它的身子的是黑灰的、有的是黄色
 • de
 •  
 • de
 • máo
 • bān
 • de
 • jiā
 • yào
 • ér
 • zhǎng
 •  
 • yǎn
 • jīng
 • yuán
 • yuán
 • 的,它的毛比一般的家猫要粗而长,眼睛圆圆
 • de
 •  
 • dèng
 • de
 • liàng
 • liàng
 • de
 •  
 • zhe
 • guāng
 •  
 • gēn
 • 的、瞪得大大的亮亮的、发着绿光,几根胡子
 • bái
 • bái
 • de
 •  
 • zhǎng
 • zhǎng
 • de
 •  
 • huó
 • xiàng
 • lǎo
 • tóu
 •  
 • 白白的、长长的,活像个老虎头,