传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  一次小实验

 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • kàn
 • jiàn
 • chuáng
 • tóu
 • niú
 • biāo
 • běn
 • shí
 •  
 • jiù
 • huì
 •  每当我看见床头那个蜗牛标本时,就会
 • xiǎng
 • nián
 • xià
 • tiān
 • de
 • xiǎo
 • shí
 • yàn
 •  
 • 想起去年夏天的那个小实验。
 •  
 •  
 • tiān
 • xià
 • hòu
 •  
 • xiǎo
 • péng
 • yǒu
 • zài
 • g
 • yuán
 • dǎi
 •  那天下课后,我和几个小朋友在花园逮
 • zhù
 • niú
 •  
 • xiǎo
 • xīn
 • zhuāng
 • jìn
 • píng
 •  
 • 住一个蜗牛,我小心翼翼地把它装进瓶里。
 •  
 •  
 • qiáo
 •  
 • zhǎng
 • zhǎng
 • de
 • xiǎo
 • nǎo
 • dài
 • shàng
 • zhǎng
 • zhe
 • chù
 • jiǎo
 •  你瞧!它长长的小脑袋上长着四个触角
 •  
 • xiǎn
 • xiǎo
 • qiǎo
 • ,显得小巧

  柳絮

 • xiàng
 • xuě
 •  
 • xiàng
 • róng
 •  
 • 像雪,像绒,
 • zài
 • fēng
 • piāo
 •  
 • 在风里飘,
 • kāi
 • le
 • shù
 • de
 • huái
 • bào
 •  
 • 离开了树妈妈的怀抱。
 • shù
 • zhī
 • yáo
 • yáo
 •  
 • 树枝摇摇,
 • de
 • shǒu
 • ér
 • zhāo
 • zhāo
 •  
 • 妈妈的手儿招招。
 • bié
 • nán
 • guò
 •  
 • 别难过,
 •  
 • shì
 • wàng
 • de
 • zhǒng
 • bǎo
 • bǎo
 •  
 • 妈妈,我是你希望的种子宝宝。
 • néng
 • gòu
 • zǒng
 • shì
 • jiāng
 • kào
 •  
 • 不能够总是将你依靠。
 • yào
 • jīng
 • shòu
 • fēng
 •  
 • 我要独自经受风雨,
 • zuò
 • 青年

 • tóu
 • shàng
 • méi
 • dài
 • mào
 •  
 • liǎn
 • xiǎn
 • cāng
 • bái
 •  
 • bìng
 • qiě
 • shòu
 • le
 • 他头上没戴帽子,脸色显得苍白,并且瘦了
 •  
 • kàn
 • chū
 • de
 • shì
 • hēi
 • de
 •  
 • jìn
 • wǎn
 • de
 • wēi
 • guāng
 • 。几乎看不出他的衣服是黑的。近晚的微光把
 • de
 • jun
 • měi
 • de
 • liǎn
 • yìng
 • biǎo
 •  
 • liǎng
 • zhī
 • yǎn
 • jīng
 • yǐn
 • zài
 • hēi
 • yǐng
 • 他的俊美的脸映得发表,两只眼睛隐在黑影里
 •  
 • zài
 • céng
 • róu
 • de
 • ǎi
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • zhǒng
 • lèi
 • yōu
 • líng
 • 。他在一层无比柔和的暮霭中,有种类似幽灵
 • hēi
 • de
 • wèi
 •  
 • de
 • liǎn
 • fǎn
 • yìng
 • zhe
 • yǎn
 • yǎn
 • de
 • bái
 • 和黑夜的意味。他的脸反映着奄奄一息的白

  沐浴阳光

 •  
 •  
 • chén
 • guāng
 • shì
 • tiān
 • xīn
 • shēng
 • huó
 • kāi
 • shǐ
 • de
 • biāo
 • zhì
 •  
 • chén
 • guāng
 • shì
 •  晨光是一天新生活开始的标志;晨光是
 • kāi
 • xīn
 • shēng
 • huó
 • de
 • xìn
 • hào
 •  
 • 拉开新生活序幕的信号。
 •  
 •  
 • guó
 • zài
 • chén
 • guāng
 • zhōng
 • shēng
 •  
 • xiān
 • hóng
 • de
 • guó
 • xià
 •  
 •  国旗在晨光中升起,鲜红的国旗下,
 • men
 • zài
 • lǎo
 • shī
 • de
 • jiāo
 • dǎo
 • zhōng
 • xué
 •  
 • jìn
 •  
 • yòng
 • zhī
 • shí
 • gǎi
 • biàn
 • 我们在老师的教导中学习、进步,用知识改变
 • de
 • mìng
 • yùn
 •  
 • chén
 • guāng
 • ràng
 • měi
 • rén
 • lǐng
 • luè
 • dào
 • cháo
 •  
 • shēng
 • 自己的命运。晨光让每个人领略到朝气、生机
 • huó
 • 及活

  其他

 • wén
 • mén
 • wài
 • chóng
 • míng
 •  
 • jīng
 • jiào
 • chān
 • shì
 •  
 • chóng
 • wǎn
 • rán
 • shàng
 • zài
 •  
 • ér
 • 忽闻门外虫鸣,惊叫觇视,虫宛然尚在,喜而
 • zhī
 •  
 • míng
 • zhé
 • yuè
 •  
 • háng
 • qiě
 •  
 • zhī
 • zhǎng
 •  
 • ruò
 • 捕之。一鸣辄跃去,行且速。覆之以掌,虚若
 •  
 • shǒu
 • cái
 •  
 • yòu
 • chāo
 • ér
 • yuè
 •  
 • chèn
 • zhī
 •  
 • shé
 • guò
 • qiáng
 • 无物;手裁举,则又超而跃。急趁之。折过墙
 •  
 • suǒ
 • wǎng
 •  
 • pái
 • huái
 •  
 • jiàn
 • chóng
 • shàng
 •  
 • shěn
 • 隅,迷其所往。徘徊四顾,见虫伏壁上。审谛
 • zhī
 •  
 • duǎn
 • xiǎo
 •  
 • hēi
 • chì
 •  
 • dùn
 • fēi
 • qián
 •  
 • chéng
 • xiǎo
 •  
 • 之,短小,黑赤色,顿非前物。成以其小,

  热门内容

  学会感恩

 •  
 •  
 • luò
 • zài
 • kōng
 • zhōng
 • pán
 • xuán
 •  
 • xiě
 • zhe
 • gǎn
 • rén
 • de
 •  落叶在空中盘旋,谱写着一曲感人的乐
 • zhāng
 •  
 • shì
 • shù
 • duì
 • yǎng
 • de
 • de
 • gǎn
 • ēn
 •  
 • bái
 • yún
 • zài
 • 章,那是大树对滋养它的大地的感恩;白云在
 • wèi
 • lán
 • de
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • piāo
 • dàng
 •  
 • huì
 • huà
 • zhe
 • gǎn
 • rén
 • de
 • huà
 • 蔚蓝的天空中飘荡,绘画着那一幅幅感人的画
 • miàn
 •  
 • shì
 • bái
 • yún
 • duì
 • de
 • lán
 • tiān
 • de
 • gǎn
 • ēn
 •  
 • yīn
 • wéi
 • gǎn
 • 面,那是白云对哺育它的蓝天的感恩。因为感
 • ēn
 •  
 • cái
 • huì
 • yǒu
 • zhè
 • duō
 • cǎi
 • de
 • shè
 • huì
 •  
 • yīn
 • wéi
 • 恩。才会有这个多彩的社会;因为

  看星星

 •  
 •  
 • xià
 • tiān
 • de
 • wǎn
 • bié
 • měi
 •  
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • duō
 • le
 • duō
 •  夏天的夜晚特别美,那是因为多了许多
 • shǎn
 • shuò
 • de
 • xīng
 • xīng
 •  
 • zài
 • hēi
 • de
 • tiān
 • kōng
 •  
 • duō
 • xiǎo
 • xīng
 • xīng
 • shǎn
 • 闪烁的星星。在那漆黑的天空,许多小星星闪
 • shuò
 • shuāng
 • liàng
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • míng
 • àn
 •  
 • ruò
 • yǐn
 • ruò
 • xiàn
 •  
 • xiàng
 • 烁那双发亮的眼睛,忽明忽暗,若隐若现,像
 • zài
 • zhuō
 • cáng
 •  
 • kàn
 • duǒ
 • zài
 • yún
 • céng
 • zhōng
 • de
 • xiǎo
 • xīng
 • xīng
 •  
 • yǒu
 • 在和我捉迷藏。看那躲在云层中的小星星,有
 • shí
 • chū
 • shǎn
 • shǎn
 • de
 • liàng
 • guāng
 •  
 • zhēn
 • xiàng
 • wèi
 • hài
 • xiū
 • 时发出闪闪的亮光,真像一位害羞

  我爱看书

 •  
 •  
 • shì
 • ài
 • kàn
 • shū
 • de
 • hái
 •  
 • yào
 • zhī
 • dào
 •  
 • kàn
 • shū
 • shì
 •  我是个爱看书的女孩,要知道,看书是
 • yǒu
 • hǎo
 • chù
 • de
 •  
 • kàn
 • shū
 • néng
 • ràng
 • men
 • zēng
 • zhǎng
 • zhī
 • shí
 •  
 • kāi
 • kuò
 • yǎn
 • jiè
 • 有好处的,看书能让我们增长知识、开阔眼界
 •  
 •  
 •  
 • zhī
 • yào
 • pěng
 • shū
 •  
 • jiù
 • néng
 • wàng
 • le
 • zhōu
 • wéi
 • de
 • qiē
 •  只要我一捧起书,就能忘了周围的一切
 •  
 • měi
 • dāng
 • kàn
 • shū
 • shí
 •  
 • dōu
 • quán
 • shēn
 • xīn
 • dōu
 • tóu
 • dào
 • shū
 • zhōng
 •  
 • 。每当我看书时,都把全身心都投入到书中。
 • yǒu
 • shí
 • měi
 • rén
 • dài
 • le
 • hǎi
 • lóng
 • gōng
 • 有时美人鱼带我去了海龙宫

  快乐的六一

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • xià
 • men
 • xué
 • xiào
 • háng
 • liù
 • huó
 • dòng
 • le
 • !
 • zhōng
 •  今天下午我们学校举行六一活动了!其中
 • hái
 • yǒu
 • ne
 • .
 • biǎo
 • yǎn
 • de
 • shì
 • chàng
 •  
 • de
 • míng
 • jiào
 •  
 • xiǎo
 • 还有我呢.我表演的是唱歌,歌的名字叫《小
 • sōng
 • shù
 •  
 •  
 • qián
 • tiān
 • jīng
 • gěi
 • men
 • shuō
 • le
 • ba
 •  
 • zài
 • 松树》。歌词前几天我已经给你们说了吧?在
 • mén
 • tīng
 • xià
 • liáng
 • kuài
 • le
 •  
 • xià
 • miàn
 • quán
 • shì
 • men
 • bān
 • de
 • tóng
 • xué
 •  
 • 门厅底下可凉快了。下面全是我们班的同学,
 • yǒu
 • xiē
 • jiě
 • jiě
 •  
 • tái
 • shàng
 • miàn
 • 也有些大哥哥大姐姐。舞台上面

  我班小传之优秀班长

 •  
 •  
 • men
 • liù
 • nián
 •  
 • 2
 •  
 • shì
 • quán
 • nián
 • de
 • NO.1
 •  
 • suǒ
 • yǒu
 •  我们六年(2)是全年级的 NO.1,所有
 • de
 • lǎo
 • shī
 • dōu
 • duì
 • men
 • zàn
 • shǎng
 • yǒu
 • jiā
 •  
 • ér
 • suǒ
 • yǒu
 • de
 • lǎo
 • shī
 •  
 • zhǔ
 • 的老师都对我们赞赏有佳。而所有的老师,主
 • rèn
 •  
 • xiào
 • zhǎng
 • què
 • dōu
 • rèn
 • shí
 • men
 • bān
 • de
 • rén
 •  
 • měi
 • guò
 • 任,校长却都认识我们班的一个人,每次路过
 • dōu
 • yào
 • zǒu
 • jìn
 • lái
 • kàn
 • kàn
 • xué
 • shēng
 •  
 • yào
 • wèn
 • zhè
 • chāo
 • rén
 • 都要走进来看看那个学生。要问这个超级人物
 • shì
 • shuí
 •  
 • jiù
 • shì
 • men
 • xué
 • xiào
 • de
 • chuán
 • 是谁,那就是我们学校的传