传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  送『财神』

 •  
 •  
 • hán
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 •  
 • zài
 • mén
 • kǒu
 • wán
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 •  寒假的一天,我在门口玩。这时,一个
 • zhōng
 • nián
 • nán
 • cháo
 • jiā
 • zǒu
 • lái
 •  
 • cóng
 • bāo
 • chū
 • zhāng
 • liào
 • 中年男子朝我家走来。他从包里取出一张塑料
 • zhǐ
 • jiù
 • wǎng
 • jiā
 • mén
 • shàng
 • tiē
 •  
 • 纸就往我家门上贴。
 •  
 •  
 • gǎn
 • máng
 • pǎo
 • guò
 •  
 • kàn
 • shì
 • cái
 • shén
 • xiàng
 •  
 • dàn
 •  我赶忙跑过去,一看是财神图像,但拉
 • zhe
 • de
 • shǒu
 • shuō
 •  
 •  
 • bié
 • tiē
 • ya
 •  
 •  
 • shì
 • tīng
 •  
 • yìng
 • shì
 • 着他的手说:“别贴呀!”可是他不听,硬是
 • tiē
 • le
 • shàng
 •  
 • rén
 • biān
 • tiē
 • 贴了上去。那人一边贴

  露珠

 • biān
 • de
 • xiǎo
 • cǎo
 • zhe
 • shuǐ
 • zhū
 •  
 • 路边的小草举着水珠一颗一颗。
 • měi
 • shuǐ
 • zhū
 •  
 • 每颗水珠,
 • guāng
 • liàng
 • shǎn
 • shuò
 •  
 • 光亮闪烁。
 • zhī
 • xiǎo
 •  
 • 一只小蚂蚁,
 • cóng
 • xiǎo
 • jīng
 • guò
 •  
 • 从小路经过,
 • shuō
 •  
 • tài
 • yáng
 • jīng
 • chū
 • lái
 • le
 •  
 • 它说:太阳已经出来了,
 • diǎn
 • zhè
 • duō
 • de
 • dēng
 • gàn
 • shí
 • me
 •  
 • 点这多的路灯干什么?

  棕榈树

 • xiàng
 • zhe
 • shuǐ
 •  
 • 向着雨水,
 • xiàng
 • zhe
 • tài
 • yáng
 •  
 • 向着太阳,
 • shēn
 • chū
 • 伸出一个个
 • de
 • zhǎng
 •  
 • zōng
 • shù
 •  
 • 绿色的巴掌。棕榈树,
 • yào
 • shí
 • me
 •  
 • 你要什么?
 • kuài
 • kuài
 • duì
 • jiǎng
 •  
 • 快快对我讲。
 • tài
 • yáng
 • de
 • jīn
 • xiàn
 • liàng
 • shǎn
 • shǎn
 •  
 • 太阳的金线亮闪闪,
 • shuǐ
 • de
 • yín
 • xiàn
 • shǎn
 • shǎn
 • liàng
 •  
 • 雨水的银线闪闪亮,
 • yào
 • yòng
 • jīn
 • xiàn
 • yín
 • xiàn
 •  
 • 我要用金线和银线,
 • nǐng
 • chéng
 • zōng
 • zuò
 • shang
 •  
 • 拧成棕丝做衣裳。

  升旗

 •  
 •  
 • xīng
 • zǎo
 • chén
 •  
 • men
 • xué
 • xiào
 • zài
 • cāo
 • zuò
 • shàng
 • háng
 • shēng
 •  星期一早晨,我们学校在操作上举行升旗
 • shì
 •  
 • zài
 • yōu
 • yáng
 • de
 • shēng
 • zhōng
 •  
 • men
 • zài
 • cāo
 • zuò
 • shàng
 • zhěng
 • 仪式。在悠扬的乐曲声中,我们在操作上整齐
 • liè
 • duì
 •  
 • suí
 • zhe
 • guǎng
 • xiǎng
 • de
 • jìn
 • háng
 •  
 • men
 • biàn
 • cháo
 • zhe
 • 列队。随着广播里响起的进行曲,我们便朝着
 • gǎn
 • háng
 • zhù
 •  
 • zhè
 • shí
 •  
 • cóng
 • jiāo
 • xué
 • lóu
 • mén
 • kǒu
 • zǒu
 • lái
 • wèi
 • 旗杆行注目礼。这时,从教学楼门口走来一位
 • shēn
 • zhe
 • xiào
 • káng
 • zhe
 • guó
 • de
 •  
 • shēn
 • hòu
 • gēn
 • zhe
 • liǎng
 • 身着校服扛着国旗的大哥哥,他身后跟着两

 • chéng
 • qún
 • de
 • qíng
 • tíng
 • zài
 • shù
 • shāo
 • fēi
 •  
 • yǒu
 • shí
 • jìng
 • dào
 • de
 • tiě
 • 成群的晴蜓在树梢飞舞,有时竟扑到绿色的铁
 • shā
 • chuāng
 • shàng
 •  
 • jiù
 • jīng
 • dòng
 • le
 • zài
 • de
 • cāng
 • yíng
 •  
 • wēng
 • de
 • 纱窗上,那就惊动了爬在那里的苍蝇,嗡的一
 • shēng
 •  
 • dōu
 • fēi
 • lái
 •  
 • méi
 • yǒu
 • de
 • zài
 • chuāng
 • qián
 • fēi
 • rào
 • le
 • 声,都飞起来,没有去路似的在窗前飞绕了一
 • huì
 • ér
 •  
 • réng
 • zài
 • tiě
 • shā
 • shàng
 •  
 • shēn
 • chū
 • liǎng
 • zhī
 • hòu
 • jiǎo
 •  
 • màn
 • 会儿,仍复爬在那铁纱上,伸出两只后脚,慢
 • màn
 • de
 • cuō
 • zhe
 •  
 • hǎo
 • xiàng
 • xīn
 • shì
 • hěn
 • zhòng
 •  
 •  
 • máo
 • dùn
 •  
 •  
 • 慢的搓着,好象心事很重。(茅盾:《子夜

  热门内容

  多彩的秋天

 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 •  
 • suī
 • rán
 • méi
 • yǒu
 • chūn
 • tiān
 • de
 • bǎi
 • g
 • shèng
 • kāi
 •  
 • méi
 • yǒu
 •  秋天,虽然没有春天的百花盛开,没有
 • xià
 • tiān
 • zhī
 • mào
 • shèng
 • de
 • shù
 •  
 • ér
 • qiū
 • tiān
 • què
 • yǒu
 • zhe
 • de
 • 夏天那枝叶茂盛的大树,而秋天却有着自己的
 • cǎi
 •  
 • 色彩。
 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • de
 • guǒ
 • yuán
 • píng
 • guǒ
 • shú
 • le
 •  
 • hóng
 • tóng
 • tóng
 • de
 • hǎo
 • xiàng
 •  秋天的果园里苹果熟了,红彤彤的好像
 • zhǎn
 • zhǎn
 • xiǎo
 • dēng
 • lóng
 •  
 • kàn
 • zhe
 • ràng
 • rén
 • zhí
 • liú
 • kǒu
 • shuǐ
 •  
 • yuǎn
 • yuǎn
 • kàn
 • 一盏盏小灯笼。看着让人直流口水,远远看去
 • zhè
 • zhēn
 • shì
 • piàn
 • hóng
 • de
 • hǎi
 • 这里真是一片红色的海

  春雨

 •  
 •  
 • chūn
 • huàn
 • xǐng
 • le
 • xiǎo
 • cǎo
 •  
 • xiǎo
 • cǎo
 • tàn
 • chū
 • le
 • de
 • xiǎo
 •  春雨唤醒了小草,小草探出了绿色的小
 • nǎo
 • dài
 •  
 • xīn
 • zhāng
 • wàng
 • zhe
 • duō
 • cǎi
 • de
 • shì
 • jiè
 •  
 • 脑袋,新奇地张望着多彩的世界。
 •  
 •  
 • chūn
 • huàn
 • xǐng
 • le
 • liǔ
 • shù
 •  
 • liǔ
 • shù
 • shū
 • zhe
 • de
 •  春雨唤醒了柳树,柳树梳洗着绿色的发
 • biàn
 •  
 • tiào
 • le
 • yōu
 • měi
 • de
 • dǎo
 •  
 • 辫,得意地跳起了优美的舞蹈。
 •  
 •  
 • chūn
 • huàn
 • xǐng
 • le
 • yíng
 • chūn
 • g
 •  
 • yíng
 • chūn
 • g
 • chuī
 • jīn
 • huáng
 •  春雨唤醒了迎春花,迎春花吹起金黄色
 • de
 • xiǎo
 • 的小

  蜡烛赞

 •  
 •  
 • ài
 • zhú
 •  
 • ài
 • de
 • guāng
 • míng
 •  
 • zàn
 • měi
 •  我喜爱蜡烛,喜爱它的光明。我赞美蜡
 • zhú
 •  
 • zàn
 • měi
 • fèng
 • xiàn
 • de
 • jīng
 • shén
 •  
 • 烛,赞美它无私奉献的精神。
 • '
 • wéi
 • guì
 •  
 • zhè
 • shì
 • rén
 • men
 • cháng
 • shuō
 • de
 • huà
 •  
 • '物以稀为贵”这是人们常说的一句话,
 • shì
 • zhú
 • ne
 •  
 • bìng
 • méi
 • yǒu
 • me
 •  
 • zài
 • shì
 • chǎng
 • shàng
 • 可是蜡烛呢?它并没有那么稀奇,它在市场上
 • de
 • jià
 • lián
 •  
 • jiā
 • jiā
 • dōu
 • yǒu
 •  
 • fèn
 • rén
 • dōu
 • 的价格低廉,家家都有,大部分人都不把

  婆婆的唠叨

 •  
 •  
 •  
 • qiān
 • qiān
 •  
 • kuài
 • diǎn
 • chuáng
 • le
 •  
 •  
 • de
 • tiān
 •  
 • jiù
 •  “谦谦,快点起床了。”我的一天,就
 • shì
 • zài
 • de
 • lào
 • dāo
 • zhōng
 • kāi
 • shǐ
 • de
 •  
 • 是在婆婆的唠叨中开始的。
 •  
 •  
 •  
 • kuài
 • diǎn
 • chī
 • fàn
 •  
 • rán
 • yào
 • chí
 • dào
 • le
 •  
 •  
 • jīng
 •  “快点吃饭,不然要迟到了。”我已经
 • zài
 • chī
 • fàn
 • le
 •  
 • hái
 • jìn
 • ér
 • zhí
 • rǎng
 • rǎng
 •  
 • chī
 • wán
 • 在吃饭了,可婆婆还一个劲儿地直嚷嚷。吃完
 • fàn
 •  
 • shū
 • bāo
 • shí
 •  
 • de
 • lào
 • dāo
 • bìng
 • yòu
 • fàn
 • le
 •  
 •  
 • fàn
 • 饭,去拿书包时,婆婆的唠叨病又犯了:“饭
 • 小金鱼会撑死吗?

 •  
 •  
 • xiǎo
 • jīn
 • huì
 • chēng
 • ma
 •  
 •  小金鱼会撑死吗?
 •  
 •  
 • shàng
 • zhōu
 •  
 • mǎi
 • le
 • tiáo
 • xiǎo
 • jīn
 •  
 • xiǎo
 • jīn
 • zhǎng
 • zhe
 •  上周,我买了一条小金鱼。小金鱼长着
 • hēi
 • bǎo
 • shí
 • bān
 • de
 • yǎn
 • jīng
 •  
 • zhāng
 • de
 • xiǎo
 • zuǐ
 •  
 • yòu
 • zhǎng
 • 黑宝石般的大眼睛,一张一合的小嘴巴,又长
 • yòu
 • biǎn
 • de
 • shēn
 •  
 • yán
 • liù
 • de
 • wěi
 • fēi
 • cháng
 • hǎo
 • kàn
 •  
 • 又扁的身体,五颜六色的尾巴非常好看。
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • gěi
 • xiǎo
 • jīn
 • wèi
 • shí
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xiàn
 •  第一天,我给小金鱼喂食的时候,发现
 • 它把