传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  忍让

 • rěn
 • ràng
 • 忍让
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • zhì
 • yǒng
 • de
 • biǎo
 • xiàn
 •  
 • jiào
 • shí
 • de
 • 忍让,是大智大勇的表现,它不计较一时的
 • gāo
 •  
 • yǎn
 • qián
 • de
 • shī
 •  
 • ér
 • shì
 • xiōng
 • huái
 • quán
 •  
 • zhe
 • yǎn
 • wèi
 • lái
 • 高低,眼前的得失,而是胸怀全局,着眼未来
 •  
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • kuān
 • guǎng
 • de
 • xiōng
 • huái
 •  
 • ;忍让,是一种美德,它以宽广的胸怀,无私
 • de
 • xīn
 • líng
 • róng
 • rén
 •  
 • tuán
 • jié
 • rén
 •  
 • gǎn
 • huà
 • rén
 •  
 • rěn
 • ràng
 •  
 • shì
 • 的心灵去容纳人,团结人,感化人。忍让,是
 • zhǒng
 • xiū
 • yǎng
 •  
 • miàn
 • duì
 • róng
 • huǐ
 •  
 • jīng
 • 一种修养,它面对荣辱毁誉,不惊不喜

 • C
 • chéng
 • wài
 •  
 • yǒu
 • liǔ
 • shù
 • sōng
 • shù
 • shēng
 • de
 • shù
 • lín
 •  
 • chéng
 • C城外,有一柳树和松树杂生的树林,离城不
 • guò
 • duō
 •  
 • zhè
 • shù
 • lín
 • qià
 • hǎo
 • wèi
 • hǎi
 • àn
 • zhī
 • shàng
 •  
 • tǎng
 • ruò
 • 过一里多地。这树林恰好位于海岸之上,倘若
 • men
 • zuò
 • chuán
 • jīng
 • guò
 • C
 • chéng
 • shí
 •  
 • men
 • hěn
 • qīng
 • chǔ
 • kàn
 • chū
 • zhè
 • 我们坐船经过C城时,我们可以很清楚地看出这
 • hēi
 • de
 • shù
 • lín
 •  
 • bìng
 • kàn
 • jiàn
 • fǎn
 • shè
 • zài
 • hǎi
 • shuǐ
 • 一个黑乌乌的树林,并可以看见它反射在海水
 • zhōng
 • de
 • yǐng
 •  
 • shù
 • lín
 • zhōng
 • jìn
 • shì
 • píng
 • tǎn
 • de
 • cǎo
 •  
 • jiān
 • huò
 • 中的影子。树林中尽是平坦的草地,间或

  夜空

 • yuán
 • xiāo
 • jiē
 • de
 • wǎn
 •  
 • tiān
 • fēi
 • cháng
 • hǎo
 •  
 • shì
 • hěn
 • měi
 • de
 • 元宵节的夜晚,天气非常好,是一个很美丽的
 • yuè
 •  
 • tiān
 • kōng
 • zhōng
 • yǒu
 • liàng
 • de
 • xīng
 •  
 • liáo
 • liáo
 • piàn
 • bái
 • yún
 • 月夜。天空中有几颗发亮的星,寥寥几片白云
 •  
 • lún
 • mǎn
 • yuè
 • xiàng
 • pán
 • yàng
 • qiàn
 • zài
 • lán
 • tiān
 •  
 • màn
 • ,一轮满月象玉盘一样嵌在蓝色天幕里,它慢
 • màn
 • zài
 • lán
 • kōng
 • dòng
 •  
 • de
 • qīng
 • huī
 • zài
 • rén
 • jiān
 •  
 •  
 • 慢地在蓝空移动,把它的清辉撒在人间。(巴
 • jīn
 •  
 • jiā
 •  
 • 158
 •  
 • 金《家》第158页)
 •  
 •  
 •  

  假如我是教师

 •  
 •  
 • jiǎ
 • shì
 • míng
 • jiāo
 • shī
 •  
 • gāi
 • duō
 • hǎo
 • ā
 •  
 •  假如我是一名教师,那该多好啊!
 •  
 •  
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • jué
 • duì
 • huì
 • xué
 • shēng
 •  
 • shàng
 • shí
 •  
 •  我当老师绝对不会体罚学生。上课时,
 • jiù
 • jìn
 • zuì
 • de
 • jiǎng
 • hǎo
 •  
 • shǐ
 • xué
 • shēng
 • dōu
 • néng
 • tīng
 • dǒng
 •  
 • 我就尽最大的努力讲好课,使学生都能听懂。
 • guǒ
 • yǒu
 • tīng
 • dǒng
 • de
 •  
 • jiù
 • biàn
 • biàn
 • gěi
 • jiǎng
 •  
 • 如果有听不懂的,我就一遍一遍地给他讲;如
 • guǒ
 • yǒu
 • rén
 • zài
 • shàng
 • shí
 • shuō
 • huà
 •  
 • jué
 • huì
 • xiàng
 • xiē
 • lǎo
 • shī
 • 果有人在上课时说话,我绝不会像一些老师那

  我是妈妈的好帮手

 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • líng
 •  
 •  
 • shú
 • de
 • háng
 • chē
 • líng
 • shēng
 • cóng
 • chuāng
 • wài
 • chuán
 • lái
 •  “丁零”,熟悉的自行车铃声从窗外传来
 •  
 • shì
 • huí
 • lái
 • le
 • ba
 •  
 • máng
 • fàng
 • xià
 • shǒu
 • zhōng
 • de
 • huó
 • ér
 • kāi
 • 。是妈妈回来了吧?我忙放下手中的活儿去开
 • mén
 •  
 • guǒ
 • rán
 • shì
 •  
 •  
 •  
 • zhèng
 • zài
 • shāo
 • fàn
 • ne
 •  
 •  
 • 门,果然是妈妈。“妈妈,我正在烧饭呢!”
 • pǎo
 • shàng
 • qián
 •  
 • cóng
 • chē
 • shàng
 • zhāi
 • xià
 • gāng
 • mǎi
 • lái
 • de
 • ròu
 • 我一步跑上前,从车上摘下妈妈刚买来的肉和
 • luó
 • bo
 •  
 • bèng
 • tiào
 • pǎo
 • jìn
 • chú
 • fáng
 •  
 • 萝卜,一蹦一跳地跑进厨房。
 •  
 •  
 •  妈妈

  热门内容

  比手劲

 •  
 •  
 • dīng
 • dīng
 • dīng
 •  
 • dīng
 • dīng
 • dīng
 •  
 • shàng
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 •  
 •  
 •  叮叮叮、叮叮叮,上课了,老师说:“
 • jīn
 • tiān
 • men
 • lái
 • zuò
 • yóu
 •  
 • shǒu
 • jìn
 •  
 •  
 • lǎo
 • shī
 • xiān
 • jiè
 • 今天我们来做一个游戏,比手劲。”老师先介
 • shào
 • le
 • yóu
 • guī
 •  
 • rán
 • hòu
 • men
 • fèn
 • duì
 •  
 • èr
 • wéi
 • 绍了游戏规则,然后把我们分队,一二大组为
 • hóng
 • duì
 •  
 • sān
 • wéi
 • huáng
 • duì
 •  
 • 红队,三四大组为黄队。
 •  
 •  
 • yóu
 • kāi
 • shǐ
 • le
 •  
 • lǎo
 • shī
 • jiào
 • le
 • yáng
 • zhōu
 • lóng
 • tāo
 •  游戏开始了,老师叫了杨宇舟和龙煦涛
 • lái
 • 来比

  令我后悔的一件事

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • suì
 • de
 • shēng
 •  
 • shì
 • chū
 • chà
 • huí
 •  今天是我八岁的生日,也是爸爸出差回
 • lái
 • de
 •  
 • téng
 • le
 •  
 • měi
 • huí
 • lái
 • dōu
 • gěi
 • mǎi
 • 来的日子,爸爸可疼我了,每次回来都给我买
 • hěn
 • duō
 • wán
 •  
 • hěn
 • duō
 • shí
 • pǐn
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhè
 •  
 • xīn
 • měi
 • 很多玩具,很多食品,想到这里,我心里美滋
 • de
 •  
 • 滋的。
 •  
 •  
 •  
 • líng
 •  
 •  
 • líng
 •  
 •  
 •  
 • fàng
 • xué
 • le
 •  
 • máng
 • bèi
 • shàng
 •  “铃……铃……”放学了,我急忙背上
 • shū
 • bāo
 •  
 • cōng
 • cōng
 • zǒu
 • chū
 • jiāo
 • 书包,急匆匆地走出教

  健康的宝贵

 •  
 •  
 • zuì
 • jìn
 • tiān
 •  
 • de
 • zǒng
 • shì
 • liú
 • xuè
 • zhǐ
 •  
 •  最近几天,爸爸的鼻子总是流血不止,
 • dàn
 • yòu
 • zhī
 • dào
 • shí
 • me
 • yuán
 • yīn
 • yǐn
 • de
 •  
 • shì
 •  
 • men
 • lái
 • dào
 • 但又不知道什么原因引起的。于是,我们来到
 • zhōng
 • shān
 • xué
 • shǔ
 • yuàn
 • de
 • ěr
 • hóu
 • de
 • hòu
 • zhěn
 • 中山医科大学第一附属医院的耳鼻喉科的候诊
 • shì
 •  
 • hòu
 • zhěn
 • shì
 • miàn
 • de
 • kōng
 • jiān
 • bìng
 •  
 • zuò
 • dào
 • shàng
 • 室,候诊室里面的空间并不大,我坐到椅子上
 •  
 • jiù
 • shū
 • kàn
 •  
 • ,就拿起书看。
 •  
 •  
 • huì
 •  不一会

  猪八戒买月饼

 •  
 •  
 • zhū
 • jiè
 • mǎi
 • yuè
 • bǐng
 •  
 •  猪八戒买月饼 
 •  
 •  
 •  
 • tiān
 • péng
 • yuán
 • shuài
 • zhū
 • jiè
 • cóng
 • jiàn
 • le
 • cháng
 • é
 • zhī
 • hòu
 •  
 •  天篷元帅猪八戒自从见了嫦娥之后,
 • jiù
 • duì
 • chǎn
 • shēng
 • le
 • ài
 • zhī
 • qíng
 •  
 • zhěng
 • tiān
 • chá
 • fàn
 •  
 • mǎn
 • nǎo
 • 就对她产生了爱慕之情,整天茶饭不思,满脑
 • dōu
 • shì
 • cháng
 • é
 • de
 • shēn
 • yǐng
 •  
 •  
 • 子都是嫦娥的身影。 
 •  
 •  
 •  
 • yuè
 • shí
 • kuài
 • dào
 • le
 •  
 • zhū
 • jiè
 • suàn
 • sòng
 • yàng
 • dōng
 •  八月十五快到了,猪八戒打算送样东
 • gěi
 • cháng
 • é
 •  
 • 西给嫦娥,

  快乐的夜晚

 •  
 •  
 • kuài
 • de
 • wǎn
 •  快乐的夜晚
 •  
 •  
 • zuó
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 • ,
 • tóng
 • xué
 • guǎng
 • chǎng
 • wán
 •  
 •  昨天晚上,我和同学一起去广场玩。
 •  
 •  
 • chī
 • wán
 • wǎn
 • fàn
 • hòu
 •  
 • shì
 • bàng
 • wǎn
 •  
 • tái
 • tóu
 • kàn
 • ??
 •  吃完晚饭后,已是傍晚,我抬头一看??
 • lún
 • huáng
 • de
 • yuán
 • yuè
 • gāo
 • gāo
 • guà
 • zài
 • tiān
 • kōng
 •  
 • xiàng
 • 一轮黄色的圆月已高高地挂在天空,它向大地
 • xià
 • jié
 • de
 • yuè
 • guāng
 •  
 • me
 • wēn
 • róu
 •  
 • xiàng
 • qīng
 • shā
 • yàng
 • .....
 • 洒下皎洁的月光,那么温柔,像轻纱一样.....