传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  乐器

 • --
 • qín
 • nǎi
 • shì
 • suǒ
 • zhuó
 •  
 • jiàn
 • xīng
 • zhī
 • jīng
 •  
 • fēi
 • zhuì
 • --此琴乃伏羲氏所琢,见五星之精,飞坠梧
 • tóng
 •  
 • fèng
 • huáng
 • lái
 •  
 • fèng
 • nǎi
 • bǎi
 • niǎo
 • zhī
 • wáng
 •  
 • fēi
 • zhú
 • shí
 • shí
 •  
 • 桐,凤凰来仪。凤乃百鸟之王,非竹实不食,
 • fēi
 • tóng
 •  
 • fēi
 • quán
 • yǐn
 •  
 • shì
 • zhī
 • tóng
 • nǎi
 • shù
 • 非梧桐不栖,非醴泉不饮。伏羲氏知梧桐乃树
 • zhōng
 • zhī
 • liáng
 • cái
 •  
 • duó
 • zào
 • huà
 • zhī
 • jīng
 •  
 • kān
 • wéi
 •  
 • lìng
 • rén
 • zhī
 • 中之良材,夺造化之精气,堪为乐,令人伐之
 •  
 • shù
 • gāo
 • sān
 • sān
 • chǐ
 •  
 • àn
 • sān
 • shí
 • tiān
 • zhī
 • shù
 •  
 • jié
 • wéi
 • sān
 • 。其树高三三尺,按三十天之数,截为三

  殴斗

 • rén
 • dào
 •  
 • "
 • zhǎo
 • gǒu
 • cái
 • de
 • xiǎo
 • lǎo
 •  
 • "
 • zhī
 • rén
 • dào
 • 妇人道:"我找苟才的小老婆。"继之夫人道
 •  
 • "
 • gǒu
 • rén
 • de
 • tài
 • tài
 • méi
 • yǒu
 • lái
 •  
 • dǎo
 • shì
 • de
 • tài
 • tài
 • zài
 • zhè
 • "苟大人的姨太太没有来,倒是他的太太在这
 •  
 • "
 • rén
 • wèn
 • shì
 •  
 • zhī
 • rén
 • zhǐ
 • gěi
 • kàn
 •  
 • 里。"妇人问是哪一个,继之夫人指给她看。
 • rén
 • biàn
 • piě
 • le
 • zhī
 • rén
 •  
 • sān
 • liǎng
 • chuǎng
 • le
 • shàng
 •  
 • duì
 • 妇人便撇了继之夫人,三步两步闯了上去,对
 • zhǔn
 • biǎo
 • de
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • miàn
 • jiù
 • shì
 • 准那婊子的脸上,劈面就是一

  麦笛

 • qiā
 • xià
 • qīng
 • qīng
 • de
 • mài
 • gǎn
 •  
 • 我掐下青青的麦杆,
 • zuò
 • chéng
 • gēn
 • mài
 •  
 • 做成一根麦笛。
 • chuī
 • zhe
 •  
 • chuī
 • zhe
 •  
 • 吹着,吹着,
 • liú
 • chū
 • le
 • de
 • yùn
 •  
 • 流出了绿的韵律。
 • ā
 •  
 • shì
 • chūn
 • tiān
 • de
 • fēng
 •  
 • 啊!是春天的风,
 • rǎn
 • le
 • de
 • xīn
 •  
 • 染绿了我的心思;
 • xīn
 • ya
 • xīn
 •  
 • 心思呀心思,
 • yòu
 • rǎn
 • le
 • de
 • xiǎo
 •  
 • 又染绿了我的小曲。

  教徒

 • duō
 • shí
 • ěr
 • shén
 • chū
 • xiàn
 • le
 •  
 • shì
 • cóng
 • ǎi
 • shù
 • hòu
 • biān
 • 不多时玛卡尔神父出现了。他是从矮树后边
 • zǒu
 • chū
 • lái
 • de
 •  
 • zhī
 • chuān
 • jiàn
 • chèn
 • shān
 • kǎn
 • jiān
 •  
 • shén
 • dài
 • de
 • hēi
 • 走出来的,只穿一件衬衫和坎肩。神父戴的黑
 • de
 • kuò
 • biān
 • mào
 • shǐ
 • xiàng
 • xùn
 • huò
 • shì
 • xiàng
 • ér
 • tóng
 • 色的阔边帽使他象一颗蕈子或是象儿童读物里
 • xíng
 • róng
 • de
 • bīn
 • xùn
 •  
 • tóng
 • zhī
 • chù
 • shì
 • shén
 • duō
 • le
 • tiáo
 • shòu
 • 形容的鲁宾逊。不同之处是神父多了一条瘦细
 • xiàng
 • lǎo
 • shǔ
 • wěi
 • yàng
 • de
 • xiǎo
 • biàn
 •  
 • tuō
 • zài
 • mào
 • xià
 • biān
 • 得象老鼠尾巴一样的小辫子,拖在帽子下边

  说唐全传

 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 •  
 •  
 • quán
 • chēng
 •  
 • shuō
 • táng
 • yǎn
 • quán
 • chuán
 •  
 •  
 •  《说唐全传》,全称《说唐演义全传》,
 • gòng
 • yǒu
 • sān
 • fèn
 •  
 •  
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • táng
 • hòu
 • chuán
 •  
 •  
 • 共有三部分:《说唐前传》、《说唐后传》、
 •  
 • shuō
 • táng
 • sān
 • chuán
 •  
 •  
 • quán
 • shū
 • shì
 • rén
 • suǒ
 • zuò
 •  
 • 《说唐三传》,全书不是一人所作。
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • qián
 • chuán
 • -
 • 01
 • huí
 • -
 • zhàn
 • nán
 • qín
 • tuō
 • 说唐全传_说唐前传-01-战济南秦彝托
 • -
 • chén
 • guó
 • yuān
 • shā
 • měi
 • -破陈国李渊杀美
 • shuō
 • táng
 • quán
 • chuán
 • _
 • shuō
 • táng
 • 说唐全传_说唐

  热门内容

  野生动物的美学价值

 •  
 •  
 • chóng
 •  
 •  
 • niǎo
 •  
 • shòu
 • lái
 • shì
 • wén
 • rén
 • ōu
 • miáo
 •  虫、鱼、鸟、兽历来是文人墨客讴歌与描
 • huì
 • de
 • duì
 • xiàng
 •  
 • liú
 • chuán
 • xià
 • lái
 • de
 • shī
 •  
 • sàn
 • wén
 •  
 • huì
 • huà
 • 绘的对象。流传下来的诗歌、散文、绘画及其
 • xíng
 • shì
 • de
 • wén
 • zuò
 • pǐn
 •  
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • de
 • wén
 • huà
 • shù
 • bǎo
 • zēng
 • 他形式的文艺作品,为人类的文化艺术宝库增
 • tiān
 • le
 • càn
 • làn
 • de
 • guāng
 • huī
 •  
 • zài
 • zhè
 •  
 • shēng
 • dòng
 • wéi
 • rén
 • lèi
 • 添了灿烂的光辉。在这里,野生动物为人类提
 • gòng
 • le
 • fēng
 • de
 • chuàng
 • zào
 • cái
 • chuàng
 • zuò
 • líng
 • gǎn
 •  
 • 供了丰富的创造素材和创作灵感。

  海滨之行

 •  
 •  
 • jīn
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 • cān
 • jiā
 • le
 • yóu
 • gòng
 • qīng
 • tuán
 • guàn
 • xiàn
 • xiàn
 • wěi
 •  今年暑假,我参加了由共青团冠县县委
 • zhī
 • de
 •  
 • hǎi
 • bīn
 • zhī
 • háng
 • xià
 • lìng
 • yíng
 •  
 • huó
 • dòng
 •  
 • xià
 • lìng
 • yíng
 • de
 • huó
 • 组织的“海滨之行夏令营”活动。夏令营的活
 • dòng
 • shí
 • jiān
 • wéi
 • tiān
 •  
 • de
 • shì
 • cān
 • guān
 • yān
 • tái
 •  
 • wēi
 • hǎi
 •  
 • 动时间为五天,目的地是参观烟台、威海。
 • 7
 • yuè
 • 20
 • zǎo
 • shàng
 • liù
 • diǎn
 • zhōng
 •  
 • liàng
 • zǎi
 • zhe
 • huān
 • shēng
 • xiào
 • 720日早上六点钟,一辆载着欢声笑语
 • de
 • chē
 • cóng
 • guàn
 • xiàn
 • píng
 • wěn
 • shǐ
 • xiàng
 • hǎi
 • 的客车从冠县平稳地驶向海

  妈妈其人

 •  
 •  
 • de
 • de
 • diǎn
 • fēi
 • cháng
 • fēi
 • cháng
 • de
 • duō
 •  
 • xiǎng
 • tīng
 • de
 •  我的妈妈的特点非常非常的多,想听的
 • huà
 •  
 • jiù
 • ràng
 • lái
 • de
 • shuō
 • ba
 •  
 • 话,就让我来一个一个的说吧!
 •  
 •  
 • de
 • xiǎo
 • le
 •  
 • yǒu
 •  
 • é
 •  我的妈妈可胆小了。有一次,我去爬峨
 • méi
 • shān
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • rán
 • men
 • kàn
 • jiàn
 • tiáo
 • cuì
 • de
 • xiǎo
 • 眉山的时候,突然我们看见一条翠绿色的胆小
 • cóng
 • men
 • jiǎo
 • xià
 •  
 • sōu
 •  
 • de
 • shēng
 • fēi
 • jìn
 • le
 • páng
 • biān
 • de
 • shù
 • cóng
 • 从我们脚下“嗖”的一声飞进了旁边的树丛

  怀恋

 •  
 •  
 • zài
 • hēi
 • àn
 • zhōng
 •  
 • shì
 • nín
 • gěi
 • diǎn
 • liàng
 • le
 • wàng
 •  在黑暗中,是您给我点亮了希望
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • fán
 • nǎo
 • zhōng
 •  
 • shì
 • nín
 • ràng
 • gǎn
 • dào
 • le
 • kuài
 •  在烦恼中,是您让我感到了快乐
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zài
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • shì
 • nín
 • xiàng
 • chuán
 • le
 • zhī
 • shí
 •  在无知中,是您向我传递了知识
 •  
 •  
 •  
 • ??
 • lǎo
 • shī
 • ??老师
 •  
 •  
 •  

  会出汗的鸡蛋

 •  
 •  
 • huì
 • chū
 • hàn
 • de
 • dàn
 •  会出汗的鸡蛋
 •  
 •  
 • tīng
 • dào
 • dàn
 • huì
 •  
 • chū
 • hàn
 •  
 •  
 • jiā
 • huì
 • wèn
 •  一听到鸡蛋会“出汗”,大家一定会问
 •  
 •  
 • dàn
 • yòu
 • shì
 • rén
 •  
 • huì
 • yùn
 • dòng
 •  
 • zěn
 • me
 • huì
 • chū
 • hàn
 • ne
 • :“鸡蛋又不是人,不会运动,怎么会出汗呢
 •  
 •  
 • dàn
 • jīn
 • tiān
 • zǎo
 • shàng
 •  
 • zài
 • zuò
 • zǎo
 • cān
 • shí
 •  
 • què
 • shēng
 • le
 • zhè
 • ?”但今天早上,我在做早餐时,却发生了这
 • yàng
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 • 样的事情。
 •  
 •  
 • zǎo
 • chén
 •  
 • chuáng
 • hòu
 •  
 • zài
 • bīng
 • xiāng
 • zhǎo
 • chū
 •  早晨,我起床后,在冰箱里找出