传奇动作

 • 作文字数400字
 • què
 • shuō
 • xuán
 • zhuàng
 • chū
 • mén
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • yǒu
 •  
 • 却说玄德撞出西门,行无数里,前有大溪,
 • lán
 • zhù
 •  
 • tán
 • kuò
 • shù
 • zhàng
 •  
 • shuǐ
 • tōng
 • xiāng
 • jiāng
 •  
 • shèn
 • 拦住去路。那檀溪阔数丈,水通襄江,其波甚
 • jǐn
 •  
 • xuán
 • dào
 • biān
 •  
 • jiàn
 •  
 • zài
 • huí
 •  
 • yáo
 • wàng
 • 紧。玄德到溪边。见不可渡,勒马再回,遥望
 • chéng
 • chén
 • tóu
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jiāng
 • zhì
 •  
 • xuán
 • yuē
 •  
 • "
 • jīn
 • fān
 • 城西尘头大起,追兵将至。玄德曰:"今番死矣
 •  
 • "
 • suí
 • huí
 • dào
 • biān
 •  
 • huí
 • tóu
 • kàn
 • shí
 •  
 • zhuī
 • bīng
 • jìn
 •  
 • xuán
 • "遂回马到溪边。回头看时,追兵已近。玄
 • zhe
 • huāng
 •  
 • zòng
 • xià
 •  
 • háng
 • shù
 •  
 • qián
 • xiàn
 •  
 • 德着慌,纵马下溪。行不数步,马前蹄忽陷,
 • jìn
 • shī
 • páo
 •  
 • xuán
 • háng
 • nǎi
 • jiā
 • biān
 • yuē
 •  
 • "
 • de
 •  
 • jīn
 • fáng
 • 浸湿衣袍。玄行乃加鞭大呼曰:"的卢!今日妨
 •  
 • "
 • yán
 •  
 • cóng
 • shuǐ
 • zhōng
 • yǒng
 • shēn
 • ér
 •  
 • yuè
 • sān
 • 吾!"言毕,那马忽从水中涌身而起,一跃三
 • zhàng
 •  
 • fēi
 • shàng
 • àn
 •  
 • xuán
 • cóng
 • yún
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 • 丈,飞上西岸。玄德如从云雾中起。(罗贯中
 •  
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 304
 •  
 • :《三国演义》第304页)
 • gōng
 • yǐn
 • shù
 • bēi
 • jiǔ
 •  
 • miàn
 • réng
 • liáng
 •  
 • shēn
 • lìng
 • 公饮数杯酒毕,一面仍与马良弈棋,伸臂令
 • tuó
 • zhī
 •  
 • tuó
 • jiān
 • dāo
 • zài
 • shǒu
 •  
 • lìng
 • xiǎo
 • xiào
 • pěng
 • pén
 • 佗割之。佗取尖刀在手,令一小校捧一大盆于
 • xià
 • jiē
 • xuè
 •  
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • biàn
 • xià
 • shǒu
 •  
 • jun
 • hóu
 • jīng
 •  
 • "
 • gōng
 • 臂下接血。佗曰:"某便下手。君侯勿惊。"
 • yuē
 •  
 • "
 • rèn
 • zhì
 •  
 • shì
 • jiān
 •  
 • tòng
 • zhě
 •  
 • 曰:"任汝医治。吾岂比世间俗子,惧痛者耶!
 • "
 • tuó
 • nǎi
 • xià
 • dāo
 •  
 • kāi
 • ròu
 •  
 • zhí
 • zhì
 •  
 • shàng
 • qīng
 • "佗乃下刀,割开皮肉,直至于骨,骨上已青
 •  
 • tuó
 • yòng
 • dāo
 • guā
 •  
 • yǒu
 • shēng
 •  
 • zhàng
 • shàng
 • zhàng
 • xià
 • jiàn
 • zhě
 •  
 • jiē
 • ;佗用刀刮骨,悉悉有声。帐上帐下见者,皆
 • yǎn
 • miàn
 • shī
 •  
 • gōng
 • yǐn
 • jiǔ
 • shí
 • ròu
 •  
 • tán
 • xiào
 •  
 • quán
 • tòng
 • 掩面失色。公饮酒食肉,谈笑弈棋,全无痛苦
 • zhī
 •  
 • 之色。
 •  
 • xuè
 • liú
 • yíng
 • yíng
 •  
 • tuó
 • guā
 • jìn
 •  
 • shàng
 • yào
 •  
 • 须臾,血流盈盈。佗刮尽其毒,敷上药,以
 • xiàn
 • féng
 • zhī
 •  
 • gōng
 • xiào
 • ér
 •  
 • wèi
 • zhòng
 • jiāng
 • yuē
 •  
 • "
 • shēn
 • shū
 • 线缝之。公大笑而起,谓众将曰:"此臂伸舒故
 •  
 • bìng
 • tòng
 •  
 • xiān
 • shēng
 • shén
 •  
 • "
 • tuó
 • yuē
 •  
 • "
 • mǒu
 • wéi
 • ,并无痛矣。先生神医也!"佗曰:"某为医一
 • shēng
 •  
 • wèi
 • cháng
 • jiàn
 •  
 • jun
 • hóu
 • zhēn
 • tiān
 • shén
 •  
 • "
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 生,未尝见此。君侯真天神也!"(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 646
 •  
 • 《三国演义》第646页)
   

  相关内容

  童话

 • xià
 • le
 •  
 • 一下雨了,
 • zǒu
 • zǒu
 • zǒu
 •  
 •  
 • 走走走……
 • zǒu
 • dào
 • de
 • kǒu
 • dài
 •  
 • 走到爸爸的口袋里,
 • biàn
 • chéng
 • xiǎo
 • tóng
 •  
 • 变成一个小铜币;
 • huì
 • lín
 •  
 • 不会淋雨,
 • yòu
 • mǎi
 • dōng
 •  
 • 又可以买东西。
 • èr
 •  
 • tiān
 • hēi
 • hēi
 • 爸爸,天黑黑
 • yào
 • xià
 • le
 •  
 • 要下雨了,
 • de
 • jiǎo
 • hěn
 • zhǎng
 •  
 • 雨的脚很长,
 • huì
 • cǎi
 • dào
 • men
 • de
 •  
 • 它会踩到我们的,
 • men
 • gǎn
 • kuài
 • pǎo
 •  
 • 我们赶快跑!

  谨慎

 • jǐn
 • shèn
 • 谨慎
 •  
 • dòng
 • sān
 • shěng
 •  
 • yán
 • zài
 •  
 •  
 • suǒ
 • yán
 • suǒ
 • háng
 • yīng
 • quán
 • héng
 • “动必三省,言必再思”,所言所行应权衡
 •  
 • zhōu
 • huá
 •  
 • qiē
 • qīng
 • máng
 • dòng
 •  
 • cǎo
 • háng
 • shì
 • 利弊,周密计划,切不可轻率盲动,草率行事
 •  
 • fǒu
 • děng
 • dài
 • de
 • jiāng
 • shì
 • shī
 • bài
 • de
 • mìng
 • yùn
 •  
 • ,否则等待他的将是失败的命运。
 • jǐn
 • shèn
 • jué
 • děng
 • wèi
 • shǒu
 • wèi
 • wěi
 •  
 • qiè
 • tuì
 • suō
 •  
 • shì
 • 谨慎决不等于畏首畏尾,胆怯退缩。它是把
 • yán
 • háng
 • gòu
 • zài
 • rèn
 • zhēn
 • diào
 • chá
 • yán
 • jiū
 • zhōu
 • kǎo
 • chǔ
 • shàng
 • de
 • 言行构建在认真调查研究和周密思考基础上的
 •  
 • 弗兰克_鲍姆童话

 •  
 •  
 • lái
 • màn
 •  
 • lán
 •  
 • bào
 •  
 • L
 •  
 • Frank Baum
 •  
 • 1
 •  莱曼·弗兰克·鲍姆(L·Frank Baum1
 • 856
 •  
 • 1919
 •  
 • chū
 • shēng
 • shù
 • de
 • zhǔ
 • jiā
 • tíng
 •  
 • 8561919)出生于一个富庶的企业主家庭。
 • cóng
 • xiǎo
 • ruò
 • duō
 • bìng
 •  
 • shòu
 • dào
 • jiā
 • rén
 • de
 • bié
 • guān
 • zhào
 •  
 • duì
 • 他从小体弱多病,受到家人的特别关照。他对
 • tóng
 • huà
 • huàn
 • xiǎng
 • shì
 • de
 • liàn
 • dào
 • le
 •  
 • bái
 • mèng
 •  
 • de
 • 童话和幻想故事的迷恋几乎到了“白日梦”的
 • chéng
 •  
 • hěn
 • dān
 • xīn
 • zhè
 • huì
 • 程度,父母很担心这会

  小老鼠斯图亚特

 •  
 •  
 • xiàng
 • běi
 •  
 • zài
 • xiàng
 • běi
 •  
 • zhí
 • dào
 • yǒng
 • yuǎn
 •  
 •  
 •  
 •  
 • zhě
 •  向北,再向北,直到永远 ——译者
 •  
 •  
 •  
 • wàng
 • cóng
 • xiàn
 • zài
 • zhí
 • xiàng
 • běi
 • zǒu
 •  
 • zhí
 • dào
 • shēng
 • 序 “我希望从现在起一直向北走,直到生
 • mìng
 • de
 • jié
 • shù
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • rén
 • zài
 • shàng
 • néng
 • dào
 • 命的结束。” “一个人在路上也可能遇到
 • wáng
 • gèng
 • de
 • shì
 • qíng
 •  
 •  
 • xiū
 • gōng
 • shuō
 •  
 •  
 •  
 •  
 • shì
 • 比死亡更可怕的事情。”修理工说。 “是
 • de
 •  
 • zhī
 • dào
 •  
 •  
 • huí
 •  
 •  
 •  
 •  
 • 的,我知道,”斯图亚特回答。 —

  《坚持到底,迎接挑战》

 •  
 •  
 • yǒu
 • duàn
 • rén
 • shēng
 •  
 • huò
 • méi
 • yǒu
 • jié
 • guǒ
 •  
 • dàn
 • shì
 • jiù
 •  有一段人生,或许没有结果,但是依旧
 • měi
 •  
 • yǒu
 • zhǒng
 • shēng
 • huó
 •  
 • shì
 • wéi
 •  
 • què
 • ràng
 • rén
 • xīn
 • cún
 • 美丽。有一种生活,是以苦为乐,却让人心存
 • gǎn
 • dòng
 •  
 •  
 • jiù
 • shì
 • zhōng
 • xué
 • shí
 • dài
 •  
 • qīng
 • chūn
 • nián
 • shǎo
 • shí
 • de
 • men
 • 感动。它,就是中学时代。青春年少时的我们
 •  
 • jiǎo
 • shí
 •  
 • tóu
 • dǐng
 • qīng
 • tiān
 •  
 • qīng
 • chūn
 • nián
 • shǎo
 • de
 • men
 •  
 • ,脚踏实地,头顶青天,青春年少的我们,
 • yǎng
 • wàng
 • míng
 • yuè
 •  
 • zhuī
 • gǎn
 • tài
 • yáng
 •  
 • qīng
 • chūn
 • nián
 • shǎo
 • de
 • 仰望明月,追赶太阳;青春年少的我

  热门内容

  白兔

 •  
 •  
 • xiàng
 • huān
 • bái
 •  
 • kàn
 • ba
 •  
 •  
 •  我一向喜欢白兔。看吧,它个子不大,
 • dàn
 • cōng
 • míng
 • líng
 •  
 • shēn
 • de
 • róng
 • máo
 • xuě
 • bái
 • xuě
 • bái
 • de
 •  
 • yuǎn
 • yuǎn
 • 但聪明伶俐。它一身的绒毛雪白雪白的,远远
 • kàn
 • xiàng
 • tuán
 • mián
 • g
 •  
 • de
 • yǎn
 • zhū
 • yòu
 • hóng
 • yòu
 • liàng
 •  
 • jiù
 • xiàng
 • liǎng
 • 看去像一团棉花。它的眼珠又红又亮,就像两
 • guāng
 • de
 • hóng
 • bǎo
 • shí
 •  
 • de
 • ěr
 • duǒ
 • yòu
 • zhǎng
 • yòu
 •  
 • zhī
 • yào
 • tīng
 • 颗发光的红宝石。它的耳朵又长又大,只要听
 • dào
 • qīng
 • wēi
 • de
 • xiǎng
 • shēng
 •  
 • jiù
 • huì
 •  
 • shuā
 • "
 • 到轻微的响声,就会“刷"地一

  吃苹果

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 •  
 • men
 • yàn
 • le
 • chī
 • píng
 • guǒ
 •  
 •  今天,我们体验了一次吃苹果。
 •  
 •  
 • jiā
 • chū
 • shì
 • yàng
 • de
 • píng
 • guǒ
 •  
 • zhuān
 • xīn
 • zhì
 • zhì
 •  大家拿出各式各样的苹果,专心致志地
 • kàn
 • zhe
 •  
 • kàn
 • zhe
 • de
 • píng
 • guǒ
 •  
 • xiàn
 • gēn
 • yàng
 • ǎi
 •  
 • 看着。我看着我的苹果,发现它跟我一样矮,
 • ér
 • qiě
 • fēi
 • cháng
 • pàng
 •  
 • hóng
 • hóng
 • de
 • miàn
 • yǒu
 • duō
 • huī
 • de
 • bān
 • diǎn
 •  
 • 而且非常胖,红红的一面有许多灰色的斑点,
 • hái
 • yǒu
 • xiē
 • huáng
 • de
 • tiáo
 • wén
 •  
 • fēi
 • cháng
 • měi
 •  
 • 还有一些黄色的条纹,非常美丽。我

  在弱智的情况下

 •  
 •  
 • shū
 • ,
 • zēng
 • zhǎng
 • zhī
 • shí
 • ;
 • shū
 • ,
 • shǐ
 • shēng
 • huó
 • gèng
 •  读书,可以增长知识;读书,可以使生活更
 • jiā
 • fēng
 • .
 • zài
 • zuì
 • jìn
 • jiù
 • le
 • běn
 • shū
 • ,
 • zài
 • zhè
 • běn
 • shū
 • de
 • 加丰富.在最近我就读了一本书,在这本书的一
 • jiē
 • ,
 • yǒu
 • rén
 • jiā
 • shēng
 • xià
 • le
 • lǎo
 • èr
 • ,
 • zhè
 • lǎo
 • èr
 • de
 • 个细节,有一个人家生下了老二,这个老二的哥
 • shì
 • xiān
 • tiān
 • xìng
 • nǎo
 • ,
 • jiù
 • shì
 • shuō
 • zhè
 • hái
 • gāng
 • shēng
 • xià
 • lái
 • 哥是先天性脑疾,也就是说这个孩子刚生下来
 • jiù
 • shì
 • ruò
 • zhì
 •  
 • zhè
 • de
 • 就是弱智.可这个哥哥的

  那是一次成功的尝试

 •  
 •  
 • rén
 • shēng
 • zǒng
 • zài
 • duàn
 • cháng
 • shì
 •  
 • yǒu
 • shí
 • hòu
 • cháng
 • shì
 • le
 •  人生总在不断地尝试,有时候尝试了一
 • jiù
 • chéng
 • gōng
 • le
 •  
 • gèng
 • duō
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • shì
 • cháng
 • shì
 • le
 • hěn
 • duō
 • dōu
 • 次就成功了,更多的时候,是尝试了很多次都
 • méi
 • yǒu
 • chéng
 • gōng
 •  
 • ér
 • yǒu
 •  
 • jǐn
 • jǐn
 • cháng
 • shì
 • le
 • 没有成功。而有一次,我和弟弟仅仅尝试了一
 • biàn
 • jiù
 • chéng
 • gōng
 • le
 •  
 • 遍就成功了。
 •  
 •  
 • shì
 • xīng
 • tiān
 •  
 • zuò
 • xiě
 • wán
 • hòu
 •  记得那是一个星期天,我把作业写完后
 •  
 • jiào
 • zài
 • jiā
 • mèn
 • ,觉得在家里闷

  还我头发!

 •  
 •  
 • shū
 • zhe
 • lián
 • de
 • tóu
 • ,
 • lèi
 • :'
 •  梳着我那可怜的头发,我欲哭无泪:'理发
 • diàn
 • ,
 • hèn
 • ,
 • hèn
 • zhe
 • ,
 • jiù
 • xiǎng
 • lǎo
 • shǔ
 • hèn
 • !'
 • .....
 • ,我恨你,恨着你,就想老鼠恨猫咪!'.....
 • .
 • diàn
 • ,
 • hái
 • tóu
 • lái
 • !
 •  
 • .理发店,你还我头发来! 
 •  
 •  
 •  
 • hán
 • jiǎ
 • de
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 • ,
 • jīng
 • guò
 • de
 • tóng
 •  寒假的一天晚上,妈妈不经过我的同意
 • ,
 • jiù
 • shàn
 • '
 • ,就擅自把我'