超度

 • 作文字数300字
 • kǒng
 • míng
 • yuē
 •  
 • "
 • nǎi
 • zhī
 • zuì
 • qiān
 •  
 • qián
 • zhě
 • dài
 • yǐn
 • shǔ
 • bīng
 • 孔明曰:"此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵
 • qiān
 •  
 • jiē
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • gèng
 • jiān
 • shā
 • nán
 •  
 • jìn
 • chù
 • 千余,皆死于水中;更兼杀死南入,尽弃此处
 •  
 • kuáng
 • hún
 • yuàn
 • guǐ
 •  
 • néng
 • jiě
 • shì
 •  
 • zhì
 •  
 • jīn
 • wǎn
 • dāng
 • :狂魂怨鬼,不能解释,以致如此。吾今晚当
 • qīn
 • wǎng
 •  
 • "
 • rén
 • yuē
 •  
 • "
 • jiù
 •  
 • shā
 • shí
 • jiǔ
 • 亲自往祭。"土人曰:"须依旧例,杀四十九颗
 • rén
 • tóu
 • wéi
 •  
 • yuàn
 • guǐ
 • sàn
 •  
 • "
 • kǒng
 • míng
 • yuē
 •  
 • "
 • běn
 • wéi
 • rén
 • 人头为祭,则怨鬼自散也。"孔明曰:"本为人
 • ér
 • chéng
 • yuàn
 • guǐ
 •  
 • yòu
 • shā
 • shēng
 • rén
 •  
 • yǒu
 • zhǔ
 • "
 • huàn
 • 死而成怨鬼,岂可又杀生人耶?吾自有主意"
 • háng
 • chú
 • zǎi
 • shā
 • niú
 •  
 • miàn
 • wéi
 •  
 • chéng
 • rén
 • tóu
 •  
 • nèi
 • niú
 • 行厨宰杀牛马;和面为剂,塑成人头,内以牛
 • yáng
 • děng
 • ròu
 • dài
 • zhī
 •  
 • míng
 • yuē
 • "
 • mán
 • tóu
 • "
 •  
 • dāng
 • shuǐ
 • àn
 • shàng
 •  
 • 羊等肉代之,名曰"馒头"。当夜于泸水岸上,
 • shè
 • xiāng
 • àn
 •  
 •  
 • liè
 • dēng
 • shí
 • jiǔ
 • zhǎn
 •  
 • yáng
 • fān
 • zhāo
 • hún
 •  
 • 设香案,铺祭物,列灯四十九盏,扬幡招魂;
 • jiāng
 • mán
 • tóu
 • děng
 •  
 • chén
 • shè
 •  
 • sān
 • gèng
 • shí
 • fèn
 •  
 • kǒng
 • míng
 • jīn
 • guàn
 • 将馒头等物,陈设于地。三更时分,孔明金冠
 • chǎng
 •  
 • qīn
 • lín
 •  
 • lìng
 • dǒng
 • jué
 • wén
 •  
 •  
 •  
 • 鹤氅,亲自临祭,令董厥读祭文。……读毕祭
 • wén
 •  
 • kǒng
 • míng
 • fàng
 • shēng
 •  
 • tòng
 • qiē
 •  
 • qíng
 • dòng
 • sān
 • jun
 •  
 • 文,孔明放声大哭,极其痛切,情动三军,无
 • xià
 • lèi
 •  
 • mèng
 • huò
 • děng
 • zhòng
 •  
 • jìn
 • jiē
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • chóu
 • yún
 • yuàn
 • 不下泪。孟获等众,尽皆哭泣。只见愁云怨雾
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • yǐn
 • yǐn
 • yǒu
 • shù
 • qiān
 • guǐ
 • hún
 •  
 • jiē
 • suí
 • fēng
 • ér
 • sàn
 •  
 • shì
 • kǒng
 • 之中,隐隐有数千鬼魂,皆随风而散。于是孔
 • míng
 • lìng
 • zuǒ
 • yòu
 • jiāng
 • jìn
 • shuǐ
 • zhī
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 明令左右将祭物尽弃于泸水之中。(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 781-782
 •  
 • 《三国演义》第781-782页)
   

  相关内容

  大度

 • kuān
 • róng
 • shì
 • rén
 • de
 • zhǒng
 • měi
 •  
 • yào
 • qiú
 • qīng
 • xīn
 • guǎ
 • 宽容大度是人的一种美德。它要求清心寡欲
 •  
 •  
 • rén
 • zhī
 • xīn
 • xiōng
 •  
 • duō
 • zhǎi
 •  
 • guǎ
 • kuān
 •  
 •  
 • xiǎo
 • 。“人之心胸,多欲则窄,寡欲则宽。”小肚
 • cháng
 •  
 • nán
 • róng
 • rén
 • zhě
 •  
 • duō
 • shì
 • zhī
 •  
 • 鸡肠,难以容人者,大多是自私自利之徒。
 • kuān
 • róng
 • shì
 • nián
 •  
 • néng
 • róng
 • rén
 • jiù
 • shì
 • tuán
 • jié
 • zhǒng
 • rén
 • 宽容大度是黏合剂,能容人就是团结各种人
 •  
 • shòu
 • rén
 • yōng
 • dài
 •  
 • xīn
 • xiōng
 • xiá
 • zhǎi
 •  
 • néng
 • róng
 • rén
 •  
 • jié
 • guǒ
 • shì
 • ,受人拥戴;心胸狭窄,不能容人,结果必是

  小小松竹园

 •  
 •  
 • men
 • xué
 • xiào
 • de
 • jiāo
 • xué
 • lóu
 • qián
 •  
 • yǒu
 • xiǎo
 • xiǎo
 • de
 • sōng
 • zhú
 •  我们学校的教学楼前,有个小小的松竹
 • yuán
 •  
 • 园。
 •  
 •  
 • sōng
 • zhú
 • yuán
 •  
 • zuì
 • yǐn
 • rén
 • zhù
 • de
 • shì
 • tǐng
 • de
 •  松竹园里,最引人注目的是那棵挺拨的
 • xuě
 • sōng
 •  
 • jīng
 • zhǎng
 • dào
 • sān
 • céng
 • lóu
 • gāo
 • le
 •  
 • shù
 • gēn
 • láo
 • láo
 • zhā
 • zài
 • 雪松。它已经长到三层楼高了。树根牢牢扎在
 • zhōng
 •  
 • zhuàng
 • de
 • shù
 • gàn
 • zhí
 • zhuāng
 •  
 • xuě
 • sōng
 • de
 • jiù
 • xiàng
 • 土中,粗壮的树干笔直如桩。雪松的叶子就像
 • gēn
 • gēn
 • gāng
 • zhēn
 •  
 • guǒ
 • yòng
 • shǒu
 • pèng
 • xià
 •  
 • 一根根钢针,如果用手去碰一下,你

  美国童话精选

 • qīng
 • hái
 • ér
 • de
 • shì
 • 沥青孩儿的故事
 •  
 •  
 • wèi
 • néng
 • zhuō
 • dào
 • bái
 •  
 • yǒng
 • yuǎn
 • huì
 • zhuō
 •  狐狸未能捉到白兔,他永远也不会捉
 • dào
 • bái
 • de
 •  
 • dàn
 • shì
 •  
 • yǒu
 •  
 • bái
 • de
 • zāo
 • zhēn
 • gòu
 • 到白兔的。但是,有一次,白兔的遭遇可真够
 • wēi
 • xiǎn
 • de
 • le
 •  
 • zhè
 • jiàn
 • shì
 • shì
 • zhè
 • yàng
 • shēng
 • de
 •  
 • 危险的了。这件事是这样发生的:
 •  
 •  
 • tiān
 •  
 • jué
 • bái
 • yòng
 • dào
 • xiǎng
 • wěi
 • shé
 • shēn
 •  一天,狐狸决定把白兔用到响尾蛇身
 • shàng
 • de
 • tiáo
 • móu
 • shī
 • zhǎn
 • dào
 • bái
 • shēn
 • shàng
 •  
 • 上的一条计谋施展到白兔身上。他

  仲秋

 • yáng
 • yuè
 • jīng
 • guò
 •  
 • jiǔ
 • yuè
 • suí
 • zhe
 • zhèn
 • zhèn
 • de
 • liáng
 • 阳历八月已经过去,九月随着一阵一阵的凉
 • fēng
 • lái
 • shǎn
 • gān
 • níng
 • biān
 • le
 •  
 • dàn
 • dàn
 • de
 • yún
 •  
 • hóng
 • hóng
 • de
 • xiá
 •  
 • gāo
 • 风来陕甘宁边区了。淡淡的云,红红的霞,高
 • gāo
 • de
 • tiān
 • kōng
 •  
 • ér
 • yǒu
 • duō
 • me
 • xiāng
 •  
 • zǎo
 • ér
 • yǒu
 • duō
 • me
 • cuì
 •  
 • 高的天空。梨儿有多么香,枣儿也有多么脆,
 • dào
 • chù
 • shì
 • de
 •  
 • dào
 • chù
 • dōu
 • shì
 • shù
 •  
 • --
 • zhè
 • shì
 • biān
 • nián
 • zhōng
 • 到处是绿的,到处都是树。--这是边区一年中
 • zuì
 • hǎo
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 •  
 • ōu
 • yáng
 • shān
 •  
 •  
 • gāo
 • gàn
 •  
 • 4
 • 最好的时候。(欧阳山:《高干大》第4

  决斗

 • "
 • nín
 • hǎo
 • le
 • ma
 •  
 • "
 • wēi
 • ěr
 •  
 • luò
 • wéi
 • wèn
 • dào
 •  
 • "您好了吗?"帕威尔。彼得洛维奇问道。
 • "
 • hǎo
 • le
 •  
 • "
 • "好了。"
 • "
 • men
 • zǒu
 • jìn
 • le
 •  
 • "
 • "我们可以彼此走近了。"
 • zhā
 • luò
 • màn
 • màn
 • wǎng
 • qián
 • zǒu
 •  
 • wēi
 • ěr
 •  
 • luò
 • 巴扎洛夫慢慢地往前走,帕威尔。彼得洛
 • wéi
 • zuǒ
 • shǒu
 • chā
 • zài
 • dài
 • xiàng
 • zhe
 • zǒu
 • lái
 •  
 • jiàn
 • jiàn
 • 维奇把左手插在衣袋里也向着他走来,渐渐地
 • le
 • qiāng
 • kǒu
 •  
 •  
 • "
 • zài
 • miáo
 • zhǔn
 • 举起了枪口……"他在瞄准

  热门内容

  海豚

 •  
 •  
 • shì
 • jiè
 • shàng
 • yǒu
 • liǎng
 • zhǒng
 • dòng
 • zuì
 • huān
 • dòu
 • zhēng
 • zhé
 • xué
 •  
 • zhǒng
 •  世界上有两种动物最喜欢斗争哲学。一种
 • shì
 • shā
 •  
 • shā
 • zài
 • de
 • zhōng
 • yùn
 • le
 • chéng
 • bǎi
 • shàng
 • 是鲨鱼。母鲨鱼在它的腹中一次孕育了成百上
 • qiān
 • tiáo
 • xiǎo
 • shā
 •  
 • xiǎo
 • shā
 • men
 • zhēng
 • dòu
 •  
 • dòu
 • dào
 • zuì
 • hòu
 •  
 • 千条小鲨鱼,小鲨鱼们你争我斗,斗到最后,
 • zhī
 • shèng
 • xià
 • tiáo
 • xiǎo
 • shā
 • dàn
 • shēng
 •  
 • lìng
 • zhǒng
 • shì
 • rén
 • lèi
 •  
 • rén
 • lèi
 • 只剩下一条小鲨鱼诞生。另一种是人类。人类
 • huì
 • yòng
 • qiǎo
 • miào
 • de
 • yóu
 • rén
 • dòu
 • tiān
 • hēi
 •  
 • hái
 • 会用巧妙的理由把人斗得乌天黑地,还

  摁门铃的男孩

 •  
 •  
 • men
 • jiā
 • qiān
 • dào
 • le
 • xīn
 • fáng
 •  
 • shuō
 •  
 • zhè
 • shì
 • jiān
 •  我们一家迁到了新房,爸爸说,这是间
 • èr
 • shǒu
 • fáng
 •  
 • dàn
 • zǒng
 • de
 • lái
 • shuō
 • zhè
 • fáng
 • fāng
 • wèi
 • hǎo
 • fáng
 • wèi
 • hǎo
 •  
 • 二手房。但总的来说这房子方位好防卫也好,
 • gàn
 • jìng
 • yòu
 • kuān
 •  
 • 既干净又宽敞。
 •  
 •  
 • zhèng
 • táo
 • zuì
 • xīn
 • fáng
 • de
 • měi
 • miào
 • zhī
 • chù
 •  
 • guài
 • shì
 • jiù
 • shàng
 •  我正陶醉新房子的美妙之处,怪事就上
 • mén
 • le
 •  
 • zhè
 • tiān
 •  
 • shǎng
 • fàng
 • xué
 • guī
 • lái
 • jiǔ
 •  
 • mén
 • líng
 • lián
 • 门了。这天,我晌午放学归来不久,门铃连续
 • xiǎng
 • zhèn
 •  
 • 响起一阵,我

  我帮妈妈做饭

 •  
 •  
 • bāng
 • zuò
 • fàn
 •  我帮妈妈做饭
 •  
 •  
 • lǐng
 • nán
 • xiǎo
 • xué
 • bān
 • liú
 • wǎn
 • qíng
 •  岭南小学五四班刘婉晴
 •  
 •  
 • jīn
 • nián
 • shǔ
 • jiǎ
 • ,
 • de
 • dōu
 • zài
 • shàng
 • bān
 • ,
 • men
 •  今年暑假,我的爸爸妈妈都在上班,他们
 • dōu
 • hěn
 • máng
 • ,
 • yóu
 • shì
 • de
 • ,
 • chéng
 • tiān
 • dōu
 • zài
 • jiā
 • ,
 • shì
 • 都很忙,尤其是我的爸爸,成天都不在家,他是一
 • diàn
 • gōng
 • chéng
 • shī
 • ,
 • zài
 • dān
 • wèi
 • hǎo
 • xiàng
 • měi
 • tiān
 • dōu
 • yǒu
 • máng
 • wán
 • de
 • 个电子工程师,在单位好象每天都有忙不完的
 • shì
 • ,
 • shǐ
 • huí
 • jiā
 • ,即使回家

  梦幻公主

 •  
 •  
 • qiú
 • luò
 • dào
 • le
 • qiú
 •  
 • luò
 • dào
 • le
 • qìn
 • jiā
 • de
 • jiā
 •  魔法球落到了地球,落到了可沁家的家
 • mén
 • kǒu
 •  
 • gāng
 • gāng
 • fàng
 • xué
 • huí
 • jiā
 • de
 • qìn
 • qià
 • hǎo
 • pèng
 • dào
 •  
 • qìn
 • jiǎn
 • 门口,刚刚放学回家的可沁恰好碰到,可沁捡
 • qiú
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • shuǐ
 • jīng
 • qiú
 • zhēn
 • piāo
 • liàng
 •  
 • qiú
 • jiù
 • 起魔法球说:“这水晶球可真漂亮(魔法球就
 • xiàng
 • shuǐ
 • jīng
 • yàng
 •  
 •  
 • shì
 • shuí
 • diū
 • de
 •  
 • guǎn
 •  
 • xiān
 • dài
 • huí
 • jiā
 • 像水晶一样),是谁丢的?不管他,先带回家
 • ba
 •  
 •  
 • 吧!”
 •  
 •  
 • huí
 • dào
 • jiā
 •  
 • hái
 •  回到家,妈妈还

  我与队报共成长

 •  
 •  
 • zài
 • nián
 • shí
 •  
 • zài
 • biǎo
 • jiě
 • jiā
 • jiàn
 • dào
 •  
 •  记得在读一年级时,我在表姐家见到《
 • xiǎo
 • xué
 • shēng
 • zhōu
 •  
 •  
 • shì
 • jiàn
 • dào
 • zhè
 • fèn
 • zhǐ
 •  
 • 小学生周报》,那是我第一次见到这份报纸,
 • le
 • zhī
 • hòu
 •  
 • ài
 • shì
 • shǒu
 •  
 • huí
 • jiā
 • zhī
 • hòu
 •  
 • jiù
 • nào
 • zhe
 • 读了之后,爱不释手。回家之后,我就闹着爸
 • gěi
 • dìng
 • zhè
 • fèn
 • zhǐ
 •  
 • dāng
 • shí
 • shuō
 • hái
 • xiǎo
 •  
 • tóng
 • 爸给我订这份报纸,当时爸爸说我还小,不同
 •  
 • wéi
 • hái
 • nào
 • jiàn
 • ne
 •  
 • dāng
 • 意,为此我还和爸爸闹意见呢。当