超度

 • 作文字数300字
 • kǒng
 • míng
 • yuē
 •  
 • "
 • nǎi
 • zhī
 • zuì
 • qiān
 •  
 • qián
 • zhě
 • dài
 • yǐn
 • shǔ
 • bīng
 • 孔明曰:"此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵
 • qiān
 •  
 • jiē
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • gèng
 • jiān
 • shā
 • nán
 •  
 • jìn
 • chù
 • 千余,皆死于水中;更兼杀死南入,尽弃此处
 •  
 • kuáng
 • hún
 • yuàn
 • guǐ
 •  
 • néng
 • jiě
 • shì
 •  
 • zhì
 •  
 • jīn
 • wǎn
 • dāng
 • :狂魂怨鬼,不能解释,以致如此。吾今晚当
 • qīn
 • wǎng
 •  
 • "
 • rén
 • yuē
 •  
 • "
 • jiù
 •  
 • shā
 • shí
 • jiǔ
 • 亲自往祭。"土人曰:"须依旧例,杀四十九颗
 • rén
 • tóu
 • wéi
 •  
 • yuàn
 • guǐ
 • sàn
 •  
 • "
 • kǒng
 • míng
 • yuē
 •  
 • "
 • běn
 • wéi
 • rén
 • 人头为祭,则怨鬼自散也。"孔明曰:"本为人
 • ér
 • chéng
 • yuàn
 • guǐ
 •  
 • yòu
 • shā
 • shēng
 • rén
 •  
 • yǒu
 • zhǔ
 • "
 • huàn
 • 死而成怨鬼,岂可又杀生人耶?吾自有主意"
 • háng
 • chú
 • zǎi
 • shā
 • niú
 •  
 • miàn
 • wéi
 •  
 • chéng
 • rén
 • tóu
 •  
 • nèi
 • niú
 • 行厨宰杀牛马;和面为剂,塑成人头,内以牛
 • yáng
 • děng
 • ròu
 • dài
 • zhī
 •  
 • míng
 • yuē
 • "
 • mán
 • tóu
 • "
 •  
 • dāng
 • shuǐ
 • àn
 • shàng
 •  
 • 羊等肉代之,名曰"馒头"。当夜于泸水岸上,
 • shè
 • xiāng
 • àn
 •  
 •  
 • liè
 • dēng
 • shí
 • jiǔ
 • zhǎn
 •  
 • yáng
 • fān
 • zhāo
 • hún
 •  
 • 设香案,铺祭物,列灯四十九盏,扬幡招魂;
 • jiāng
 • mán
 • tóu
 • děng
 •  
 • chén
 • shè
 •  
 • sān
 • gèng
 • shí
 • fèn
 •  
 • kǒng
 • míng
 • jīn
 • guàn
 • 将馒头等物,陈设于地。三更时分,孔明金冠
 • chǎng
 •  
 • qīn
 • lín
 •  
 • lìng
 • dǒng
 • jué
 • wén
 •  
 •  
 •  
 • 鹤氅,亲自临祭,令董厥读祭文。……读毕祭
 • wén
 •  
 • kǒng
 • míng
 • fàng
 • shēng
 •  
 • tòng
 • qiē
 •  
 • qíng
 • dòng
 • sān
 • jun
 •  
 • 文,孔明放声大哭,极其痛切,情动三军,无
 • xià
 • lèi
 •  
 • mèng
 • huò
 • děng
 • zhòng
 •  
 • jìn
 • jiē
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • chóu
 • yún
 • yuàn
 • 不下泪。孟获等众,尽皆哭泣。只见愁云怨雾
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • yǐn
 • yǐn
 • yǒu
 • shù
 • qiān
 • guǐ
 • hún
 •  
 • jiē
 • suí
 • fēng
 • ér
 • sàn
 •  
 • shì
 • kǒng
 • 之中,隐隐有数千鬼魂,皆随风而散。于是孔
 • míng
 • lìng
 • zuǒ
 • yòu
 • jiāng
 • jìn
 • shuǐ
 • zhī
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 明令左右将祭物尽弃于泸水之中。(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 781-782
 •  
 • 《三国演义》第781-782页)
   

  相关内容

  房屋

 • jiā
 • shì
 • huāng
 • liáng
 • de
 •  
 • 我家是荒凉的。
 • jìn
 • mén
 •  
 • kào
 • zhe
 • mén
 • dòng
 • de
 • dōng
 • shì
 • sān
 • jiān
 • fáng
 • 一进大门,靠着大门洞子的东壁是三间破房
 •  
 • kào
 • zhe
 • mén
 • dòng
 • de
 • réng
 • shì
 • sān
 • jiān
 • fáng
 •  
 • zài
 • 子,靠着大门洞子的西壁仍是三间破房子。再
 • jiā
 • shàng
 • mén
 • dòng
 •  
 • kàn
 • lái
 • shì
 • jiān
 • lián
 • zhe
 • chuàn
 •  
 • wài
 • biǎo
 • 加上一个大门洞,看起来是七间连着串,外表
 • shàng
 • shì
 • hěn
 • wēi
 • de
 •  
 • fáng
 • dōu
 • hěn
 • gāo
 •  
 • jià
 • zhe
 • hěn
 • 上似乎是很威武的,房子都很高大,架着很粗
 • de
 • tóu
 • de
 • fáng
 • jià
 •  
 • tuó
 • tóu
 • shì
 • hěn
 • 的木头的房架。柁头是很粗

  初夏

 • chū
 • xià
 •  
 • běi
 • fāng
 • xiāng
 • cūn
 • de
 • yuán
 • shì
 • huó
 • yuè
 • ér
 • měi
 • de
 •  
 • tiān
 • shàng
 • 初夏,北方乡村的原野是活跃而美丽的。天上
 • bái
 • yún
 • huǎn
 • huǎn
 • piāo
 • zhe
 •  
 • guǎng
 • kuò
 • de
 • shàng
 • sān
 • sān
 • liǎng
 • liǎng
 • de
 • nóng
 • 白云缓缓地飘着,广阔的大地上三三两两的农
 • mín
 • xīn
 • qín
 • láo
 • dòng
 • zhe
 •  
 • róu
 • nèn
 • de
 • liǔ
 • chuí
 • zài
 • jìng
 • de
 • xiǎo
 • 民辛勤地劳动着。柔嫩的柳丝低垂在静谧的小
 • biān
 • shàng
 •  
 • biān
 • de
 • wán
 • tóng
 •  
 • huài
 • le
 • xiǎo
 • de
 • ān
 • jìng
 •  
 • "
 • 河边上。河边的顽童,破坏了小河的安静:"
 • kàn
 • ya
 •  
 • kàn
 • ya
 •  
 • ""
 • qiū
 •  
 • zhè
 • xiǎo
 • 看呀!看呀!""泥鳅!这个小蛤蟆

  环保

 • huán
 • bǎo
 • 环保
 • liáng
 • hǎo
 • de
 • rán
 • huán
 • jìng
 •  
 • shì
 • rén
 • lèi
 • cún
 • zài
 •  
 • yán
 • de
 • zhì
 • 良好的自然环境,是人类存在、延续的物质
 • chǔ
 •  
 • rán
 • huán
 • jìng
 • shì
 • zhǐ
 • qiú
 • shàng
 • yǒu
 • shēng
 • mìng
 • de
 • fàn
 • wéi
 •  
 • tōng
 • 基础。自然环境是指地球上有生命的范围,通
 • cháng
 • yòu
 • jiào
 • shēng
 • quān
 •  
 • shēng
 • quān
 • shì
 • zūn
 • xún
 • píng
 • héng
 • de
 • xún
 • huán
 • 常又叫生物圈。生物圈是遵循平衡法则的循环
 • tǒng
 •  
 • yǒu
 • tiān
 • rán
 • jìng
 • zuò
 • yòng
 •  
 • guǒ
 • tiān
 • rán
 • jìng
 • huáng
 • zāo
 • shòu
 • 系统,有天然自净作用,如果天然自净徨遭受
 • rén
 • wéi
 • huài
 •  
 • huán
 • jìng
 • jiù
 • huì
 • shòu
 • dào
 • rǎn
 •  
 • rén
 • lèi
 • 人为破坏,环境就会受到污染,人类

  坟茔

 • yáng
 • jiàn
 • jiàn
 • yào
 • le
 •  
 • de
 • guāng
 • xiàn
 • zhào
 • zhe
 • xīn
 • yǎn
 • de
 • fén
 • 夕阳渐渐要入土了,它的光线照着新掩的坟土
 •  
 • gèng
 • xiǎn
 • xiàn
 • chū
 • zhǒng
 • liáng
 • de
 • hóng
 • huáng
 •  
 •  
 •  
 • zhàng
 • shēn
 • ,更显现出一种凄凉的红黄色。……暮帐愈伸
 • hēi
 •  
 • lèi
 • lèi
 • fén
 • zhōng
 • de
 • yīn
 • dōu
 • lái
 •  
 • ér
 • 愈黑,把累累坟墓中的阴气都密布起来。忽而
 • lún
 • míng
 • yuè
 • cóng
 • dōng
 • fāng
 • shēng
 •  
 • jiāng
 • fén
 • de
 • yán
 • gǎi
 • biàn
 • xià
 • 一轮明月从东方升起,将坟墓的颜色改变一下
 •  
 • dàn
 • shì
 • shuí
 • néng
 • xíng
 • róng
 • chū
 • zhè
 • shí
 • fén
 • de
 • yán
 • shì
 • ,但是谁个能形容出这时坟墓的颜色是如何

  诚实

 • yǐn
 • yán
 • 引言
 • C
 • chéng
 • shí
 • C诚实
 • chéng
 • shí
 •  
 • néng
 • sàn
 • rén
 • men
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • yīn
 • àn
 •  
 • chéng
 • shí
 •  
 • jiāng
 • shǐ
 • 诚实,能驱散人们心中的阴暗;诚实,将使
 • rén
 • lèi
 • yǒu
 • gèng
 • duō
 • gèng
 • zhēn
 • chéng
 • de
 • ài
 •  
 • men
 • yīng
 • gāi
 • hóng
 • yáng
 • chéng
 • 人类有更多更真诚的爱。我们应该大力弘扬诚
 • shí
 • de
 • měi
 •  
 • ràng
 • rén
 • men
 • xīn
 • líng
 • gèng
 • gāo
 • yán
 •  
 • ràng
 • shì
 • jiè
 • biàn
 • gèng
 • 实的美德,让人们心灵更高沿,让世界变得更
 • měi
 • hǎo
 •  
 • 美好。
 • shì
 • shí
 • lùn
 • 事实论据
 • [
 • shì
 • shí
 • lùn
 • ]
 • [事实论据]
 • zhī
 • wéi
 • zhī
 • 不知为不知
 • kǒng
 • bèi
 • qín
 • xué
 •  
 • 孔子一辈子勤于学习,

  热门内容

  观《爱心》有感

 •  
 •  
 • shì
 • cóng
 • diàn
 • nǎo
 • shàng
 • kàn
 • dào
 •  
 • ài
 • xīn
 •  
 • zhè
 • yǐng
 • piàn
 • de
 •  我是从电脑上看到《爱心》这部影片的
 •  
 • miàn
 • de
 • qíng
 • jiē
 • fēi
 • cháng
 • dòng
 • rén
 •  
 • ràng
 • rén
 • cuī
 • rén
 • lèi
 • xià
 •  
 • zài
 • zhè
 • ,里面的情节非常动人,让人催人泪下。在这
 • bēi
 • wéi
 • bèi
 • jǐng
 • de
 • xué
 • shēng
 • jiāo
 • piàn
 • zhōng
 •  
 • shì
 • jiāo
 • 部以悲剧为背景的学生教育片中,既是父母教
 • fèn
 • xiàng
 • shàng
 •  
 • yòu
 • shì
 • xiào
 • shùn
 •  
 • zhè
 • huà
 • 育子女奋发向上,又是子女孝顺父母。这句话
 • shuō
 • de
 • hǎo
 • le
 •  
 • niáng
 • ér
 •  
 • ér
 • xiǎng
 • niáng
 •  
 • 说的好极了:娘思儿,儿想娘,思

  秋之韵

 •  
 •  
 • shuí
 • shú
 •  
 •  谁不熟悉?
 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • de
 • g
 •  
 •  秋天的菊花;
 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • de
 • fēng
 •  
 •  秋天的枫叶;
 •  
 •  
 • qiū
 • tiān
 • de
 • tián
 •  
 •  
 •  秋天的田野……
 •  
 •  
 • shì
 • fēng
 • shōu
 • de
 • jiē
 •  
 •  是一个丰收的季节,
 •  
 •  
 • shì
 • yuè
 • de
 • jiē
 •  
 •  是一个喜悦的季节。
 •  
 •  
 • nóng
 • mín
 • wàng
 • zhe
 • zhè
 • bǎo
 • mǎn
 • de
 • dào
 •  
 •  农民望着这饱满的稻谷,
 •  
 •  
 • kāi
 • xīn
 •  开心地大

  海底世界

 • 5
 • yuè
 • 2
 •  
 • men
 • yóu
 • lǎn
 • le
 • shàng
 • hǎi
 • de
 • shuǐ
 • guǎn
 •  
 •  
 • 52日,我们游览了上海的水族馆。 
 •  
 •  
 •  
 • jìn
 • shuǐ
 • guǎn
 •  
 • jiù
 • fǎng
 • dào
 • le
 • hǎi
 • shì
 • jiè
 •  
 •  一进水族馆,就仿佛到了海底世界,
 • zǒu
 • dào
 • ér
 • dōu
 • néng
 • kàn
 • jiàn
 • shuǐ
 • chí
 • zhōng
 • yǒu
 • duō
 • ér
 • zài
 • yóu
 • lái
 • yóu
 • 走到哪儿都能看见水池中有许多鱼儿再游来游
 •  
 • zhè
 • ér
 • qún
 •  
 • ér
 • qún
 •  
 • hěn
 • shǎo
 •  
 • men
 • kuài
 • huó
 • 去。这儿一群,那儿一群,很不少。它们快活
 • de
 • yóu
 • lái
 • yóu
 •  
 • zài
 • sài
 • 的游来游去,似乎在赛

  一个让我敬佩的人

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • xià
 • ,
 • chōu
 • shí
 • jiān
 • huà
 • g
 • huà
 • ,
 • jìn
 • mén
 • ,
 •  今天下午,我抽时间去画花泥画,一进门,
 • wa
 • !
 • zhēn
 • shì
 • zhuàng
 • guān
 • !
 • qiáng
 • shàng
 • guà
 • mǎn
 • le
 • cǎi
 • bīn
 • fēn
 • de
 • g
 • huà
 • ,
 • !真是壮观!墙上挂满了五彩缤纷的花泥画,
 • yǎn
 • qián
 • liàng
 • ,
 • gǎn
 • jǐn
 • zhù
 • de
 • shǒu
 • ,
 • jiào
 • lái
 • huà
 • g
 • 我眼前一亮,赶紧拉住哥哥的手,叫他来画花泥
 • huà
 •  
 • zhè
 • de
 • zhǔ
 • rén
 • shì
 • duì
 • nián
 • qīng
 • de
 •  
 • ér
 • qiě
 • dōu
 • shì
 • 画。这里的主人是一对年轻的夫妇,而且都是
 • lóng
 • rén
 •  
 • zhōng
 • zuì
 • lìng
 • jìng
 • pèi
 • 聋哑人,其中最令我敬佩

  我心中的梅

 •  
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • méi
 •  
 •  我心中的梅 
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • méi
 •  
 • ào
 • fēng
 • xuě
 •  
 • méi
 •  
 • yōu
 • xiāng
 • zhèn
 • zhèn
 •  
 • méi
 •  
 •  梅,独傲风雪;梅,幽香阵阵;梅,
 • men
 • zhōng
 • huá
 • mín
 • de
 • xiàng
 • zhēng
 •  
 • 我们中华民族的象征!
 •  
 •  
 •  
 • qiáng
 • jiǎo
 • shù
 • zhī
 • méi
 •  
 • líng
 • hán
 • kāi
 •  
 •  
 •  
 •  “墙角数支梅,凌寒独自开。” 
 •  
 •  
 •  
 • hán
 • lěng
 • de
 • dōng
 • tiān
 •  
 • bǎi
 • fāng
 • jiē
 • xiè
 •  
 • wéi
 • zhī
 • yǒu
 • méi
 •  寒冷的冬天,百芳皆谢,唯独只有梅