超度

 • 作文字数300字
 • kǒng
 • míng
 • yuē
 •  
 • "
 • nǎi
 • zhī
 • zuì
 • qiān
 •  
 • qián
 • zhě
 • dài
 • yǐn
 • shǔ
 • bīng
 • 孔明曰:"此乃我之罪愆也。前者马岱引蜀兵
 • qiān
 •  
 • jiē
 • shuǐ
 • zhōng
 •  
 • gèng
 • jiān
 • shā
 • nán
 •  
 • jìn
 • chù
 • 千余,皆死于水中;更兼杀死南入,尽弃此处
 •  
 • kuáng
 • hún
 • yuàn
 • guǐ
 •  
 • néng
 • jiě
 • shì
 •  
 • zhì
 •  
 • jīn
 • wǎn
 • dāng
 • :狂魂怨鬼,不能解释,以致如此。吾今晚当
 • qīn
 • wǎng
 •  
 • "
 • rén
 • yuē
 •  
 • "
 • jiù
 •  
 • shā
 • shí
 • jiǔ
 • 亲自往祭。"土人曰:"须依旧例,杀四十九颗
 • rén
 • tóu
 • wéi
 •  
 • yuàn
 • guǐ
 • sàn
 •  
 • "
 • kǒng
 • míng
 • yuē
 •  
 • "
 • běn
 • wéi
 • rén
 • 人头为祭,则怨鬼自散也。"孔明曰:"本为人
 • ér
 • chéng
 • yuàn
 • guǐ
 •  
 • yòu
 • shā
 • shēng
 • rén
 •  
 • yǒu
 • zhǔ
 • "
 • huàn
 • 死而成怨鬼,岂可又杀生人耶?吾自有主意"
 • háng
 • chú
 • zǎi
 • shā
 • niú
 •  
 • miàn
 • wéi
 •  
 • chéng
 • rén
 • tóu
 •  
 • nèi
 • niú
 • 行厨宰杀牛马;和面为剂,塑成人头,内以牛
 • yáng
 • děng
 • ròu
 • dài
 • zhī
 •  
 • míng
 • yuē
 • "
 • mán
 • tóu
 • "
 •  
 • dāng
 • shuǐ
 • àn
 • shàng
 •  
 • 羊等肉代之,名曰"馒头"。当夜于泸水岸上,
 • shè
 • xiāng
 • àn
 •  
 •  
 • liè
 • dēng
 • shí
 • jiǔ
 • zhǎn
 •  
 • yáng
 • fān
 • zhāo
 • hún
 •  
 • 设香案,铺祭物,列灯四十九盏,扬幡招魂;
 • jiāng
 • mán
 • tóu
 • děng
 •  
 • chén
 • shè
 •  
 • sān
 • gèng
 • shí
 • fèn
 •  
 • kǒng
 • míng
 • jīn
 • guàn
 • 将馒头等物,陈设于地。三更时分,孔明金冠
 • chǎng
 •  
 • qīn
 • lín
 •  
 • lìng
 • dǒng
 • jué
 • wén
 •  
 •  
 •  
 • 鹤氅,亲自临祭,令董厥读祭文。……读毕祭
 • wén
 •  
 • kǒng
 • míng
 • fàng
 • shēng
 •  
 • tòng
 • qiē
 •  
 • qíng
 • dòng
 • sān
 • jun
 •  
 • 文,孔明放声大哭,极其痛切,情动三军,无
 • xià
 • lèi
 •  
 • mèng
 • huò
 • děng
 • zhòng
 •  
 • jìn
 • jiē
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • chóu
 • yún
 • yuàn
 • 不下泪。孟获等众,尽皆哭泣。只见愁云怨雾
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • yǐn
 • yǐn
 • yǒu
 • shù
 • qiān
 • guǐ
 • hún
 •  
 • jiē
 • suí
 • fēng
 • ér
 • sàn
 •  
 • shì
 • kǒng
 • 之中,隐隐有数千鬼魂,皆随风而散。于是孔
 • míng
 • lìng
 • zuǒ
 • yòu
 • jiāng
 • jìn
 • shuǐ
 • zhī
 • zhōng
 •  
 •  
 • luó
 • guàn
 • zhōng
 •  
 • 明令左右将祭物尽弃于泸水之中。(罗贯中:
 •  
 • sān
 • guó
 • yǎn
 •  
 • 781-782
 •  
 • 《三国演义》第781-782页)
   

  相关内容

  观海上日出

 •  
 •  
 • shǔ
 • jiǎ
 •  
 •  
 •  
 • dài
 • càn
 • càn
 •  暑假里,爷爷、爸爸、妈妈带我和璨璨
 • jiě
 • jiě
 • běi
 • dài
 • kàn
 • hǎi
 • shàng
 • chū
 •  
 • 姐姐去北戴河看海上日出。
 •  
 •  
 • 1999
 • nián
 • 8
 • yuè
 • 3
 • líng
 • chén
 • 4
 • diǎn
 • zuǒ
 • yòu
 •  
 • men
 • chéng
 • chē
 •  199983日凌晨4点左右,我们乘汽车
 • zhí
 • bēn
 • běi
 • dài
 •  
 • guān
 • hǎi
 • shàng
 • chū
 •  
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • tiān
 • 直奔北戴河鸽子窝,去观海上日出。开始,天
 • kōng
 • hēi
 • méng
 • méng
 • de
 •  
 • shí
 • me
 • kàn
 • jiàn
 •  
 • guò
 • le
 • huì
 • ér
 •  
 • tiān
 • 空黑蒙蒙的,什么也看不见。过了一会儿,天
 • kōng
 • màn
 • 空慢

  嘉尔曼

 •  
 •  
 • jīng
 • diǎn
 • míng
 • zhe
 •  
 •  
 • jiā
 • ěr
 • màn
 •  
 •  
 • yòu
 • zuò
 •  
 • mén
 •  
 •  经典名著,《嘉尔曼》(又译作《卡门》
 •  
 • shì
 • guó
 • zuò
 • jiā
 • méi
 • měi
 • de
 • zhǔ
 • yào
 • dài
 • biǎo
 • zuò
 •  
 • mén
 • jiù
 • shì
 • )是法国作家梅里美的主要代表作。卡门就是
 • jiā
 • ěr
 • màn
 •  
 • dōu
 •  
 • CARMEN
 •  
 •  
 • shì
 • shēng
 • zài
 • 嘉尔曼,都译自法语“CARMEN”。故事发生在
 • bān
 •  
 • zhǔ
 • rén
 • gōng
 • jiā
 • ěr
 • màn
 • shì
 • cōng
 • míng
 • měi
 •  
 • 西班牙,主人公嘉尔曼是个聪明美丽、独立不
 •  
 • yòu
 • shí
 • fèn
 • rèn
 • xìng
 • de
 • sài
 • láng
 •  
 • shì
 • 羁、又十分任性的吉普赛女郎。她是

  那次我最紧张

 •  
 •  
 • jīng
 • guò
 • duō
 • shì
 • qíng
 •  
 • zhōng
 • yǒu
 • jiàn
 • shì
 •  
 • shēn
 • shēn
 •  我经历过许多事情,其中有一件事,深深
 • yìn
 • zài
 • de
 • nǎo
 • hǎi
 •  
 • 地印在我的脑海里。
 •  
 •  
 • shì
 • jiē
 • wén
 •  
 • lǎo
 • shī
 • kāi
 • běn
 •  
 • jiǎn
 • luè
 •  那是一节语文课。老师打开课本,简略
 • jiè
 • shào
 • le
 • wén
 • nèi
 • róng
 • hòu
 •  
 • jiē
 • zhe
 • wèn
 •  
 •  
 • tóng
 • xué
 • men
 •  
 •  
 • 介绍了课文内容后,接着提问:“同学们,‘
 • guì
 • lín
 • shān
 • shuǐ
 • jiǎ
 • tiān
 • xià
 •  
 • zhè
 • wén
 • yǒu
 • shí
 • me
 • lián
 •  
 • 桂林山水甲天下’这一句与课文有什么联系?
 •  
 • xiǎng
 •  
 • lǎo
 • shī
 • kāi
 • shǐ
 • jiù
 • ”我想:老师一开始就

  综合动作

 • yún
 • zhǎng
 • yòu
 • shǒu
 • dāo
 •  
 • zuǒ
 • shǒu
 • wǎn
 • zhù
 • shǒu
 •  
 • yáng
 • tuī
 • zuì
 • yuē
 • 云长右手提刀,左手挽住鲁肃手,佯推醉曰
 •  
 • "
 • gōng
 • jīn
 • qǐng
 • yàn
 •  
 • jīng
 • zhōu
 • zhī
 • shì
 •  
 • jīn
 • zuì
 • "公今请吾赴宴,莫提起荆州之事。吾今已醉
 •  
 • kǒng
 • shāng
 • jiù
 • zhī
 • qíng
 •  
 • lìng
 • rén
 • qǐng
 • dào
 • jīng
 • zhōu
 • huì
 •  
 • lìng
 • ,恐伤故旧之情,他日令人请到荆州赴会,另
 • zuò
 • shāng
 •  
 • "
 • hún
 •  
 • bèi
 • yún
 • zhǎng
 • chě
 • dào
 • jiāng
 • biān
 •  
 • 作商议。"鲁肃魂不附体,被云长扯到江边。
 • méng
 •  
 • gān
 • níng
 • yǐn
 • běn
 • jun
 • chū
 •  
 • jiàn
 • yún
 • zhǎng
 • 吕蒙、甘宁各引本部军欲出,见云长

 • shān
 • 1
 • 1
 • shān
 • yào
 • zhǎo
 • niǎo
 • ér
 • wán
 •  
 • 山要找鸟儿玩,
 • niǎo
 • ér
 • jué
 •  
 • 鸟儿拒绝他。
 • shān
 • yào
 • zhǎo
 • fēng
 • ér
 • liáo
 • tiān
 •  
 • 山要找风而聊天,
 • fēng
 • ér
 • liū
 • zǒu
 • le
 •  
 • 风而溜走了。
 • zhī
 • liú
 • xià
 • 只留下
 • shān
 • lèng
 • lèng
 • de
 • zhàn
 • zài
 •  
 • 山愣愣的站在那里。
 • shān
 • 2
 • 2
 • shān
 • jìng
 • jìng
 • de
 • zhàn
 • zhe
 •  
 • 山静静的站着,
 • yún
 • zài
 • de
 • tóu
 • shàng
 • wán
 • zhuō
 • cáng
 •  
 • 云在他的头上玩捉迷藏,
 • yuǎn
 • shān
 • guò
 • lái
 • shǒu
 •  
 • 远山过来和他拉拉手,
 • fēng
 • ér
 • wéi
 • chàng
 • chàng
 •  
 • 风儿为他唱唱歌,
 • suī
 • jìng
 •  
 • 他虽静,
 • dàn
 • shì
 • 但是不

  热门内容

  寒假的烦恼

 •  
 •  
 • shàng
 • jiù
 • yào
 • kāi
 • xué
 • le
 •  
 • de
 • zuò
 • hái
 • méi
 • yǒu
 • zuò
 •  马上就要开学了,可我的作业还没有做
 • wán
 •  
 • yóu
 • shì
 • zhè
 • lìng
 • shí
 • fèn
 • ào
 • nǎo
 • de
 •  
 • qiáo
 •  
 • yòu
 • 完,尤其是这令我十分懊恼的日记,瞧!我又
 • zài
 • xiě
 • jiǔ
 • piān
 • le
 •  
 • de
 • tóng
 • xué
 • zǎo
 • jiù
 • zuò
 • wán
 • le
 •  
 • 在写第九篇日记了!可我的同学早就做完了,
 • dàn
 • shì
 • zhè
 • me
 • shuō
 • lái
 •  
 • quán
 • shì
 • yīn
 • wéi
 •  
 • gāng
 • fàng
 • jiǎ
 • de
 • shí
 • 但是这么说来,也全部是因为我,刚放假的时
 • hòu
 •  
 • jiào
 • hán
 • jiǎ
 • yǒu
 • hěn
 • zhǎng
 • de
 • shí
 • jiān
 •  
 • 候,我觉得寒假有很长的时间,我

  青蛙

 •  
 •  
 • qián
 • tiān
 •  
 • zài
 • diàn
 • shì
 • shàng
 • kàn
 • dào
 • fàn
 • mài
 • qīng
 •  前几天,我在电视上看到一则贩卖青蛙
 • de
 • xīn
 • wén
 •  
 • shēn
 • shēn
 • de
 • wéi
 • qīng
 • de
 • mìng
 • yùn
 • ér
 • gǎn
 • dào
 • dān
 • yōu
 •  
 • 的新闻,我深深的为青蛙的命运而感到担忧。
 •  
 •  
 • qīng
 • shì
 • zhuāng
 • jià
 • de
 •  
 • bǎo
 • shén
 •  
 •  
 • shì
 • xiāo
 • miè
 • hài
 • chóng
 •  青蛙是庄稼的“保护神”。是消灭害虫
 • de
 • néng
 • shǒu
 •  
 • de
 • shì
 • jiào
 • fēi
 • cháng
 • mǐn
 • ruì
 •  
 • zhī
 • yào
 • fēi
 • chóng
 • jīng
 • guò
 • yǎn
 • 的能手。它的视觉非常敏锐,只要飞虫经过眼
 • qián
 •  
 • biàn
 • huì
 • měng
 • rán
 • zòng
 • shēn
 • fān
 • chū
 • yòu
 • kuān
 • yòu
 • 前,便会猛然纵身翻出又宽又

  我和爷爷

 •  
 •  
 • duì
 • de
 • niàn
 • ,
 • jiù
 • xiàng
 • jiā
 • hòu
 • miàn
 • de
 • tiáo
 • xiǎo
 •  我对爷爷的思念,就像家后面的那条小溪
 • .
 • .
 •  
 •  
 • duì
 • de
 • guān
 • ài
 • ,
 • jiù
 • xiàng
 • jiē
 • shàng
 • mài
 • de
 • bīng
 • táng
 •  爷爷对我的关爱,就像街上卖的冰糖葫芦
 • .
 •  
 •  
 •  
 • .---题记
 •  
 •  
 • zài
 • de
 • yìn
 • xiàng
 • zhōng
 • ,
 • zǒng
 • shì
 • de
 • ,
 • ài
 • kāi
 •  在我的印象中,爷爷总是乐呵呵的,爱开
 • wán
 • xiào
 • ,
 • jiā
 • dōu
 • jiào
 • "
 • lǎo
 • wán
 • tóng
 • ''.
 • xiǎo
 • shí
 • hòu
 • 玩笑,大家都叫他"老玩童''.小时候

  自我介绍

 •  
 •  
 • jiā
 • hǎo
 •  
 • jiào
 • zhù
 • ōu
 • wén
 •  
 • jīn
 • tiān
 • yào
 • jiè
 • shào
 •  大家好,我叫祝欧文,今天我要介绍一
 • xià
 •  
 • 下我。
 •  
 •  
 • shì
 • jiāng
 • shān
 • shì
 • chéng
 • nán
 • xiǎo
 • xué
 • èr
 • nián
 • bān
 • de
 • xué
 • shēng
 •  我是江山市城南小学二年级五班的学生
 •  
 • de
 • ài
 • hǎo
 • shì
 • huà
 • huà
 •  
 • zhī
 • yào
 • shì
 • huà
 • huà
 • xìng
 • xiǎo
 •  
 • ,我的爱好是画画,只要是画画兴趣小组,我
 • dōu
 • yào
 • cān
 • jiā
 •  
 • 都要参加。
 •  
 •  
 • shì
 • hěn
 • bié
 • de
 • nán
 • hái
 •  
 • jiā
 • dōu
 • zhī
 • dào
 • nán
 • hái
 •  我是个很特别的男孩,大家都知道男孩
 • hěn
 • diào
 • 很调皮

  爸爸妈妈的爱

 •  
 •  
 • men
 • dōu
 • zhī
 • dào
 • hěn
 • ài
 • men
 •  
 • dàn
 • yǒu
 • xiē
 •  我们都知道爸爸妈妈很爱我们,但有些
 • hái
 • huì
 • shuō
 •  
 • de
 • zài
 • yuǎn
 • fāng
 • gōng
 • zuò
 • zhī
 • yǒu
 • xīn
 • nián
 • 孩子会说“我的爸爸妈妈在远方工作只有新年
 • cái
 • huì
 • huí
 • lái
 •  
 • diǎn
 • ài
 •  
 •  
 • shí
 •  
 • men
 • hái
 • shì
 • 才会回来,一点也不爱我”。其实,他们还是
 • zhí
 • ài
 • zhe
 • de
 •  
 • yǒu
 • shí
 • men
 • huì
 • àn
 • àn
 • liú
 • lèi
 •  
 • xiǎng
 • yuǎn
 • fāng
 • 一直爱着你的,有时他们会暗暗流泪,想远方
 • de
 •  
 • 的你。
 •  
 •  
 • lái
 • shuō
 • shuō
 • duì
 •  我来说说爸妈对