八百里武当

 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • wèi
 • běi
 • shěng
 • běi
 •  
 • zài
 • jun
 • xiàn
 • fáng
 • xiàn
 •  武当山位于湖北省西北部,在均县和房县
 • zhī
 • jiān
 •  
 • běi
 • tōng
 • qín
 • lǐng
 •  
 • nán
 • jiē
 • shān
 •  
 • fāng
 • yuán
 • 400
 • gōng
 •  
 • 之间,北通秦岭,南接巴山,方圆400公里,
 • hào
 • chēng
 •  
 • bǎi
 • dāng
 •  
 •  
 • 号称“八百里武当”。
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • shān
 • shì
 • xióng
 • wěi
 •  
 • qún
 • fēng
 •  
 • shān
 • zòng
 • héng
 •  武当山山势雄伟,群峰屹立,山谷纵横
 •  
 • yǒu
 • 72
 • fēng
 •  
 • zhè
 • liú
 • chuán
 • zhe
 •  
 •  
 • shí
 • èr
 • fēng
 • cháo
 • dǐng
 • ,计有72峰。这里流传着:“七十二峰朝大顶
 •  
 •  
 • shuō
 • dǐng
 • shì
 • dāng
 • shān
 • zhǔ
 • fēng
 • tiān
 • zhù
 • fēng
 •  
 • hǎi
 • 1612
 • 。”一说大顶是武当山主峰天柱峰,海拔1612
 •  
 • yòu
 • chēng
 • jīn
 • dǐng
 •  
 • zhòng
 • luán
 • dié
 • zhàng
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • jiàn
 • 米,又称金顶,鹤立于重峦叠嶂之中,如利剑
 • zhí
 • chā
 • yún
 • xiāo
 •  
 • shì
 • hóng
 •  
 • yǒu
 •  
 • zhù
 • qíng
 • tiān
 •  
 • zhī
 •  
 • 直插云霄,气势宏大,有“一柱擎天”之誉。
 • zhū
 • fēng
 •  
 • fēng
 • fēng
 • tiān
 •  
 • wēi
 • yǒu
 • qīng
 • xié
 •  
 • xiàng
 • shì
 • 其余诸峰,峰峰拔地刺天,微有倾斜,像是俯
 • shǒu
 • cháo
 • bài
 • tiān
 • zhù
 • fēng
 •  
 • dāng
 • shān
 • gāo
 • fēng
 • zhì
 •  
 • yuān
 • yōu
 • shēn
 •  
 • 首朝拜天柱峰。武当山高峰栉毗,渊谷幽深,
 • fēi
 • bào
 • liú
 • quán
 •  
 • qióng
 • gōng
 • guì
 •  
 • gòng
 • yǒu
 • sān
 • shí
 • liù
 •  
 • èr
 • shí
 • 飞瀑流泉,琼宫桂宇,共有三十六崖、二十四
 • jiàn
 •  
 • shí
 • dòng
 •  
 • 涧、十一洞、
 •  
 •  
 • jiǔ
 • quán
 •  
 • sān
 • tán
 • děng
 • míng
 • shèng
 • diǎn
 • zhuì
 • jiān
 •  
 • yǒu
 •  九泉、三潭等名胜点缀其间,自古素有
 •  
 • tiān
 • xià
 • míng
 • shān
 •  
 • zhī
 • chēng
 •  
 • sòng
 • dài
 • shū
 • jiā
 • fèi
 • zàn
 • “天下名山”之称。宋代大书法家米芾赞誉其
 • wéi
 • tiān
 • xià
 •  
 • shān
 •  
 •  
 • míng
 • cháo
 • zhe
 • míng
 • xué
 • jiā
 •  
 • háng
 • 为天下“第一山”,明朝著名地理学家、旅行
 • jiā
 • xiá
 • gèng
 • shì
 • chēng
 • zàn
 • dāng
 • shān
 •  
 •  
 • tūn
 • qín
 • huá
 • yín
 • jìn
 • 家徐霞客更是称赞武当山:“气吞秦华银河近
 •  
 • shì
 • mín
 • é
 • lěi
 • gāo
 •  
 •  
 • ,势压岷峨玉垒高。”
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • jǐn
 • xiù
 • měi
 • de
 • shān
 • yuè
 • xiàng
 •  武当山不仅以其秀美的山川可与五岳相
 •  
 • ér
 • qiě
 • yòu
 • shì
 • guó
 • zhe
 • míng
 • de
 • dào
 • jiāo
 • míng
 • shān
 • dāng
 • quán
 • shù
 • 比,而且又是我国著名的道教名山和武当拳术
 • de
 • yuán
 •  
 • zǎo
 • zài
 • táng
 • cháo
 • zhēn
 • guān
 • nián
 • jiān
 •  
 • dào
 • jiāo
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • zài
 • 的发源地。早在唐朝贞观年间,道教就开始在
 • dāng
 • shān
 • xiū
 • le
 • lóng
 •  
 • xuān
 • yáng
 • dào
 • jiāo
 •  
 • dāng
 • shān
 • de
 • dào
 • 武当山修建了五龙祠,宣扬道教。武当山的道
 • jiāo
 •  
 • jìng
 • fèng
 •  
 • xuán
 • tiān
 • zhēn
 • shàng
 •  
 •  
 • chēng
 • wéi
 • dāng
 • pài
 •  
 • 教,敬奉“玄天真武上帝”,称为武当派。据
 • shuō
 •  
 • dāng
 • shān
 • jiù
 • shì
 • yóu
 •  
 • fēi
 • zhēn
 • dāng
 • zhī
 •  
 • ér
 • 说,武当山就是由“非真武不足以当之”而得
 • míng
 •  
 • dào
 • shū
 • shuō
 •  
 • zǎo
 • zài
 • huáng
 • shí
 •  
 • xuán
 • tuō
 • tāi
 • jìng
 • 名。道书说,早在黄帝时期,玄武托胎于净乐
 • guó
 • shàn
 • shèng
 • huáng
 • hòu
 •  
 • cóng
 • qīn
 • yòu
 • xié
 • shēng
 • xià
 •  
 • zhǎng
 • ér
 • yǒng
 • měng
 •  
 • dàn
 • 国善胜皇后,从母亲右胁生下,长而勇猛。但
 • zhè
 • wèi
 • wáng
 • yuàn
 • chéng
 • wáng
 • wèi
 •  
 • dāng
 • shān
 • xué
 • dào
 • xiū
 • liàn
 •  
 • 4
 • 这位王子不愿继承王位,入武当山学道修炼,4
 • 2
 • nián
 • gōng
 • chéng
 •  
 • fèng
 • shí
 • zhī
 • mìng
 • zhèn
 • shǒu
 • běi
 • fāng
 •  
 • wéi
 • xuán
 • tiān
 • shàng
 • 2年功成,奉玉实之命镇守北方,为玄天上帝
 •  
 • yīn
 •  
 • dāng
 • shān
 • bèi
 • huì
 • wéi
 • zhēn
 • xiū
 • liàn
 • zhī
 •  
 • dāng
 • 。因此,武当山被附会为真武修炼之地。武当
 • shān
 • yuán
 • dài
 • qián
 • de
 • zhù
 •  
 • duō
 • huǐ
 • yuán
 • bīng
 • huǒ
 •  
 • xiàn
 • cún
 • 山元代以前的建筑,大多毁于元末兵火,现存
 • jǐng
 • guān
 • duō
 • wéi
 • míng
 • dài
 • suǒ
 •  
 • míng
 • yǒng
 • nián
 • jiān
 •  
 • huáng
 • zhū
 • 景观多为明代所建。明永乐年间,皇帝朱棣大
 • xuān
 • yáng
 • dào
 • jiāo
 •  
 • zài
 • xìng
 • běi
 • jīng
 • gōng
 • de
 • tóng
 • shí
 •  
 • yòu
 • shǐ
 • 3
 • 力宣扬道教,在兴建北京故宫的同时,又役使3
 • 0
 • wàn
 • jun
 •  
 • zài
 • dāng
 • shān
 • xìng
 •  
 •  
 • ān
 • 0余万军夫,在武当山大兴土木。“五里一庵
 • shí
 • gōng
 •  
 • dān
 • qiáng
 • cuì
 • wàng
 • líng
 • lóng
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • yǒu
 • tiáo
 • màn
 • 十里宫,丹墙翠瓦望玲珑”。武当山有一条漫
 • zhǎng
 • de
 • zhù
 • xiàn
 •  
 • 32
 • zhù
 • qún
 •  
 • zǒng
 • diàn
 • liǎng
 • wàn
 • 长的建筑线,32个大建筑群,总计殿宇两万余
 • jiān
 •  
 • zhù
 • miàn
 • 160
 • wàn
 • píng
 • fāng
 •  
 • dào
 • jiāo
 • jīng
 • diǎn
 • zhōng
 • 间,建筑面积达160余万平方米。据道教经典中
 • suǒ
 • shù
 •  
 • bāo
 • èr
 • guān
 •  
 • gōng
 •  
 • shí
 •  
 • sān
 • shí
 • èr
 • ān
 •  
 • 所述,包括二观、八宫、十祠、三十二庵、
 • jiǔ
 • tái
 •  
 • jiǔ
 • jǐng
 •  
 • shí
 • sān
 • tíng
 •  
 • shí
 • chí
 •  
 • sān
 • shí
 • jiǔ
 • qiáo
 • děng
 •  
 • 九台、九井、十三亭、十五池、三十九桥等。
 • dāng
 • shān
 • hóng
 • wěi
 • de
 • zhù
 • guī
 •  
 • hào
 • jiān
 • de
 • 武当山以其宏伟的建筑规模、浩大艰巨的土木
 • gōng
 • chéng
 •  
 • jīng
 • měi
 • fēng
 • de
 • zhù
 • gōng
 •  
 • zài
 • shì
 • jiè
 • dài
 • 工程、精美和丰富的建筑工艺,在世界古代建
 • zhù
 • shǐ
 • shàng
 • kān
 • chēng
 •  
 • 筑史上堪称奇迹。
   

  相关内容

  电话机号码

 •  
 •  
 • mǒu
 • yán
 • hǎi
 • xiǎo
 • zhèn
 •  
 • yuán
 • lái
 • diàn
 • huà
 • hào
 • sān
 • wèi
 • shù
 • jiù
 •  某一个沿海小镇,原来电话号码三位数就
 • gòu
 • yòng
 • le
 •  
 • xiàn
 • zài
 • yóu
 • gǎi
 • kāi
 • fàng
 •  
 • xīn
 • xìng
 • le
 • duō
 • gōng
 • chǎng
 • 够用了,现在由于改革开放,新兴了许多工厂
 •  
 • hái
 • yǒu
 • duō
 • jiā
 •  
 • dōu
 • fēn
 • fēn
 • yào
 • zhuāng
 • diàn
 • huà
 • 企业,还有许多个体企业家,都纷纷要装电话
 •  
 • tǒng
 •  
 • yǒu
 • 8
 • wàn
 • shēn
 • qǐng
 • ān
 • zhuāng
 • diàn
 • huà
 •  
 • diàn
 • huà
 • jué
 • ,据统计,有8万户申请安装电话。电话局决
 • zài
 • zēng
 • shè
 • fèn
 • zàn
 • jìn
 • guò
 •  
 • me
 • fèn
 • yīng
 • shì
 • 定再增设分机暂进过渡,那么分机应是

  技术方面

 •  
 •  
 • yóu
 • diàn
 • yǐng
 • diàn
 • shì
 • de
 • zhǎn
 • shǐ
 • kàn
 • chū
 •  
 • men
 • de
 •  由电影电视的发展史可以看出,它们的技
 • shù
 • chǔ
 • tóng
 •  
 • diàn
 • yǐng
 • kào
 • gǎn
 • guāng
 • jiāo
 • piàn
 •  
 • gǎn
 • guāng
 •  
 • 术基础不同。电影依靠感光胶片、感光乳剂、
 • xiǎn
 • xíng
 • shù
 • guāng
 • xué
 •  
 • shēng
 • xué
 •  
 • xiè
 • xué
 •  
 • diàn
 • xué
 • děng
 • fāng
 • 显形技术和光学、声学、机械学、电子学等方
 • miàn
 • de
 • jìn
 •  
 • duàn
 • gèng
 • xīn
 • wán
 • shàn
 • de
 • biǎo
 • xiàn
 • shǒu
 • 面的科技进步,不断更新和完善自己的表现手
 • duàn
 •  
 • diàn
 • yǐng
 • shù
 • de
 • zhǎn
 • shēng
 • huà
 • cóng
 • shí
 • kōng
 • liǎng
 • fāng
 • 段。电影技术的发展把声画从时空两方

  “飞上”世界屋脊的鱼龙

 •  
 •  
 • lóng
 • shǔ
 • yuǎn
 • háng
 • dòng
 •  
 • shēn
 • chéng
 • fǎng
 • chuí
 • xíng
 •  
 •  鱼龙属远古爬行动物,身体呈纺锤形,皮
 • luǒ
 •  
 • yǎn
 •  
 • wěn
 • zhǎng
 •  
 • jiān
 •  
 • zhī
 • jiǎng
 • zhuàng
 •  
 • shì
 • 肤裸露,眼大,吻长,牙尖,四肢桨状,是
 • dāng
 • shí
 • lèi
 • de
 • jìn
 •  
 • lóng
 • de
 • wěi
 • wéi
 • dǎo
 • wāi
 • wěi
 • xíng
 •  
 • xià
 • 当时鱼类的劲敌。鱼龙的尾巴为倒歪尾形,下
 • zhǎng
 •  
 • shàng
 • duǎn
 •  
 • wěi
 • zhuī
 • shé
 • xià
 •  
 • zhè
 • shì
 • shēn
 • jié
 • 叶长,上叶短,尾椎折入下叶,这是它身体结
 • gòu
 • de
 • shū
 • chù
 •  
 • gài
 • zhè
 • yàng
 • de
 • wěi
 • xià
 • zài
 • shuǐ
 • 构的特殊处。大概这样的尾鳍下叶在水

  瓮中捉鳖

 •  
 •  
 • biē
 • shì
 • zhǒng
 • gāo
 • dàng
 • de
 • shuǐ
 • chǎn
 • xiān
 • huó
 • shāng
 • pǐn
 •  
 • suǒ
 • rén
 • men
 •  鳖是一种高档的水产鲜活商品,所以人们
 • duì
 • guī
 • yào
 • qiú
 • jiào
 • yán
 •  
 • tōng
 • cháng
 • zuì
 • shòu
 • xiāo
 • fèi
 • zhě
 • huān
 • yíng
 • de
 • guī
 • 对其规格要求较严,通常最受消费者欢迎的规
 • shì
 • 0
 •  
 • 8
 •  
 • 1
 • shì
 • jīn
 •  
 • lìng
 • wài
 • zuò
 • wéi
 • shāng
 • pǐn
 • hái
 • yǒu
 • zhì
 • liàng
 • de
 • 格是081市斤;另外作为商品还有质量的
 • yào
 • qiú
 •  
 • suǒ
 • lùn
 • yòng
 • zhǒng
 • fāng
 • zhuō
 • dōu
 • yào
 • xiǎo
 • xīn
 • cāo
 • 要求,所以无论用哪一种方法捕捉都要小心操
 • zuò
 •  
 • shǐ
 • biē
 • shòu
 • shāng
 •  
 • biē
 • de
 • zhuō
 • yǒu
 • rén
 • gōng
 • 作,勿使鳖体受伤。鳖的捕捉有人工

  “八一”军旗的来历

 • 1949
 • nián
 • chū
 •  
 • zài
 • běi
 • shěng
 • píng
 • shān
 • xiàn
 • bǎi
 • cūn
 • zhǐ
 • huī
 • 1949年初,在河北省平山县西柏坡村指挥
 • quán
 • guó
 • zhàn
 • chǎng
 • zuò
 • zhàn
 • de
 • dǎng
 • zhōng
 • yāng
 •  
 • máo
 • zhǔ
 •  
 • jiàn
 • quán
 • guó
 • 全国各战场作战的党中央、毛主席,预见全国
 • shèng
 • jiāng
 • dào
 • lái
 •  
 • zhǐ
 • shì
 • zǒng
 • chū
 • zhì
 • zuò
 • guó
 • jun
 •  
 • 胜利即将到来,指示总部提出制作我国军旗、
 • jun
 • huī
 • de
 • fāng
 • àn
 •  
 • zài
 • yán
 • jiū
 • shè
 • jun
 • de
 • guò
 • chéng
 • zhōng
 •  
 • máo
 • zhǔ
 • 军徽的方案。在研究设计军旗的过程中,毛主
 • chū
 •  
 • jun
 • yào
 • yǒu
 •  
 •  
 • yàng
 •  
 • 席提出:军旗要有“八一”字样,

  热门内容

  开心的感觉

 •  
 •  
 • kāi
 • xīn
 • shì
 • rén
 • shēng
 • yào
 • de
 •  
 • biāo
 • diǎn
 •  
 •  
 • men
 • měi
 •  开心是人生必要的“标点”,我们每个
 • rén
 • dōu
 • jīng
 • guò
 • kāi
 • xīn
 •  
 • dàn
 • zhī
 • dào
 • kāi
 • xīn
 • shí
 • de
 • gǎn
 • jiào
 • 人都经历过开心,但不一定知道开心时的感觉
 •  
 • jiù
 • dāng
 • lǎo
 • shī
 • lái
 • gào
 •  
 • 。那我就当老师来告诉你。
 •  
 •  
 • kāi
 • xīn
 • de
 • gǎn
 • jiào
 • xiàng
 • wēi
 • fēng
 • zhōng
 • de
 • g
 • xiāng
 • yàng
 • xiāng
 • tián
 •  
 •  开心的感觉像微风中的花香一样香甜;
 • kāi
 • xīn
 • de
 • gǎn
 • jiào
 • xiàng
 • wán
 • měi
 • de
 • jiā
 • tíng
 • yàng
 • wēn
 • xīn
 •  
 • kāi
 • xīn
 • de
 • gǎn
 • 开心的感觉像完美的家庭那样温馨;开心的感
 • jiào
 • tec

 •  
 •  
 • chuān
 • guò
 • mǎn
 • shí
 • de
 • xiǎo
 • dào
 •  
 • zǒu
 • guò
 • de
 • shān
 •  穿过铺满石子的小道,走过崎岖的山路
 •  
 • jiǎn
 • gàn
 • chái
 • de
 • piàn
 • zhú
 • lín
 • zhōng
 • chū
 • xiàn
 • zài
 • le
 • men
 • ,可以拣干柴的一大片竹林终于出现在了我们
 • de
 • yǎn
 • qián
 •  
 • 的眼前。
 •  
 •  
 • tīng
 • wán
 • lǎo
 • shī
 • shuō
 • de
 • zhù
 • shì
 • xiàng
 • hòu
 •  
 • men
 • sān
 • shí
 • duō
 •  听完老师说的注意事项后,我们三十多
 • tóng
 • xué
 • biàn
 • chōng
 • xiàng
 • le
 • jiǎn
 • chái
 • de
 • chǎng
 •  
 • chái
 • de
 • hǎo
 • huài
 • 个同学便一窝地冲向了捡柴的场地。柴的好坏
 •  
 • zhù
 • zhe
 • fàn
 • shì
 • fǒu
 • hǎo
 • chī
 • ,注定着饭是否好吃

  寒假日记

 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • wǎn
 • shàng
 •  
 • tán
 • huà
 •  
 • zhè
 • tán
 • huà
 • shì
 •  今天晚上,妈妈和我谈话。这次谈话是
 • yīn
 • wéi
 • wén
 • kǎo
 • shì
 • kǎo
 • hěn
 • hǎo
 •  
 • yīn
 • wéi
 • kǎo
 • shì
 • 因为我语文期末考试考得很不好。因为我考试
 • kòu
 • le
 • èr
 • shí
 • fèn
 •  
 • àn
 • wén
 • nèi
 • róng
 • tián
 • kōng
 • kòu
 • le
 • fèn
 •  
 • yuè
 • 扣了二十一分:按课文内容填空扣了四分,阅
 • duǎn
 • wén
 • kòu
 • le
 • shí
 • fèn
 •  
 • zuò
 • wén
 • kǒu
 • le
 • liù
 • fèn
 •  
 • le
 • shí
 • 读短文扣了十一分,作文口了六分,得了七十
 • jiǔ
 • fèn
 • hěn
 • nán
 • guò
 •  
 • 九分我很难过。

  只为奉献的桃树

 •  
 •  
 • zuì
 • huān
 • tōng
 • de
 • táo
 • shù
 •  
 • yīn
 • wéi
 • zhī
 • dǒng
 • fèng
 •  我最喜欢普通的桃树,因为她只懂得奉
 • xiàn
 •  
 • qiú
 • huí
 •  
 • zài
 • cǎi
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • què
 • gěi
 • 献,不求回报。在你不理不睬的时候,她却给
 • le
 • zhuō
 • fēng
 • de
 •  
 • wǎn
 • cān
 •  
 •  
 • 了你一桌丰富的“晚餐”。
 •  
 •  
 • men
 • xiǎo
 • mén
 • qián
 • yǒu
 • piàn
 • táo
 • g
 • lín
 •  
 • chūn
 • tiān
 •  我们小区门前有一大片桃花林。春天
 •  
 • táo
 • g
 • kāi
 • le
 •  
 • kàn
 •  
 • yuǎn
 • yuǎn
 • wàng
 •  
 • piàn
 • huǒ
 • hóng
 • de
 • ,桃花开了。你看!远远望去,一片火红的

  校园一角

 •  
 •  
 • zài
 • men
 • xué
 • xiào
 • de
 • dōng
 • miàn
 • yǒu
 • chù
 • měi
 • ér
 • yòu
 • shēng
 • dòng
 • de
 •  在我们学校的东面有处美丽而又生动的
 • g
 • tán
 •  
 • měi
 • dāng
 • chūn
 • tiān
 • lái
 • lín
 • shí
 •  
 • de
 • lóng
 • zhǎo
 • huái
 • shēn
 • chū
 • 大花坛。每当春天来临时,那里的龙爪槐伸出
 • zhī
 •  
 • hǎo
 • rén
 • zài
 • shēn
 • lǎn
 • yāo
 •  
 • lóng
 • zhǎo
 • huái
 • xià
 • 枝芽,好似一个人在伸懒腰。那几棵龙爪槐下
 • yǒu
 • shù
 • cóng
 • xiǎo
 • cǎo
 • zài
 • shēng
 • gēn
 •  
 • zài
 • guò
 • dào
 • jiān
 • de
 • táo
 • g
 • 有无数丛小草在生根发芽。在过道间的桃花也
 • gǎn
 • shì
 • ruò
 •  
 • chū
 • le
 • nèn
 •  
 • quán
 • cǎo
 • píng
 • dōu
 • 不敢示弱,发出了嫩芽。全草坪都