八百里武当

 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • wèi
 • běi
 • shěng
 • běi
 •  
 • zài
 • jun
 • xiàn
 • fáng
 • xiàn
 •  武当山位于湖北省西北部,在均县和房县
 • zhī
 • jiān
 •  
 • běi
 • tōng
 • qín
 • lǐng
 •  
 • nán
 • jiē
 • shān
 •  
 • fāng
 • yuán
 • 400
 • gōng
 •  
 • 之间,北通秦岭,南接巴山,方圆400公里,
 • hào
 • chēng
 •  
 • bǎi
 • dāng
 •  
 •  
 • 号称“八百里武当”。
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • shān
 • shì
 • xióng
 • wěi
 •  
 • qún
 • fēng
 •  
 • shān
 • zòng
 • héng
 •  武当山山势雄伟,群峰屹立,山谷纵横
 •  
 • yǒu
 • 72
 • fēng
 •  
 • zhè
 • liú
 • chuán
 • zhe
 •  
 •  
 • shí
 • èr
 • fēng
 • cháo
 • dǐng
 • ,计有72峰。这里流传着:“七十二峰朝大顶
 •  
 •  
 • shuō
 • dǐng
 • shì
 • dāng
 • shān
 • zhǔ
 • fēng
 • tiān
 • zhù
 • fēng
 •  
 • hǎi
 • 1612
 • 。”一说大顶是武当山主峰天柱峰,海拔1612
 •  
 • yòu
 • chēng
 • jīn
 • dǐng
 •  
 • zhòng
 • luán
 • dié
 • zhàng
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • jiàn
 • 米,又称金顶,鹤立于重峦叠嶂之中,如利剑
 • zhí
 • chā
 • yún
 • xiāo
 •  
 • shì
 • hóng
 •  
 • yǒu
 •  
 • zhù
 • qíng
 • tiān
 •  
 • zhī
 •  
 • 直插云霄,气势宏大,有“一柱擎天”之誉。
 • zhū
 • fēng
 •  
 • fēng
 • fēng
 • tiān
 •  
 • wēi
 • yǒu
 • qīng
 • xié
 •  
 • xiàng
 • shì
 • 其余诸峰,峰峰拔地刺天,微有倾斜,像是俯
 • shǒu
 • cháo
 • bài
 • tiān
 • zhù
 • fēng
 •  
 • dāng
 • shān
 • gāo
 • fēng
 • zhì
 •  
 • yuān
 • yōu
 • shēn
 •  
 • 首朝拜天柱峰。武当山高峰栉毗,渊谷幽深,
 • fēi
 • bào
 • liú
 • quán
 •  
 • qióng
 • gōng
 • guì
 •  
 • gòng
 • yǒu
 • sān
 • shí
 • liù
 •  
 • èr
 • shí
 • 飞瀑流泉,琼宫桂宇,共有三十六崖、二十四
 • jiàn
 •  
 • shí
 • dòng
 •  
 • 涧、十一洞、
 •  
 •  
 • jiǔ
 • quán
 •  
 • sān
 • tán
 • děng
 • míng
 • shèng
 • diǎn
 • zhuì
 • jiān
 •  
 • yǒu
 •  九泉、三潭等名胜点缀其间,自古素有
 •  
 • tiān
 • xià
 • míng
 • shān
 •  
 • zhī
 • chēng
 •  
 • sòng
 • dài
 • shū
 • jiā
 • fèi
 • zàn
 • “天下名山”之称。宋代大书法家米芾赞誉其
 • wéi
 • tiān
 • xià
 •  
 • shān
 •  
 •  
 • míng
 • cháo
 • zhe
 • míng
 • xué
 • jiā
 •  
 • háng
 • 为天下“第一山”,明朝著名地理学家、旅行
 • jiā
 • xiá
 • gèng
 • shì
 • chēng
 • zàn
 • dāng
 • shān
 •  
 •  
 • tūn
 • qín
 • huá
 • yín
 • jìn
 • 家徐霞客更是称赞武当山:“气吞秦华银河近
 •  
 • shì
 • mín
 • é
 • lěi
 • gāo
 •  
 •  
 • ,势压岷峨玉垒高。”
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • jǐn
 • xiù
 • měi
 • de
 • shān
 • yuè
 • xiàng
 •  武当山不仅以其秀美的山川可与五岳相
 •  
 • ér
 • qiě
 • yòu
 • shì
 • guó
 • zhe
 • míng
 • de
 • dào
 • jiāo
 • míng
 • shān
 • dāng
 • quán
 • shù
 • 比,而且又是我国著名的道教名山和武当拳术
 • de
 • yuán
 •  
 • zǎo
 • zài
 • táng
 • cháo
 • zhēn
 • guān
 • nián
 • jiān
 •  
 • dào
 • jiāo
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • zài
 • 的发源地。早在唐朝贞观年间,道教就开始在
 • dāng
 • shān
 • xiū
 • le
 • lóng
 •  
 • xuān
 • yáng
 • dào
 • jiāo
 •  
 • dāng
 • shān
 • de
 • dào
 • 武当山修建了五龙祠,宣扬道教。武当山的道
 • jiāo
 •  
 • jìng
 • fèng
 •  
 • xuán
 • tiān
 • zhēn
 • shàng
 •  
 •  
 • chēng
 • wéi
 • dāng
 • pài
 •  
 • 教,敬奉“玄天真武上帝”,称为武当派。据
 • shuō
 •  
 • dāng
 • shān
 • jiù
 • shì
 • yóu
 •  
 • fēi
 • zhēn
 • dāng
 • zhī
 •  
 • ér
 • 说,武当山就是由“非真武不足以当之”而得
 • míng
 •  
 • dào
 • shū
 • shuō
 •  
 • zǎo
 • zài
 • huáng
 • shí
 •  
 • xuán
 • tuō
 • tāi
 • jìng
 • 名。道书说,早在黄帝时期,玄武托胎于净乐
 • guó
 • shàn
 • shèng
 • huáng
 • hòu
 •  
 • cóng
 • qīn
 • yòu
 • xié
 • shēng
 • xià
 •  
 • zhǎng
 • ér
 • yǒng
 • měng
 •  
 • dàn
 • 国善胜皇后,从母亲右胁生下,长而勇猛。但
 • zhè
 • wèi
 • wáng
 • yuàn
 • chéng
 • wáng
 • wèi
 •  
 • dāng
 • shān
 • xué
 • dào
 • xiū
 • liàn
 •  
 • 4
 • 这位王子不愿继承王位,入武当山学道修炼,4
 • 2
 • nián
 • gōng
 • chéng
 •  
 • fèng
 • shí
 • zhī
 • mìng
 • zhèn
 • shǒu
 • běi
 • fāng
 •  
 • wéi
 • xuán
 • tiān
 • shàng
 • 2年功成,奉玉实之命镇守北方,为玄天上帝
 •  
 • yīn
 •  
 • dāng
 • shān
 • bèi
 • huì
 • wéi
 • zhēn
 • xiū
 • liàn
 • zhī
 •  
 • dāng
 • 。因此,武当山被附会为真武修炼之地。武当
 • shān
 • yuán
 • dài
 • qián
 • de
 • zhù
 •  
 • duō
 • huǐ
 • yuán
 • bīng
 • huǒ
 •  
 • xiàn
 • cún
 • 山元代以前的建筑,大多毁于元末兵火,现存
 • jǐng
 • guān
 • duō
 • wéi
 • míng
 • dài
 • suǒ
 •  
 • míng
 • yǒng
 • nián
 • jiān
 •  
 • huáng
 • zhū
 • 景观多为明代所建。明永乐年间,皇帝朱棣大
 • xuān
 • yáng
 • dào
 • jiāo
 •  
 • zài
 • xìng
 • běi
 • jīng
 • gōng
 • de
 • tóng
 • shí
 •  
 • yòu
 • shǐ
 • 3
 • 力宣扬道教,在兴建北京故宫的同时,又役使3
 • 0
 • wàn
 • jun
 •  
 • zài
 • dāng
 • shān
 • xìng
 •  
 •  
 • ān
 • 0余万军夫,在武当山大兴土木。“五里一庵
 • shí
 • gōng
 •  
 • dān
 • qiáng
 • cuì
 • wàng
 • líng
 • lóng
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • yǒu
 • tiáo
 • màn
 • 十里宫,丹墙翠瓦望玲珑”。武当山有一条漫
 • zhǎng
 • de
 • zhù
 • xiàn
 •  
 • 32
 • zhù
 • qún
 •  
 • zǒng
 • diàn
 • liǎng
 • wàn
 • 长的建筑线,32个大建筑群,总计殿宇两万余
 • jiān
 •  
 • zhù
 • miàn
 • 160
 • wàn
 • píng
 • fāng
 •  
 • dào
 • jiāo
 • jīng
 • diǎn
 • zhōng
 • 间,建筑面积达160余万平方米。据道教经典中
 • suǒ
 • shù
 •  
 • bāo
 • èr
 • guān
 •  
 • gōng
 •  
 • shí
 •  
 • sān
 • shí
 • èr
 • ān
 •  
 • 所述,包括二观、八宫、十祠、三十二庵、
 • jiǔ
 • tái
 •  
 • jiǔ
 • jǐng
 •  
 • shí
 • sān
 • tíng
 •  
 • shí
 • chí
 •  
 • sān
 • shí
 • jiǔ
 • qiáo
 • děng
 •  
 • 九台、九井、十三亭、十五池、三十九桥等。
 • dāng
 • shān
 • hóng
 • wěi
 • de
 • zhù
 • guī
 •  
 • hào
 • jiān
 • de
 • 武当山以其宏伟的建筑规模、浩大艰巨的土木
 • gōng
 • chéng
 •  
 • jīng
 • měi
 • fēng
 • de
 • zhù
 • gōng
 •  
 • zài
 • shì
 • jiè
 • dài
 • 工程、精美和丰富的建筑工艺,在世界古代建
 • zhù
 • shǐ
 • shàng
 • kān
 • chēng
 •  
 • 筑史上堪称奇迹。
   

  相关内容

  千古疑案

 •  
 •  
 • rén
 • lèi
 •  
 • zài
 • qiú
 • shàng
 • shēng
 • huó
 • le
 • èr
 •  
 • sān
 • bǎi
 • wàn
 • nián
 •  
 •  人类,已在地球上生活了二、三百万年。
 • shì
 • kǒng
 • lóng
 • de
 • shēng
 • cún
 • nián
 • dài
 • xiàng
 • jiào
 •  
 • hái
 • shì
 • shùn
 • jiān
 • 可是与恐龙的生存年代相比较,那还是一瞬间
 •  
 • zài
 • zhōng
 • shēng
 • dài
 •  
 • qiú
 • céng
 • jīng
 • shì
 • kǒng
 • lóng
 • zhǔ
 • zǎi
 • de
 • shì
 • jiè
 • 。在中生代,地球曾经是一个恐龙主宰的世界
 •  
 • lùn
 • shì
 • píng
 • yuán
 • sēn
 • lín
 • hái
 • shì
 • zhǎo
 •  
 • dào
 • chù
 • dōu
 • kàn
 • dào
 • 。无论是平原森林还是沼泽,到处都可以看到
 • kǒng
 • lóng
 • de
 • shēn
 • yǐng
 •  
 • men
 • zài
 • qiú
 • shàng
 • gòng
 • shēng
 • cún
 • le
 • 恐龙的身影。它们在地球上一共生存了

  躲在暗处的阴凉鱼

 •  
 •  
 • hǎi
 • yáng
 • zhōng
 • yǒu
 • zhǒng
 • jiào
 • yīn
 • liáng
 •  
 • míng
 • shí
 •  
 •  海洋中有一种鱼叫阴凉鱼,它名符其实,
 • zuì
 • huān
 • duǒ
 • cáng
 • zài
 • yīn
 • àn
 • chù
 •  
 • zhè
 • dǎo
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • men
 • 最喜欢躲藏在阴暗处,这倒不是因为它们怕日
 • shài
 •  
 • ér
 • shì
 • biàn
 • kuī
 • tàn
 • liè
 •  
 • chū
 • gěi
 • 晒,而是便于窥探猎物,出其不意地给予袭击
 •  
 •  
 •  
 • yīn
 • liáng
 • xiàng
 • yàng
 • huì
 • zhuāng
 •  
 • zhī
 • jiā
 • shì
 •  阴凉鱼像狐狸那样会装死。不知大家是
 • fǒu
 • zhī
 • dào
 • hǎi
 • tún
 • yǒu
 • zhè
 • yàng
 • xìng
 •  
 • 否知道海豚有这样一个习性:它

  第一个称帝的农民起义军女领袖

 •  
 •  
 • zhōng
 • guó
 • nóng
 • mín
 • zhàn
 • zhēng
 • shǐ
 • shàng
 • de
 • chēng
 • nóng
 • mín
 •  中国农民战争史上的第一个称帝农民起义
 • jun
 • lǐng
 • xiù
 • jiào
 • chén
 • shuò
 • zhēn
 •  
 • shì
 • zhōu
 •  
 • jīn
 • zhè
 • jiāng
 • xiàn
 • 军女领袖叫陈硕贞。她是睦州(今浙江建德县
 •  
 • de
 • míng
 •  
 • yóu
 • mǎn
 • táng
 • cháo
 • tǒng
 • zhì
 •  
 • yòng
 • zōng
 • jiāo
 • shén
 • )的一名妇女。由于不满唐朝统治,用宗教神
 • huà
 • xuān
 • chuán
 • dòng
 • nóng
 • mín
 • fǎn
 • kàng
 • táng
 • cháo
 • de
 • tǒng
 • zhì
 •  
 • chén
 • shuò
 • zhēn
 • zài
 • gōng
 • 话宣传鼓动农民反抗唐朝的统治。陈硕贞在公
 • yuán
 • 653
 • nián
 • 10
 • yuè
 •  
 • táng
 • gāo
 • zōng
 • yǒng
 • huī
 • nián
 • 65310月,即唐高宗永徽四年

  为什么农历十二月又称“腊月”

 •  
 •  
 • nóng
 • shí
 • èr
 • yuè
 •  
 • chēng
 •  
 • yuè
 •  
 •  
 • yǒu
 • shí
 • me
 • shí
 •  农历十二月,俗称“腊月”。有什么把十
 • èr
 • yuè
 • chēng
 • wéi
 •  
 • yuè
 •  
 • ne
 •  
 • zhè
 • yào
 • zhuī
 • dào
 • jīn
 •  
 • èr
 • 二月称为“腊月”呢?这要追溯到距今一、二
 • qiān
 • nián
 • de
 • dài
 •  
 • 千年的古代。
 •  
 •  
 •  
 • shuō
 • wén
 • jiě
 •  
 • zhū
 • zhù
 • yún
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  据《说文解字》诸注云:“腊,合也,
 • zhū
 • shén
 • zhě
 •  
 •  
 •  
 • zhú
 • bǎo
 • diǎn
 •  
 • shuō
 •  
 •  
 • zhě
 • xiān
 • 合祭诸神者。”《玉烛宝典》说:“腊者祭先
 •  
 • zhě
 • bǎi
 • shén
 •  
 • tóng
 • 祖,腊者报百神,同

  越南抗美救国战争

 •  
 •  
 • shí
 • xiàn
 • guó
 • jiā
 • tǒng
 • de
 • yuè
 • nán
 • kàng
 • měi
 • jiù
 • guó
 • zhàn
 • zhēng
 •  实现国家统一的越南抗美救国战争
 •  
 •  
 • yuè
 • nán
 • rén
 • mín
 • fǎn
 • duì
 • měi
 • guó
 • qīn
 • luè
 •  
 • móu
 • qiú
 • guó
 • jiā
 • tǒng
 •  越南人民反对美国侵略、谋求国家统一
 • de
 • mín
 • jiě
 • fàng
 • zhàn
 • zhēng
 •  
 • cóng
 • 1961
 • nián
 • 5
 • yuè
 • kāi
 • shǐ
 •  
 • dào
 • 1975
 • 的民族解放战争,从1961 5月开始,到1975
 • nián
 • 4
 • yuè
 • jié
 • shù
 •  
 • chí
 • jìn
 • háng
 • le
 • 14
 • nián
 •  
 • 4月结束,持续进行了14年。
 • 1954
 • nián
 • nèi
 • xié
 • qiān
 • 1954年日内瓦协议签

  热门内容

  四季的风声

 •  
 •  
 • zài
 • men
 • de
 • shēng
 • huó
 • zhōng
 •  
 • yǒu
 • zhǒng
 • yàng
 • de
 • shēng
 • yīn
 •  
 •  在我们的生活中,有各种各样的声音。
 •  
 • xiào
 • shēng
 •  
 • shēng
 •  
 • léi
 • shēng
 •  
 • fēng
 • shēng
 •  
 •  
 • zhèng
 • shì
 • yīn
 • wéi
 • yǒu
 • 如:笑声、歌声、雷声、风声……正是因为有
 • le
 • zhè
 • xiē
 • shēng
 • yīn
 •  
 • men
 • de
 • shēng
 • huó
 • cái
 • huì
 • biàn
 • duō
 • duō
 • cǎi
 •  
 • 了这些声音,我们的生活才会变得多姿多彩。
 • zhōng
 •  
 • bié
 • huān
 • tīng
 • de
 • fēng
 • shēng
 •  
 • yīn
 • wéi
 • gěi
 • rén
 • 其中,我特别喜欢听四季的风声,因为它给人
 • men
 • dài
 • lái
 • le
 • tóng
 • de
 • gǎn
 • shòu
 •  
 • 们带来了不同的感受。

  老师不在的时候

 •  
 •  
 •  
 • dīng
 • líng
 • líng
 •  
 • shàng
 • le
 •  
 • zhè
 • jiē
 • shì
 • huān
 • de
 •  “叮铃铃”上课了,这一节是我喜欢的
 •  
 • shì
 • yóu
 • men
 • zuó
 • tiān
 • de
 • biǎo
 • xiàn
 • hǎo
 •  
 • zhè
 • 体育课。可是由于我们昨天的表现不好,这一
 • jiē
 • bèi
 • lǎo
 • shī
 • gǎi
 • chéng
 • le
 • wén
 • le
 •  
 • 节被老师改成了语文课了。
 •  
 •  
 • lái
 • dào
 • jiāo
 • shì
 •  
 • chū
 • shū
 • děng
 • lǎo
 • shī
 • lái
 • shàng
 •  
 • lǎo
 •  我来到教室,拿出书等老师来上课。老
 • shī
 • lái
 • le
 •  
 • duì
 • men
 • shuō
 •  
 •  
 • zhè
 • jiē
 • běn
 • shì
 •  
 • 师来了,她对我们说:“这一节本是体育,可

  快乐野炊

 •  
 •  
 • kuài
 • de
 • chuī
 •  快乐的野炊
 •  
 •  
 • dòng
 •  
 • xìng
 • fèn
 • de
 • xīn
 • qíng
 • bàn
 • suí
 • zhe
 • men
 • zǒu
 • zài
 • zhǎng
 • mǎn
 •  激动、兴奋的心情伴随着我们走在长满
 • xiǎo
 • cǎo
 • de
 • xiāng
 • jiān
 • xiǎo
 • shàng
 •  
 • zǎo
 • shàng
 • de
 • yáng
 • guāng
 • suī
 • càn
 • làn
 •  
 • dàn
 • 小草的乡间小路上。早上的阳光虽不灿烂,但
 • càn
 • làn
 • de
 • xiào
 • róng
 • réng
 • rán
 • zài
 • měi
 • wèi
 • tóng
 • xué
 • de
 • liǎn
 • shàng
 •  
 • chuī
 •  
 • 灿烂的笑容仍然刻在每位同学的脸上。野炊,
 • duō
 • me
 • měi
 • hǎo
 • de
 • yǒu
 • shī
 • qíng
 • huà
 • de
 • huó
 • dòng
 • ya
 •  
 • zǒu
 • zài
 • máo
 • róng
 • 多么美好的富有诗情画意的活动呀!走在毛茸
 • róng
 • de
 • shàng
 •  
 • 茸的路上,

  我心中的恩师

 •  
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • ēn
 • shī
 •  我心中的恩师
 •  
 •  
 • měi
 • dāng
 • shēn
 • rén
 • jìng
 • de
 • shí
 • hòu
 •  
 • xīn
 • zhōng
 • de
 • niàn
 • zhī
 •  每当夜深人静的时候,我心中的思念之
 • quán
 • zài
 • yǒng
 • dòng
 •  
 • duì
 • ēn
 • shī
 • de
 • gǎn
 •  
 • duì
 • ēn
 • shī
 • de
 • jìng
 • pèi
 •  
 • duì
 • 泉在涌动:对恩师的感激,对恩师的敬佩,对
 • ēn
 • shī
 • de
 • niàn
 •  
 • jìn
 • zài
 • zhōng
 •  
 • nián
 • le
 •  
 • de
 • bān
 • zhǔ
 • rèn
 • 恩师的思念,尽在其中。四年了,我的班主任
 • ????
 • lǎo
 • shī
 •  
 • shì
 • men
 • de
 • lǎo
 • shī
 • ,
 • gèng
 • xiàng
 • men
 • ài
 • de
 • ????李老师,是我们的老师,更像我们慈爱的
 • 同一个世界,同一个梦想

 •  
 •  
 • mèng
 • xiǎng
 • fēi
 • ma
 •  
 • huái
 • zhe
 • hǎo
 • xīn
 • kǒu
 •  梦想可以飞吗?我怀着好奇心一口气读
 • wán
 • le
 •  
 • chāo
 • yuè
 • mèng
 • xiǎng
 • fēi
 •  
 •  
 • xiǎng
 • dào
 • zhè
 • běn
 • shū
 • ràng
 • 完了《超越梦想一起飞》,想不到这本书让我
 • shòu
 • fěi
 • qiǎn
 •  
 • 受益匪浅。
 •  
 •  
 • wéi
 • shì
 • zhōng
 • guó
 • rén
 • ér
 • háo
 •  
 • wéi
 • ào
 • yùn
 •  我为自己是中国人而自豪;我为奥运
 • huì
 • zài
 • běi
 • jīng
 • háng
 • ér
 • háo
 •  
 • wéi
 • ào
 • yùn
 • jiàn
 • ér
 • men
 • zài
 • chǎng
 • shàng
 • 会在北京举行而自豪;我为奥运健儿们在场上
 • zhǎn
 • xióng
 • ér
 • 一展雄姿而自