八百里武当

 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • wèi
 • běi
 • shěng
 • běi
 •  
 • zài
 • jun
 • xiàn
 • fáng
 • xiàn
 •  武当山位于湖北省西北部,在均县和房县
 • zhī
 • jiān
 •  
 • běi
 • tōng
 • qín
 • lǐng
 •  
 • nán
 • jiē
 • shān
 •  
 • fāng
 • yuán
 • 400
 • gōng
 •  
 • 之间,北通秦岭,南接巴山,方圆400公里,
 • hào
 • chēng
 •  
 • bǎi
 • dāng
 •  
 •  
 • 号称“八百里武当”。
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • shān
 • shì
 • xióng
 • wěi
 •  
 • qún
 • fēng
 •  
 • shān
 • zòng
 • héng
 •  武当山山势雄伟,群峰屹立,山谷纵横
 •  
 • yǒu
 • 72
 • fēng
 •  
 • zhè
 • liú
 • chuán
 • zhe
 •  
 •  
 • shí
 • èr
 • fēng
 • cháo
 • dǐng
 • ,计有72峰。这里流传着:“七十二峰朝大顶
 •  
 •  
 • shuō
 • dǐng
 • shì
 • dāng
 • shān
 • zhǔ
 • fēng
 • tiān
 • zhù
 • fēng
 •  
 • hǎi
 • 1612
 • 。”一说大顶是武当山主峰天柱峰,海拔1612
 •  
 • yòu
 • chēng
 • jīn
 • dǐng
 •  
 • zhòng
 • luán
 • dié
 • zhàng
 • zhī
 • zhōng
 •  
 • jiàn
 • 米,又称金顶,鹤立于重峦叠嶂之中,如利剑
 • zhí
 • chā
 • yún
 • xiāo
 •  
 • shì
 • hóng
 •  
 • yǒu
 •  
 • zhù
 • qíng
 • tiān
 •  
 • zhī
 •  
 • 直插云霄,气势宏大,有“一柱擎天”之誉。
 • zhū
 • fēng
 •  
 • fēng
 • fēng
 • tiān
 •  
 • wēi
 • yǒu
 • qīng
 • xié
 •  
 • xiàng
 • shì
 • 其余诸峰,峰峰拔地刺天,微有倾斜,像是俯
 • shǒu
 • cháo
 • bài
 • tiān
 • zhù
 • fēng
 •  
 • dāng
 • shān
 • gāo
 • fēng
 • zhì
 •  
 • yuān
 • yōu
 • shēn
 •  
 • 首朝拜天柱峰。武当山高峰栉毗,渊谷幽深,
 • fēi
 • bào
 • liú
 • quán
 •  
 • qióng
 • gōng
 • guì
 •  
 • gòng
 • yǒu
 • sān
 • shí
 • liù
 •  
 • èr
 • shí
 • 飞瀑流泉,琼宫桂宇,共有三十六崖、二十四
 • jiàn
 •  
 • shí
 • dòng
 •  
 • 涧、十一洞、
 •  
 •  
 • jiǔ
 • quán
 •  
 • sān
 • tán
 • děng
 • míng
 • shèng
 • diǎn
 • zhuì
 • jiān
 •  
 • yǒu
 •  九泉、三潭等名胜点缀其间,自古素有
 •  
 • tiān
 • xià
 • míng
 • shān
 •  
 • zhī
 • chēng
 •  
 • sòng
 • dài
 • shū
 • jiā
 • fèi
 • zàn
 • “天下名山”之称。宋代大书法家米芾赞誉其
 • wéi
 • tiān
 • xià
 •  
 • shān
 •  
 •  
 • míng
 • cháo
 • zhe
 • míng
 • xué
 • jiā
 •  
 • háng
 • 为天下“第一山”,明朝著名地理学家、旅行
 • jiā
 • xiá
 • gèng
 • shì
 • chēng
 • zàn
 • dāng
 • shān
 •  
 •  
 • tūn
 • qín
 • huá
 • yín
 • jìn
 • 家徐霞客更是称赞武当山:“气吞秦华银河近
 •  
 • shì
 • mín
 • é
 • lěi
 • gāo
 •  
 •  
 • ,势压岷峨玉垒高。”
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • jǐn
 • xiù
 • měi
 • de
 • shān
 • yuè
 • xiàng
 •  武当山不仅以其秀美的山川可与五岳相
 •  
 • ér
 • qiě
 • yòu
 • shì
 • guó
 • zhe
 • míng
 • de
 • dào
 • jiāo
 • míng
 • shān
 • dāng
 • quán
 • shù
 • 比,而且又是我国著名的道教名山和武当拳术
 • de
 • yuán
 •  
 • zǎo
 • zài
 • táng
 • cháo
 • zhēn
 • guān
 • nián
 • jiān
 •  
 • dào
 • jiāo
 • jiù
 • kāi
 • shǐ
 • zài
 • 的发源地。早在唐朝贞观年间,道教就开始在
 • dāng
 • shān
 • xiū
 • le
 • lóng
 •  
 • xuān
 • yáng
 • dào
 • jiāo
 •  
 • dāng
 • shān
 • de
 • dào
 • 武当山修建了五龙祠,宣扬道教。武当山的道
 • jiāo
 •  
 • jìng
 • fèng
 •  
 • xuán
 • tiān
 • zhēn
 • shàng
 •  
 •  
 • chēng
 • wéi
 • dāng
 • pài
 •  
 • 教,敬奉“玄天真武上帝”,称为武当派。据
 • shuō
 •  
 • dāng
 • shān
 • jiù
 • shì
 • yóu
 •  
 • fēi
 • zhēn
 • dāng
 • zhī
 •  
 • ér
 • 说,武当山就是由“非真武不足以当之”而得
 • míng
 •  
 • dào
 • shū
 • shuō
 •  
 • zǎo
 • zài
 • huáng
 • shí
 •  
 • xuán
 • tuō
 • tāi
 • jìng
 • 名。道书说,早在黄帝时期,玄武托胎于净乐
 • guó
 • shàn
 • shèng
 • huáng
 • hòu
 •  
 • cóng
 • qīn
 • yòu
 • xié
 • shēng
 • xià
 •  
 • zhǎng
 • ér
 • yǒng
 • měng
 •  
 • dàn
 • 国善胜皇后,从母亲右胁生下,长而勇猛。但
 • zhè
 • wèi
 • wáng
 • yuàn
 • chéng
 • wáng
 • wèi
 •  
 • dāng
 • shān
 • xué
 • dào
 • xiū
 • liàn
 •  
 • 4
 • 这位王子不愿继承王位,入武当山学道修炼,4
 • 2
 • nián
 • gōng
 • chéng
 •  
 • fèng
 • shí
 • zhī
 • mìng
 • zhèn
 • shǒu
 • běi
 • fāng
 •  
 • wéi
 • xuán
 • tiān
 • shàng
 • 2年功成,奉玉实之命镇守北方,为玄天上帝
 •  
 • yīn
 •  
 • dāng
 • shān
 • bèi
 • huì
 • wéi
 • zhēn
 • xiū
 • liàn
 • zhī
 •  
 • dāng
 • 。因此,武当山被附会为真武修炼之地。武当
 • shān
 • yuán
 • dài
 • qián
 • de
 • zhù
 •  
 • duō
 • huǐ
 • yuán
 • bīng
 • huǒ
 •  
 • xiàn
 • cún
 • 山元代以前的建筑,大多毁于元末兵火,现存
 • jǐng
 • guān
 • duō
 • wéi
 • míng
 • dài
 • suǒ
 •  
 • míng
 • yǒng
 • nián
 • jiān
 •  
 • huáng
 • zhū
 • 景观多为明代所建。明永乐年间,皇帝朱棣大
 • xuān
 • yáng
 • dào
 • jiāo
 •  
 • zài
 • xìng
 • běi
 • jīng
 • gōng
 • de
 • tóng
 • shí
 •  
 • yòu
 • shǐ
 • 3
 • 力宣扬道教,在兴建北京故宫的同时,又役使3
 • 0
 • wàn
 • jun
 •  
 • zài
 • dāng
 • shān
 • xìng
 •  
 •  
 • ān
 • 0余万军夫,在武当山大兴土木。“五里一庵
 • shí
 • gōng
 •  
 • dān
 • qiáng
 • cuì
 • wàng
 • líng
 • lóng
 •  
 •  
 • dāng
 • shān
 • yǒu
 • tiáo
 • màn
 • 十里宫,丹墙翠瓦望玲珑”。武当山有一条漫
 • zhǎng
 • de
 • zhù
 • xiàn
 •  
 • 32
 • zhù
 • qún
 •  
 • zǒng
 • diàn
 • liǎng
 • wàn
 • 长的建筑线,32个大建筑群,总计殿宇两万余
 • jiān
 •  
 • zhù
 • miàn
 • 160
 • wàn
 • píng
 • fāng
 •  
 • dào
 • jiāo
 • jīng
 • diǎn
 • zhōng
 • 间,建筑面积达160余万平方米。据道教经典中
 • suǒ
 • shù
 •  
 • bāo
 • èr
 • guān
 •  
 • gōng
 •  
 • shí
 •  
 • sān
 • shí
 • èr
 • ān
 •  
 • 所述,包括二观、八宫、十祠、三十二庵、
 • jiǔ
 • tái
 •  
 • jiǔ
 • jǐng
 •  
 • shí
 • sān
 • tíng
 •  
 • shí
 • chí
 •  
 • sān
 • shí
 • jiǔ
 • qiáo
 • děng
 •  
 • 九台、九井、十三亭、十五池、三十九桥等。
 • dāng
 • shān
 • hóng
 • wěi
 • de
 • zhù
 • guī
 •  
 • hào
 • jiān
 • de
 • 武当山以其宏伟的建筑规模、浩大艰巨的土木
 • gōng
 • chéng
 •  
 • jīng
 • měi
 • fēng
 • de
 • zhù
 • gōng
 •  
 • zài
 • shì
 • jiè
 • dài
 • 工程、精美和丰富的建筑工艺,在世界古代建
 • zhù
 • shǐ
 • shàng
 • kān
 • chēng
 •  
 • 筑史上堪称奇迹。
   

  相关内容

  预警卫星

 •  
 •  
 • yòng
 • jiān
 • shì
 • xiàn
 • fāng
 • lái
 • dàn
 • dào
 • dǎo
 • dàn
 •  
 • bìng
 •  用于监视和发现敌方来袭弹道导弹,并发
 • chū
 • jǐng
 • xìn
 • de
 • zhǒng
 • rén
 • zào
 • qiú
 • wèi
 • xīng
 •  
 • yòu
 • chēng
 • dǎo
 • dàn
 • 出警报信息的一种人造地球卫星。又称导弹预
 • jǐng
 • wèi
 • xīng
 •  
 • shì
 • xiàn
 • dài
 • zhàn
 • zhēng
 • zhōng
 • zhǒng
 • zhòng
 • yào
 • de
 • zhēn
 • chá
 • fáng
 • 警卫星。它是现代战争中一种重要的侦察和防
 • gōng
 •  
 • tōng
 • cháng
 • yùn
 • háng
 • zài
 • qiú
 • jìng
 • zhǐ
 • wèi
 • xīng
 • guǐ
 • dào
 • huò
 • zhōu
 • 御工具。通常运行在地球静止卫星轨道或周期
 • wéi
 • 12
 • xiǎo
 • shí
 • de
 • tuǒ
 • yuán
 • háng
 • dào
 • shàng
 •  
 • bān
 • yóu
 • duō
 • 12小时的大椭圆航道上,一般由多

  手工业原料

 •  
 •  
 • lái
 •  
 • děng
 • shì
 • guó
 • rén
 • mín
 • cháng
 • shēng
 • huó
 • yòng
 •  自古以来,席子等是我国人民日常生活用
 • pǐn
 •  
 • biān
 • de
 • zhí
 • yǒu
 • duō
 • zhǒng
 •  
 • gāo
 • liáng
 • gǎn
 •  
 • wěi
 •  
 • 品,编席的植物有多种,如高粱杆、芦苇、蒲
 • cǎo
 • děng
 • biān
 • zhī
 • de
 • jiào
 • cāo
 •  
 • duō
 • yòng
 • bāo
 • zhuāng
 • pǐn
 •  
 • 草等编织的席子比较粗糙,多用于包装物品,
 • zuò
 • zhù
 • de
 • wéi
 • zhàng
 •  
 • quān
 • wéi
 • liáng
 • shí
 • zuò
 • kàng
 •  
 • ér
 • cǎo
 • 做建筑物的围障、圈围粮食及作炕席。而席草
 •  
 • dēng
 • xīn
 • cǎo
 •  
 • jiǎ
 • cǎo
 • duō
 • yòng
 • lái
 • biān
 • zhī
 • jīng
 • zhì
 • de
 • 、灯芯草、大甲草则多用来编织精致的

  电脑电路的微缩技术

 •  
 •  
 • diàn
 • gōng
 • chéng
 • shī
 • men
 • duō
 • nián
 • lái
 • dōu
 • zhí
 • zhì
 • zhǎn
 • wēi
 •  电子工程师们多年来都一直致力于发展微
 • suō
 • shù
 •  
 • qiú
 • shǐ
 • diàn
 • nǎo
 • jīng
 • piàn
 • shàng
 • de
 • diàn
 • zēng
 • jiā
 •  
 • pái
 • liè
 • 缩技术,务求使电脑晶片上的电路增加,排列
 • gèng
 • fán
 •  
 • xiàn
 • zài
 • de
 • héng
 • xiàng
 • de
 • píng
 • miàn
 • diàn
 • pái
 • liè
 • néng
 • mǎn
 • 更繁密,现在的横向的平面电路排列已不能满
 • gōng
 • chéng
 • shī
 • de
 • yào
 • qiú
 •  
 • 足工程师的要求。
 •  
 •  
 • jìn
 • nián
 • lái
 •  
 • men
 • fēn
 • fēn
 •  
 • fàng
 • yǎn
 • tiān
 • kōng
 •  
 •  
 • shì
 •  近年来,他们纷纷“放眼天空”,试图
 • shǐ
 • jīng
 • piàn
 • diàn
 • pái
 • liè
 • 使晶片电路排列

  杜桑

 •  
 •  
 • hǎi
 • mìng
 • lǐng
 • xiù
 • sāng
 • (
 • yuē
 • 1743
 • nián
 •  
 • 1803
 • nián
 • )
 •  海地革命领袖杜桑( 1743年~1803)
 •  
 •  
 • hǎi
 • kàng
 • guó
 • zhí
 • mín
 • tǒng
 • zhì
 • fǎn
 • duì
 • bān
 •  
 •  海地抗击法国殖民统治和反对西班牙、
 • yīng
 • guó
 • gàn
 • shè
 • de
 • yīng
 • xióng
 •  
 • chū
 • shēng
 • zài
 • hǎi
 • běi
 • léi
 • zhǒng
 • zhí
 • 英国干涉的英雄。出生在海地北部布雷达种植
 • yuán
 • de
 • hēi
 • rén
 • jiā
 • tíng
 •  
 • qīn
 • zài
 • zhǒng
 • zhí
 • yuán
 • láo
 • dòng
 •  
 • 园的一个黑人奴隶家庭。父亲在种植园劳动,
 • cháng
 • yòng
 • cǎo
 • yào
 • gěi
 • tóng
 • bāo
 • 常用草药给奴隶同胞

  花椰菜

 •  
 •  
 • g
 • cài
 • shì
 • gān
 • lán
 • de
 • biàn
 • zhǒng
 •  
 • yòu
 • míng
 • cài
 • g
 •  
 • g
 • cài
 •  
 •  花椰菜是甘蓝的变种,又名菜花、花菜。
 • shí
 • yòng
 • fèn
 • shì
 • yóu
 • g
 • biàn
 • tài
 • ér
 • xíng
 • chéng
 • de
 • yǎng
 • fèn
 • zhù
 • cáng
 • guān
 • 食用部分是由花序变态而形成的养分贮藏器官
 •  
 • g
 • qiú
 • yán
 • jié
 • bái
 •  
 • xiān
 • wéi
 • shǎo
 •  
 • zhì
 • róu
 • nèn
 •  
 • hán
 • 。花球颜色洁白,粗纤维少,质地柔嫩,富含
 • duō
 • zhǒng
 • wéi
 • shēng
 • kuàng
 • yán
 • lèi
 •  
 • shì
 • yíng
 • yǎng
 • jià
 • zhí
 • jiào
 • gāo
 • de
 • shū
 • 多种维生素和矿物盐类,是营养价值较高的蔬
 • cài
 •  
 • g
 • cài
 • de
 • g
 • qiú
 • dòng
 •  
 • tuō
 • shuǐ
 • jiā
 • gōng
 • hái
 • 菜。花椰菜的花球可速冻,脱水加工还

  热门内容

  观黄石的孩子

 •  
 •  
 • zhè
 • shì
 • zhēn
 • shí
 • de
 • shì
 •  
 • de
 • bèi
 • jǐng
 • shì
 • 1930
 •  这是一个真实的故事。它的背景是1930
 • nián
 • bǎo
 • shòu
 • zhàn
 • zhēng
 • róu
 • lìn
 • de
 • zhōng
 • guó
 •  
 • zhǎn
 • xiàn
 • zài
 • men
 • yǎn
 • qián
 • de
 • 年末饱受战争蹂躏的中国,展现在我们眼前的
 •  
 • zhī
 • yǒu
 • rén
 •  
 • shí
 • hái
 • zhèng
 • zhā
 • qiú
 • shēng
 • de
 • jiē
 • ,只有一个大人,几十个孩子挣扎求生的细节
 •  
 • kān
 • chēng
 • suǒ
 • suì
 • de
 • shēng
 • huó
 • piàn
 • duàn
 •  
 • ,堪称琐碎的生活片段。
 •  
 •  
 • qiáo
 • zhì
 • huò
 •  
 • wéi
 •  乔治霍格,一个为

 •  
 •  
 • zǎo
 • chén
 • chuáng
 •  
 • kāi
 • chuāng
 • lián
 •  
 • ya
 •  
 • tiān
 • yīn
 • le
 •  
 •  早晨起床,拉开窗帘,呀,天阴了!
 •  
 •  
 • zhī
 • jiàn
 • wài
 • miàn
 • de
 • yún
 • hēi
 • chén
 • chén
 • de
 •  
 • fǎng
 • jǐn
 • jǐn
 •  只见外面的乌云黑沉沉的,仿佛紧紧地
 • zhe
 • lóu
 • dǐng
 •  
 • zhēn
 • shì
 •  
 • hēi
 • yún
 • chéng
 • chéng
 • cuī
 •  
 • ya
 •  
 • kàn
 • lái
 • 压着楼顶,真是‘黑云压城城欲摧’呀!看来
 • yào
 • xià
 •  
 • yán
 •  
 • 要下雨啦。我自言自语。
 •  
 •  
 • guǒ
 • rán
 •  
 • huì
 •  
 • biàn
 • xià
 • lái
 •  
 • gāng
 • kāi
 •  果然,不大一会,便下起雨来。刚开

  特殊的生日

 •  
 •  
 • shū
 • de
 • shēng
 •  特殊的生日
 •  
 •  
 • jīn
 • tiān
 • shì
 • xīng
 • tiān
 •  
 • yòu
 • shì
 • de
 • shēng
 •  
 • zhēn
 •  今天即是星期天,又是妈妈的生日,真
 • shì
 • shuāng
 • lín
 • mén
 • ā
 •  
 • wéi
 • le
 • ràng
 • guò
 • shàng
 • kuài
 • de
 • shēng
 • 是双喜临门啊!为了让妈妈过上一个快乐的生
 •  
 • jué
 • háng
 • chǎng
 • jiā
 • tíng
 • zhì
 • sài
 •  
 • shuō
 • gàn
 • jiù
 • gàn
 •  
 • 日,我决定举行一场家庭智力赛。说干就干,
 • zhǔn
 • bèi
 • hǎo
 • jiǎng
 • pǐn
 •  
 • qiē
 • zhǔn
 • bèi
 • jiù
 •  
 • 我准备好题目和奖品,一切准备就绪。
 •  
 •  
 • wǎn
 • shàng
 •  
 •  晚上,

  春节

 •  
 •  
 • zhèng
 • yuè
 • chū
 •  
 • shì
 • guó
 • de
 • chuán
 • tǒng
 • jiē
 •  
 • chūn
 • jiē
 •  
 •  正月初一,是我国的传统节日“春节”
 •  
 • zǎo
 • chén
 •  
 • tiān
 • gāng
 • liàng
 •  
 • jiù
 • bèi
 •  
 •  
 • de
 • biān
 • pào
 • 。早晨,天刚亮,我就被“噼噼啪啪”的鞭炮
 • shēng
 • chǎo
 • xǐng
 • le
 •  
 • zhè
 • shì
 • zhe
 •  
 • zhèng
 • yuè
 • chū
 • jīng
 • dào
 • le
 •  
 • 声吵醒了。这预示着,正月初一已经到了!
 •  
 •  
 • men
 • guàng
 • jiē
 •  
 • chuàn
 • chuàn
 • bào
 • zhú
 • zài
 • rén
 • men
 • shǒu
 •  我们一起去逛街,一串串爆竹在人们手
 • zhōng
 • diǎn
 • rán
 •  
 • shēng
 • yīn
 • zhēn
 •  
 • chù
 • fēi
 • jiàn
 •  
 • 中点燃,声音真大,四处飞溅,

  孙策占据江东

 •  
 •  
 • dāng
 • cáo
 • cāo
 • yuán
 • shào
 • zài
 • běi
 • fāng
 • liè
 • zhēng
 • duó
 • de
 • shí
 • hòu
 •  当曹操和袁绍在北方激烈争夺的时候
 •  
 • nán
 • fāng
 • yǒu
 • zhī
 • shì
 • zhú
 • jiàn
 • zhuàng
 • lái
 •  
 • zhè
 • jiù
 • shì
 • ,南方有一支割据势力逐渐壮大起来,这就是
 • zhàn
 • jiāng
 • dōng
 •  
 • jīn
 • zhǎng
 • jiāng
 • xià
 • yóu
 • de
 • jiāng
 • nán
 •  
 • de
 • sūn
 •  
 • 占据江东(今长江下游的江南地区)的孙策、
 • sūn
 • quán
 • xiōng
 •  
 • 孙权兄弟。
 •  
 •  
 • sūn
 • de
 • qīn
 • shì
 • zhǎng
 • shā
 • tài
 • shǒu
 • sūn
 • jiān
 •  
 • yuán
 • shì
 • yuán
 •  孙策的父亲是长沙太守孙坚,原是袁
 • shù
 • de
 • xià
 •  
 • sūn
 • jiān
 • hòu
 •  
 • sūn
 • 术的部下。孙坚死后,孙策